Õiguskantsleri pöördumine
Õiguskantsleri peamine ülesanne on tagada Eesti õigusruumis põhiseaduslikkuse järelevalve: kontrollida, et kõik Eestis kehtivad seadused oleksid kooskõlas Põhiseaduse sätetega.
Õigusloome
Võimu jagamine ja valitsemise tasakaalustatus võivad lühivaates näida ebaratsionaalsena, ent riikide ja Eesti endagi kogemus kinnitab, et see on kõiki riske arvestades siiski kõige targem ja kasulikum tee.
Kohalik võim
Kohaliku omavalitsuse mõte on olemuselt kohaliku elu küsimuste lahendamine kohaliku kogukonna otsusel just sellele linnale või vallale sobival moel.
Väärikas vananemine
Mis on inimväärikus ja mis selle tagab? Arutelu tuleks kasutada selleks, et muuta asju, mida me kogeda ei taha.
21. sajandi töö
Kuigi töö olemus on muutunud, proovitakse töösuhteid hoida endistes raamides. Tihti see ei sobi, tagajärgi näeme eriti teravalt sotsiaalkindlustussüsteemis.
Inimene digiühiskonnas
Riik peab otsima tasakaalu eraelu puutumatuse ja informatsioonivabaduse, sisejulgeoleku ja teiste inimeste õiguste vahel.
Sotsiaalkaitse
Algas ulatuslik programm, mille käigus õiguskantsler kontrollib linnades ja valdades sotsiaalteenuste osutamist reguleerivate õigusaktide kooskõla seadusega.
Täitemenetlus
Ülevaade kohtutäiturite ja teiste võlanõuetega tegelevate ametiisikute tegevuse õiguspärasuse kohta.
Isikuandmete varjatud töötlemine
Kas julgeoleku- ja õiguskaitseasutused viivad varjatud jälitustoiminguid läbi kooskõlas kehtivate seadustega?
Maksud
Viimasel aastal on tasakaal Riigikogu finantspädevuse ning ettevõtlusvabaduse vahel löönud kõikuma.
Korrakaitse
Avalikku rahu ja korda rikub see, kes tekitab müra ja vibratsiooni, levitab haisu, tolmu ja suitsu.
Lapsed ja noored
Õiguskantsler seisab lasteombudsmanina selle eest, et kõik lapsi ja noori puudutavad otsused lähtuksid nende parimatest huvidest.
Kontrollkäigud
Õiguskantsleri kohustus on tagada kinnipidamisasutustes viibijate põhiõiguste kaitse.
Rahvusvaheline koostöö
Õiguskantsler vastutab rahvusvaheliste organisatsioonide liikmena sõltumatult põhiõiguste järgimise eest Eestis ning jälgib olukorda teistes riikides.
Õigusteenistus
Õigusteenistus teeb järelevalvet selle üle, kuidas avaliku võimu asutused suhtlevad kodanikega.