STATISTIKA 2015/2016

Menetlusi kokku 

Riigikogu liikme pöördumise läbivaatamine

5

Järelevalve õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle

165

Järelevalve põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle

213

Kohtuniku distsiplinaarmenetluse algatamise menetlus

20

Arvamused õigusaktide jm dokumentide eelnõudele

37

Osalemine põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses

15

Osalemine kollegiaalorganis

1

Muu seadusest tulenev tegevus

30

Avalduse menetlusse võtmata jätmine

1061

Kokku

1547

Menetluse staatus

avatud

135

suletud

1412

Kokku

1547

Avalduste keel

eesti

1362

vene

148

inglise

27

muu keel

10

Kokku

1547

Menetluste kirjeldus

Riigikogu liikme arupärimine ja seotud kirjavahetus

5

Kohtuniku tegevusega seotud menetlus

20

Isiku avalduse alusel seaduse põhiseaduspärasuse kontroll

117

Isiku avalduse alusel Vabariigi Valitsuse määruse seaduspärasuse kontroll

4

Isiku avalduse alusel ministri määruse seaduspärasuse kontroll

9

Isiku avalduse alusel KOV volikogu määruse seaduspärasuse kontroll

23

Isiku avalduse alusel muu õigustloova akti õiguspärasuse kontroll

2

Isiku avalduse alusel  riigiorgani või -asutuse tegevuse kontroll

120

Isiku avalduse alusel KOV organi või asutuse tegevuse kontroll

40

Arvamused valitsusasutustele ja teistele organisatsioonidele õigusaktide jm dokumentide eelnõude kohta

37

Maavanema avalduse alusel KOV volikogu määruse seaduspärasuse kontroll

1

Arvamuse andmine õigustloova akti põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses

15

Omaalgatuslik ministri määruse seaduspärasuse kontroll

1

Omaalgatuslik seaduse põhiseaduspärasuse kontroll

8

Omaalgatuslik riigiorgani või -asutuse tegevuse kontroll

37

Omaalgatuslik KOV organi või asutuse tegevuse  kontroll

16

Teistes kollegiaalorganistes osalemine

1

Muu seadusest tulenev tegevus

30

Avalduse menetlusse võtmata jätmine, sest puudub pädevus

441

Avalduse menetlusse võtmata jätmine, sest avaldus ei vasta seaduses sätestatud nõuetele

68

Avalduse menetlusse võtmata jätmine, sest avaldus on alusetu

107

Avalduse menetlusse võtmata jätmine, sest isikul on võimalik esitada vaie või kasutada muid õiguskaitsevahendeid

279

Menetlusse võtmata jätmine, sest on olemas kohtulahend, toimub kohtumenetlus või kohtueelne kohustuslik menetlus

150

Menetlusse võtmata jätmine, sest puudub oluline avalik huvi õigustloova akti põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrolliks

16

Kokku

1547

Avaldaja piirkond

Harjumaa v.a Tallinn

135

Hiiumaa

9

Ida-Virumaa v.a Narva

110

Jõgevamaa

17

Järvamaa

6

Läänemaa

10

Lääne-Virumaa

31

Narva

12

Põlvamaa

10

Pärnumaa

26

Raplamaa

13

Saaremaa

13

Tallinn

412

Tartu

207

Tartumaa v.a Tartu

38

Valgamaa

17

Viljandimaa

30

Võrumaa

13

Välisriik

38

määratlemata

400

Kokku

1547

Õigusvaldkond

Avalik teenistus

24

Ehitus- ja planeerimisõigus

38

Energeetika-, ühisveevärgi ja kanalisatsiooniõigus

17

Finantsõigus (sh maksu- ja tolliõigus, riigieelarve, riigivara)

47

Halduskohtumenetluse õigus

20

Haldusõigus (halduskorraldus, haldusmenetlus, haldustäide, avalik asjaõigus jms.)

55

Haridus- ja teadusõigus

59

Isikuandmete kaitse, andmekogude ja avaliku teabe, riigisaladuse õigus

47

Karistusõigus

12

Keeleõigus

3

Keskkonnaõigus

39

Kodakondsus, migratsiooni õigus

50

Kohaliku omavalitsuse korraldusõigus

36

Kohtueelne kriminaalmenetlus

39

Korrakaitseõigus

11

Kriminaal- ja väärteo kohtumenetlus

45

Kriminaaltäitemenetlus ja vangistusõigus

269

Liikluskorraldusõigus

20

Loomakaitse, jahindus ja kalandusõigus

6

Majandushaldus, kaubandushaldus ja konkurentsiõigus

4

Materiaalne karistusõigus

3

Mittetulundusühingu- ja sihtasutuseõigus

7

Mittetulundusühingu- ja sihtasutuseõigus, korteriühistuõigus

9

Muinsuskaitseõigus

1

Muu avalik õigus

55

Muu eraõigus

15

Notariõigus

2

Omandireformiõigus

13

Omandiõigus, sh intellektuaalse omandi ja autoriõigus

15

Pankrotiõigus

6

Perekonnaõigus

52

Politsei- ja korrakaitseõigus

11

Põllumajandusõigus (sh toidu-, veterinaarõigus)

11

Pärimisõigus

1

Rahvusvaheline õigus

10

Riigi õigusabi

22

Riigikaitseõigus

19

Riigikorraldusõigus

13

Sotsiaalhoolekandeõigus

79

Sotsiaalkindlustusõigus

37

Tarbijakaitseõigus

8

Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja postsideõigus

4

Terviseõigus

59

Transpordi- ja teedeõigus

18

Tsiviilkohtumenetluse õigus

49

Täitemenetluse õigus

65

Tööõigus (sh kollektiivne tööõigus)

26

Valimis- ja rahvahääletusõigus, erakonnaõigus

9

Võlaõigus

29

Väärteomenetlus

15

Äriühingu-, pankroti- ja krediidiasutuseõigus

11

määratlemata

32

Kokku

1547