KRONOLOOGIA

Ettepanekud Riigikogule

Vastavalt Põhiseadusele on õiguskantsleril õigus ja kohustus teha Riigikogule kirjalik ettepanek seaduse viimiseks põhiseadusega kooskõlla, kui õiguskantsler on kas omal algatusel või laekunud avalduse alusel jõudnud järeldusele, et mõni seadus on Põhiseadusega vastuolus.

Õiguskantsler tutvustab oma ettepanekut Riigikogu täiskogu istungil ning vastab parlamendisaadikute küsimustele. Seejärel paneb istungi juhataja õiguskantsleri ettepaneku avalikule hääletusele. Kui Riigikogu leiab, et õiguskantsleri ettepanek on õige ja põhjendatud – see tähendab toetab õiguskantsleri ettepanekut – siis teeb Riigikogu juhataja vastutavale komisjonile ettepaneku seadusemuudatuse algatamiseks.

Kui õiguskantsleri ettepanek Riigikogu täiskogus heakskiitu ei leia, või kui seadust mõistliku aja jooksul ei muudeta, või kui muudatus pole õiguskantsleri hinnangul piisav, on õiguskantsleril õigus teha Riigikohtule ettepanek tunnistada kõnealune seadusesäte kehtetuks.

16.10.2015 Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku viia käibemaksuseaduse § 30 lõige 3 ja lõike 4 punkt 3 Põhiseadusega kooskõlla. Riigikogu täiskogu toetas ettepanekut (poolt hääletas 79 saadikut, vastu ja erapooletuid ei olnud) ja tegi rahanduskomisjonile ülesandeks algatada käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu.  Rahanduskomisjon algatas eelnõu, mis võeti seadusena vastu 17.12.2015 ning jõustus 01.01.2016.

01.12.2015 Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku veeseaduse § 17 lõike 4 põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Riigikogu täiskogu toetas 21. 01.2016 ettepanekut (poolt 76 saadikut, 6 erapooletut) ja tegi keskkonnakomisjonile ülesandeks algatada veeseaduse muutmise eelnõu. Keskkonnakomisjon algatas 21.04.2016 Veeseaduse täiendamise eelnõu, mis võeti seadusena vastu 15.06. 2016.

01.12.2015 Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku viia toote nõuetele vastavuse seadus põhiseadusega kooskõlla. Majanduskomisjon algatas toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 17.05.2016, Riigikogu võttis seaduse vastu 16.06.2016.

09.12.2015 Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku välismaalaste seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Riigikogu täiskogu toetas 05.05.2016 ettepanekut ja tegi põhiseaduskomisjonile ülesandeks algatada  välismaalaste seaduse muutmise eelnõu. 

17.12.2015 Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Riigikogu täiskogu toetas ettepanekut 9. veebruaril 2016 ning tegi sotsiaalkomisjonile ülesandeks algatada eelnõu tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse viimiseks põhiseadusega kooskõlla.

29. 02.2016 Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Riigikogu toetas 31. mail 2016 ÕK ettepanekut häältega 64 poolt ja 0 vastu ning tegi sotsiaalkomisjonile ettepaneku algatada eelnõu vanemahüvitise seaduse viimiseks põhiseadusega kooskõlla. Ettepanek liideti varem menetlusse võetud Perehüvitiste seaduse paketiga, mis võeti vastu 15.06.2016.

02. 05. 2016 Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla. Riigikogu toetas 31. mail 2016 ÕK ettepanekut ning tegi õiguskomisjonile ettepaneku algatada eelnõu põhiseadusvastase olukorra lõpetamiseks. Eelnõu algatati Riigikogu õiguskomisjoni poolt 15.06.2016.

Kohtumised Riigikogu fraktsioonidega

2016. aasta kevadel kohtus õiguskantsler kõigi kuue Riigikogus esindatud erakonna fraktsiooniga. Kohtumistel oli kaks eesmärki: esiteks tutvustada õiguskantsleri tööd ja tema käsutuses olevaid vahendeid põhiseaduslikkuse järelevalve läbiviimisel, ning teiseks kuulata Riigikogu liikmete ettepanekuid teemade ja valdkondade kohta, kus parlamendisaadikud peavad õiguskantsleri edasist sekkumist vajalikuks. 

Kohtumistel enam kui kaks korda tõstatatud teemad: jagamismajandus, haldusterritoriaalse reformi nn sundliitmise faasi õiguspärasus, eurotoetused pool-looduslike põllumaade korrashoiuks, vanemahüvitise maksmise aluste kohendamine, kooseluseaduse kehtivus/mittekehtivus vastavate rakendusaktide puudumisel, muutuvad töösuhted 21. sajandil.

Enamikule küsimustele vastas õiguskantsler kohtumise käigus, ülejäänud päringutele saatis õiguskantsler kirjaliku vastuse pärast konsultatsioone oma nõunikega. Mõnes asjas juhtis õiguskantsler vastutava ministeeriumi või ametiasutuse tähelepanu koos ettepanekuga kehtivat seadust või määrust parandada. 

10.05.2016 Kohtumine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooniga

11.05. 2016 Kohtumine Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooniga 

11.05.2016 Kohtumine Vabaerakonna fraktsioon 

16.05.2016 Kohtumine Reformierakonna fraktsiooniga 

18.05.2016 Kohtumine Keskerakonna fraktsiooniga 

18.05.2016 Kohtumine Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooniga  

Kõned ja ettekanded

10.09.2016 Õiguskantsler Ülle Madise tervitus Eesti Teadusagentuuri, Norra Kuningriigi, Euroopa Liidu ja Eesti tuleviku heaks eestvõttel korraldatud konverentsil „Rakendusliku teadustööga seotud intellektuaalomandi aspektid Eestis ja Euroopas“

16.09.2016 Õiguskantsler Ülle Madise ettekande „Kes peaks saama vilepilli?“ kokkuvõte SOS Lasteküla konverentsil „Aita last – mõtetest tegudeni“

18.09.2016 Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne „Kriminaalpopulismi ja puhta õiguse vahel“  justiitsministeeriumi ja riigikantselei  riigi õigusloojate konverentsil.

2.12.2016 Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne „Teaduse ja seaduse autoriteedist“ Teaduste Akadeemia üldkoosolekul

4.02.2016 Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne „Kas põhihariduse korraldus vastab Põhiseaduse sättele ja mõttele?“ Haridusjuhtide aastakonverentsil

19.02.2016 Õiguskantsler Ülle Madise kõne Tallinna Reaalkooli Vabariigi aastapäeva aktusel. 

4.03.2016 Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne „21. sajandi töö“ ajalehe Postimees ja  advokaadibüroo Tark Grute Sutkiene majanduskonverentsil „Generatsioon Z“.

31.04.2016 Õiguskantsler Ülle Madise osales Eesti Interneti SA konverentsil „Interneti Päev 2016“ paneeldiskusioonis „Kas tehniline innovatsioon vabastab kohustustest?“

Stipendium

15.06.2016 Õiguskantsleri Kantselei asutas 10 000 euro suuruse stipendiumi Eesti Vabariigi esimese õiguskantsleri Anton Palvadre eluloo uurimiseks, stipendiumi konkursi võitis ajaloolane Toomas Anepaio. Ülevaade Anton Palvadre elust ja tegevusest ilmub raamatuna 2018 aastal.

Artiklid

4.09.2015 Õiguskantsleri nõuniku Aigi Kivioja artikkel „Põhiharidussüsteemi lahendamata probleemid“ ajalehes Sirp.

9.11.2016 Õiguskantsleri laste ja noorte õiguste nõunik Andra Reinomägi artikkel „Lapsed vajavad mõistmist ja toetamist − ausalt ja avatult“ ajalehes Postimees.

10.11.2016 Õiguskantsleri nõunik Marje Allikmets artikkel „Surnud ei lobise. Mis toimub hooldekodu kinniste uste taga?“ ajalehes Postimees.

13.11.2016 Õiguskantsler Ülle Madise artikkel „Erakoolid ja üldine haridusstress“ Õpetajate Lehes.

27.11.2016 Tartu ülikooli õigusteaduskonna ajakiri Juridica andis koostöös õiguskantsleri kantseleiga välja Juridica laste õiguste erinumbri, mis on avatud lugemiseks kõigile huvilistele. Mitmed artiklid on kirjutatud 2016. aastal jõustuva lastekaitseseaduse valguses.

20.02.2016 Õiguskantsler Ülle Madise artikkele „Põhiharidus vajab põhiseaduse kaitset“ ajalehes Postimees

24.04.2016 Õiguskantsleri nõuniku Kristi Paroni arvamusartikkel „Kes kaitseb lapsi seksuaalse väärkohtlemise eest?“ ajalehes Postimees.

30.05.2016 Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Hent Kalmo arvamusartikkel „Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga“ ajakirjas Juridica.

2.06.2016 Õiguskantsler Ülle Madise artikkel „Vähem norme, rohkem tervet mõistust“ ajalehes Postimees.

17.06.2016 Õiguskantsleri nõunik Heili Sepa „Kuidas Eesti esimene õiguskantsler «ränkraskete kuritegude» eest küüditati“ artikkel ajalehes Postimees.

28.06.2016 Õiguskantsler Ülle Madise arvamusartikkel „Põhiseaduse sihik püsib kindlalt paigas“ ajalehes Postimees.

Intervjuud

4.09.2015 Ajalehe Sirp vestlusring põhiharidussüsteemiga seotud probleemidest. Vestlisringis osalesid õiguskantsler Ülle Madise, Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid, psühholoog Angela Jakobson ja õpetaja Vootele Hansen.

10.09.2015 Ülle Madise põhihariduse teemaline intervjuu „Riik võiks ise koole pidada, siis saaks raha targemini kasutada“ Eesti Päevalehele. 

12.10.2015 Õiguskantsleri laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru intervjuu Eesti Päevalehes seoses MMSi skandaaliga.

24.11.2015 Õiguskantsler Ülle Madise intervjuu "Vabadus on võimalus teha valikuid ning vabadus on vastutus," ETV2 saatele „Plekktrumm“.

26.11.2015 Õiguskantsleri nõunik Marje Allikmetsa Vikerraadio saates „Reporteritund“, arutleti, miks ei uurita põhjalikult kõiki mitteloomulikke surmajuhtumeid kinnistes raviasutustes.

22.02.2016 Õiguskantsler Ülle Madise ETVsaates „Vabariigi kodanikud“, kus arutleti, kas ühiskondliku arutelu radikaliseerumine on midagi murettekitavat või on see osa demokraatlikust protsessist?

25.02.2016 Õiguskantsler Ülle Madise intervjuu „Eestis on trend vabaduste piiramise suunas“ ajalehele Maaleht.

3.03.2016 Õiguskantsler Ülle Madise intervjuu  „Õiguskantsler vaeb vabaduse ja vastuse vahekorda“  ajalehel KesKus.

13.03.2016 Õiguskantsler Ülle Madise intervjuu „Õiguskantsler tahab kinni lappida inimesed külma jätvad seadusaugud“ ajalehele Põhjarannik

12.08.2016 Arvamusfestivali aruteluring „Elu lõpu väärikus“, kus osalesid õiguskantsler Ülle Madise, EELK peapiiskop Urmas Viilma, Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja Vahur Valvere ning Hoolekandeteenused ASi juht Maarjo Mändmaa. Arutelu juhtis Rain Kooli.

Õiguskantsleri Kantselei akadeemiline loengusari „Võim“

Eelmise aasta lõpus käivitas õiguskantsler akadeemiliste loengute sarja, mille sihiks on lahata võimu kõigis selle võimalikes ilmingutes. Lisaks õiguskantsleri ametkonnale on loengutest oodatud osa saama kantselei lähemad koostööpartnerid Riigikogust, avalikku võimu teostavatest asutustest, erasektorist ja vabakonnast.

02.12.2015 Hannes Vallikivi „Vabadussõdalaste protsessid Riigikohtus aastatl 1934-1936“.

26.01.2016 Hent Kalmo „ Eesti diplomaatia kangelasajastust: Ants Piip Tartu rahukonverentsil“.

08.03.2016 Jaan Tallinn „Masinate võim. Tehisintellekt: unistusest tegelikkuseni“.

19.04.2016 Tõnu Kaljuste „ Helide võim“.

16.05.2016 Matti Maasikas „Euroopa võim Eestis. Eesti võim Euroopas“.

7.06.2016 Jüri Adams „1990ndate õigusloome ja valitsemine“.