RAHVUSVAHELISED SUHTED

Õiguskantsler vastutab rahvusvaheliste organisatsioonide liikmena sõltumatult põhiõiguste järgmise eest Eestis ning jälgib olukorda teistes riikides.

Eesti õiguskantsler on alates 2001. aastast Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (IOI) täieõiguslik liige. IOI loodi 1978. a ning sellesse kuulub ligi 170 riiklikku ja regionaalset ombudsmani 90 riigist üle maailma. IOI jaguneb 6 regiooniks (Aafrika, Aasia, Okeaania ja Vaikse ookeani piirkond, Euroopa, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond ning Põhja-Ameerika), mida juhitakse läbi regionaalsete juhatuste. 

Instituudi Euroopa regiooni kuulub 80 riiklikku ja regionaalset ombudsmani enamikust Euroopa riikidest. Õiguskantsler Ülle Madise valiti 30. septembril 2015 ning taasvaliti 27. juulil 2016 IOI Euroopa regiooni seitsmeliikmelise juhatuse liikmeks. Ülle Madise volitused juhatuses lõpevad 2020. aastal. 

Õiguskantsler Ülle Madise on ka Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise komisjoni (ECRI) liige ning õiguskantsleri asetäitja-nõunik Hent Kalmo osaleb Eesti esindajana Euroopa Põhiõiguste Ameti (FRA) haldusnõukogu töös.  

Alates 2012. aastast on õiguskantsler lasteombudsmanina Euroopa Lasteombudsmanide Võrgustiku (ENOC) liige. Samuti on õiguskantsler tegev Euroopa ombudsmanide, rahvusvahelise relvajõudude ombudsmanide, riiklike väärkohtlemise ennetusasutuste ning EQUINET võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate asutuste võrgustikes. 

Õiguskantsleri raport ÜRO Lapse Õiguste Komiteele

Õiguskantsler esitas 31. oktoobril 2015 ÜRO Lapse Õiguste Komiteele alternatiivse raporti ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmisest. Raportis on välja toodud kõige olulisemad lapse õiguste valdkonna kitsaskohad ning selles on tuginetud nii õiguskantsleri kui teiste asutuste läbi viidud uuringutele ja analüüsidele laste heaolu ja lastekaitse korralduse kohta.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 44 kohustab konventsiooni osalisriike raporteerima iga viie aasta järel ÜRO Lapse Õiguste Komiteele lapse õiguste konventsiooni nõuete täitmisest. Lapse Õiguste Komitee on konventsiooni alusel loodud ning konventsiooni täitmise üle järelevalvet teostav organ. Komitee vaatab riigi raporti ja alternatiivsed raportid läbi ning korraldab suulise istungi riigi ärakuulamiseks. Raporteerimise menetlus lõpeb riigile soovituste tegemisega. 

Eesti riik esitas oma esimese raporti Komiteele 2001. aastal ning Komitee tegi Eesti riigile teatavaks oma soovitused 2003. aastal. Soovitused puudutasid mittediskrimineerimist, laste kaasamist ning nende seisukohtadega arvestamist, laste väärkohtlemise ja kuritarvitamise juhtumitega tegelemise tõhustamist, asenduskodus kasvavate laste ning puudega laste olukorra parandamist, koolide õppekavade kohandamist erinevate vajadustega õpilaste jaoks, laste koolist väljalangemise ning koolist puudumise põhjustega tegelemist jms. Eesti riigi teise raporti kuulamine toimub 2016. a sügisel.

Väliskülalised 

3.09. Õiguskantslerit külastasid Euroopa Kohtunike Koolitusvõrgu vahetusprogrammi kohtunikud Hollandist, Saksamaalt, Poolast, Rumeeniast, Slovakkiast ja Hispaaniast.

16.-17.09. Õiguskantslerit külastasid Läti, Leedu, Soome ja Rootsi ombudsmanide delegatsioonid. Tegemist oli iga-aastase koostöökohtumisega, mida seekord võõrustas Eesti õiguskantsler. Kohtumisel arutati kaasava hariduse ja andmekaitsega seotud küsimusi ning külastati NATO Kooperatiivset Küberkaitse Kompetentsikeskust, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi ning innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust Mektory.   

24.09. Õiguskantslerit külastasid Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku prokurörid Hollandist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Ungarist, Portugalist ja Rumeeniast.

1.10. Õiguskantslerit külastas Alam-Saksi liidumaa parlamendi põhiseadus- ja õigusküsimustega tegeleva komisjoni delegatsioon. 

8.10. Õiguskantslerit külastasid ÜRO pagulaste ülemkomissari (UNHCR) regionaalne esindaja Marcel Colun ja õigusnõunik Andrei Arjupin. 

11.01. Õiguskantslerit külastas Albaania sotsiaalminister delegatsiooniga.

18.05. Õiguskantslerit külastasid Euroopa Kohtunike Koolitusvõrgu vahetusprogrammi kohtunikud Soomest, Poolast, Sloveeniast, Hollandist ja Kreekast.

16.-17.06. Õiguskantslerit kutsel viibisid Eestis töökohtumisel Läti, Leedu ja Poola lasteombudsmanid. Tegemist oli iga-aastase koostöökohtumisega, mis sel aastal toimus Tallinnas. Seekordse kohtumise fookuses olid laste ja noorte tervise kaitset puudutavad teemad, sh noorte otsustusõigus neile psühhiaatrilise abi osutamisel. Noorte iseotsustusõigusest psühhiaatrilise abi osutamisel tegid kohtumisel ettekande pikaajalise kogemusega tunnustatud lastepsühhiaatrid Suurbritanniast dr. Brian Jacobs ja dr. Mike Shaw. Samuti külastasid lasteombudsmanid Laste Vaimse Tervise Keskust. 

6.07. Õiguskantslerit külastasid OSCE vähemusrahvuste voliniku nõunikud Jennifer Croft ja Iryna Ulasiuk. 

8.07. Õiguskantslerit külastasid Human Rights Watch esindajad Tanya Cooper ja  Bede Sheppard.

Välisvisiidid

21.-24.09. Andres Aru ja Margit Sarv osalesid ENOC-i assambleel ja konverentsil „Violence against children“ Amsterdamis. 

12.-14.10. Kristjan Ots osales konverentsil „Freedom of expression: still a precondition for democracy?“ Strasbourgis.

13.-15.10. Ksenia Žurakovskaja-Aru osales ombudsmanide migratsiooniküsimuste alasel töökohtumisel Madridis.

18.-19.10. Kertti Pilvik osales eksperdina Euroopa Liidu Nõukogu e-Justice lapse õiguste töögrupis Brüsselis. 

21.-23.10. Kristiina Albi osales konverentsil „Annual Conference on European Asylum Law 2015“ Trieris. 

25.-27.10. Raivo Sults osales rahvusvahelisel relvajõudude ombudsmanide konverentsil Prahas.

25.-27.10. Õiguskantsler Ülle Madise ja Kertti Pilvik osalesid IOI Euroopa regiooni juhatuse koosolekul Roomas.

3.-6.11. Andres Aru, Jaanus Konsa, Ksenia Žurakovskaja-Aru ja Maria Sults külastasid Poola inimõiguste volinikku väärkohtlemise ennetamise küsimustes. Muuhulgas osaleti vaatlejatena voliniku kontrollkäigul noorte kinnipidamisasutustesse. 

8.-11.11. Olari Koppel osales konverentsil „Achieving Gender Equality - Challenges and Opportunities in the European Neighbourhood Policy (ENP) Region“ Tbilisis. 

15.-20.11. Angelika Sarapuu osales koolitusel „Advanced Course on Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights: Theory and Practice“ Turus.

18.-19.11. Nele Parrest osales seminaril „Parliamentary oversight of the implementation of the law and the ombudsman’s input” Brüsselis. 

7.-11.12. Õiguskantsler Ülle Madise osales ECRI 68. täiskogu istungil Strasbourgis.

9.-11.12. Kertti Pilvik osales konverentsil „Council of Europe, National Human Rights Institutions, Equality Bodies and Ombudsman Offices Promoting Equality and Social Inclusion“ Helsingis.

24.-26.11. Margit Sarv osales koolitusel „No Longer Alone: Advancing Reception Standards for Unaccompanied Children“ Stockholmis.

10.-11.12. Andres Aru osales õppevisiidil Norrasse laste õigusrikkumiste teemal.

1.-2.02. Kertti Pilvik osales eksperdina Euroopa Liidu Nõukogu e-Justice lapse õiguste töögrupis Brüsselis.

2.-3.02. Andres Aru ja Kristi Paron osalesid Eesti lapse õiguste alase raporti arutamise eelistungil ÜRO Lapse Õiguste Komitees Genfis. 

14.-15.02. Andres Aru osales konverentsil „Final Conference Children's Rights Behind Bars. Human Rights of children deprived of liberty: improving monitoring mechanisms“ Brüsselis.

15.-16.02. Kristiina Albi osales seminaril „CoE-FRA-Equinet-ENNHRI Platform on rights of migrants and asylum-seekers“ Viinis.

18.-19.02. Olga Lavrova osales seminaril „National Policy Application of the EU Charter of Fundamental Rights“ Amsterdamis.

17.-20.03. Eva Lillemaa osales töökohtumisel „The Charter in the everyday activity of the National Human Rights Bodies: experiences, problems, perspectives“ Firenzes. 

4.-7.04. Andres Aru osales Euroopa Nõukogu lapse õiguste strateegia 2016–2021 teemalisel konverentsil.

20.-21.04. Aigi Kivioja osales seminaril „20th anniversary of The Hague Recommendations Regarding the Education Rights of National Minorities“ Haagis.

24.-26.04. Õiguskantsler Ülle Madise ja Kertti Pilvik osalesid IOI Euroopa regiooni juhatuse koosolekul ning rahvusvahelisel ombudsmanide seminaril „Human rights challenges now: the ombudsman facing threats“ Barcelonas. Õiguskantsler esines seminaril ettekandega teemal „Freedom-security dilemma in the Digital Age“.

18.-21.05. Merike Saarmann osales rahvusvahelise Euroopa õiguse föderatsiooni FIDE XXVII kongressil Budapestis. 

12.-14.06. Heili Sepp osales Euroopa ombudsmanide võrgustiku kohtumisel Brüsselis.

15.-16.06. Heili Sepp osales seminaril „Corruption and Political Immunities“ Viinis.

20.-23.06. Maria Sults osales riiklike väärkohtlemise ennetusasutuste seminaril „Monitoring of Psychiatric Facilities“ Vilniuses.

21.-24.06. Olari Koppel vaatles Manchesteris Vabariigi Valimiskomisjoni liikme ja rahvusvahelise vaatlejana Suurbritannia Euroopa Liidu referendumi läbiviimist. 

28.06.-01.07. Õiguskantsler Ülle Madise osales ECRI 70. täiskogu istungil Strasbourgis.

19.-20.07. Õiguskantsler Ülle Madise kohtus IOI delegatsiooni liikmena Varssavis Poola inimõiguste voliniku ja teiste Poola ametkondade esindajatega.

Projektid

Õiguskantsleri Kantselei korraldas 30.11.-1.12. väärkohtlemise ennetamise alase koolitusseminari. Koolitusseminari sihtgrupiks olid erialaeksperdid, keda õiguskantsler saab riikliku väärkohtlemise ennetusasutuse ülesandeid täites kaasata edaspidi oma kontrollkäikudele kinnistesse asutustesse. Seminaril jagasid lisaks õiguskantsleri nõunikele  teadmisi dr. Andres Lehtmets ja dr. Marika Väli, Mari Amos ja rahvusvaheline ekspert dr. Petur Hauksson (Island). Lisaks koostasid õiguskantsleri nõunikud ekspertidele juhendmaterjalid osalemiseks kontrollkäigul kinnisesse asutusse. 

Koolitusseminari rahastati perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetme „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“ eelarvest.

Loe selle teema kohta ka peatükki LAPSED JA NOORED ja KRONOLOOGIA