Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel 2021

 

2021. aasta oktoobris toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Kohaliku elu korraldamisel ja otsustes kaasarääkimiseks tuleb lastele ja noortele luua eakohased võimalused.

 

Laste ja noorte vajadustega arvestamine

Lastel ja noortel on õigus kaasa rääkida kohaliku elu korraldamisel ning osaleda neid puudutavate otsuste tegemisel. Kohalike volikogude valimistel on hääletamisõigus antud 16‑aastastele ja vanematele inimestele. Lapsed ja noored saavad kaasa lüüa noortevolikogudes, mis esindavad noorte vajadusi ja huve. Koolides seisavad õpilaste huvide eest õpilasesindused.

 

Siiski on palju lapsi ja noori, kes esindusorganisatsioonidesse ei kuulu ja kelle hääl ühel või teisel põhjusel otsustajateni ei jõua. Olgu siis põhjuseks see, et keegi ei küsi nende arvamust, neid peetakse liiga nooreks, nad elavad keskusest liiga kaugel, ei oska piisavalt hästi eesti keelt või on takistuseks terviseprobleem. Täiskasvanutel tuleb seista selle eest, et kohaliku elukorraldusega seotud otsuste tegemisel võetaks arvesse kõigi laste vajadusi ja arvamusi. Seetõttu on oluline, et valimistel osalejad peaksid silmas kõigi laste ja noorte huve. Lapsed ja noored on enda vajaduste parimad eksperdid!

 

Iga volikogu valimistel kandideeriv inimene võiks mõelda sellele, kuidas lapsed ja noored − keda on peaaegu viiendik Eesti elanikkonnast − saaksid kogukonnaliikmetena osaleda ja kaasa rääkida kohaliku elu korraldamisel. Valija võiks hinnata igat kandidaati selle järgi, kas ja mil määral ta on kursis oma kogukonna laste ja noorte eluoluga ning mida ta nende heaks teinud on.

 

Õigus osaleda

Kohaliku omavalitsuse üks kohustusi on igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine vallas ja linnas. Valla- ja linnaelanikel on õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel. Selline õigus on ka lastel ja noortel. ÜRO lapse õiguste konventsioon annab lapsele õiguse ise oma õigusi teostada ja kohustusi täita vastavalt lapse arengutasemele. Lastel on õigus saada teavet, avaldada oma vaateid, mõjutada lapsi puudutavaid otsuseid ja sel moel ühiskonnaliikmete ja muutuste suunajatena ühiskonnaelust osa võtta.

 

Lapse õiguste tagamise vastutus lasub eeskätt täiskasvanutel, kes peavad aitama lastel oma õigusi teostada. Osalemine loob kogukonnas sotsiaalset sidusust, seob põlvkondi, teeb laste hääle kuuldavaks ning selle kaudu loob kõigile meelepärasema elukeskkonna.

 

Kohaliku elu korraldus

Kohaliku elu korraldus tähendab seda, et lapsed saavad oma kodukandis käia koolis ja lasteaias ning tegelda hobidega. Samuti hõlmab kohalik elukorraldus kohalikku transpordikorraldust, ohutuid tänavaid ja teid, prügivedu ja looduse kaitsmist. Kui lapsed või täiskasvanud vajavad abi argieluga toimetulemiseks, peab neid aitama teenuste ja toetustega. Kindlasti kuulub kohaliku elu korraldamise juurde ka kindlustunde tagamine – et keegi ei peaks muretsema oma vara, kodu ja lähedaste turvalisuse pärast.

 

Laste ja noorte sõnumid

Laste mõtete kogumiseks ja nende igapäevaelu ning kohalikku elukorraldust puudutavate ootuste väljaselgitamiseks andsid Õiguskantsleri Kantselei, Lastekaitse Liit ja Rakendusliku Antropoloogia Keskus koostöös veebitunde ning korraldasid fotojahi. Fotojahil said lapsed ja noored välja tuua paigad, mis nende arvates on lapsesõbralikud või mis tuleks lapsesõbralikumaks muuta. Ettevõtmistes osales kokku üle 150 lapse.

 

Täname kõiki osalejaid, ettevõtmisi toetanud täiskasvanuid, koole ja organisatsioone, kes aitasid laste hääle kuuldavamaks teha!

 

Teaduskeskuse AHHAA kinkekaardi pälvinud laste kõnekad fotod:

Kujuteldav kiik. Lase fantaasia valla ja mõtle, et kiigud just sellisel kiigel, mida pole veel kellelgi. Kujuteldav kiik on juba paar aastat sellises seisukorras. Kahjuks polegi meil sõpradega kusagil kiikuda, see on muidugi väga kurb.

 

 

 

Ohutult liikuma!

Tahame rattaga/tõuksiga kooli minna, aga maantee on liiga ohtlik. Maanteel on tihe liiklus ning teeperved on kitsad ja järsud, kraavid sügavad. Noored on ammu unistanud, et oleks võimalik ohutult ka jala, jalgratastega või tõuksiga kooli minna. Oma liiklusvahend ja turvaline keskkond annaks noortele vabaduse ning võimaluse trenni teha. Lapsed liiguksid rohkem ja nad ei peaks olema sõltuvad ühissõidukitest ja oma vanematest. Kergliiklusteest oleks kasu kahtlemata kõigile piirkonna inimestele ja ka kaugemalt tulijatele.

 

 

„Uus“ asfalt?

 

 

 

Lastekaitse Liit on ära märkinud fotod, millel noored on pakkunud mõnele probleemile loovat lahendust või märganud seda, mis on hästi:

 

Kogukonna aed. Tore ja arenev koht, kus on mõnikord tore käia talgutel või lihtsalt ringi vaadata. Seal kasvatatakse ka taimi ja võetakse sealsamas olevatest mesitarudest mett.

 

Pooleli jäänud ujulaehitus.

 

 

 

Suur tänu kõigile, kes osalesid ning aitasid lastel ja noortel osaleda!

 

Eraldi täname Tallinna 21. Kooli, kelle õpilased saatsid meile palju tähelepanekuid ümbritseva keskkonna lapsesõbralikkuse kohta.

 

Laste tähelepanekuid ja ootusi fotojahi pilgu läbi saab vaadata veebikokkuvõttest.

 

 

Laste ja noorte sõnumid

  • Turvaline liikluskorraldus, tänavate ja teede ohutus. Rajada rohkem ülekäiguradu; pikemad fooritsüklid; panna fooritsüklid tööle sünkroonis, nii et jalakäijad ei peaks ohutussaarele liikluskeerisesse ootama jääma; rajada tänavatele ja maanteede äärde valgustatud kõnniteid ja kergliiklusteid, millele on keelatud sõidukit parkida; rajada tõukerataste parkimisalasid (nt parkide serva vm avalikule alale), et neid ei peaks kõnniteele jätma; tähistada liiklusmärkidega õuealade ja laste mängupaiku; rajada tänavatele ja kõnniteedele vee ärajuhtimiseks kanaleid.
  • Vaba aja veetmise võimalused, mänguväljakute olukord. Parandada lagunenud mänguväljakuid ja atraktsioone ning luua uusi – sh õppida heade eeskujude põhjal; valida lastele atraktsioone ja mänguväljakuid rajades materjalid ja värvid, mis sobiksid ka suvise kuuma ilmaga; hoolitseda, et lastel oleks avalikus ruumis ja mänguväljakutel turvaline olla; muuta raamatukogud hubasemaks, et seal oleks hea lugeda, teadustööd teha või aega veeta; luua avalikke sportimisvõimalusi.
  • Ohtlikud paigad. Korrastada mahajäetud ja lagunenud hooneid ning maastikke, kujundada need ümber vabaaja- või huvikeskusteks; tähistada ja piirata ohtlikud paigad (nt veekogud) ning luua ohutud ületuskohad (turvalised sillad).
  • Keskkonnahoid. Hoida loodus ja jalutuspaigad puhtana; luua prügi sorteerimise võimalusi ja koristada prügi; luua kogukonnaaedu; paigaldada jalakäijate tunnelitesse valgustus; aidata hulkuvaid loomi; lisada avalikku ruumi taarakaste; mitmekesistada taaskasutusvõimalusi.
  • Tugi ja abi lastele. Pöörata oluliselt rohkem tähelepanu laste vaimse tervise hoidmisele, laste ärakuulamisele, laste vajadustega arvestamisele, anda rohkem võimalusi psühholoogilise nõu ja toe saamiseks; toetada puudust kannatavaid lapsi ja peresid; pakkuda rikkalikumat ja mitmekesisemat koolitoitu, luua võimsam internetiühendus.
  • Huvihariduse võimaluste avardamine. Mitmekesistada kohalikke huvihariduse võimalusi; toetada huvihariduses osalemist; vältida huvihariduse pakkumisel soolist diskrimineerimist.
  • Laste elukorraldusega sobivad ühissõidukite sõiduplaanid. Koostada sõidugraafikud nii, et nendes arvestataks rohkem koolitundide ja huviringide tööga; paigutada bussipeatustesse pingid ja prügikastid.
  • Laste osalemisvõimalused. Jagada laiemalt infot lastele ja noortele mõeldud ettevõtmiste kohta; rääkida lastega ja kuulata nende mõtteid; luua osalemise ja kaasarääkimise võimalused ka väikelastele; tagada arvamuse avaldamise võimalus ka neile lastele, kes on sellest kõrvale jäänud näiteks vähese eesti keele oskuse, elukoha, terviseseisundi, vähese kogemuse tõttu või muul  põhjusel.
  • Laste ärakuulamine. Küsida regulaarselt laste mõtete ja arvamuse kohta; võtta laste ettepanekuid tõsiselt, mitte naeruvääristada neid; vältida soolist diskrimineerimist; teha lastele mõeldud ettevõtmiste kohta paremat teavitustööd.

 

Lapsed oma kogemusega saavad ja oskavad kohaliku eluga seotud teemadel suurepäraselt kaasa mõelda. Lapsed näevad probleemi, kuid pakuvad ka lahendusi. Neil on palju mõtteid, mis aitaksid kõigi kogukonnaliikmete elu paremaks teha. Loodame, et tänu laste ja noorte tähelepanekutele muutub laste elukeskkond lapsesõbralikumaks ja turvalisemaks. Sellest võidavad kõik.

 

 

Lisainfo