Juhendmaterjal „Turvaline sport“

Joonistatud pildil on inimesed sporti harrastamas - ujumas, rulatamas, palli mängimas.Õiguskantsleri Kantselei on koostöös treenerite, sportlaste ja teiste spordivaldkonna ekspertidega koostanud juhendmaterjali „Turvaline sport“, milles jagatakse lapsevanematele teavet selle kohta, millele võiks lapsele sobivat spordiala valides mõelda ning mida vanem saab lapse turvalisuse tagamiseks ära teha (vene keeles). Eraldi infoleht on kokku pandud ka laste jaoks (vene keeles).

„Õiguskantsleri ametkonna eestvedamisel peetud aruteludes selgus, et konfliktide ja vääritimõistmiste vältimiseks on vaja selgeid reegleid ning kokkuleppeid. Lapsevanem, laps ja treener peaksid omavahel läbi arutama, mida treeningutel üksteiselt oodatakse: mis eesmärgil laps sporti teeb, mida nende eesmärkide saavutamine nõuab, milline on lapsevanema ja milline treeneri roll. Nõnda saab vältida konflikte ning vääritimõistmisi ja mis kõige tähtsam: sportimine on lapsele turvaline. Lapsed, kellel palusime kogemusi jagada ja arvamust avaldada, pidasid selliseid kokkuleppeid ja reegleid väga oluliseks“, selgitas õiguskantsler Ülle Madise. „Samuti on vaja juba ette teada, mis saab, kui reegleid või kokkuleppeid rikutakse. Põhiseadus nõuab kõikides eluvaldkondades osapoolte väärikust austavat õiglast menetlust,“ lisas õiguskantsler.

Sportimine on turvalisem, kui lapsevanem, laps ja treener on omavahel läbi arutanud, mida treeningutel üksteiselt oodatakse: näiteks mis eesmärgil laps sporti teeb ja milline on lapsevanema roll. 

Treeningukoormus ja ootused sportlike tulemuste suhtes, aga ka võistluste tõttu koolist puudumine ja mure koolis hakkamasaamise pärast võivad tekitada lapses ärevust ja mõjutada tema vaimset tervist. Lapsevanema ülesanne on last toetada ja aidata koostöös kooli ja treeneriga leida vajalik tasakaal spordi, õppimise ja pereelu vahel.

Samuti peaksid laps, vanem ja treener läbi rääkima kõik treeningul kehtivad reeglid, sealhulgas need, mis on mõeldud distsipliini tagamiseks. Kokkulepped aitavad ära hoida möödarääkimist, konflikte ja lapse väärkohtlemist.

Õiguskantsleri laste ja noorte õiguste osakonna vanemnõunik Angelika Sarapuu: „Suur tänu kõigile spordivaldkonna ja lapse õiguste asjatundjatele, kes juhendmaterjali koostamises osalesid. Aga ka neile, kes sellesse edaspidi panustavad, sest loodetavasti saab sellest dokument, mida töö käigus pidevalt täiustatakse ja ajakohastatakse.“