Statistika 2015

MENETLUSI KOKKU

KOKKU
Järelevalve õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle 114
Järelevalve põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle 148
Osalemine põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses 13
Õigusteenistus (õiguskantsler ei alustanud sisulist menetlust) 682
Kohtuniku distsiplinaarküsimused 16
Arvamused õigusaktide jm dokumentide eelnõudele 10
Muu seadusest tulenev tegevus 12
KOKKU 995

MENETLUSE STAATUS

KOKKU
Töös 160
Lõpetatud 835
KOKKU 995

AVALDUSTE KEEL

KOKKU
eesti 862
vene 113
inglise 18
muu 2
KOKKU 995

MENETLUSTE TÄPNE KIRJELDUS

KOKKU
Kohtuniku tegevusega seotud menetlus 10
Kohtu muu tegevusega seonduv menetlus 6
Avalduse menetlusse võtmata jätmine, sest puudub pädevus 271
Avalduse menetlusse võtmata jätmine, sest avaldus ei vasta seaduses sätestatud nõuetele 45
Avalduse menetlusse võtmata jätmine, sest avaldus on ilmselgelt alusetu 69
Avalduse menetlusse võtmata jätmine, sest avaldus on esitatud pärast ühe aasta möödumist rikkumisest teadasaamisest 7
Avalduse menetlusse võtmata jätmine, sest isikul on võimalik esitada vaie või kasutada muid õiguskaitsevahendeid 147
Avalduse menetlusse võtmata jätmine, sest toimub vaidemenetlus või muu mittekohustuslik kohtueelne menetlus 4
Menetlusse võtmata jätmine, sest on olemas kohtulahend, toimub kohtumenetlus või kohtueelne kohustuslik menetlus 132
Menetlusse võtmata jätmine, sest puudub oluline avalik huvi õigustloova akti põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrolliks 7
Arvamused valitsusasutustele õigusaktide jm dokumentide eelnõude kohta 9
Arvamused teistele asutustele ja organisatsioonidele õigusaktide eelnõude kohta 1
Isiku avalduse alusel seaduse põhiseaduspärasuse kontroll 77
Omaalgatuslik KOV volikogu määruse seaduspärasuse kontroll 1
Maavanema avalduse alusel KOV volikogu määruse seaduspärasuse kontroll 1
Isiku avalduse alusel Vabariigi Valitsuse määruse seaduspärasuse kontroll 2
Isiku avalduse alusel ministri määruse seaduspärasuse kontroll 10
Isiku avalduse alusel KOV volikogu määruse seaduspärasuse kontroll 15
Isiku avalduse alusel KOV valitsuse määruse seaduspärasuse kontroll 4
Isiku avalduse alusel muu õigustloova akti õiguspärasuse kontroll 2
Omaalgatuslik seaduse põhiseaduspärasuse kontroll 2
Isiku avalduse alusel riigiorgani või asutuse tegevuse kontroll 76
Isiku avalduse alusel KOV organi või asutuse tegevuse kontroll 18
Isiku avalduse alusel riigist alamalseisva avalik-õigusliku või avalikke ülesandeid täitva asutusetegevuse kontroll 14
Omaalgatuslik riigiorgani või asutuse tegevuse kontroll 14
Omaalgatuslik KOV organi või asutuse tegevuse kontroll 14
Omaalgatuslik muu riigist alamalseisva avalik-õigusliku asutuse või avalikke ülesandeid asutuse tegevuse kontroll 12
Arvamuse andmine õigustloova akti põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses 13
Muu seadusest tulenev tegevus 12
KOKKU 995

AVALDAJA PIIRKOND

KOKKU
Harjumaa v.a Tallinn 81
Hiiumaa 2
Ida-Virumaa v.a Narva 107
Jõgevamaa 12
Järvamaa 11
Läänemaa 5
Lääne-Virumaa 25
Narva 13
Põlvamaa 4
Pärnumaa 17
Raplamaa 5
Saaremaa 9
Tallinn 249
Tartu 162
Tartumaa v.a Tartu 9
Valgamaa 12
Viljandimaa 12
Võrumaa 12
Välisriik 14
Määratlemata 234
KOKKU 995

ÕIGUSVALDKOND

KOKKU
Avalik teenistus 13
Ehitus- ja planeerimisõigus 19
Energeetika-, ühisveevärgi ja kanalisatsiooniõigus 9
Finantsõigus (sh maksu- ja tolliõigus, riigieelarve, riigivara) 29
Halduskohtumenetluse õigus 13
Haldusõigus (halduskorraldus, haldusmenetlus, haldustäide, avalik asjaõigus jms.) 36
Haridus- ja teadusõigus 43
Isikuandmete kaitse, andmekogude ja avaliku teabe, riigisaladuse õigus 31
Keeleõigus 4
Keskkonnaõigus 21
Kodakondsus, migratsiooni õigus 21
Kohaliku omavalitsuse korraldusõigus 19
Kohtueelne kriminaalmenetlus 28
Kriminaal- ja väärteo kohtumenetlus 33
Kriminaaltäitemenetlus ja vangistusõigus 184
Liikluskorraldusõigus 12
Loomakaitse, jahindus ja kalandusõigus 2
Majandushaldus, kaubandushaldus ja konkurentsiõigus 8
Materiaalne karistusõigus 9
Mittetulundusühingu- ja sihtasutuseõigus 8
Muinsuskaitseõigus 1
Muu avalik õigus 40
Muu eraõigus 11
Omandireformiõigus 8
Omandiõigus, sh intellektuaalse omandi ja autoriõigus 13
Pankrotiõigus 4
Perekonnaõigus 38
Politsei- ja korrakaitseõigus 16
Põhiseaduse järelevalve kohtumenetluse õigus 1
Põllumajandusõigus (sh toidu-, veterinaarõigus) 4
Pärimisõigus 1
Rahvusvaheline õigus 11
Riigi õigusabi 12
Riigikaitseõigus 11
Riigikorraldusõigus 11
Sotsiaalhoolekandeõigus 59
Sotsiaalkindlustusõigus 19
Tarbijakaitseõigus 3
Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja postsideõigus 3
Terviseõigus 38
Transpordi- ja teedeõigus 4
Tsiviilkohtumenetluse õigus 36
Täitemenetluse õigus 33
Tööõigus (sh kollektiivne tööõigus) 9
Valimis- ja rahvahääletusõigus, erakonnaõigus 10
Võlaõigus 27
Väärteomenetlus 10
Äriühingu-, pankroti- ja krediidiasutuseõigus 3
Muu 17
KOKKU 995