Puuetega inimeste õigused

Riigikogu ratifitseeris 21. märtsil 2012. a puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja selle fakultatiivprotokolli, millega Eesti võttis endale kohustuse edendada puuetega inimeste võimalusi täielikult ja iseseisvalt ühiskonnaelus osalemiseks.

Õiguskantsleri seaduse kohaselt täidab õiguskantsler alates 1. jaanuarist 2019 puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise edendamise, kaitse ja seire ülesandeid. Õiguskantsler seisab selle eest, et kõik puuetega inimesed saaksid põhiõigusi ja -vabadusi teostada teistega võrdsetel alustel. Õiguskantsler on nende ülesannete täitmisel sõltumatu. Puuetega inimesi kaasame ülesannete täitmisse eelkõige nõuandva kogu kaudu.

Konventsiooni rakendamise edendamiseks ja jälgimiseks:

 • parandame ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste õigustest;
 • juhime tähelepanu puuetega inimeste õiguste rakendamisega seotud probleemidele;
 • anname soovitusi puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise ja konventsiooniga kooskõlas tegutsemise kohta;
 • aitame puuetega inimestel algatada diskussioone neile olulistel teemadel;
 • analüüsime õigusakte ja õigusaktide eelnõusid;
 • korraldame uuringuid ja koostame raporteid;
 • kogume ja analüüsime puuetega inimeste pöördumiste statistikat;
 • teeme koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste asutuste ja organisatsioonidega.

Konventsioonist tulenevate õiguste kaitseks:

 • lahendame puuetega inimeste õigusi puudutavaid avaldusi;
 • teeme ettepanekuid puuetega inimeste õiguste konventsiooniga vastuolus oleva praktika muutmiseks;
 • kontrollime õigustloova akti vastavust põhiseadusele ja seadustele ning vastuolu korral teeme akti andjale ettepaneku viia see põhiseaduse ja seadustega kooskõlla;
 • pöördume Riigikohtusse, kui õigustloova akti andja jätab põhiseaduse ja seadustega vastuolus oleva normi parandamata.

 

Kõik Eesti inimesed, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid peavad veenduma, et nende tegevusvaldkonnas oleksid puuetega inimeste õigused tagatud. Ainult nii tunnevad puuetega inimesed, et nende õigusi kaitstakse ning nad saavad ühiskonnaelus osaleda teistega võrdsetel alustel.