Kiusamine koolis võib toimuda nii laste kui täiskasvanute vahel, lapse kiusajaks võib olla koolis töötav täiskasvanu ja vastupidi – laps võib kiusata mõnda täiskasvanut.
Seega on tähtis, et kool kaitseks kiusamise eest nii last kui täiskasvanut. Koolipersonali omavahelised suhted mõjutavad otseselt ka õpilaste vahelisi suhteid.

Samas on tähtis silmas pidada, et mitte igasugune konflikt või pahandus ei ole kiusamine.
Kiusamist eristatakse teistest konfliktolukordadest selle järgi, et see on tahtlik ja korduv tegevus, millega pannakse kannatajat teadlikult ennast halvasti tundma ja kannatajal on raske end kaitsta.

Kiusamine on näiteks: löömine, tõukamine, togimine, vastu tahtmist kinnihoidmine, alandamine, mõnitamine, solvamine, narrimine, ignoreerimine, grupist väljaarvamine, laimujuttude ning piinlike piltide, videote ja veebipostituste levitamine jms.

Märka kiusamist ja astu kiusatava kaitseks välja!

Kui sind kiusatakse

Pea meeles – kellelgi ei ole õigus Sind kiusata! Isegi siis, kui kiusaja ütleb, et oled ise süüdi või see on ju ainult nali, ei õigusta see kiusamist. Kiusamine on igal juhul vale. Kui Sa ei tule üksi kiusamisega toime, siis otsi kindlasti abi. Kiusamisest rääkimine ei ole kaebamine, vaid oma õiguste eest seismine!

Loe, mida Sa saad veel ära teha, et ennast kiusamise eest kaitsta

Kui oled kedagi kiusanud

Kas oled märganud, et lõbutsed kellegi kannatuste arvelt, teed kellelegi liiga, et näidata kaaslastele oma tugevust. Kui jah, siis STOP! Sul ei ole õigust kedagi kannatama panna. Igal inimesel on õigus turvatundele ja eneseväärikusele. Kiusamine on kahjulik ka Sulle endale.

Loe, kuidas Sa saad kiusamist lõpetada.

Kui näed, et kedagi kiusatakse

Kui näed kiusamist kõrvalt, siis tea, et kiusamisele ei ole mingit õigustust. Kiusamine saab toimuda ainult siis, kui kõrvaltvaatajad seda heaks kiidavad või teevad näo, et nad ei märka. Kiusamist saab sageli lõpetada vaid ohvri kaitseks välja astudes. Kui sa praegu ei sekku, võid järgmine kiusatav olla Sina ise!

Loe, kuidas Sa saad kiusamise ohvri kaitseks välja astuda.

Õpetajana saad palju ära teha kiusamise vähendamiseks klassis

Eelkõige õpi tundma oma õpilasi, nende tugevaid ja nõrku külgi ning peegelda iga õpilase tugevaid külgi ka klassikaaslastele. Igas lapses on midagi positiivset, mida esile tuua. Vii ennast kiusamise teemaga kurssi ja märka kiusamist klassis, reageeri igale õpilasele, kes pöördub Sinu poole murega kiusamise pärast.

Tihti eeldab laste probleemidega tegelemine loomingulist lähenemist – selleks leiad inspiratsiooni ja häid praktilisi näiteid raamatust „Kuidas rääkida lastega nii, et nad õpiksid kodus ja koolis“.

Siin on üks näide sellest raamatust, kus õpetaja lahendas mittetraditsioonilisi viise kasutades oma klassis kiusamise probleemi. Õpetaja kirjutas kiusajale järgmise kirja:

Vaata ka teisi allikaid kasuliku kirjanduse loetelust. Loe, mida Sa saad veel ära teha kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks klassis.

Lapsevanemana oled Sina oma lapse peamine tugiisik ja nõuandja

Sinu lapse huvides on, et teed kooli ja õpetajatega koostööd ja hoiad ennast lapse koolieluga kursis. Võta lapse jaoks aega!
Kui igapäevatoimetuste kõrvalt on seda raske teha, looge koos mingi kindel rutiin – näiteks leppige lapsega kokku, et igal õhtul enne magamaminekut on pool tundi ainult temale pühendatud aeg.

Kui Sinu laps on sattunud kiusamise ohvriks, siis kuula laps ära ja kinnita talle, et soovid teda aidata ning et te leiate üheskoos probleemile lahenduse.

Pöördu kindlasti psühholoogi poole, kui tunned, et Sa ei suuda ise oma last aidata. Väldi kasutuid soovitusi nagu „Ära tee välja!“, „Kannata ära!“, „Ära suhtle nende kiusajatega!“.

Praktilised juhtnöörid küsimuse lahendamiseks koolis:

Esmalt räägi oma lapsega. Kuula ta rahulikult ära ning proovi saada juhtunu kohta võimalikult palju infot.

Pöördu lapse klassijuhataja poole ning räägi talle probleemist. Palu klassijuhatajalt juhtnööre ning anna märku, et soovid teha kooliga koostööd probleemi lahendamiseks.

Kui koolis on koolipsühholoog (või muu tugispetsialist), siis aruta klassijuhatajaga, kas oleks vajalik kaasata ka tugispetsialist. Kui näed, et probleem on tõsine ja Sinu arvates

oleks igal juhul vaja tugispetsialist kaasata, võid ka ise tugispetsialisti poole pöörduda, informeerides sellest klassijuhatajat.

Kui tunned, et klassijuhataja (ja/või tugispetsialist) ei tegele probleemi lahendamisega piisavalt või ei suuda seda lahendada, siis pöördu kooli direktori (juhtkonna) poole. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on lapse turvalisuse tagamine kooli kohustus ning kooli direktor peab korraldama vastavate abinõude elluviimise koolis.

Vaidlusküsimuses võib pöörduda ka kooli hoolekogu poole. Nimelt ütleb põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, et õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral. Samuti tuleneb seadusest, et kooli direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

Loe, mida Sa saad veel oma lapse heaks teha, kui ta on sattunud kiusamise ohvriks või on ise kiusaja.

Koos muudame maailma! Muutused sünnivad kooli ja kodu koostöös.