Koolis toimuv kiusamine võib olla üheks peamiseks põhjuseks, miks laps ei tunne ennast koolis turvaliselt ning mille tõttu on ohustatud tema vaimne tervis. Seega on tähtis, et kooli kodukorras oleks muude lapsi ohustavate olukordade all käsitletud ka kiusamisega seonduv. Paljudes Euroopa riikides on tavaline, et lapsele kooli valides tunneb lapsevanem huvi, kas koolil on olemas kiusamisvastane tegevuskava või kas kool on liitunud mõne kindla kiusamisvastase programmiga.

2013/2014 õppeaastast on Eesti koolides (esialgu pilootprojektina) kasutusel kaks rahvusvahelist kiusamisvastast programmi – Soomest pärit KiVa ja Taanist pärit „Kiusamisvaba lasteaed ja kool“. Samuti pakub koolidele väärtuskasvatuse alast nõustamist Tartu Ülikooli Eetikakeskus.

Tugiõpilasliikumine TORE võimaldab õpilastel arendada oma sotsiaalseid oskuseid ja seeläbi koolides kiusamist vähendada.

Koolidel tasub silmas pidada, et uuringute järgi ei pruugi kooli enda väljatöötatud kiusamisvastane tegevuskava anda tulemusi ning seetõttu on tähtis, et kasutusele võetaks metoodiline ja süsteemne kiusamisvastane programm, mille tulemuslikkust on varasemalt juba uuritud või mis on tõenduspõhine.

Kiusamisvastased programmid ja tegevused

KiVa (Sihtasutus Kiusamise Vastu)

KiVa on teaduspõhine kiusamisvastane programm, mis on loodud Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel. KiVa tõhusus on tõestatud suuremahulise juhuvalimit ja kontrollgruppi sisaldanud uuringuga. Soomes on KiVa nõutud programm: 90% kõikidest üldhariduskoolidest on registreerunud KiVa programmi rakendavateks koolideks.

KiVa programm sisaldab nii universaalseid kui juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. Universaalsed tegevused on suunatud kõigile koolis õppivatele õpilastele. Need sisaldavad pingutusi, mida tehakse grupinormide mõjutamiseks ning selleks, et kujundada kõigis lastes valmisolek konstruktiivselt käituda,

võtta vastutust ohvri toetamise eest selle asemel, et kiusamist julgustada.

2013/2014 õppeaastal oli KiVa kiusamisvastane programm pilootprojektina kasutusel 20-s Eesti koolis.

Vaata täpsemalt www.kivaprogram.net/estonia.

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ (MTÜ Lastekaitse Liit)

MTÜ Lastekaitse Liit alustas Taanist pärit metoodikal põhineva projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ 2010. aastal 10 lasteaiaga üle Eesti. Praeguseks on projektiga liitunud 394 lasteaeda. 2013. aasta oktoobris alustati sama programmi raames pilootprojektiga ”Kiusamisest vaba kool” 25-s Eesti koolis.

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale ja klassile tervikuna. Metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe ning kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt

ning kus lapsed hoolivad üksteisest, sekkuvad kiusamise korral ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Vaata täpsemalt www.kiusamisestvabaks.ee.

MTÜ Noorteühing TORE

Tugiõpilasliikumise idee on Eestisse jõudnud Soomest, kus see on aastakümnete jooksul laienenud enamikesse üldhariduskoolidesse ja kutsekoolidesse. Eestis alustati liikumisega 1996. aastal. Välja on töötatud oma metoodika (koolitusprogramm, õppematerjalid, tugimaterjalid jms) tugiõpilaste ja juhendajate koolitamiseks ning toetamiseks.

TORE liikumisest on kujunenud üle-eestiline võrgustik. Noorteühingu TORE missioon on suurendada koolides (ja ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilastegevus TORE arendab kolme suunda koolis:

* tugiõpilaste endi toimetulek;
* sõbraks ja kaaslaseks olemine eakaaslastele;
* õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

Vaata täpsemalt www.tore.ee.

Tartu Ülikooli Eetikakeskus

Tartu Ülikooli Eetikakeskuse üheks tegevussuunaks on väärtusarendus ja väärtuskasvatus lasteaedades ja koolides. Eetikakeskus on sõnastanud oma sihi järgmiselt: toetada laste ja noorte väärtuskasvatust lasteaias ja koolis, et iga laps ja noor saaks areneda kasvukeskkonnas, mis soodustab isiksuse terviklikku arengut, enese väärtustes selgusele jõudmist ja edukat ühiskondlikku koostoimimist.

Oluline on igaühele kaasa anda oskus oma väärtuste üle pidevalt ja igapäevase eluga seostatult järele mõelda, oma tegusid ja tegutsemisaluseid mõtestada.

Tegelemine kiusamise ennetamisega ja kiusamsiolukordade lahendamisega peakski olema osa kooli terviklikust väärtusarendusest.

Eetikakeskus on alates 2009. aastast andnud välja mitmeid koolidele, pedagoogidele ja teistele valdkonna spetsialistidele mõeldud materjale, mis puudutavad väärtusarendust koolis. Eetikakeskuselt saab tellida ka väärtuste-teemalist koolitust oma kooli, lasteaeda või organisatsiooni.

Vaata täpsemalt www.eetikakeskus.ut.ee.

Hea lugeja! Kui Sa tead mõnest toredast algatusest, mis aitab vähendada kiusamist koolis, siis palun anna meile sellest teada [email protected]