ÕPETAJALE

1. ÕPI OMA ÕPILASI TUNDMA.

Korraldage koos erinevaid klassiüritusi ning veeda õpilastega vahetunnis ühiselt aega. Tunniväline tegevus loob eelduse teineteise paremaks tundmiseks. Lisaks aitavad positiivsed ja usaldusväärsed suhted õpilase ja õpetaja vahel reegleid paremini kehtestada. Selliste suhete loomiseks on kahtlemata vaja sinu tahet ja aega.

2. Loo kontakt lapsevanematega.

Koostöö kodu ja kooli vahel peab algama hetkest, kui lapsest saab koolilaps. Anna vanematele teada, millised on kooli ootused õpilase käitumisele ning uuri, millised on vanemate ootused koolile. Tähtis on, et vanemad tunneksid, et nende arvamus on oluline ning mõistaksid kodu ja kooli jagatud vastutust lapse toetamisel. See on võimalik vaid siis, kui vanematesse suhtutakse austavalt ja nendega tehakse järjepidevalt koostööd. Koostöö vanematega sujub ladusamalt, kui see tugineb ühistele väärtustele ja eesmärkidele. Julgusta vanemaid vajadusel enda poole pöörduma. Ainuüksi teadmine, et kool on avatud ja koostööaldis partner, aitab leevendada nii mitmeidki vanemate muresid ja hirme.

3. Leia igas õpilases tema tugevused ning peegelda neid ülejäänud õpilastele.

Tugevuste märkamine ja nende teadvustamine võimaldab lapsel oma nõrgemate külgedega paremini toime tulla. Samuti lisab see teadmine enesekindlust, mis on aluseks heale enesetundele. Klassis end hästi tundev õpilane on parema õppeedukusega õpilane.

4. Pööra tähelepanu positiivsele käitumisele.

Sageli peetakse positiivset käitumist iseenesest mõistetavaks ja reageeritakse ainult negatiivsele käitumisele. Kui õpilased näevad, et õpetaja tähelepanu saab ka läbi positiivse käitumise, siis väheneb neil vajadus negatiivset käitumismustrit järgida.

5. Soodusta õpilaste omavahelist suhtlemist.

Vaheta regulaarselt pinginaabreid ja moodusta erinevaid töögruppe. Nii õpivad lapsed töötama ka nende kaaslastega, kellega nad läbi ei saa. Oluline on anda lastele teada, et nad ei pea olema kõigiga sõbrad, kuid nad peavad suutma kõigiga koos töötada. Selline koostööoskus on õpilaste sallivuse arendamiseks ülimalt tähtis.

6. Loo võimalusi, et kõik õpilased oleksid klassi üritustesse kaasatud.

Iga õpilane tahab tunda, et ta kuulub oma klassi ja on selle klassi jaoks vajalik. Oluline on meeles pidada, et õpetaja hoiak ja suhtumine määrab suuresti laste hoiaku ja suhtumise.

7. Mõtle läbi, kuidas tagad klassis korra.

Kord klassis annab õpilastele kindlustunde ja loob turvalise keskkonna. See aitab vältida paljusid probleeme, sh kiusamist. Väljenda oma ootusi õpilaste käitumisele ning pane paika klassi reeglid. Kaasa õpilasi reeglite väljatöötamisse, arutades nendega, millises klassis nad tahaksid käia ja kuidas nad saaksid positiivse õpikeskkonna loomisele kaasa aidata. Samuti räägi läbi tagajärjed, mis kaasnevad reeglitest mittekinnipidamisega. Ole reeglite elluviimisel järjepidev. Kui lapsed on teadlikud reeglitest ja nende rikkumise tagajärgedest, siis on neil lihtsam nendest kinni pidada.

8. Õpeta õpilastele, kuidas probleeme lahendada.

Probleemid ja konfliktid on inimeste igapäevaelu loomulik osa ja ei tähenda alati negatiivset. Paraku võib oskamatu konfliktide lahendamine viia tõsisemate probleemideni, sh kiusamiseni. Sageli ei ole õpilaste oskused probleemide lahendamiseks piisavad. Seetõttu on loomulik, et õpetajal tuleb neid oskusi õpetada.

9. Vii ennast kiusamise teemaga kurssi.

On väga oluline, et sa õpetajana teaksid, et iga koolis toimuv konflikt ja tüli ei ole veel kiusamine. Selleks, et osata vajadusel sekkuda, tuleb probleemist aru saada ja hinnata, kas tegu on kiusamise või mõne muu probleemiga. Tähtis on, et õpetajana mõistaksid oma vastutust ja rolli õpilaste turvalisuse ja heaolu tagamisel.

10. Selgita õpilastele, mis on kiusamine ja mida nad peaksid kiusamise puhul tegema.

Sageli on laste arusaam kiusamisest väga piiratud. Näiteks ei pruugi nad teada, et kaaslase ignoreerimine võib samuti olla kiusamine; või et igaühel on õigus tunda end koolis turvaliselt ja selle õigusega kaasneb kõigil kohustus käituda viisil, mis võimaldab end turvaliselt tunda. Selgita õpilastele, et igaühel on õigus ja kohustus kiusamisest rääkida, sest sel viisil seistakse oma ja teiste õiguste eest. Kiusamisest rääkimine ei ole kaebamine. Õigus ja kohustus kiusamisest rääkida on ka siis, kui nähakse, et kiusatakse kedagi teist. Selgita, et pealtvaatajatena on just neil kõige suurem võimalus kiusamist lõpetada – kiusamine ei ole vaid kiusajast tulenev probleem, sellele aitab kaasa ka kõrvalseisjate passiivsus.

Tekstide autorid: Triin Kahre, Ly Kasvandik, Jürgen Rakaselg, Kristiina Treial

Õiguskantsleri Kantselei 2017 ©