Vajadusel on koolil õigus võtta õpilase nutiseade hoiule

Õiguskantsleri nõunikud andsid hinnangu põhikooli kodukorra sättele, mis lubab koolil konfiskeerida õpilase nutiseadme terveks koolipäevaks.

Õigus omandada haridust on inimese põhiõigus ja põhikooli õpilastele ka põhiseadusest tulenev kohustus. Kool ei saa lubada, et õppetöö pole klassis võimalik, kuna mõni õpilane segab nutiseadme kasutamisega tundi, see tähendab ei õpi ise ega lase ka teistel õppida. Lisaks muule võib nutitelefoniga kaasõpilastest või õpetajatest salvestiste tegemine ja nõusolekuta avaldamine  rikkuda nende põhiseaduslikke õigusi.

Õiguslik alus nutiseadme hoiule võtmiseks tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kus on loetletud mõjutusmeetmed, mida kool võib kasutada juhul, kui õpilane rikub kooli kodukorda. Nimetatud seaduse järgi on koolil õigus võtta hoiule esemed sealhulgas nutiseadmed, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga.

Seaduste järgi on lubatud nutiseade hoiule võtta, kui õpilane kasutab seda kooli kodukorra vastaselt ja annab vastava nõude peale seadme hoiule vabatahtlikult. Nutiseadme äravõtmiseks füüsilise jõu kasutamise õigust seadused kooli töötajatele ei anna.

Koolidele antud õigus nutiseade või muu asi ajutiselt hoiule võtta on Põhiseadusega kooskõlas. Kooli kodukorrast kinnipidamise tagamine on kaalukas eesmärk, nutiseadme ajutiselt hoiule võtmisest paremat ja samas õpilase õigusi vähem piiravat meedet ei ole. Oluline on silmas pidada, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel saab kool asja hoiule võtta vaid nii, et õpilane ise loovutab asja ajutiselt koolile.

Eelnev tähendab, et olukorrad, kus õpilane ise nutiseadet õpetaja nõudmisel hoiule ei anna, tuleb lahendada pedagoogiliste meetmetega, kasutades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud mõjutusmeetmeid, näiteks õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused, käitumise arutamine vanemate või kooli juhtkonnaga.

Õiguskantsleri selgituse kogutekst: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/nutiseadme_hoiule_votmine_koolis.pdf