Vabariigi President ja õiguskantsler arutasid ühisosa Eesti probleemide lahendamisel.

 


Õiguskantsler Allar Jõks kohtus 13. aprillil presidendi kutsel Kadriorus president Arnold Rüütliga. Õiguskantsler andis ülevaate oma 2005. aasta tegevuse eelisvaldkondadest.


Allar Jõks tõi esile arstiabi kättesaadavuse probleemid, eriti ravikindlustuseta isikute võimaluse puudumise saada riigi poolt rahastatud üldarstiabi ning Eesti äärealade elanike ebapiisava üld- ja eriarstiabi kätesaadavuse. President ja õiguskantsler tõdesid, et neile elanikegruppidele ei ole põhiseaduslik õigus tervise kaitsele piisavalt tagatud.


Vabariigi President tundis huvi planeerimisseaduse rakendumisel tõusetunud isikute põhiõiguste kaitse küsimuste vastu – kas planeeringute kooskõlastamisel ja avalikustamisel on inimeste huvid kaitstud ning kas ümbruskonna elanike elukeskkond ei halvene. Õiguskantsler tõi välja, et ehitus- ja planeerimistegevuse valdkond on samuti üks tema selle aasta prioriteete.


Riigipea ja õiguskantsler peatusid Riigikogu liikmete kohalike omavalitsuste volikogudesse kuulumise temaatikal, mille kooskõla põhiseadusega on õiguskantsleri seisukohalt kaheldav. Arutelul jõuti ühisele arusaamisele, et Riigikogu liikmed ei peaks samaaegselt kohalikesse volikogudesse kuuluma. Arutati ka küsimust valimisliitude lubamisest kohalike omavalitsuste volikogude valimistel käesoleva aasta sügisel.


President Rüütel ja Allar Jõks kõnelesid Riigikontrolli pädevuse laiendamisest kohalike omavalitsuste kontrollimisele. Õiguskantsler tõi välja oma seisukoha, et kui regulatsioon ei piira ebaproportsionaalselt kohalike omavalitsuste iseseisvusõigust, siis ei näe ta vastuolu põhiseadusega.


Kohtumisel arutleti põhiseaduslike institutsioonide sõltumatuse garantiide üle, rõhutades finantsautonoomia vajalikkust. Rahastamise korraldamisel peab olema tagatud finantseerimine mahus, mis võimaldab põhiseaduslikel institutsioonidel täita neile seadusega antud ülesandeid.


Riigipea ja õiguskantsler avaldasid rahulolu, et toimetulekutoetus on sellest aastast tõusnud. Samas märgiti, et seadusandlikult on vaja kehtestada mehhanism, mis edaspidi lähtuks toimetulekutoetuse arvestamisel inflatsioonist ning ei jätaks toimetulekutoetuste kehtestamist ainult poliitilise otsustuse küsimuseks.


Arutelu käigus vahetati mõtteid Euroopa Liidu põhiseadusliku lepingu ratifitseerimisest ja sellest tulenevast vajadusest Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmiseks.


Kohtumisel otsustati edaspidi omavahelist infovahetust tõhustada ning tugevdada koostööd Vabariigi Presidendi ja õiguskantsleri vahel.