Väärkohtlemise ennetamine

Piinamise ja väärkohtlemise keeld on absoluutne inimõigus ja demokraatliku ühiskonna põhiväärtus. Kõrvalekalded sellest ei ole õigusriigis lubatud.

Ükskõik kelle suhtes piinamist või julma, ebainimlikku, inimväärikust alandavat kohtlemist või karistust keelab ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni art 5. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 18 lg 1 järgi ei tohi kedagi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada.

Kindlustamaks väärkohtlemisest vaba maailma, võttis ÜRO vastu piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni (UNCAT) ja selle fakultatiivse protokolli (OPCAT). Eesti ühines dokumentidega vastavalt 01.06.2002 ja 27.11.2006.

OPCAT näeb ette liikmesriikide kohustust luua piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise ennetamiseks vähemalt ühe ennetusasutuse (national preventive mechanism - NPM).

Eestis täidab alates 18.02.2007 OPCAT art 3 ja õiguskantsleri seaduse § 1 lg 7 alusel väärkohtlemise ennetusasutuse õiguskantsler.

Õiguskantsleri kui väärkohtlemise ennetusasutuse ülesanneteks on:

  • korrapäraselt kontrollida kinnipidamiskohtades vabaduse kaotanud isikute kohtlemist, et vajadusel tõhustada nende kaitset väärkohtlemise vastu;

  • esitada kinnipidamiskohtadele ja asjaomastele ametiasutustele soovitusi, mille eesmärk on parandada vabaduse kaotanud isikute kohtlemist ja kinnipidamistingimusi ning ennetada väärkohtlemist;

  • teha õigusaktide ja nende eelnõude kohta ettepanekuid ning tähelepanekuid.