Teabenõue Õiguskantsleri Kantseleile

Avaliku teabe saamiseks võite esitada Õiguskantsleri Kantseleile teabenõude.

Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Seega on Õiguskantsleri Kantselei avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mille on kantselei saanud või loonud õiguskantslerile seadusega pandud ülesandeid täites.

Teabenõudele vastame 5 tööpäeva jooksul.
Kui vastamine eeldab teabe analüüsimist või täiendava teabe kogumist ja dokumenteerimist, siis ei ole tegemist teabenõudega. Sellisele kirjale vastame 30 tööpäeva jooksul.

Teabenõude saab esitada:

 

Digitaalallkirjastatud dokumentide edastamine

Õiguskantsleri Kantselei võtab digitaalselt allkirjastatud dokumente vastu e-posti aadressil info@oiguskantsler.ee

Digitaalselt allkirjastatud dokumendi vastuvõtmiseks ja digitaalallkirja kehtivuse kontrollimiseks kasutab Õiguskantsleri Kantselei Eesti Sertifitseerimiskeskuse poolt väljatöötatud tarkvara DigiDoc Client.

Digitaalallkirjaga dokument peab olema andmete turvalisuse kaalutlusel *.txt, *.rtf, *.pdf või *.jpg laiendiga. Digitaalallkirjastatud tekst ei tohiks sisaldada kirja sisu muutvaid linke.

 

 

Füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi. Juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi ja selle esindaja nimi.
Palun märkige e-posti aadress või postiaadress, millele soovite, et teave edastatakse.
Märkige võimalikult täpselt taotletava teabe sisu. Dokumentide puhul märkige dokumendi nimetus ja sisu ning kui on teada, siis ka dokumendi kuupäev ja registreerimisnumber.
Tulenevalt avaliku teabe seaduse § 14 lg 2 tuleb juhul, kui taotlete juurdepääsupiiranguga isikuandmeid kolmandate isikute kohta, märkida põhjus, miks te nimetatud teavet vajate.
Lisa dokument (kuni 10 MB)