Statistika ja uuringud

<< tagasi laste ja noorte õiguste lehele

 

Alateemad:

 

Andmete ja uuringute puhul on esitatud valik valdkondlikust statistikast ja uuringutest. Täpsemate selgituste ja lisainfo saamiseks palume pöörduda vastava asutuse või ametkonna poole.

 


 

1. LAPS JA PERE

 

 

MÕÕDIKUD üldnimetus

ALLIKAS

Täpsustus, täpsem indikaator

2017

2018

2019

2020

2021

0. ÜLDANDMED

 

Laste arv kokku

SA

 Aasta alguse seisuga

249 780

252 117

254 445

257 044

258 227

 

Lastega leibkondade arv (tuhat)

SA

 

153,2

155,7

155,4

155,5

155,9

 

Elussündide arv

SA

 

13 784

14 367

14 099

13 209

13 272

1.1 Õigus vanematele ja perele

 

Vanematega seotud kohtuvaidluste arv

JuM

Suhtlus- ja hooldusõigusega seotud vaidlused

1 216

1 234

1 179

1 098

1 089

 

 

 

Elatisega seotud vaidlused

3 076

2 544

2 353

2 472

1 830

 

Lapsed, kelle puhul on määratud kohtumenetlusaegne elatisabi

 SKA

aasta jooksul

586

524

472

518

395

 

Lapsed, kelle puhul on määratud täitemenetlusaegne elatisabi

 SKA

aasta jooksul

3 713

4 679

5 022

5 503

5 792

 

Lahus elavate laste ja vanemate suhtlemise piisavus laste hinnangul (laste osakaal kes kohtuvad lahus elava vanemaga piisavalt)

LÕVU

emaga

 

 

 

 

 

 

LÕVU

isaga

 

41%

 

 

 

 

Alaealiste lapsendatud laste arv

SoM/ SKA

Kokku (aasta jooksul)

71

85

77

57

58

 

 

 

 peresisene Eestis

37

63

55

34

45

 

 

 

uude perre Eestis

33

22

22

22

13

 

 

 

uude perre välisriiki

1

0

0

1

0

 

Peredes kasvavad 0-17aastased lapsendatud lapsed

SoM

Aastalõpu seisuga (uude perre Eestis lapsendatud lapsed)

657

625

585

 

Eestkostel olevate 0-17aastaste laste arv

SoM

aastalõpu seisuga

1 264

1 284

1 272

1 217

1 157

 

Perekonnast eraldatud 0-17aastaste laste arv

SoM

aasta jooksul

267

287

292

284

255

 

Turvakoduteenusel viibinud laste arv

SA

aasta jooksul

703

850

784

676

660

 

Perekonnas hooldamisel olevate 0-17aastaste laste arv

SoM

aastalõpu seisuga

143

 114

127

138

139

 

Asenduskodus/perekodus olevad 0-17aastased lapsed

SoM

aastalõpu seisuga

824

803

742

745

735

 

Registrisse kantud aktiivsete hooldusperede arv (st sobivaks hinnatud ja valmis lapse perre tulemiseks)

 SKA

aastalõpu seisuga

 ..

 28

40

49

39

 

Registrisse kantud aktiivsete lapsendajate arv (st sobivaks hinnatud ja valmis lapse perre tulemiseks)

 SKA

aastalõpu seisuga

 ..

 75

64

33

85

1.2 Vanemaharidus ja tugi vanematele

 

Vanemaharidusprogrammides/koolitustel osalejate arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAI

Imelised aastad

399

500

988

1 184

1 171

 

Lapsevanemad, kes tunnevad lapsevanemana, et vajaksid kellegi abi ja tuge

LÕVU

Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul tundnud mõnikord või sageli

 

30,5%

 

 

 

 

 

 

…mehed

 

20,5%

 

 

 

 

 

 

…naised

 

39,1%

 

 

 

 

Lapsevanemad, kes tunnevad, et vajaksid  nõu ja abi, ent ei tea, kuhu või kelle poole pöörduda   

LÕVU

Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul tundnud sageli või mõnikord

 

23,9%

 

 

 

 

 

 

…mehed

 

15,2%

 

 

 

 

 

 

…naised

 

31,5%

 

 

 

 

Lapsevanemad, kes tunnevad, et vajaksid  nõu ja abi, ent ei söanda kellegi poole pöörduda

LÕVU

Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul tundnud sageli või mõnikord

 

11,8%

 

 

 

 

Lapsevanemate osakaal, kes stressis või masenduses

LÕVU

Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul tundnud sageli või mõnikord

 

43,1%

 

 

 

 

 

 

…mehed

 

31,3%

 

 

 

 

 

 

…naised

 

53,4%

 

 

 

 

Lapsevanemate osakaal, kes on rahul oma pereeluga

LÕVU

Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul tundnud sageli või mõnikord

 

90,9%

 

 

 

 

 

 

…mehed

 

90,2%

 

 

 

 

 

 

…naised

 

91,4%

 

 

 

 

Lapsevanemad, kes rõõmustavad oma laste üle

LÕVU

Osatähtsus vähemalt ühe alaealise lapsega lapsevanematest, kes on seda viimase aasta jooksul teinud sageli või mõnikord

 

97%

 

 

 

 

 

LÕVU

…mehed

 

95,5%

 

 

 

 

 

LÕVU

…naised

 

98,4%

 

 

 

 
  • UURINGUD

 

NIMETUS

LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja

Asendushoolduselt elluastuvate noorte uuring_aruanne. (2022)

Civitta Eesti /Sotsiaalministeerium

Traumateadlik asendushooldus. Uuring. (2022)

Sindi I, Strömpl J, Lust M./ Tervise Arengu Instituut

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring.(2022)

Hämmal, J., Varblane, A., Meiorg, M., Kantar Emor/ Sotsiaalministeerium

Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" 2020. aasta tulemused (2021)

Trummal, A./Tervise Arengu Instituut

Lapse vajaduspõhine miinimumelatis: uuringu lõpparuanne. (2020)

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus / Pricewaterhouse Coopers Advisors /Justiitsministeerium

Lapsega suhtlust korraldav kohtulahend ja selle täitmine. Võrdlev analüüs. (2017)

Göttig, T., Uusen-Nacke, T.. /Justiitsministeerium

Asendushoolduselt elluastuvate noorte uuring (2016)

Osila, L., Turk, P., Piirits, M., Biin, H., Anniste, K., Masso, M. Praxis/ Sotsiaalministeerium

Asenduskoduteenuse analüüs. (2013)

Sarv, M. Õiguskantsleri Kantselei Laste õiguste osakond/Õiguskantsleri Kantselei

Vanema hooldusõiguse määramise uuring (2013)

Lõppraport

Lühikokkuvõte

Espenberg, K., Soo, K., Beilmann, M., Linno, M., Vahaste, S., Göttig, T., Uusen-Nacke, T/ Justiitsministeerium

Perekonna kohustused (sotsiaalsete probleemide tõttu) abi vajavate pereliikmete ees (2012)

Muller, K., Henberg, A., Alekand, A. /Sotsiaalministeerium

2-12aastaste laste vanemate tajutud kompetentsus ja käitumisraskuste esinemine lastel. (2017)

Trummal, A. /TAI

Kohaliku tasandi lastekaitsetöö tulemuslikkuse suurendamine ja jätkusuutlik arendamine (2017)

Viia, A. /Sotsiaalministeerium

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring (2016)

Turu-uuringute AS/Sotsiaalministeerium

Välismaal töötavate vanemate ja Eestis elavate lastega pered; parimad praktikad ja võimalikud ohud (2014)

Espenberg, K., Lees, K., Arrak, L., Aksen, M., Vahaste-Pruul, S. Tartu Ülikool /Sotsiaalministeerium

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring (2013)

Kaha, K., Linno, T., Raju, M., Pärtel, K., Kall, K., Petti, K., Roosalu, T., Aavik, K., Uusma, H., Tiidenberg, K., Hansson, L., Salla, J. Sotsiaalministeerium, Faktum Ariko, TLÜ/Sotsiaalministeerium

Vanemate vajadused laste kasvatamisel: piiride seadmine, kehaline karistamine, vanemate abivajadus. Ülevaade lapsevanematega toimunud fookusgrupiintervjuude põhjal. (2012)

Reinomägi, A. Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakond/Õiguskantsleri Kantselei

Asenduskodudes kasvanud noorte valmisolek iseseisvaks eluks (2011)

Turk, P., Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ SOS Lasteküla Eesti Ühing

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009. Sotsiaalministeeriumi toimetised 1/2010.

Vainu, V., Järviste, L., Biin, H.Turu-uuringute AS, Tartu Ülikool, Sotsiaalministeerium / Sotsiaalministeerium

Ühe vanemaga pered: probleemid, vajadused, poliitikameetmed. Sotsiaalministeeriumi toimetised 4/2009

 Sinisaar, H., Tammpuu, P./Sotsiaalministeerium

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2005.

Derman, N., Hansson, L., Heinla, E., Helemäe, J., Järve, M., Laidmäe, V.-I., Taru, M., Vetik, R., Vöörmann, R. TLÜ, Sotsiaalministeerium/Sotsiaalministeerium

 

2. TERVIS

 

 

MÕÕDIKUD üldnimetus

ALLIKAS

Täpsustus, täpsem indikaator

2017

2018

2019

2020

2021

2.1 Sünnid, surmad

 

Oodatav eluiga sünnil

SA

Keskmine

78,23

78,37

78,82

78,76

77,20

 

 

SA

…poistel

73,65

73,86

74,41

74,36

72,76

 

 

SA

…tüdrukutel

82,34

82,44

82,77

82,77

81,40

 

Madala sünnikaaluga (alla 2500gr) sündinud lapsed

TAI

 

594

619

620

561

534

 

Alaealiste rasedused

TAI

Alaealiste raseduste arv kokku

204

198

186

157

153

 

 

SA

Alaealiste sünnitajate arv kokku

75

63

60

57

52

 

 

TAI

Alaealiste raseduste katkemiste/katkestamiste arv kokku

128

135

125

100

100

 

Laste suremus

SA

Kokku (arv)

73

66

58

53

67

 

Imikute suremus

SA

Imikusurmad kokku

32

23

22

19

29

 

 

SA

Imikusurmad 1000 elussündinud kohta

2,3

1,6

1,6

1,4

2,2

 

Laste enesetappude arv (10-17aastased)

SA

 

2

6

4

10

4

 

 

 

…poisid

1

3

2

6

2

 

 

 

…tüdrukud

1

3

2

4

2

 2.2 Haigestumine, vigastused

 

Lastega juhtunud vigastusjuhud (lapse elukoht Eesti)

TAI

Kokku

50 589

49 622

51 995

43 697

43 087

 

 

TAI

sh tahtlik enesekahjustus

182

196

240

253

295

 

 

 

…poisid

55

54

64

77

51

 

 

 

…tüdrukud

127

142

176

176

244

 

Laste enesehinnanguline tervis

HBSC

11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes hindab oma tervist (heaks või väga heaks)

 

85,9

 

 

 

2.3 Vaimne tervis

 

Eluga rahulolu

HBSC

11-,13- ja 15-aastaste poiste osakaal (%), kes on üle keskmise eluga rahul (10-pallisel skaalal kuus ja enam palli)

 

90,4

 

 

 

 

 

HBSC

 11-,13- ja 15-aastaste tüdrukute osakaal (%), kes on üle keskmise eluga rahul (10-pallisel skaalal kuus ja enam palli)

 

83,7

 

 

 

 

Depressiivsete episoodide esinemine

HBSC

11-,13- ja 15-aastaste poiste osakaal (%), kes on viimasel 12 kuul kogenud depressiivseid episoode

 

25,7

 

 

 

 

 

HBSC

11-,13- ja 15-aastaste tüdrukute osakaal (%), kes on viimasel 12 kuul kogenud depressiivseid episoode

 

40

 

 

 

2.4 Vaktsineerimine

 

1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse järgi (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSTUA

Difteeria ja teetanus

92,8

91,9

91,4

91

89,1

 

 

TSTUA

Läkaköha

92,8

91,9

91,4

90,9

89,1

 

 

TSTUA

Poliomüeliit

92,8

91,9

91,4

91

89,1

 

 

TSTUA

B-hepatiit

91,5

90,7

90,9

90,4

77,3

 

 

TSTUA

Haemophylus influenzae tüüp B (Hib)

92,8

91,9

91,4

90,9

89,1

 

 

TSTUA

Tuberkuloos

94,7

92,1

92,6

91,1

..

 

 

TSTUA

Rotaviirus

88,7

87,1

83,1

83,8

82,0

 

2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse järgi (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSTUA

Difteeria ja teetanus

93,8

93,3

92,1

91,1

89,5

 

 

TSTUA

Läkaköha

93,8

93,3

92,1

91

89,5

 

 

TSTUA

Poliomüeliit

93,8

93,3

92,1

91,1

89,5

 

 

TSTUA

Leetrid, mumps, punetised

93,3

92,9

91,9

90,8

89,4

 

 

TSTUA

B-hepatiit

92,6

92,4

91

90,8

86,1

 

 

TSTUA

Haemophylus influenzae tüüp B (Hib)

94

93,3

92,1

90,8

89,4

 2.5 Laste tervisekäitumine

 

Kehaline aktiivsus

HBSC

11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes oli vähemalt 60 minutit päevas mõõdukalt kehaliselt aktiivne viie ja enamal päeval nädalas

 

41,1

 

 

 

 

 

 

11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes oli vähemalt kaks korda nädalas intensiivselt kehaliselt aktiivne vabal ajal

 

69,6

 

 

 

 

Ülekaalulisus

HBSC

11-, 13-, 15-aastaste ülekaaluliste sh rasvunud poiste osakaal (%), (enesehinnanguline)

 

20,6

 

 

 

 

 

 

11-, 13-, 15-aastaste ülekaaluliste sh rasvunud tüdrukute osakaal (%), (enesehinnanguline)

 

13,7

 

 

 

 

Sõltuvusainete tarvitamine

HBSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-aastaselt või varem esimest korda suitsu proovinud 15-aastaste poiste osakaal (%)

 

33,6

 

 

 

 

 

 

13-aastaselt või varem esimest korda suitsu proovinud 15-aastaste tüdrukute osakaal (%)

 

21,9

 

 

 

 

 

 

11-,13- ja 15-aastaste hulgas mittesuitsetajate osakaal (%)

 

91,3

 

 

 

 

 

 

11-,13- ja 15-aastaste hulgas alkoholi mittetarvitanute osakaal (%)

 

62

 

 

 

 

 

 

Elu jooksul kanepit tarvitanud 15-aastaste poiste osakaal (%)

 

20,2

 

 

 

 

 

 

Elu jooksul kanepit tarvitanud 15-aastaste tüdrukute osakaal (%)

 

14,1

 

 

 

 

Digimaailmaga seotud sõltuvuskäitumine

EU-KO

Olen proovinud internetis veeta vähem aega, kuid see pole õnnestunud (kogenud lapsed, 11-17a)

 

47%

 

 

 

 

Osakaal lastest, kes on täielikul rinnapiima toidul (%)

TSTUA

1 nädala vanuselt

84

84,1

84,8

82,2

80,6

 

 

TSTUA

1 kuu vanuselt

77,2

77,4

78,2

74,8

73,9

 

 

TSTUA

3 kuu vanuselt

63,7

64,7

65,3

62,0

60,4

 

 

TSTUA

6 kuu vanuselt

23,3

23,7

23,1

20,5

18,2

 

Osakaal lastest, kes on osalisel rinnapiimatoitul (%)

TSTUA

1 nädala vanuselt

...

...

 

 

TSTUA

1 kuu vanuselt

...

...

 

 

TSTUA

3 kuu vanuselt

18,5

18,4

18,4

20,6

21,1

 

 

TSTUA

6 kuu vanuselt

46,6

48,2

48,7

50,4

50,6

 

 

TSTUA

12 kuu vanuselt

31,6

33,7

33,0

33,4

33,3

 

Hommikusöögi söömine

HBSC

11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes söövad hommikusööki seitsmel päeval nädalas)

 

53,3

 

 

 

 

Puu- ja köögiviljade söömine

HBSC

11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes söövad puuvilju vähemalt üks kord päevas

 

41,4

 

 

 

 

 

 

11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes söövad köögivilju vähemalt üks kord päevas

 

32,5

 

 

 

 

Maiustuste ja või magusate jookide tarvitamine

HBSC

11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kes tarvitavad maiustusi ja/või magusaid jooke viiel või enamal päeval nädalas

 

42,7

 

 

 

 

Koolipäevade uneaeg

HBSC

11-,13- ja 15-aastaste osakaal (%), kelle uneaeg vastas soovitatavale või ületas selle

 

72,1

 

 

 

2.6 Tervishoiuteenuste kättesaadavus lastele ja lastega peredele

 

Ravijärjekorrad lastele eriarstide järgi

Haigekassa

(keskmine ooteaeg päevades 01.01 seisuga)

 

 

 

 

 

 

 

Haigekassa

Lastekirurgia (stats.)

49

45

50

37

 

 

Haigekassa

Lastekirurgia  (amb.)

11

9

19

30

9

 

 

Haigekassa

Pediaatria (stats.)

23

22

10

10

 

 

Haigekassa

Pediaatria (amb.)

3

16

11

9

15

 

 

Haigekassa

Otorinolarüngoloogia (päevaravi)

148

178

85

68

2.7 Puudega lapsed 

 

Puudega 0-17aastased lapsed

 SKA/SoM

Laste arv kokku  aasta lõpu seisuga

12 896

13 928

12 949

10 125

9 808

 

Puudega lapsed puudeliikide lõikes

 SKA/SoM

Psüühikahäire (v.a vaimupuue)

1 861

2 361

2 971

3 341

3 457

 

 

 

Vaimupuue

393

275

509

559

612

 

 

 

Keele- ja kõnepuue

1 201

1 449

1 301

1 009

1 097

 

 

 

Kuulmispuue

254

265

282

269

244

 

 

 

Nägemispuue

160

156

146

120

113

 

 

 

Liikumispuue

937

938

936

605

489

 

 

 

Liitpuue

3 957

4 442

3 888

2 474

2 302

 

 

 

Muu

4 133

3 929

2 879

1 748

1 494

 

 

 

puudub, ei ole märgitud

113

37

 

Puudega lapsed puude raskusastme lõikes

 SKA/SoM

Keskmine

5 000

5 133

4 372

3 660

3 934

 

 

 

Raske

7 164

7 986

7 768

5 796

5 253

 

 

 

sügav

732

809

809

669

621

2.8 Rehabilitatsiooniteenus

 

Rehabilitatsiooniteenust saanud 0-17aastased lapsed

 SKA

Aasta jooksul

8 595

7 548

6 686

6 179

6 372

 
  • UURINGUD
 

NIMETUS

LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja

Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring. Lõpparuanne.(2022)

Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool

Riigikontrolli ülevaade „Eesti tervishoiu suundumused“ (2022)

Riigikontroll

Koduvigastused 2016 – 2021. (2022)

Veskimäe L. / Tervise Arengu Instituut

Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine. 2021. a. uuringu kokkuvõte. Infomaterjal (2022)

Lõhmus L, Tamson M, Pertel T, Abel-Ollo K, Rüütel K./ Tervise Arengu Instituut

Kas Eesti elanikud saavad endale tervishoiuteenuseid lubada, arvestades nende sissetulekut ja omaosaluskoormust (2021)

Esnar, K., Lapp, E./ Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakond/ Sotsiaalministeerium

Vaimse tervise roheline raamat (2020)

Sotsiaalministeerium

Eesti õpilaste kasvu seire: 2018/19.  õppeaasta uuringu raport. WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI). (2021)

Gluškova N, Nelis L, Nurk E./ Tervise Arengu Instituut

Tervise küsimustes laste otsustusõiguste senine rakendamine ja perspektiivid Eestis (2020)

Haap Consulting OÜ/Sotsiaalministeerium

Uimastite tarvitamine koolinoorte seas:  tubakatoodete,  alkoholi  ja  narkootiliste  ainete  tarvitamine  Eesti  15–16-aastaste  õpilaste  seas. (2020)

Vorobjov S, Tamson M./  Tervise Arengu Instituut

Projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ hindamine. Lõpparuanne. Lisa 1 - metoodikaraport (2019)  

Civitta Eesti / Sotsiaalministeerium

Laste vigastused Eestis aastatel 2016–2018. (2019)

Väärsi K, Kirpu V./ Tervise Arengu Instituut

Lasteaia keskkonnatingimuste ja õppe-kasvatustegevuse mõju laste kehalisele arengule kooliks ettevalmistavas rühmas. Uuringu aruanne. (2019)

Haav A, Lõhmus L, Oja L./ Tervise Arengu Instituut

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2017/2018. õppeaasta uuringu raport. (2019)

Oja L, Piksoot J, Aasvee K, jt./ Tervise Arengu Instituut

Euroopa laste rasvumise seire. (COSI) Eesti 2015/16 õa uuringu raport. (2018) (1. klasside õpilased)

Metsoja, A., Nelis, L., Nurk, E. / Tervise Arengu Instituut

Aastatel 2006-2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade. (2018) (vanusrühm 10-19)

Rooväli L., Pisarev H., Suija K., Aksen M., Uusküla A., Kiivet R.-A. Tartu Ülikool / Sotsiaalministeerium

Vigastused Eestis (2017)

Panov, L. / Tervise Arengu Instituut

Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring (2017)

Kallaste, E., Lang, A., Sõmer, M., Sandre, S.-L., Anspal, S., Vainu, V. Centar, Turu-uuringute AS. Sotsiaalministeerium   

Riigi tegevus laste tervise
hoidmisel ja ravimisel. Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 2. november 2016

Riigikontroll

Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis. (ESPAD) (2016)

Vorobjov, S. / Tervise Arengu Instituut

Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile (2016)

Kantar Emor/ Sotsiaalministeerium, Haigekassa

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine.(HBSC) 2013/2014 õa uuringu raport. (2016)

Aasvee, K., Liiv, K., Eha, M., Oja, L., Härm, T., Streimann, K. / Tervise Arengu Instituut

2014. a. vigastushaigestumuse ja suremuse analüüs (2015)

Uuetoa, M. /Sotsiaalministeerium

HIVi temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas. (2015)

Lõhmus, L., Rüütel, K., Lemsalu, L. /TAI

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine.(HBSC) 2009/2010 õa uuringu raport. (2012)

Aasvee, K., Eha, M., Härm, T., Liiv, K., Oja, L., Tael, M. / Tervise Arengu Instituut

Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis (ESPAD). (2012)

Kobin, M., Allaste A.-A., Sooniste, T., Derman, N., Vainu, V., Reiska, E., Kaha, K., Araste, L., Saat, H., Vorobjov, S., Saar, U. TLÜ, TAI/ Tervise Arengu Instituut

SEYLE õpilaste ja õpetajate baasuuringu tulemused : vaimne tervis ja riskikäitumine (2012)

Lumiste, K., Värnik, A., Sisask, M., Värnik, P. /Sotsiaalministeerium

Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring (2009)

Bruns, J.,Poolakese, A. GfK Custom Research Baltic /Sotsiaalministeerium

Koordinaatorite tegevus ja suutlikkus lasteaedade/koolide tervist toetava keskkonna arendamisel ja koostöövõrgustiku võimestamisel (2010)

Lõhmus, L. / Tervise Arengu Instituut

Sisehindamine tervise valdkonnas: tegevus ja tulemused koolieelsetes lasteasutustes (2009)

Lõhmus, L., Varava, L. / Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa

Koolieelsete lasteasutuste tervisemeeskondade tegevus ja võimestatus laste ning personali tervise edendamisel (2009)

Lõhmus, L., Varava, L. / Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2005/2006 õa uuringu raport (HBSC) (2009)

Aasvee, K., Streimann, K., Karelson, K., Oja, L., Trummal, A. / Tervise Arengu Instituut

Koolinoored ja uimastid. 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide tarvitamine Eestis (ESPAD 2007) (2008)

Allaste, A.-A., Kobin, M., Kolk, I., Altermann, M., Paakspuu, M., Võõbus, V., Kaha, K., Derman, N., Saar, U. TLÜ, TAI/ Tervise Arengu Instituut

Kooliõpilaste terviskäitumine. 2001/2002 õa uuring (HBSC) (2004).

Maser, M. / Tervise Arengu Instituut

 

3. HARIDUS

 

 

MÕÕDIKUD üldnimetus

ALLIKAS

Täpsustus, täpsem indikaator

2017

2018

2019

2020

2021

3.1 Hariduse kättesaadavus

 

Laste arv koolieelsetes lasteasutustes

SA

Kokku (tuhat)

66,9

65,9

66,3

66,4

67,0

 

Koolieelsete lasteasutuste arv

SA

 

628

618

614

612

601

 

Õppijate arv

SA

Üldhariduses kokku (tuhat)

153,3

156,7

158,7

160,8

162,6

 

 

SA

põhikooliaste (tuhat)

126,4

129,3

131,1

132,1

133,0

 

 

SA

gümnaasiumiaste (tuhat)

26,9

27,3

27,6

28,8

29,6

 

Õpingute katkestajad üldhariduses

SA

Üldhariduse katkestajad kokku

2 278

2 232

2 458

1 853

2 062

 

 

SA

põhikooliaste

401

400

502

337

339

 

 

SA

gümnaasiumiaste

1 877

1 832

1 956

1 516

1 723

 

Väljalangemine

HTM

Põhikoolist väljalangevus statsionaarse õppe 3.  kooliastmes (%)

0,3

0,3

0,3

0,2

0,25

 

 

HTM

Gümnaasiumist väljalangevus statsionaarses õppes 1. aastal (%)

0,8

1,2

1,2

0,7

0,9

 

 Koolid

EHIS

Üldhariduskoolide arv kokku

530

532

530

521

517

 

 

EHIS

neist erakoole

56

56

57

55

58

 

 

EHIS

Põhikoolid

295

301

306

300

301

 

 

EHIS

Gümnaasiumid

164

160

157

158

158

 

 

EHIS

Eesti õppekeelega koolid

442

446

443

434

430

 

 

EHIS

Muu õppekeelega koolid

28

27

27

26

25

 

 

EHIS

Eesti/muu õppekeelega koolid

60

59

60

61

62

 

Õpilaskodude arv

EHIS

 

 67

 64

61

57

46

 

Õpilaskodu teenust kasutavate õpilaste arv

EHIS

(7-17aastased)

1 648

1 430

1 396

1 317

1 172

 

Erivajadustega laste koolid

SA

Erivajadustega laste koolid kokku

38

39

39

37

37

 

 

SA

Erivajadustega laste põhikoolid

35

36

36

34

34

 

 

SA

Erivajadustega laste keskkoolid/gümnaasiumid

3

3

3

2

2

 

 

SA

Eesti õppekeelega koolid erivajadustega lastele

30

31

31

29

29

 

 

SA

Vene õppekeelega koolid erivajadustega lastele

2

2

2

2

2

 

 

SA

Eesti/vene  õppekeelega koolid erivajadustega lastele

6

6

6

6

6

 

Õpilaste arv erivajadustega laste koolides

SA

 (tuhat)

3

3,3

3,3

3,3

3,3

 

Eriklasside arv (põhiharidus)

EHIS

(sisaldab klassi liiki „ühe õpilaste õpetamisele keskendunud õpe“)

1 686

1 690

1 664

1 750

1 855

 

Eriklassides õppivate õpilaste arv (põhiharidus)

EHIS

(sõltumata vanusest)

6 162

6 252

6 317

6 600

7 063

 

Eriklasside arv (gümnaasium)

EHIS

 

5

5

5

5

8

 

Eriklassides õppivate õpilaste arv (gümnaasium)

EHIS

(sõltumata vanusest)

47

56

51

47

70

 

Erivajadusega õpilaste arv tavaklassides

EHIS

(v.a HEV andekus; õppimine välisriigis)

22 214 

23 629 

 22 360

21 992

23 897

 

Tavakooli kaasatud rõhustatud ja erituge vajavatest õpilastest õpilaste osakaal (%) kõigist kõigist tõhustatud ja erituge vajavatest õpilastest

HTM

 

60,7

64,9

63,5

64,9

68,4

3.2 Kvaliteet

 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal põhikoolis

Haridussilm

%

88,3

86,5

85,2

83,5

 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal gümnaasiumis

Haridussilm

%

91,8

90,4

90,8

89

 

Õppenõustamisteenuseid saanud laste ja õppurite arv

HarNo

 

26 728

35 112

44 540

52 470

60 830

 

Kooliõe teenusega seotud laste arv ja kooliõdede ametikohtade arv (põhikoolid ja gümnaasiumid)

Haigekassa

Õpilaste arv, II poolaasta

161 014  

162 030

154 170

155 098

154 293

 

 

Haigekassa

Kooliõdede arv, II poolaasta

233

257

278

317

278

 

Kooliskäimise meeldivus

HBSC

11-,13- ja 15-aastaste õpilaste osakaal, kellele meeldib väga või mõningal määral koolis käia

 

57,9

 

 

 

 

Kooliga rahulolu (hinnangute keskmine 5-pallisel skaalal, kus 5 tähistab suurimat rahulolu ning 1 väikseimat)

HarNo/Üldharidus-koolide rahuolu ja koolikeskkonna küsitlus

4. klassi õpilased

3,90

3,94

3,83

3,82

3,84

 

 

HarNo/Üldharidus-koolide rahuolu ja koolikeskkonna küsitlus

8. klassi õpilased

3,20

3,14

3,11

3,11

3,13

 

 

HarNo/Üldharidus-koolide rahuolu ja koolikeskkonna küsitlus

11. klassi õpilased

3,40

3,35

3,32

3,41

3,48

 

Kooliga pigem rahul või täiesti rahul olevate õpilaste osakaal (%)

HTM/Üldharidus-koolide rahuolu ja koolikeskkonna küsitlus

8. klassi õpilased

26,1

24,5

24,4

24,6

 

 

HTM/Üldharidus-koolide rahuolu ja koolikeskkonna küsitlus

11. klassi õpilased

34,2

33,6

35,4

39,6

 

Kiusamine koolis

HBSC

11-,13- ja 15-aastaste õpilaste osakaal, keda on viimase paari kuu jooksul vähemalt ühe korra koolis kiusatud

 

35,1

 

 

 

 

Kiusamisvabu programme rakendavad lasteaiad ja koolid (üldarv)

 TAI

VEPA Käitumisoskuste mängu rakendavad koolid

46

39

85

91

71

 

 

KiVa

KiVa programmi rakendavate koolide arv

45

67

86

97

103

 

 

LKL

Kiusamisest Vabaks lasteaiad

 465

  472

481 

492

499

 

 

LKL

Kiusamisest Vabaks koolid

133

 143

145

158

163

 

 

LKL

Kiusamisest Vabaks lastehoiud

1

2

8

11

 

Madalal tasemel (PISA uuringus alla 2. taseme saavutanud) oskustega õpilaste osakaal (%)

PISA/HarNo

funktsionaalne lugemisoskus

 

11,1

 

 

 

 

 

PISA/HarNo

matemaatiline kirjaoskus

 

10,2

 

 

 

 

 

PISA/HarNo

loodusteaduslik kirjaoskus

 

8,8

 

 

 

 

Tipptasemel (PISA uuringus 5. ja 6. taseme saavutanud) oskustega õpilaste osakaal (%)

PISA/HarNo

funktsionaalne lugemisoskus

 

13,9

 

 

 

 

 

PISA/HarNo

matemaatiline kirjaoskus

 

15,5

 

 

 

 

 

PISA/HarNo

loodusteaduslik kirjaoskus

 

12,2

 

 

 

 

Keskhariduse omandanute osakaal 4 aastat pärast põhikooli lõpetamist (%)

HTM

 

79,5

80,4

80,7

82,1

81,9

 
  • UURINGUD
 

NIMETUS

LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja

https://www.haridussilm.ee/ee

Haridusvaldkonna statistika / Haridus- ja Teadusministeerium

https://haridusportaal.edu.ee/uuringud

Haridusvaldkonna info ja uuringud/ Haridus- ja Teadusministeerium partneritega

Education at a Glance 2022. OECD indicators. Eesti faktileht (ingl. k.)

OECD

Education at a Glance 2022. OECD indicators

OECD

Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste tõhusus ning haridusasutuste kogemused nende rakendamisel.(2022)

Kendrali, E., Allemann, M., Murasov, M., Haugas, S., Mägi, E. Mõttekoda Praxis/ Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduslike erivajadustega õpilaste üleminekute toetamine sujuvaks liikumiseks haridustasemete ja -liikide vahel ning tööturule. (2022)

Kallaste, E., Lang, A., Rentel, A., Räis, M. L., Sõmer, M. Eesti Rakendusuuringute Keskusest Centar/ Haridus- ja Teadusministeerium

Riigikontrolli ülevaade „Hariduse tugiteenuste kättesaadavus“ (2021)

Riigikontroll

Alushariduse ja lapsehoiu uuring (2021)

Lang, A., Sandre S.-L., Kallaste, E., Sõmer, M., Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar/Sotsiaalministeerium

"Lapsevanema soovil koduõppe valik ja korraldus" uuring (2021)

Rokk, R. M., Kallip, K., Palling, L., Viks-Binsol, P. Civitta Eesti AS / Haridus- ja Teadusministeerium

VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamine Eestis aastatel 2014-2021 (2021)

Trummal, A., Baumbach, A., Streimann, K./ Tervise Arengu Instituut

Eriolukorrast tingitud distantsõppe kogemused ja mõju Eesti üldharidussüsteemile, vahearuanneraport (2021)

Tallinna Ülikool/Haridus- ja Teadusministeerium

OECD rahvusvahelise alushariduse ja laste heaolu uuringu (IELS) tulemused Eestis (2020)

OECD koostöös HTMi, SA Innove ja
Tallinna Ülikooliga

EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringu esialgsed tulemused (2019)

Sukk, M., Soo, K. Toimetajad Kalmus, V., Kurvits, R., Siibak, A. Tartu Ülikool

Riigikontrolli märgukiri auditi „Riigi tegevus laste digioskuste tagamisel“ tulemuste kohta. (2017)

Riigikontroll

IKT-haridus: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused üldhariduskoolis ja lasteaias. (2017)

Leppik, C., Haaristo, H.-S., Mägi, E. Praxis/HITSA

EU Kids Online 2010. Riskid ja turvalisus internetis: Euroopa laste vaatenurk. Peamiste tulemuste kokkuvõte eesti keeles.

Kalmus, V., Karu, K., Komp, L., Runnel, P., Pruulmann-Vengerfeldt, P., Siibak, A., Ugur, K. Tartu Ülikool.

EU Kids Online 2010. Ülevaade uuringust. Eesti lapsed internetikasutajatena Euroopaga võrreldes. Konverentsi ettekanne (2011)

Kalmus, V.

IELS. OECD rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring (2018)

Innove

Mis mõjutab keskhariduseni jõudmist Eestis? Analüüs
EHISe andmetel. (2018)

Serbak, K. HTM

IKT vahendite õppetöös kasutamise mõju: kirjanduse ülevaade. (2018)

Serbak, K. HTM

Õpilaste ja õpetajate heaolu üle-Eestilises rahuloluküsitluses, lühiülevaade 2017.a tulemustest. (2018)

Valk, A. HTM/Innove

Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas. (2017)

Käger, M., Vollmer, M., Harjo, M., Pertšjonok, A., Gutman, K., Kaldur, K., Käsper, K., Grossthal, K., Rajaveel, L., Meiorg, M.; Balti Uuringute Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus/ HTM

Eestisse tagasi pöörduvate perede laste õppima asumine. (2017)

Civitta Eesti AS/ HTM

Osalus noorsootöös (2017)

Selliov, R. /HTM

Noorte kodanikukultuur muutuvas maailmas. Eesti tulemused IEA Rahvusvahelises
Kodanikuhariduse Uuringus (ICCS 2016)

Toots, A., Oja, M.,Idnurm, T., Lauri, T., Põder, K. Tallinna Ülikool/ HTM

Noorte kodanikukultuur muutuvas maailmas. Eesti tulemused IEA Rahvusvahelises
Kodanikuhariduse Uuringus (ICCS 2016). Eesti põhitulemused.

Toots, A., Oja, M.,Idnurm, T., Lauri, T., Põder, K. Tallinna Ülikool/ HTM

Soolised lõhed hariduses.(2016)

Valk, A. /HTM

Võrdne ligipääs kvaliteetsele haridusele ja tõhus hariduskorraldus. Koolivõrk ja erakoolide rahastamine. (2016)

Serbak, K., Valk, A. /HTM

Õpilaste rahulolu, puudumised ja koolivägivalla kogemine põhikoolides ja gümnaasiumites. 2016. aasta küsitlustulemused.

Innove

Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus (2016).

Temaatiline raport: kaasamise tähenduslikkus

Räis, M. L., Sõmer, M., Centar/HTM

Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus (2016).

Temaatiline raport: Kaasamise tulemuslikkus

Kaska, M., Anspal, S., Centar/HTM

Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus (2016).

Statistiline ülevaade HEV levikust, kaasamisest ja tugimeetmete kasutamisest Eestis 2010-2014

Kallaste, E., Centar/HTM

Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus (2016).

Uuringu lõppraport

Räis, M., Kallaste, E., Sandre S.-L., Centar/HTM

Madala haridustasemega noored. (2016)

Valk, A. /HTM

Õpilaste heaolu põhikoolis. Heaolu katselise hindamise analüüs ja tulemused 2015

Ots, A.

PISA 2015. Eesti tulemused. Eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused loodusteadustes, funktsionaalses lugemises ja matemaatikas.

Tire, G., Henno, I., Soobard, R., Puksand, H., Lepmann, T., Jukk, H., Lindemann, K., Kitsing, M., Täht, K. / SA Innove, HTM

Õpilaste eluga rahulolu ning sellega seotud tegurid PISA 2015 uuringu näitel.

Täht, K. Tartu Ülikool

Lasteaiakohtade kättesaadavus valdades ja linnades. Riigikontrolli aruanne Riigikogule,
Tallinn, 9. november 2015

Riigikontroll

Muukeelne laps Eesti koolis: Jätkuuuring (2014)

Pulver, A., Toomela, A., TLÜ/HTM

Eesti kohalike omavalitsuste kaardistus laste ja noorte tõrjutusriski kontekstis. I osa. (2014)

Selliov, R. /HTM

Uusimmigrantõpilaste akadeemiline ja sotsiaalne toimetulek Eesti üldhariduskoolis. Uusimmigrantõpilaste õpiedukuse ja haridusvõimaluste uuring. (2013)

Kasemets, L., Asser, H., Hannust, T., Rahnu, L., MindPark/HTM

Koolinoorte toitumisharjumused ja rahulolu koolitoiduga (2012)

Hillep, P., Pärnamets, R., Trubetskoi, E., Olev, H. OÜ Eesti Uuringukeskus, Norstat Eesti AS/TAI

Õpingute ebaõnnestumise kulud Eestis. Lühiraport (2011).

Anspal, S., Järve, J., Kallaste, E., Kraut, L., Räis, ML., Seppo, I. Centar/HTM

Alushariduse ja lapsehoiu uuring. (2015)

Themas, A., Tarum, H., Soo, K., Reisberg, L., Aksen, M., Puolokainen, T., Lauri, T. ja Themas, E. Tartu Ülikool/Sotsiaalministeerium

Lapse areng koolieelses eas ja lapsehoiu erinevad vormid. (2006)

Kraav, I. Perekasvatuse Instituut /Sotsiaalministeerium

 
 

4. HUVIHARIDUS JA NOORSOOTÖÖ

 

 

MÕÕDIKUD üldnimetus

ALLIKAS

Täpsustus, täpsem indikaator

2017

2018

2019

2020

2021

4.1 Huviharidus ja huvitegevus

 

Huvihariduses osalemine

SA

Hõivatud õppekohtade arv huvihariduses, 0-19aastased (üks õppija mitu korda, kui õpib mitmes asutuses või õppekaval)

117 998

135 089

141 303

141 788

158 172

 

Huvikoolides osalevate õppijate arv

SA

Huvikoolides õppijad, 0-19aastased (üks õppija üks kord, kui ta õpib mitmes õppeasutuses või mitmel õppekaval samas valdkonnas.)

104 087

118 649

123 851

127 186

136 903

 

Huvikoolide arv

HTM

 

651

750

782

774

787

 

Noori huvikooli kohta

HTM

 

428

369

353

354

347

 

Huvikoolides õppivad 0-6aastased lapsed

HTM

 

16 291

19 344

20 562

20 329

23 795

 

Huvikoolides õppivad 7-18aastased õpilased

HTM

 

68 658

75 484

77 478

78 321

82 726

 

Laste osakaal, kel on olnud võimalik käia kõikides trennides, huvialaringides või eratundides, kus laps on soovinud käia

LÕVU

 4.-11. klassi õpilased, kes vastasid "Jah"

 

76%

 

 

 

 

Trennis, huviringis, eratunnis käivate laste osakaal

LÕVU

 4.-11. kl

 

81%

 

 

 

4.2 Noorsootöö

 

Avatud noortekeskuste arv

SA

(nii KOV hallatavad kui MTÜd)

280

280

281

304

299

 

Noori avatud noortekeskuse kohta

HarNo

 

996

989

982

901

915

 

Malevates osalemine (riiklikult toetatud osalemiskorrad)

HarNo

 

4 020

4 670

4 439

4 385

4 730

 

Laste laagrites osalemine (7-26aastaste riiklikult toetatud osalemiskorrad (v.a * 2021. a.andmed, mis on  7-17aastaste kohta))

HarNo

 

29 423

31 561

32 533

26 692

29 434*

 

  • UURINGUD

 

NIMETUS

LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja

Eesti noortevaldkonna tulevikustsenaariumid (2022)

 

Haugas, S., Kendrali, E. (2022). Noortevaldkonna tulevikustsenaariumid. Tallinn: Mõttekoda Praxis/Haridus- ja Noorteamet

Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused noorte, eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning vajadused nende võimaluste arendamiseks (2021)

MTÜ Balti Uuringute Instituut/HARNO

Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga, 2020 (2021)

Väljaots, K., Hein, T., Hiir, K., Allik, A., Adamson, A.-K., Kivistik, K., Käger, M., Derevski, R. /HTM

Eesti piirkondlik areng. 2018. Noored Eestis (2019)

Telpt, E., Servinski, M., Kivilaid,M., Tischler, G.,  Statistikaamet/ENTK

Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga. Uuringu lõppraport (2018)

Murakas, R., Beilmann, M., Lillemäe, E., Linno, M., Rämmer, A., Soo., K., Tooding, L.-M., Trumm, A. Tartu Ülikool /HTM

Osalus noorsootöös (2017)

Selliov, R. /HTM

Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes. (2016)

Villenthal, A., Kaunismaa, I., Veemaa, J., Talur, P., Žuravljova, M., Varblane, U. Tartu Ülikool. /HTM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TÖÖ

 

 

MÕÕDIKUD üldnimetus

ALLIKAS

Täpsustus, täpsem indikaator

2017

2018

2019

2020

2021

5.1 Töö

 

Tööle võetud 0-15aastaste töötajate arv kokku

Tööinspektsioon

Aasta jooksul, registreerimiste alusel

2 848

3 834

4 489

3 321

3 840

 

Tööle võetud 0-15aastased töötajad tööliigi lõikes

Tööinspektsioon

Avalik haldus

 …

 811

1 008

692

700

 

 

 

Haridus

 …

771

720

862

982

 

 

 

Kunst ja meelelahutus

 …

680

710

551

757

 

 

 

Kinnisvara

 …

21

282

250

240

 

 

 

Kaubandus

 …

249

261

117

165

 

 

 

Muud teenindavad tegevusalad

 …

163

260

210

236

 

 

 

Majutus, toitlustus

 …

254

249

107

178

 

 

 

Haldus ja abitegevus

 …

370

241

48

162

 

 

 

Põllumajandus

 …

109

143

154

96

 

 

 

Info ja side

 …

91

104

80

91

 

 

 

Muud tegevusalad kokku

 …

315

384

250

233

 

Töösuhte liik 0-15aastaste töötajate tööle vormistamisel (osakaal)

Tööinspektsioon

Tööleping

 

78,5%

75,4%

80,7%

79,8%

 

 

 

VÕS leping

 

17,3%

21,9%

17,3%

17,8%

 

 

 

Tasuta töötamine

 

3,2%

2,3%

1,4%

1%

 

 

 

Muu (määramata töösuhte liik)

 

1,0%

0,4%

0,7%

1,4%

 

Alaealistega juhtunud tööõnnetused

Tööinspektsioon

 0-17aastased (aasta jooksul)

20

33

37

15

8

 

Alaealiste tööga seotud rikkumised

Tööinspektsioon

 0-17aastased (aasta jooksul)

8

36

17

5

33

 

Tööinspektsiooni ettekirjutused tööandjatele

Tööinspektsioon

0-17aastased (aasta jooksul)

1

4

1

-

8

 
  • UURINGUD
 

NIMETUS

LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja

Teenuse „Minu esimene töökoht“ mõju ja tõhususe hindamine (2021): hindamisaruanne; infoleht; lühikokkuvõte;

Poliitikauuringute Keskus Praxis, Rakendusliku Antropoloogia Keskus/Sotsiaalministeerium

Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs (2020)

Käger, M., Õunapuu, T., Kivistik, K., Tambur, M., Kaldur, K., MTÜ Balti Uuringute Instituut ja OÜ LevelLab/ Sotsiaalministeerium

Analüüs varase töökogemuse soodustamiseks kooliealiste noorte seas (2020)

Turk, P., Viira, A., Suija, H./Sotsiaalministeerium

NEET - Noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi? Noorteseire Eestis. Poliitikaülevaade 5/2013.

Kasearu, K., Trumm, A. /Eesti Noorsootöö Keskus

 
 

6. ELUSTANDARD JA TOIMETULEK

 

 

MÕÕDIKUD üldnimetus

ALLIKAS

Täpsustus, täpsem indikaator

2017

2018

2019

2020

2021

6.1 Eluase, elukeskkond

 

Lastega perede elamistingimused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EuroStat (EU-SILC)

Laste osakaal leibkondades, kus on üks või mitu probleemi eluasemega

16,4

17,4

17

11,8

 

 

SA

Ruumipuuduses elavate laste määr, %

21,2

20,1

21,4

20,9

..

 

 

SA  

Eluasemekulude koormatusega leibkondades elavate laste määr, %

3,8

2,7

3,7

3,1

..

 

 

SA

Väga väikese tööintensiivsusega leibkondades elavate laste määr, %

4

3,6

3,5

3,1

..

 

 

SA

Mittetöötavates leibkondades elavate laste määr, %

6,4

6,9

7,3

7,2

7,8

6.2 Vaesus- ja ilmajäetus

 

Absoluutne vaesus

SA

Absoluutse vaesuse piir eurodes

207

 215

 221

220

234

 

 

SA

Laste (0-17) absoluutse vaesuse määr (%)

2,5

1,6

2,5

2,7

1,3

 

 

SA

Absoluutses vaesuse elavate laste arv (tuhat)

6,4

4,1

6,5

6,9

 

 

SA

Püsiva absoluutse vaesuse määr

0,2

0,4 

0,8

0,2

 

Suhteline vaesus

SA

Suhtelise vaesuse piir eurodes

527

573 

611

631

741

 

 

SA

Laste (0-17) suhtelise vaesuse määr (%) 

15,2

17,2

15,2

15,5

13,6

 

 

SA

Suhtelises vaesuses elavate laste arv (tuhat)

38,2

43,8

38,9

40,3

 

 

SA

Püsiva suhtelise vaesuse määr

11,8

12,2

6,1

7,8

 

Ilmajäetus

SA

Ilmajäetuse määr

7,6

6,4

3,0

 

 

SA

Ilmajäetuses elavad lapsed (tuhat)

19,3

16,3

14,0

 

Materiaalne ilmajäetus, sh sügav materiaalne ilmajäetus

SA

Laste materiaalse ilmajäetuse määr, %

10,7

11,1

..

..

..

 

 

SA

Materiaalses ilmajäetuses elavad lapsed (tuhat)

26,6

28,1

..

..

..

 

 

SA

Sügava materiaalse ilmajäetuse määr laste puhul, %

3,4

3,5

..

..

..

 

 

SA

Sügavas materiaalses ilmajäetuses elavad lapsed (tuhat)

8,4

8,8

..

..

..

6.3 Muud majandusliku heaolu näitajad laste osas

 

Perekonna jõukuse skoor

HBSC 2017/2018

11-,13- ja 15-aastaste osakaal, kelle majanduslik olukord on halb

 

23,3

 

 

 

 

 

 

11-,13- ja 15-aastaste osakaal, kelle majanduslik olukord on keskmine

 

46,9

 

 

 

 

 

 

11-,13- ja 15-aastaste osakaal, kelle majanduslik olukord on hea.

 

29,8

 

 

 

6.4 Sotsiaaltoetused lastele ja lastega peredele

 

Toimetulekutoetus

SoM

TTTd saanud lastega leibkondade arv, aasta jooksul

4 411

3 597

3 254

3 265

2 833

 

Puudega laste toetused

 SKA

Saajate arv, aastalõpu seisuga

12 416

12 041

10 608

9 247

8 799

6.5 Sotsiaalteenused

 

Tugiisiku teenus lapsele

SoM

Teenust saanud lapsed, aasta jooksul

1 246

1 584

1 788

1 583

1 890

 

Abivahendid

SoM/SKA

aasta  jooksul

5 520

4 622

4 365

3 935

4 141

 

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus

SoM

Teenust saanud lapsed, aasta  jooksul

768

770

714

853

799

 

  • UURINGUD
 

NIMETUS

LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja

Alushariduse ja lapsehoiu uuring (2021)

Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar/Euroopa Sotsiaalfond/ Sotsiaalministeerium

Lapsevanemate töötamine ja perede toimetulek eriolukorras (2020) 

Viira, A., Turk, P., Ilisson, K./Turu-Uuringute AS, Sotsiaalministeerium

Lapse vajaduspõhine miinimumelatis (2020)

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus / Pricewaterhouse Coopers Advisors /Justiitsministeerium

Elatusmiinimum - teel parema toeni puudustkannatavatele inimesteni (2018)

SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Sotsiaalministeerium / Riigikantselei / Euroopa Sotsiaalfond

Vaesus ja sellega seotud probleemid lastega peredes. Ülevaade Statistikaameti andmete ja kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate süvaintervjuude põhjal. (2011)

Reinomägi, A.  Õiguskantsleri Kantselei Laste õiguste osakond /Õiguskantsleri Kantselei

Lapse ülalpidamiskulude arvutamise metoodika uuendamine ja analüüs (2013)

Sammul, M., Varblane, U., Tiit, E.-M. Tartu Ülikool /Sotsiaalministeerium

Lasterikaste perede toimetulek ja vajadused. Sotsiaalministeeriumi toimetised 7/2007.

Reinomägi, A. /Sotsiaalministeerium

Kolme- ja enamalapseliste perede uuring. Ülevaade küsitlusest.(2006)

Faktum Uuringukeskus / Sotsiaalministeerium

Lapse ülalpidamiskulude arvutamise metoodika (2004)

Tiit, E.-M., AS Resta / Sotsiaalministeerium

 
 

7. TURVALISUS JA VÄGIVALD

 

 

MÕÕDIKUD üldnimetus

ALLIKAS

Täpsustus, täpsem indikaator

2017

2018

2019

2020

2021

7.1 Abivajav laps

 

Lasteabi telefonile pöördumised

 SKA

Pöördumiste arv

3 737

6 580

9 325

10 007

12 855

 

 

 SKA

 sh pöörduja on laps

3 032

4 264

3 237

2 653

 

 

 

  teade abivajavast lapsest

743

1 480

2 360

3 383

 

 

 

  teade hädaohus olevast lapsest

199

249

356

610

7.2 Kehaline karistamine

 

Kehalist karistamist toetavad hoiakud  (täiskasvanute hulgas)

LÕVU

Teatud olukordades on laste füüsiline karistamine (löömine, tutistamine, näpistamine või mis tahes muul viisil valu või ebameeldivuse tekitamine) vajalik ja mõistetav kasvatusvahend (täiesti nõus, pigem nõus)

 

41,3%

 

 

 

 

 

 

…mehed

 

51,7%

 

 

 

 

 

 

…naised

 

31,2%

 

 

 

 

Kehalist karistamist toetavad hoiakud  (laste hulgas)

LÕVU

Teatud olukordades on laste füüsiline karistamine (löömine, tutistamine, näpistamine või mis tahes muul viisil valu või ebameeldivuse tekitamine) vajalik ja mõistetav kasvatusvahend (täiesti nõus, pigem nõus)

 

28%

 

 

 

 

 

 

…poisid

 

34%

 

 

 

 

 

 

… tüdrukud

 

21%

 

 

 

 

Lapsepõlves kehalist karistamist kogenud täiskasvanud (%)

LÕVU

 

 

 61,3%

 

 

 

 

 

 

…mehed

 

67,2%

 

 

 

 

 

 

…naised

 

55,6%

 

 

 

7.3 Laste vastu suunatud vägivald liigiti/ohvriks langemine

 

Vägivalla tõttu hukkunud laste arv

TAI

 

 1

 1

1

0

1

 

Alaealise kannatanuga kontaktsete seksuaalkuritegude arv

JuM

 

215

202

261

222

303

 

Registreeritud inimkaubanduse kuritegude arv alaealiste suhtes

JuM

 

67

 28

32 

26

16

 

Lapsed, kes on kogenud kiusamist telefonis või internetis

EU-KO

Vähemalt kord kuus või sagedamini viimase 12 kuu jooksul

 

 24%

 

 

 

 

  • UURINGUD
 

NIMETUS

LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja

Ennast või teisi kahjustava seksuaalkäitumisega noorte mõjutamine kriminaaljustiitssüsteemis. E-voldik praktikule  (2022)

Kallip, K., Eelmaa, S., Haldre, L., Kastepõld-Tõrs, K., Viks-Binsol, P. Civitta Eesti AS / Justiitsministeerium

Laps perevägivalla pealtnägijana (2022)

Espenberg, K., Luhamaa, K., Markina, A., Vain, K./Justiitsministeerium

Alaealiste õigusrikkumistele suunatud lühianalüüs (2021)

Reinson, H., Hämmal, J., Kruuse, K., Rannu, K., Parder M.-L. Kantar Emor/ Justiitsministeerium

Alaealise õigusrikkuja kasutajateekonna ja kogemuse analüüs. (2021)

Järv, E., Rajaveer, L., Pilvet-Petrov, K. Rakendusliku Antropoloogia Keskus / Justiitsministeerium

Kuritegevuse Eestis (2021)

Justiitsministeerium

Kuritegevuse Eestis (2020)

Justiitsministeerium

Kuritegevus Eestis (2019)

Justiitsministeerium

Kuritegevus Eestis (2018)

Justiitsministeerium

Kuritegevus Eestis (2017)

Ahven, A., Kruusmaa, K.-C., Leps, A., Tamm, K., Tammiste, B., Tüllinen, K., Solodov, S., Sööt, M.-L. Justiitsministeerium

Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (2016)

Soo, K., Lukk, M., Ainsaar, M., Beilmann, M., Sammul, M., Tamm, G., Espenberg, K., Murakas,  R., Arak, T., Aksen, M., Vahaste-Pruul, S., Kutsar, D. Justiitsministeerium

Seksuaalkuritegusid toime pannud alaealistele mõeldud erisekkumise vajaduse ja võimaluste analüüs. Kriminaalpoliitika analüüs 8/2016

Kristel Kraas, Britt Tammiste. Justiitsministeerium

Laste hälbiv käitumine Eestis (ISRD-3). (2014)

Markina, A., Žarkovski, B. Justiitsministeerium

Seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise analüüs (2011)

Tamm, K., Ploom, T. Justiitsministeerium

Alaealiste vägivalla kuritegevus (2010)

Salla, J. Justiitsministeerium

Eesti alaealiste hälbiv käitumine (ISRD-2)(2007)

Markina, A., Šahverdov-Žarkovski, B. Tartu Ülikool/ Justiitsministeerium

Eesti teismeliste vägivalla tõlgendused. Sotsiaalministeeriumi toimetised 3/2007

Strömpl, J., Selg, M., Soo, K., Šahverdov-Žarkovski, B. /Sotsiaalministeerium

Seksuaalse väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas. (2004)

Soo, K., Kutsar, D., Strömpl, J., Ainsaar, M., Altosaar, K., Laur, T. Sotsiaalministeerium

 
 

8. VÕRDNE KOHTLEMINE

 

 

MÕÕDIKUD üldnimetus

ALLIKAS

Täpsustus, täpsem indikaator

2017

2018

2019

2020

2021

8.1 Võrdne kohtlemine

 

Saatjata alaealised

SiM

Laste arv (aasta jooksul)

0

0

0

1

0

 

Kodakondsuseta lapsed

SiM

Laste arv, aastaalguse seisuga

358 

266 

201

154

126

 

Alaealiste abielud

SA

Abiellujad kokku

9

1

4

0

1

 

 

SA

Poisid kokku

1

0

0

0

0

 

 

SA

alla 16aastased

0

0

0

0

0

 

 

SA

16aastased

0

0

0

0

0

 

 

SA

17aastased

1

0

0

0

0

 

 

SA

Tüdrukud kokku

8

1

4

0

1

 

 

SA

alla 16aastased

0

0

0

0

0

 

 

SA

16aastased

3

0

3

0

0

 

 

SA

17aastased

5

1

1

0

1

 
  • UURINGUD
 

NIMETUS

LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja

Eesti LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuring. (2018)

Ney, M., Rannaääre, K., Raud, K. / Eesti LGBT Ühing

Analüüs "Sisserändajatest saatjata alaealiste vastuvõtmine". (2017)

Õiguskantsleri Kantselei

 

9. LAPSESÕBRALIK MENETLUS

 

 

MÕÕDIKUD üldnimetus

ALLIKAS

Täpsustus, täpsem indikaator

2017

2018

2019

2020

2021

9.1 Laste kohtlemine õigussüsteemis

 

Laste arv kinnistes lasteasutustes (KLAT)(enne 2018.a. nimetati erikoolideks) aastalõpu seisuga

 SKA

Laste arv kokku

65

 58

63 

76

63

 

 

 

sh

 SHS § 130¹-⁵ (sh AMS alusel  2018.a.)) alusel

..

36 

44 

18 

46

 

 

 

KarS § 87 alusel

..

20 

19 

55

14

 

 

 SKA

vahistamise asendusega KLAT-s olevad lapsed (KrMS § 131 lg 3²)

..

2

3

3

 

Lapsed vanglates

JuM

Alaealisi vange kokku

20

 14

15 

5

5

 

 

JuM

vahistatud

6

 4

2

4

 

 

JuM

süüdimõistetud

14

 10

3

1

9.2 Laste poolt toimepandud vägivald ja kuriteod

 

Laste poolt toimepandud kuriteod

JuM

 

1 022

1 124

1 182

834

767

 

Laste poolt toimepandud väärteod

SiM/PPA

 

6 405

3 940

4 881

4 239

3 420

 

Osalemine kaklustes

HBSC

11-, 13-, 15-aastaste poiste osakaal (%), kes on viimase 12 kuu jooksul vähemalt ühe korra kakluses osalenud

 

47,4

 

 

 

 

 

 

11-, 13-, 15-aastaste tüdrukute osakaal (%), kes on viimase 12 kuu jooksul vähemalt ühe korra kakluses osalenud

 

22

 

 

 

 

  • UURINGUD
 

NIMETUS

LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja

Noorte õigusrikkujate uuring  (2021)

RAKE/Justiitsministeerium

Alaealise õigusrikkuja kasutajateekonna ja kogemuse analüüs (2021)

Rakendusliku Antropoloogia Keskus/Justiitsministeerium

Kinnisesse lasteasutusse paigutamine. Kohtupraktika analüüs. (2021)

Piho, K. /Riigikohus

Laste vastu suunatud korduvate seksuaalkuritegude ennetamine (2020)

Tammiste, B. /Justiitsministeerium

Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring (2020)

Hillep, P., Pärnamets, R. /Justiitsministeerium

Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs (2018)

Aaben, L., Salla, J., Markina, A. Poliitikauuringute Keskus Praxis/ Justiitsministeerium

Child Participation in Justice: Estonia. (2018)

Kaldur, K., Karu, M., Meiorg, M., Käsper, K., Balti Uuringute Instituut / European Union Fundamental Rights Agency

Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties (2018)

Strömpl, J., Kaldur, K., Karu, M., Balti Uuringute Instituut/ European Union Fundamental Rights Agency

Noorte distsiplinaarrikkumised ja –karistused vanglas (2018). Kriminaalpoliitika analüüs 1/2018.

Stanislav Solodov, Kaire Tamm; Justiitsministeerium

Kinnises asutuses viibivate laste kognitiivsete ja isikuslike omaduste ning vaimse tervise, sõltuvuskäitumise ja sotsiaalse tausta uuring. (2014)

Luuk, A., Tiko, A., Luuk, H., Luuk, K., Sova, H., Kollamaa Rander, K. Justiitsministeerium

Laste toime pandud süütegudele reageerimise analüüs. Kriminaalpoliitika analüüs 5/2016

Kaire Tamm, Kadri Ann Salla. Justiitsministeerium

Alaealiste kannatanute videosalvestatud ülekuulamiste analüüs. Kriminalpoliitka analüüs 1/2015

Kask, K. Justiitsministeerium

Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties. Estonia (2014)

Strömpl, J., Kaldur, K., Karu, M. Balti Uuringute Instituut. FRA

Child Participation in Justice Report. Estonia (2012)

Kaldur, K., Karu, M., Meiorg, M, Käsper, K. Balti Uuringute Instituut. FRA

Alaealiste kriminaalasjade menetlemise kiirus 2012. aasta II pooles. Kriminaalpoliitika analüüs 1/2013

Ahven, A. /Justiitsministeerium

Rahvusvahelise lapse õiguste alase regulatsiooni ja lapse õiguste alaste rahvusvaheliste kohtulahendite analüüs. (2012)

Ojakallas, T./Sotsiaalministeerium

Erialaspetsialistide pädevus alaealiste tunnistajate ja kannatanute ülekuulamise kohta kriminaalmenetluses (2009)

Kask, K. /Justiitsministeerium

Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs. (2018)

Aaben, L., Salla, J., Markina, A. Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Mitmedimensioonilise pereteraapia tõhususe uuring. (2017)

Aaben, L., Tammik, M., Kallavus, K. Praxis./Justiitsministeerium

Mõjutusvahendite kasutamine erikoolides (2008)

Salla, K. A., Tamm, K. /Justiitsministeerium

Käitumisraskustega noored ja neile määratud mõjutusvahendite kohaldamine alaealiste komisjonides (2006)

Rannala, I.-E., Tiko, A., Rohtla, A. TLÜ/ Justiitsministeerium

 
 

10. LAPSESÕBRALIK ÜHISKOND

 

 

MÕÕDIKUD üldnimetus

ALLIKAS

Täpsustus, täpsem indikaator

2017

2018

2019

2020

2021

10.1 Lapse õiguste alane teadlikkus

 

Laste osakaal, kes on lapse õigustest kuulnud

LÕVU

 

 

70%

 

 

 

 

Täiskasvanute osakaal, kes on lapse õigustest kuulnud

LÕVU

 

 

75%

 

 

 

10.2 Laste võimalus ühiskonnaelus osaleda

 

Maakondlikud ja KOV noortekogud

HarNo 

 

37

65

74

80

88

 

Organiseeritud osalusvõimalustega omavalitsuste (noortevolikogude jm noorte osaluskogudega) osakaal omavalitsuste koguarvust (%)

HarNo/  HTM

 

74,4

89,9

94

96

10.4 Lastekaitsesüsteemi osapooled, koostöö süsteem

 

Lastekaitsetöötajate arv

SoM

 

320

259

269

275

286

 

Täidetud lastekaitsetöötajate ametikohad töökoormuse järgi

SoM

 

246,01

248,6

260,65

267,5

279,2

 

Laste arv 1 KOV lastekaitsetöötaja ametikoha kohta

SoM/SA

 

1 025

1024

986

965

929

 
  • UURINGUD
 

NIMETUS

LÄBIVIIJA-KOOSTAJA/Tellija, avaldaja

Raamat „Inimõigused“ (2022)

Õiguskantsleri Kantselei

Lapsed Eesti ühiskonnas (2021)

Õiguskantsleri Kantselei

Laste ligipääsetavuse uuring (2020)

Rakendusliku Antropoloogia Keskus / Sotsiaalministeerium

Tervise küsimustes laste otsustusõiguste senine rakendamine ja perspektiivid Eestis. Lõppraport. (2020)

Haap Consulting OÜ / Sotsiaalministeerium, Euroopa Regionaalarengu Fond

Laste subjektiivne heaolu kohalikus ja rahvusvahelises vaates (2019)

Tartu Ülikool, Statistikaamet/Statistikaamet

Lapse õiguste ja vanemluse uuring (2018)

Uuringu aruanne;  Metoodika aruanne;  Infograafik

SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium

Noorte osalemine otsustusprotsessides. (2018)

Aksen, M., Kiisel, M., Saarsen, K., Koppel, H., Jaanits, J., Tammsaar, H., Rajaveer, L., Narusson, D., Trumm, E. Tartu Ülikool/Eesti Noorsootöö Keskus

Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas (2017)

Balti Uuringute Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus/HTM

Valimistel kandideeriv noor (2017)

Kilp, A. Riigikogu toimetised (RiTo 36/2017, lk 171-188)

Lapse õiguste ja vanemluse monitooring (2012):  Laste küsitluse aruanne;  Täiskasvanute küsitluse aruanne;  Kokkuvõte; Kirjanduse ülevaade ja metoodika aruanne

Karu, M., Turk, P., Biin, H., Suvi, H., Praxis/Riigikantselei koostöös Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumiga

Laste kaasatus ja vanemaharidus Eesti ühiskonnas. Väärtushinnangute uuringu RISC lisa Eesti maa-aruandele.(2008)

TNS Emor/ Sotsiaalministeerium

Lapsed ja Eesti ühiskond. Väärtushinnangute uuringu RISC lisa Eesti maa-aruandele. (2006)

TNS Emor/ Sotsiaalministeerium

Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus (2007) - TÄISKASVANUD ELANIKKOND!

Lagerspetz, M., Hinno, K., Joons, S., Rikman, E., Sepp, M., Vallimäe, T. /Sotsiaalministeerium

Noorteseire juhtimislauad

Haridus- ja Noorteamet

Noorteuuringute andmebaas

Haridus- ja Noorteamet

ÜRO Lapse Õiguste Komitee lõppjäreldused teise kuni neljanda perioodilise aruande kohta (2017)

ÜRO Lapse Õiguste Komitee

Inimõigused Eestis 2016-2017

Eesti Inimõiguste Keskus

Laste ja perede heaoluprofiili koostamine. Juhend kohalikule omavalitsusele (2016)

Ernst&Young Baltic AS, Sotsiaalkindlustusamet

ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendav aruanne. Eesti valitsusväliste
organisatsioonide täiendused, kommentaarid ja ettepanekud.(2015)

MTÜ Lastekaitse Liit

Eesti Vabariigi õiguskantsleri raport ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmisest Eesti Vabariigi kolmanda ja neljanda perioodilise aruande kohta. (2015)

Õiguskantsler

Eesti Vabariigi kolmas ja neljas perioodiline aruanne ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmise kohta. (2014)

Välisministeerium

Lapse heaolu. (2013)

Statistikaamet

 
 

LÜHENDID

 

CW – Rahvusvaheline laste heaolu uuring Children’s World

COSI – Euroopa laste rasvumise seire uuring

ENTK – Eesti Noorsootöö Keskus

ESPAD – Eesti koolinoorte uimastite tarvitamise uuring

EU-KO – EU-KidsOnline uuring

HarNo – Haridus- ja Noorteamet

HBSC – Rahvusvaheline Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring

HTM – Haridus- ja Teadusministeerium

JuM – Justiitsministeerium

LÕVU – Lapse õiguste ja vanemluse uuring

PISA – OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise uuring

PPA – Politsei- ja Piirivalveamet

SA – Statistikaamet

SoM – Sotsiaalministeerium

SiM – Siseministeerium

SKA – Sotsiaalkindlustusamet

TAI – Tervise Arengu Instituut

TSTUA – Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas

.. – mõiste ei ole rakendatav

…  – andmeid ei ole saadud või on need avaldamiseks ebakindlad