Sotsiaalminister nõustus õiguskantsleriga: ravikindlustamata isikutele tuleb tagada üldarstiabi

 


Vastuses õiguskantsler Allar Jõksile nõustus sotsiaalminister Jaak Aab õiguskantsleri poolt osundatud vajadusega tagada ravikindlustamata isikutele juurdepääs üldarstiabile. Selline meede võimaldaks nii isikute põhiõiguste adekvaatse tagamise kui ka aitaks saavutada riigi poolt ravikindlustuse eelarvesse suunatud ressursside otstarbekama kasutamise.
 
Õiguskantsler menetles küsimust, kas ravikindlustuseta isikute võimalused arstiabi saada on vastavuses põhiseaduses sätestatud isikute õigusega tervise kaitsele. Käesoleval ajal on ravikindlustusega hõlmamata isikutele garanteeritud riigi poolt finantseeritavana vaid vältimatu abi, kiirabiteenuse ja teatava psühhiaatrilise abi kättesaadavus. Muude arstiabi liikide, s.h üldarstiabi eest peab ravikindlustusega hõlmamata isik tasuma ise. Eestis on ravikindlustusega hõlmamata ligi 6% elanikkonnast. Nimetatud arv on püsinud muutumatuna mitmeid aastaid. Enamus kindlustatutest on pikaajalised töötud, kellel ei ole seetõttu võimalik ka muudest allikatest katta enda tervise säilitamiseks vajalikke kulutusi. Statistika kohaselt satub haiglaravile rohkem madalama sissetulekuga või ilma sissetulekuta isikuid. Antud tendentsi põhjuseks võib olla asjaolu, et isikutel, kellele üldarstiabi ei ole kättesaadav, ei diagnoosita terviserikkeid varajases ning ravitavas staadiumis, mille tulemusena satuvad ravikindlustusega hõlmamata isikud arsti juurde alles siis, kui nad oma haiguse ägenemisest tulenevalt vajavad viivitamatut abi või kiirabiteenust.
Õiguskantsleri asus seisukohale, et selline olukord ei ole kooskõlas põhiseaduse § 28 sätestatud isikute õigusega tervise kaitsele.


Sotsiaalministeerium on tunnistanud olukorra kriitilisust, sätestades dokumendis „Sotsiaalse kaasatuse riiklik tegevuskava aastateks 2004-2006“ ühe eesmärgina ravikindlustamata isikutele vältimatu ja perearstiabi tagamise.


7. juunil kohtusid õiguskantsleri ja Sotsiaalministeeriumi esindajad eesmärgiga arutada ravikindlustusega hõlmamata isikutele juurdepääsu võimaldamist üldarstiabile ning mitmeid ravikindlustusega seonduvaid küsimusi. Kohtumise käigus teatas Sotsiaalministeeriumi esindaja, et antud küsimuse osas lahenduste otsimisega on ministeeriumis viimase kuu jooksul aktiivselt tegeletud. Sotsiaalministeerium on välja töötanud tööturuteenuste ja toetuste seaduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse hakata ravikindlustuskaitset pakkuma ka tööturukoolitusel või tööpraktikas osalevatele isikutele. Täiendavalt on ministeerium alustamas läbirääkimisi kohalike omavalitsustega eesmärgiga võimaldada kohalikel omavalitsustel sotsiaalmeetmena osta nende territooriumil elavatele isikutele ravikindlustuskaitse.


„On tunnustustvääriv, kui sotsiaalministeerium  järgib isikute põhiseaduslikke õigusi arstiabi kättesaamisel ning suudab ravikindlustamata isikutele ka reaalselt üldarstiabi tagada“, ütles Allar Jõks. „Kuid ravikindlustusega hõlmamata isikutele üldarstiabi võimaldamine jääb aga ka edaspidi õiguskantsleri tähelepanu alla“