Soovitus: esmaste hügieenitarvete võimaldamine kinnipeetavatele

Õiguskantsler esitas Justiitsministeeriumile soovituse ühtlustada vanglates hügieenitarvete väljastamise korda, et hügieenitarvete jagamisel oleksid arvesse võetud kõik olulisust omavad asjaolud ja kaitstud kinnipeetava inimväärikus.
Esitatud soovituse kohaselt ei pea vanglateenistus kõigile kinnipeetavatele piiramatult tasuta hügieenitarbeid jagama, kuid tagatud peab olema isiku inimväärikus ning vanglateenistus peab kinnipeetavale esmaseid hügieenitarbeid tasuta ja piisaval määral jagama siis, kui isik ei ole ise võimeline neid endale soetama.