Märgukiri: Natura 2000 toetused

Õiguskantsler saatis põllumajandusministrile ja keskkonnaministrile oma esialgse seisukoha Natura 2000 alal asuvate maaomanikele makstavate toetuste põhiseaduspärasuse küsimuses. Nimetatud küsimuse näol on tegemist õiguslikult mitmetahulise probleemiga, kus põimuvad nii riigisisene kui ka Euroopa Liidu õigus. Seetõttu palub õiguskantsler põllumajandusministril ja keskkonnaministril oma esialgse seisukoha valguses analüüsida, kas nende hinnangul on võimalik välja tuua asjaolusid, mis tingiksid Natura ning mitte-Natura maaomanike erineva kohtlemise. Samuti, kas leidub mõni põhiseadusega kooskõlas olev eesmärk, mis võiks õigustada Natura 2000 alade maaomanike ja riigisiseselt looduskaitse all olevate maaomanike erinevat kohtlemist kitsenduste hüvitamisel.