Keskkonnaameti halduspraktika kooskõla hea halduse tavaga, olmejäätmete sortimine