Ettepanek veeseaduse § 17 lõike 4 põhiseadusega kooskõlla viimiseks