Ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lg 3 põhiseadusega kooskõlla viimiseks