Ettepanek looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks