Ettepanek linna põhimääruse põhiseadusega ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega kooskõlla viimiseks