Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ning lisa 1 põhiseaduspärasus (asi nr 3-4-1-27-12)