Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjas nr 5-24-1