Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-5, KarS § 422 lg 2 p 1 põhiseaduspärasus