Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-19-26 (relvaloa kehtetuks tunnistamine)