Otsingutulemused (3677)

15.04.2024Arvamus konkurentsiseaduse muutmise eelnõu kohta

12.04.2024Jahipidamine jahikeeluga maal

12.04.2024Lapsendatu juurdepääs oma päritoluandmetele

10.04.2024Õpilase teadmiste ja oskuste hindamine

10.04.2024Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu

09.04.2024Ettevõtte maksukäitumise hinnang

08.04.2024Detailplaneeringu muutmiseks õige menetluse valik

04.04.2024Selvekassade kasutamine

02.04.2024Maamaksu suurenemine

02.04.2024Õpilaselt selgituste võtmine

28.03.2024Õigekeelsussõnaraamatu koht Eesti kultuuri- ja õigusruumis

27.03.2024Maaomaniku teavitamine tema maal tehtavast looduse inventuurist

27.03.2024Vastus kohtunõudele põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-38

25.03.2024Kohaliku omavalitsuse poolt vara võõrandamine riigivaraseaduse alusel

15.03.2024Põhikooli lõpueksamite tegemine

12.03.2024Põhiõiguste piiramise põhiseaduspärasusest

11.03.2024Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord ning pöördumistele vastamine

08.03.2024Arvamus seaduseelnõu 384 SE kohta

08.03.2024Hoolduskulude katmine väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse korraldamisel

08.03.2024Õpilaste omavaheline suhtluskeel

07.03.2024Uue õigekeelsussõnaraamatu koostamine

06.03.2024Hinne tunnist puudumise eest

05.03.2024Korteriühistu kaasamine ehitusteatise menetlusse

04.03.2024Erivajadusega lapse toetamine koolis

21.02.2024Ehitusteatise läbi vaatamata jätmine ehitusloa tõttu

21.02.2024Soovitus piirkondlikele ühistranspordikeskustele

19.02.2024Vanemaealiste inimeste arvutiõppe võimalused

19.02.2024Õpilaste koolimajast lahkumise kord

19.02.2024Vallavolikogu liikme arupärimisõigus

16.02.2024Piiriveekogu läheduses asuva maa hindamine

13.02.2024Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu

13.02.2024Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Tallinnas

02.02.2024Soodustingimustel vanaduspension

02.02.2024Erialastipendiumi taotlemine

29.01.2024Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjas nr 5-24-1

29.01.2024Töötuna arveloleku ajal töötamine

26.01.2024Põhikooli lõpetamise tingimused

18.01.2024Õpetajate õigus streikida

18.01.2024Eluruumi ligipääsetavus

12.01.2024Kokkuleppedemokraatia toimimine

12.01.2024Šveitsi töövõimetuspension

12.01.2024Õppest puudumisest teavitamine

11.01.2024Mittevaralise kahju hüvitise maksustamise muudatused

11.01.2024Lasteaia lahtiolekuaja muutmine

10.01.2024Hoolduspere võimalused saada vanemahüvitist

10.01.2024Igapäevaelu toetamine

03.01.2024Karistusseadustiku § 234 ülaindeksiga 2 vastavus põhiseadusele

03.01.2024Vanade maksumärkidega toodete müük

29.12.2023E-valimistest

29.12.2023Korterelamute energiatõhususe toetuse saaja ostumenetluse tingimused

19.12.2023Tasu hooldekodukoha eest

19.12.2023Hooldekodukoha eest tasu küsimine

19.12.2023Elektrikatkestused ja võrguteenuse toimepidevus Elektrilevi OÜ jaotusvõrgus

15.12.2023Lapse lasteaeda vastuvõtmist reguleerivad määrused

14.12.2023Obstruktsioon ja Eesti valimissüsteem

12.12.2023Esteetilised mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid

12.12.2023Enammakstud raha tagastamine

11.12.2023Vastus riigiõiguslikele küsimustele

05.12.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-38

01.12.2023Puhta joogivee kättesaadavus

30.11.2023Ehitisregistri andmete korrastamine

29.11.2023Pandeemialeping ja rahvusvaheline tervise-eeskiri

27.11.2023Tallinna linna kord avalikult kasutatava ehitise ehitamise lepingu sõlmimiseks

27.11.2023Eriteenistuja lisapuhkus

24.11.2023Koolitranspordi korraldamine

24.11.2023Hügieenitarvete väljastamine

22.11.2023Soodustused lasteaia kohatasu maksmisel

20.11.2023Kolmas isik tsiviilkohtumenetluses

20.11.2023Logopeedi abi korraldamine

16.11.2023Lasterikka pere toetus

16.11.2023Maa hindamise metoodika põhiseaduspärasus

10.11.2023Jagatava vanemahüvitise vähendamine

10.11.2023Õpihuvilaagris osalemise eest tasu küsimine

10.11.2023Arvamus lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta

08.11.2023Räpina valla reovee kohtkäitluse eeskiri

07.11.2023Õppetöö korraldamine

31.10.2023Raasiku valla maamaksumäärad

27.10.2023Harku valla koolitranspordi korraldamine

27.10.2023Koolitransport

27.10.2023Töövõimetoetuse vähendamine

27.10.2023Viljandi valla arengukava muutmine

26.10.2023Puuetega õpilaste eestikeelsele õppele üleminek

25.10.2023Eestikeelsele õppele üleminek

23.10.2023Avaldustele vastamine

20.10.2023Saaremaa valla põhimääruse muudatused

18.10.2023Mootorsõidukimaksu mõju puuetega inimeste toimetulekule

18.10.2023Eluruumi kasutamine

17.10.2023Riigieelarvest toetuse maksmine

16.10.2023Lasteaia tegevuskulude katmine

13.10.2023Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

13.10.2023Rapla valla reovee kohtkäitluse nõuded

13.10.2023Kontrollkäik Vao majutuskeskusse

11.10.2023Riigikeel ja muud keeled avalikus ruumis

05.10.2023Arvamus hoiu-laenuühistu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta

05.10.2023Pangakontode sulgemine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil

04.10.2023Parlamendiobstruktsiooni kooskõla põhiseadusega

04.10.2023Alutaguse valla maamaksumäärad

04.10.2023Rakvere valla maamaksumäärad

04.10.2023Kohtla-Järve linna maamaksumäärad

04.10.2023Anija valla maamaksumäärad

03.10.2023Setomaa valla maamaksumäärad

29.09.2023Selgituskohustuse täitmisega viivitamine

29.09.2023Õiguskantsleri pädevusest

26.09.2023Logopeedi abi lasteaias

25.09.2023Vastus Riigikogu liikme küsimusele

25.09.2023E-hääletuse põhiseaduspärasusest

20.09.2023Selgitustaotlusele vastamise tähtaja järgimine

20.09.2023Kutseõppeasutuse õppe korraldus

19.09.2023Puhta joogivee kättesaadavus Võõpsu alevikus

13.09.2023Kohustus väljastada väärteotoimiku koopia VTMS § 62 lg 4 alusel

12.09.2023Etendusasutuste rahastamine

11.09.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-29

11.09.2023Põllumajandus- ja Toiduameti juhendi vastavus hea halduse tavale

07.09.2023Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastamine

05.09.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-34/3

31.08.2023Kutselise kalapüügi korraldus

31.08.2023Harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata

30.08.2023Vastus seoses Riigikogu erikomisjoni istungile ilmumata jätmisega

30.08.2023Biojäätmete kompostimine kinnistul

30.08.2023Lastega suhtlemine

29.08.2023Teise klassi üleviimine

25.08.2023Ettepanek toetuse andmise tingimuste täpsustamiseks

21.08.2023Narva linna sünnitoetus

17.08.2023Erihoolekandeteenust saavate inimeste toetamine

17.08.2023Puudega inimesele sobiva eluaseme tagamine

15.08.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-35

14.08.2023Hariduslike erivajadustega laste õpetaja kvalifikatsiooninõuded

10.08.2023Surmajuhtumid vanglates

08.08.2023Sotsiaalhoolekandeabi korraldamine

07.08.2023Viisataotluste ja viisaotsuse vaidlustamise avalduste läbivaatamine

04.08.2023Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule esitatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega sidumise põhiseaduspärasusest

28.07.2023Hoolekogu liikmete valimise kord

27.07.2023Metsamajandustööde andmete esitamine

27.06.2023Lapsehoiuteenuse rahastamise korra § 2 lõige 5

26.06.2023Piiriveekogule mineku registreerimine

26.06.2023Puuetega inimeste õigused kriisis

26.06.2023Kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine

20.06.2023Soovitus hea halduse tava järgimiseks

20.06.2023Töövõime hindamine

20.06.2023Lapse õigus saada lasteaiast vajalikku tuge

19.06.2023Arvamus ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu § 3 kohta

19.06.2023Volikogu komisjonide töökeel

19.06.2023Lasteaia kohatasu määr

19.06.2023Viisa alusel Eestis viibivate vanemate vastsündinud lapse õiguslik staatus

16.06.2023Kohanimeseaduse § 13 lõike 6 ülaindeksiga 2 kooskõla põhiseaduse § 154 lõikega 1

16.06.2023Soovituse järgimine lapse elatisnõude täitmise asjas

16.06.2023Õppe korraldamine koolis

07.06.2023Läbiotsimine

06.06.2023Ehitise seadustamisel riigilõivuseaduse § 331 ülaindeksiga 6 kohaldamine

06.06.2023Laste isikuandmete edastamine lastekaitse- ja politseiametnikele

06.06.2023Püsirohumaa säilitamise kohustus

06.06.2023Koolitranspordi korraldamine

05.06.2023Isikuandmetele kehtestatud juurdepääsupiirangu tähtaeg

05.06.2023Töövõime hindamine

31.05.2023Taimekaitsevahendite turule lubamise taotluste lahendamine

30.05.2023Pensionisoodustuse saamine laste kasvatamise eest

30.05.2023Maksudeklaratsiooni parandamine haldusakti andmata

26.05.2023Mittevaralise kahju hüvitise maksustamine

26.05.2023Arvamus seaduseelnõu 17 SE kohta

22.05.2023Konkurentsiseaduse muudatustest

19.05.2023Ettekanne Riigikogu põhiseaduskomisjonile

19.05.2023Ettekanne Riigikogu õiguskomisjonile

18.05.2023Ettekanne Riigikogu sotsiaalkomisjonile õiguskorra probleemidest sotsiaalsete õiguste valdkonnas

18.05.2023Ettekanne Riigikogu keskkonnakomisjonile

18.05.2023Ettekanne Riigikogu rahanduskomisjonile

16.05.2023Riigikogu töö takistamise lõpetamine

15.05.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-25

11.05.2023Kontrollkäik Marta Kodusse

10.05.2023Lapse toetamine lasteaias

09.05.2023Maa-ameti halduspraktika kinnisasja avalikes huvides omandamise menetluses

09.05.2023Strateegilise gaasivaru varumakse määra kehtestamine

05.05.2023Raseda töötaja haigushüvitis

04.05.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-16

04.05.2023Elatisnõude täitmine

04.05.2023Kontrollkäik Tartu Vanglasse ja vanglate psühhiaatriaosakonda

01.05.2023Saaremaa Gümnaasiumis kehtestatud puudumisest teavitamise kord

01.05.2023Lasteaia tegevus

01.05.2023Eralasteaia tegevus

27.04.2023Lasteaia direktori asendamine

27.04.2023Praktikatoetuse maksmise tingimused

27.04.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-23-6 kohta

26.04.2023Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

26.04.2023Avaldustele vastamine, avaliku korra tagamine ja avalike ürituste korraldamine

26.04.2023Erihoolekandeasutuse majutus- ja toitlustusteenuse hinna kujunemine

26.04.2023Sotsiaalteenuste eest maksmine

26.04.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-5

25.04.2023Vastus Lille Kodus juhtunu asjus

21.04.2023Välisõhus leviva müra sihtväärtuse kohaldamise tingimused

21.04.2023Narva piiripunktis viibimine ja politsei tegevus

19.04.2023Tõlgi osalemine tsiviilkohtumenetluses

14.04.2023Õpilase kooliteekonna korraldamine

14.04.2023Välisõhus leviva müra sihtväärtuse kohaldamine

14.04.2023Diabeeti põdev laps kooli korraldatavas laagris

14.04.2023Lasteaiakohtade jagamine

10.04.2023Avaldustele vastamine ja avalikule üritusele loa andmine

10.04.2023Vara edasikandmise piirangud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses

10.04.2023Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine

10.04.2023Kontrollkäik Lääne prefektuuri Pärnu arestimajja

06.04.2023Üle kinnistu piiri asuva ehitise lammutamise ettekirjutus

05.04.2023Kaitsjale väärteotoimiku koopia väljastamisest keeldumine

30.03.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-3

28.03.2023Lasteaialaste õues käimine

28.03.2023Eesti kirjakeele norm ja Eesti Keele Instituudi tegevus

27.03.2023Kontrollkäik Vao majutuskeskuse Vägeva üksusesse

21.03.2023Erinevad hääletamisviisid

21.03.2023Elektroonilise hääletamise usaldusväärsusest

20.03.2023Hooldajatoetuse maksmise reeglite muutmine

16.03.2023Elatise suurus ja lasterikka pere toetus

14.03.2023Riigikogu valimise põhimõtted

14.03.2023Riigikogu valimise seadusest

13.03.2023Avaldustele vastamine

13.03.2023Kohalike omavalitsuste maamaksutulu vähenemine

13.03.2023Arvamus juristieksami seaduse eelnõu kohta

13.03.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-2

10.03.2023Elektroonilise hääletamise usaldusväärsusest

08.03.2023Lasteaiakohtade tagamine

08.03.2023Enne ehitusseadustiku jõustumist valminud ehitisele kasutusloa taotlemine

08.03.2023Avaldusele vastamine ja ehitusjärelevalve tegemine

08.03.2023Lasteaiakoha kättesaadavus

07.03.2023Rahapesu tõkestamise meetmete rakendamine

07.03.2023Nursipalu harjutusvälja laiendamine

02.03.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-23-1

01.03.2023Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

17.02.2023Avalduse tõlgendamine ja sellele vastamine

17.02.2023Kultuuri ligipääsetavus

17.02.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-15

15.02.2023Kõneravi lasteaias

06.02.2023Avavanglate kontrollkäigud

02.02.2023Kontrollkäik Kuressaare ja Kärdla politseijaoskonna arestimajadesse

31.01.2023Kohaliku omavalitsuse järelevalve KOKS-i alusel kehtestatavate eeskirjade täitmise üle

31.01.2023Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-13

31.01.2023Patsientide ohjeldamise reeglid

31.01.2023Kontrollkäik Haraka Kodusse

27.01.2023Detailplaneeringu algatamise taotluse läbivaatamine

26.01.2023Avalduste registreerimine ja tõlgendamine ning neile vastamine

26.01.2023Kooselulepingu sõlmimine ja elamisloa taotlemine

23.01.2023Eesti Vabariigi 105. aastapäeva teleülekannete ligipääsetavusest

21.01.2023Kontrollkäik Wismari Haiglasse

19.01.2023Rohepöörde tegevusplaan

16.01.2023Kliima kaitse ja põhiõiguste piirangud

13.01.2023Põhimakseteenuste kättesaadavus

04.01.2023Teabe tunnistamine asutusesiseseks kasutamiseks ja juurdepääsupiirangu tähtajad

28.12.2022Puuraugu asukoha kooskõlastamine

28.12.2022Looduskaitseseaduse § 51 vastavus põhiseadusele

28.12.2022Tööturutoetuste ja -teenuste võimaldamine õpilastele

27.12.2022Vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu

23.12.2022Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-12

21.12.2022Kohila valla juhend ehitise kasutusloa taotlemiseks

19.12.2022Õigus isiklikule abistajale

16.12.2022Erakonna jõulutervituse avaldamata jätmine valla väljaandes

16.12.2022Lasteaiatasu maksmisest vabastamine

16.12.2022Avalikkuse kaasamine eelarvestrateegia koostamisse ja arengukavade seire

16.12.2022Metssigade lisasöötmine

16.12.2022Väärteotoimiku koopia väljastamine

15.12.2022Eelarve koostamine ja põhiseaduslikud institutsioonid

15.12.2022Ehitisregistri toimepidevus

12.12.2022Menetlustähtaja pikendamine

09.12.2022Katastriüksuse piiri määramine hoone siseseina telgjoonele

09.12.2022Seletuste protokollimine maksumenetluses

09.12.2022Munitsipaalkorteri üürile andmine

09.12.2022Toitjakaotuspensioni maksmine Ukraina sõjapõgenikule

08.12.2022Taotlus tunnistada Maardu Linnavolikogu 28.01.2014 määrus nr 5 „Maardu linna ehitusmääruse kehtestamine“ kehtetuks

05.12.2022Riigile kuuluvate jahimaade kasutusse andmine

05.12.2022Isikut tõendava dokumendi hävitamine

02.12.2022Lasteaia ajutine sulgemine

02.12.2022Pensioni väljamaksmises muudatuste tegemine

01.12.2022Välisriigist saadud pensioni maksustamine

29.11.2022Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-10

29.11.2022Kontrollkäik Iru Hooldekodusse

25.11.2022Puuraugu asukoha kooskõlastamine

25.11.2022Revisjonikomisjoni tegevus

21.11.2022Riigieelarve seaduse muudatuste väljatöötamiskavatsus

17.11.2022Ettepanek riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu määrade kohta

14.11.2022Küttekulude kompenseerimine

11.11.2022Tugiisiku valimine

07.11.2022Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus

04.11.2022Koolitunni salvestamine

01.11.2022Laste andmete avaldamine ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias

01.11.2022Taotlus tunnistada kehtetuks haridus- ja teadusministri 16.08.2019 määruse nr 37 „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“ § 2 lõike 1 punkt 5

28.10.2022Tallinna Ülikooli vastuvõtutingimuste ja vaidemenetluse vastavus seadustele

26.10.2022Kontrollkäik Pariisi Erihoolduskeskusesse

24.10.2022Isikute avaldustele vastamine

21.10.2022Jälgimis- ja salvestusseadmed tehnoülevaatuspunktides

21.10.2022Eesti viipekeele staatus ja kasutamine

21.10.2022Koolikohustuse täitmine

20.10.2022Pandiga tagatud nõude ümberkujundamine

20.10.2022Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-18-477

19.10.2022Tasuta sõidu õigus Tallinnas

17.10.2022Ehitusteatise menetlus

17.10.2022Volikogu töökeel

17.10.2022Kontrollkäik PPA Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo lühiajalise kinnipidamise kohtadesse

14.10.2022Huvihariduse ja huvitegevuse rahastamine

12.10.2022Lühiajalise viisaga Venemaa Föderatsiooni kodanike Eestisse sisenemise piirang

12.10.2022Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Rapla Alu tee üksusesse

10.10.2022Lasteaia kohatasu maksmine

10.10.2022Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse muutmise ettepaneku selgitus

06.10.2022Täitemenetluse infosüsteemide arendamine ja haldamine

05.10.2022Narva-Jõesuu reovee kohtkäitluse eeskiri

04.10.2022Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

29.09.2022Materjalide edastamine volikogu komisjoni liikmetele

28.09.2022Kohaliku omavalitsuse planeerimisautonoomia piiramine maapõueseadusega

23.09.2022Volikogu liikme mandaadi ja sama omavalitsusüksuse osavallakogu liikmesuse ühitamine

23.09.2022Õigus õppelaenu kustutamisele

23.09.2022Koduõpe välisriigis asuva kooli programmi järgi

22.09.2022Välismaalaste hääleõigusest kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel

20.09.2022Jahilubade väljastamine

20.09.2022Gümnaasiumi sisseastumiskatsed

19.09.2022Lasteaia kohatasu suurendamine

19.09.2022Koolilaste vaktsineerimise korraldamine

16.09.2022Õpetaja lähtetoetuse saamise tingimused

15.09.2022Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-6

15.09.2022Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-8

12.09.2022Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja

09.09.2022Eksami sooritamise tingimused

09.09.2022Kutseõppeasutuse tugispetsialisti lähtetoetus

05.09.2022Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-5

01.09.2022Peri- ja neonataalabi korraldusest Põhja-Eestis

30.08.2022Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-4

29.08.2022Õpetaja kvalifikatsiooninõuded

29.08.2022Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-2

26.08.2022Koolipäeva algus

26.08.2022Lasteaiakoha võimaldamine

26.08.2022Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-3/4

23.08.2022Arvamus kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE) kohta

23.08.2022Kohaliku omavalitsuse volikogu töökeel

23.08.2022Õpetaja kvalifikatsiooninõuded

23.08.2022Kontrollkäik Rae Sotsiaalkeskusesse

18.08.2022Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 kinnitamine

08.08.2022Sotsiaaltranspordi tasu

28.07.2022Haljastuse inventeerimise nõue projekteerimistingimuste tagastamise põhjusena

28.07.2022Lapse elukohateate esitamine e-rahvastikuregistris

27.07.2022Peretoetused

21.07.2022Eestkoste täisealise inimese üle

20.07.2022Tallinna Ülikooli vastuvõtukord

14.07.2022Tuleohutuseksperdi, tase 6 kutsestandard

12.07.2022Võrdne kohtlemine eluasemetuturul

08.07.2022Perearsti tõendi esitamise kohustus, kui inimene taotleb dokumendi kättetoimetamist kohaliku omavalitsuse või hoolekandeasutuse töötaja kaudu

08.07.2022Volituse alusel isikut tõendavate dokumentide kättesaamine

08.07.2022Noortevolikogu liikme osalemine vallavolikogu alatise komisjoni töös

06.07.2022Eesti Haigekassa ravimite loetelu

05.07.2022Audiitorkontrolli kohustuse täitmise tähtaeg

05.07.2022Vastuvõtutingimuste õiguspärasus

01.07.2022Välisriigis elava Eesti kodaniku sotsiaaltagatised

01.07.2022Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmine

01.07.2022Veredoonorlusele seatud piirangud

30.06.2022Õpetajate kvalifikatsiooninõuded

29.06.2022Muudatused Vabariigi Valitsuse koosseisus

17.06.2022Keskkonnaloa menetluse kestvus ja võimalus pöörduda lahenduse leidmiseks Vabariigi Valitsuse poole

17.06.2022Avaldustele vastamine

17.06.2022Riigilõivu tasumine isikut tõendavate dokumentide taotlemisel

16.06.2022Töövõime ja puude raskusastme hindamine

15.06.2022Virtuaalvääringu teenuse pakkujatele seatud nõuded

10.06.2022Ettepanek kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks

10.06.2022Haldusmenetluses osalemise kulude hüvitamine

10.06.2022Rahvust ja emakeelt puudutavate andmete kandmine rahvastikuregistrisse

10.06.2022Ajutise kaitse taotluste vastuvõtmine

09.06.2022Lasteaiaõpetajate tegevus

09.06.2022Õpilast toetav õppekeskkond

09.06.2022Narva Soldino Gümnaasiumi ümberkorraldamine

07.06.2022Lihtsustatud õppe rakendamine

06.06.2022Saaremaa Vallavolikogu töökorra § 6 lõige 4/ 2

03.06.2022Väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju ja kohustusliku kogumispensioni väljamaksed

03.06.2022Kohtlemine kinnipidamisel

03.06.2022Kontrollkäik Kose Kodusse

02.06.2022Küberjulgeoleku nõukogu volitused ohu tuvastamisel

31.05.2022Sidevõrgu riist- ja tarkvara kasutusloa nõue

27.05.2022Õigus ravimitoetusele

26.05.2022Raadioside kasutamine jahindusjärelevalves

26.05.2022Õpetajakutse saamine

24.05.2022Surmajuhtumid vanglates

24.05.2022Koduõppe korraldus ja õpilase heaoluga arvestamine

24.05.2022Elamisloa taotlemine abikaasa juurde elama asumiseks

23.05.2022Laulasmaa Kooli tegevuskoha muutmine

23.05.2022Ettepanek viia Tallinna linna töökorraldus ehitusvaldkonnas kooskõlla seadusega

23.05.2022Kõrgharidusnõude kehtestamine virtuaalvääringute valdkonnas

23.05.2022Püsielaniku mõiste

23.05.2022Märgukiri tööandja tagatise menetluskorra puudumise kohta

23.05.2022Valla ametiasutuse hallatava asutuse ümberkorraldamine

23.05.2022Harku valla 2022. aasta esimene lisaeelarve

16.05.2022Puudega lapsega pere abistamine

13.05.2022Maamaksuteadete kättetoimetamine

13.05.2022Kontrollkäik Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo kinnipidamiskeskusesse

11.05.2022Terviseameti järelevalve norme ületava müra üle

11.05.2022Avavanglasse ümberpaigutamise tingimused

09.05.2022Kontrolltööde korraldus

04.05.2022Töövõimetoetuse saamise tingimused

04.05.2022Elusoleku tõendi esitamise kohustus

27.04.2022Arvamus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) kohta

21.04.2022Vallavara valitsemise kord

20.04.2022Rahvusvahelise kaitse taotlemine

19.04.2022Töövõimetoetuse ümberarvutamine

19.04.2022Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatuste jõustumise aeg

19.04.2022Enne 24.02.2022 Eestisse saabunud Ukraina kodanike õiguslik staatus

19.04.2022Enne 24.02.2022 Ukrainast lahkunud inimeste õiguslik staatus

13.04.2022Kontrollkäik Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodusse

12.04.2022Metsatee sulgemine liiklemiseks

08.04.2022Kontrollkäik Sillamäe Kodusse

05.04.2022Pöördumistele vastamine ja nende registreerimine

29.03.2022Lapsevanema hooldusõiguse piiramiseks kohtusse pöördumine

29.03.2022Aegunud võla sissenõudmine ja võlaandmete edastamine maksehäireregistrile

23.03.2022Ukraina kodaniku abikaasa tunnustamine ajutise kaitse saajana ning ajutise kaitse saamiseks õigustatud inimese kinnipidamine

21.03.2022Juristieksami kohaldamine

21.03.2022Põhikooli lõpetamise tingimused

18.03.2022Sotsiaalpedagoogide puhkus

18.03.2022Tugi erivajadustega lastele

16.03.2022Kontrollkäik Käru Südamekodusse

14.03.2022Volikogu revisjonikomisjoni puudutavad küsimused

14.03.2022Töötava pensionäri tulumaksukohustus

11.03.2022Jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamine

10.03.2022Maa omandamise kokkulepe

10.03.2022Ravikindlustuskaitse peatumisest

07.03.2022Hoonete ligipääsetavus ja 2023. aasta valimised

07.03.2022Häälte jaotuse avalikkus kaasava eelarve ettepanekute üle hääletamisel

04.03.2022Venekeelsete raamatute müük

04.03.2022Koolitranspordi korraldamine

02.03.2022Kiusamine sõja ajendil

02.03.2022Lapsehoiuteenuse tingimused

02.03.2022Koolitranspordi korraldamine

25.02.2022Gümnaasiumi lõpetamise tingimused

25.02.2022Erivajadusega lapsele tugiisiku tagamine lasteaias

25.02.2022Määruse kehtetuks tunnistamise õiguspärasus

21.02.2022Kontrollkäik Tallinna Vanglasse

20.02.2022Arvamus justiitsministri määruse nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas“ muutmise määruse eelnõu kohta

17.02.2022Pakendite tagatisraha nõude kehtivusaeg

17.02.2022Kontrollkäik AS Hoolekandeteenused Tallinna Merimetsa üksusesse

16.02.2022Ettepanek Narva-Jõesuu Linnavalitsusele hea halduse põhimõtte järgimiseks

14.02.2022Üldplaneeringu alusel seatavate omandipiirangute hüvitamine

14.02.2022Arvamus konkurentsiseaduse muutmise seaduse kohta

11.02.2022Hüpoteegi kustutamine kinnisasja omandamisel avalikes huvides

10.02.2022Menetlustoimingute tegemine mõistliku aja jooksul

10.02.2022Kinnipidamisrežiim, suhtlemisvõimalused ja teabe saamine

09.02.2022Kontrollkäik Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskusesse

04.02.2022Tervisetõendi väljastamise tasu

04.02.2022Vallavolikogu õigusakti eelnõu

04.02.2022Covid läbipõdemise tõendamine

03.02.2022Arstiteaduskonda sisseastumise tingimused

02.02.2022Võlasuhte lõppemisest

02.02.2022Volikogu liikmed valla või linna esindajana äriühingute ja sihtasutuste nõukogudes

28.01.2022Omandireformi mõju heastamisest tagastatud eluruumides elanud üürnikele

26.01.2022Koha tagamine koolieelses lasteasutuses

26.01.2022Noorte osalemine vallavolikogu komisjonide töös

24.01.2022Keskkonnaameti halduspraktika kooskõla hea halduse tavaga, olmejäätmete sortimine

21.01.2022Lendorava püsielupaikade moodustamise menetluse vastavus hea halduse tavale

21.01.2022Riiki sisenemise keelu saanud välismaalase kinnipidamine

19.01.2022Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kulud

18.01.2022Õppekulude hüvitamine ja vajaduspõhine õppetoetus

14.01.2022Veekaitsevööndi määramist puudutavad normid ja halduspraktika

14.01.2022Avalike ürituste ajalised piirangud

10.01.2022Eraõiguslike koolieelsete lasteasutuste rahastamine

06.01.2022Volikogu määruse eelnõu seletuskiri

23.12.2021Distantsõpe Pärnu linna koolides

23.12.2021Lasteaiakoha tagamine erivajadusega lapsele

22.12.2021Täitemenetluse lõpetamine täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumise tõttu

20.12.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-21-30

20.12.2021Eestkostja ülesanded teabe andmisel

15.12.2021Tallinna linna töökorraldus ehitusvaldkonnas

13.12.2021Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste taotluste menetlemine

13.12.2021Õpetajakoolituse erialastipendiumi maksmise tingimused

13.12.2021Õpetajakoolituse erialastipendiumi maksmise tingimused (TLÜ)

09.12.2021Järelkontrollkäik MTÜ Paju Pansionaadid hooldekodusse

09.12.2021Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse Nõlvaku hooldekodu järelkontroll

08.12.2021Kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste eelnõu väljatöötamise kavatsus (kohtupsühhiaatria valdkonna korrastamine)

03.12.2021Kohustuslikku kogumispensioni puudutavate nõuete arestimine

25.11.2021Õli sisaldavate jäätmete taaskasutamine

22.11.2021Valimisliidu nimel esitatud reklaampinna taotluse lahendamine

22.11.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-21-18

22.11.2021Õigus toimetulekutoetusele

18.11.2021Raietööde lubamine veekaitsevööndis

18.11.2021Selgitamis- ja abistamiskohustus ehitise kasutusteatise esitamisel

15.11.2021Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus

12.11.2021Soovitus Vana-Koiola järve puudutavate keskkonnaotsuste kohta

12.11.2021Kontrollkäik SA Kuressaare Haigla psühhiaatriaüksusesse

11.11.2021Kontrollkäik Hooldekodusse Saaremaa Valss

08.11.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-19-29 ning täiendava seisukoha esitamine

08.11.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-21-14

05.11.2021Ärikeelu kohaldamine pankrotiseaduse eri redaktsioonide alusel

03.11.2021Parkimistasu soodustus

03.11.2021Järelevalve ebaseaduslikult ja omavoliliselt merre ehitamise üle

01.11.2021Vabariigi Valitsuse 25.10.2021 jõustunud piirangud

28.10.2021Tallinna koolide distantsõpe

22.10.2021Haiglate ülekoormuse vähendamiseks seatud piirangud

21.10.2021Kontrollkäik Viru Vanglasse

18.10.2021Ühiskanalisatsiooniga liitumise tingimused Tallinnas

15.10.2021Valimisreklaam koolis

15.10.2021Pöördumistele vastamine ja sadeveeprobleemi lahendamine

15.10.2021Seadusliku aluseta riigis viibiva lapse õigus haridusele

12.10.2021Kontrollkäik SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikusse

11.10.2021Seadusliku aluse taotlemine Eestis elamiseks

08.10.2021Tühiveo tasu suuruse määramine Saku vallas

07.10.2021Tallinna heakorraeeskirja § 9 lõike 1 punkt 8

06.10.2021Metsaühistute kvalifitseerimise tingimused keskkonnaministri määruses

06.10.2021Teise pensionisamba maksete kompenseerimine

06.10.2021Hea haldus keskkonnakompleksloa menetlemisel

06.10.2021Soovitus lasteaiale diabeeti põdeva lapse toetamiseks

06.10.2021Soovitus Tallinna Haridusametile diabeeti põdeva lasteaialapse toetamiseks

01.10.2021Volikogu liikme mandaadi ja osavallakogu liikmesuse ühitamine

29.09.2021Juurdepääs eluruumile

29.09.2021Riigilõivu nõue kunagi tehtud ümberehituse seadustamisel

29.09.2021Olmejäätmete mõiste muutmine ja sortimisjuhend

29.09.2021Vinni valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

27.09.2021Karusloomakasvatuse keelu põhiseaduspärasus

27.09.2021Poliitilistele ühendustele ja poliitilistele seisukohtadele viitamise keeld

27.09.2021Riikliku järelevalve ettekirjutus

27.09.2021Mandri ja väikesaare vahelisel laevaliinil kehtivad sõidusoodustused

24.09.2021Kohustusliku kogumispensioni väljamaksed

24.09.2021Rahvastikuregistrisse kantavad andmed emakeele kohta

24.09.2021Igaühe õigused ja valikud e-riigis

23.09.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-21-10 kohta

23.09.2021Tervishoiuteenuste osutamine kodusünnituse korral

21.09.2021Selgitustaotlusele vastamine

17.09.2021Reovee arvestus Narva-Jõesuus

15.09.2021Kontrollkäik Koeru Hooldekeskusesse

14.09.2021Üliõpilase õigus valida kõrvaleriala

14.09.2021Kokkusaamiste korraldus

10.09.2021Koolilõunatoetuse kasutamine

10.09.2021Puudused heakorrakoormise õiguslikul reguleerimisel

09.09.2021Märgukiri seoses ehitamist puudutavate nõuetega jäätmehoolduseeskirjas

09.09.2021Kassipoegade loovutamisele seatud piirang

08.09.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-21-8 kohta

07.09.2021Kriminaalmenetluse seadustiku § 215 lõike 1 vastavus põhiseadusele

03.09.2021Haldusaktide kättetoimetamine

31.08.2021Lapsevanema õigus osaleda kooli üritusel (Tartu Hansa Kool)

31.08.2021Lapsevanema õigus osaleda kooli üritusel (Kuusalu Keskkool)

30.08.2021Lapsevanema õigus osaleda kooli üritustel

24.08.2021Koolilaste vaktsineerimine Covid-19 vastu

17.08.2021Päikesepaneelid ja põllumajandustoetused

17.08.2021Kontrollkäik Kanepi Kodusse

16.08.2021Kontrollkäik Kodijärve Kodusse

12.08.2021Alalise elukoha nõue juhiloa taotlemisel

11.08.2021Ametite antud selgituste õiguspärasus

10.08.2021Arvamus haldusasjas nr 3-18-1895

06.08.2021Volikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe uuesti valimine

06.08.2021Umbusalduse avaldamise otsuse eelnõu menetlusest tagasivõtmine Jõhvi valla põhimääruses

03.08.2021Tervisekahju hüvitise maksmine

30.07.2021Arvamus riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

28.07.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-21-6 kohta

23.07.2021Lisaeelarve eelnõu seletuskiri ja majandusaasta aruanne

14.07.2021Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmisest keeldumine

14.07.2021Kohustuslikku kogumispensioni puudutavate nõuete arestimine

09.07.2021Välismaalaste seaduse nõuete rakendamine Eesti lipu all sõitvatel laevadel töötavate meremeeste suhtes

08.07.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-21-4 kohta

08.07.2021Märgukirjale vastamine

06.07.2021Elatis ja lapse suhtlusõigus lahuselava vanemaga

06.07.2021Kohaliku omavalitsuse otsused

06.07.2021Sotsiaalhoolekandeabi andmine

05.07.2021Looduskaitseseaduse rakendamine

05.07.2021Ülikooli rakendatud ettevaatusabinõud koroonaviiruse leviku piiramiseks

01.07.2021Maanteelt mahasõidu rajamine

30.06.2021Korraldatud jäätmeveost elanike teavitamine

30.06.2021Reisiettevõtjate toetusraha ümberjagamisest

30.06.2021Rahvusvahelise kaitse menetluse andmete avaldamine ja haldusmenetluse põhimõtete eiramine lahkumisettekirjutuse tegemisel

29.06.2021Õpilase õigus osaleda kooli korraldatud laagris

29.06.2021Väljasaatmiseks vajaliku reisidokumendi taotlemine

25.06.2021Sobiva eluruumi võimaldamine

25.06.2021Lapse sõidusoodustuse kontrollimine

25.06.2021Pensionikindlustuslepingu ülesütlemistasu

25.06.2021Korteriühistutele toetuse andmine

21.06.2021Investeerimisriskiga pensionileping

21.06.2021Märgukiri erakorralise käibelaenu andmise tingimuste kohta

18.06.2021Suurüritustel osalemise piirangud

18.06.2021Väärteomenetluses väärteotoimikuga tutvumine ja koopiate väljastamine

18.06.2021Välismaal tehtud vaktsineerimise kohta tõendi väljastamine

18.06.2021Järelkontrollkäik OÜ Häcke Kohtla-Järve Hooldekodusse

18.06.2021MTÜ Vahtra Hooldemaja Aa Hooldekodu järelkontroll

17.06.2021Töötasu hüvitise ja ajutise töövõimetuse hüvitise maksmine sama kalendrikuu eest

17.06.2021Lapse elukoha andmete registreerimine rahvastikuregistris

16.06.2021Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli vastuvõtutingimused

16.06.2021Tartu Ülikooli vastuvõtutingimused

15.06.2021Korduvalt süüdimõistetud juriidiliste isikute sundlõpetamisest

15.06.2021Eestkostja määramine

14.06.2021Märgukiri tööandja deposiidi suuruse arvestamise kohta

09.06.2021Söögivahetunni aeg

08.06.2021Tunnistajate erinev kohtlemine tsiviilkohtu- ja süüteomenetluses

08.06.2021Vallavolikogu revisjonikomisjon

08.06.2021Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja omavahendite süsteemi heakskiitmine

08.06.2021Tasu lapsehoiuteenuse eest

08.06.2021Kõrgepingeliini seadusjärgne talumiskohustus rekonstrueerimisel

07.06.2021Täitemenetluse lõpetamine riigi kasuks väljamõistetud menetluskulude maksmise nõude aegumise tõttu ning sissenõudmist reguleerivate seaduste põhiseaduspärasus

07.06.2021Täitemenetluse lõpetamine täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumise tõttu

07.06.2021Selgitustaotlusele ja teabenõudele vastamine

01.06.2021Rahvaloendusel laste usutunnistuse kohta andmete kogumine

31.05.2021Erinev kohtlemine sõidueksamile registreerimisel

31.05.2021Töövõimetoetuse maksmise ennetähtaegne lõpetamine

26.05.2021Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

26.05.2021Hea halduse tava järgimine veeloa taotluse menetluses

25.05.2021Põhikooli lõpetamise tingimused 2020/2021. õppeaastal

25.05.2021Elukoha registreerimine rahvastikuregistris

25.05.2021Laskespordiga tegelemise võimaluse seostamine laskespordiklubi liikmeks olekuga

21.05.2021Lasteaia toidukorrast loobumine ja kohatasust vabastamine

21.05.2021Lasteaiakohtade jagamine Harku vallas

21.05.2021Füüsilisest isikust ettevõtja töötasu hüvitis

19.05.2021Hooldajatoetuse maksmine alla kolmeaastase puudega lapse hooldajale

18.05.2021Eraõiguslike spordiklubide ja -koolide toetamine

18.05.2021Lihtsustatud juurdepääs teenustele immuunsustõendi alusel

17.05.2021Veterinaartehniku elukutse

13.05.2021Otsustusõigus eelarve üle

13.05.2021Eelnõu 309 SE

13.05.2021Vanemahüvitise maksustamine

11.05.2021Covid-19 läbipõdenute juurdepääs teenustele

10.05.2021Märgukiri majutusettevõtja toetuse tingimuste kohta

06.05.2021Isikut tõendavate dokumentide väljaandmisega viivitamine

06.05.2021Surmajuhtumid vanglates

05.05.2021Kõrgendatud avaliku huviga alade majandamine

05.05.2021Arvamus töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE) kohta

05.05.2021Tööandja makstav haigushüvitis

05.05.2021Ettepanek Põltsamaa valla põhimääruse § 58 lõike 6 kohta

05.05.2021Kabli Lasteaia ümberasumine teistesse ruumidesse

04.05.2021Ennetav lapse tervisekontroll

04.05.2021Kohustus esitada trahviteate vaidlustamisel tegeliku liiklusrikkuja andmed

04.05.2021Õppekorraldus kutseõppeasutuses

03.05.2021Täiendava maksuvaba tulu mahaarvamine laste ülalpidamise korral

03.05.2021Isikut tõendavate dokumentide väljastamine

27.04.2021Termokaamerad koolis

27.04.2021Puudega inimestele sotsiaaltoetuste maksmine

27.04.2021Koroonaviiruse testi tegemine

26.04.2021Ehituspoodide sulgemine ja hea haldus

26.04.2021Toitlustusasutuste toetamise tingimused ja kehtivate piirangute vaidlustamine

22.04.2021Täitemenetluse tõhusus ja kohtutäituri tasu hagi tagamise korral

20.04.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-21-3

20.04.2021Pöördumisele vastamine

20.04.2021Ettepanek hea halduse põhimõtte tagamiseks

19.04.2021Elatise maksmise kohustus

15.04.2021Lasteaia- ja lapsehoiuteenus Saue vallas

15.04.2021Asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabe väljastamine volikogu liikmele

15.04.2021Põhimakseteenuste tagamine

15.04.2021Kutseõppeasutuse õpilase õigused ja kohustused

15.04.2021Kontrollkäik Viljandi Haigla Hoolekandekeskusesse

15.04.2021Politsei- ja Piirivalveameti Viljandi politseijaoskonna lühiajalise kinnipidamise ruumide kontroll

13.04.2021Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes

09.04.2021Seaduseelnõu 219 SE

09.04.2021Lasteaia osalustasu Saue vallas

09.04.2021Metsamaa muutmine põllumaaks

09.04.2021COVID-19 piirangutest tingitud majandusraskused

09.04.2021Koroonatesti tegemine enne riigieksameid

08.04.2021Õpetaja tervise kaitse distantsõppe ajal

08.04.2021Riigieksamite ettevalmistuskursuste rahastamine

08.04.2021Kohtutäituri tasu täitemenetluse lõpetamise korral nõude täitmise aegumise tõttu

07.04.2021Lasteaia õigus lapsevanematelt teavet küsida

07.04.2021Volikogu istungi kokkukutsumine

07.04.2021Last kasvatava vanema ravikindlustus

07.04.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-21-2

01.04.2021Elukohajärgse kooli määramine

01.04.2021Saue valla üldplaneeringu avalik arutelu

01.04.2021Riigi kompenseeritavad laste erijalatsid

01.04.2021Eluruumi andmine

30.03.2021Sotsiaalteenuste osutamine

30.03.2021Majutusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetus

30.03.2021Õpetajakutse taotlemise eeltingimused ja tähtajaline tööleping

29.03.2021Kutseõppeasutuse praktika korraldus ja väljaarvamise tingimused

29.03.2021Pöördumistele vastamine (Viru Vangla)

24.03.2021Sotsiaalse infrastruktuuri tasu kehtestamine Kiili vallas

24.03.2021Maamaksuvabastuse tingimuste tõlgendamine

22.03.2021Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodi ajal kehtestatud õigusaktide kehtivusest

22.03.2021Kohtulahendite avalikkus

19.03.2021Õigus vajaduspõhisele õppetoetusele

17.03.2021Tartu Linnavolikogu kehtestatud sõidusoodustused

16.03.2021Kriisitoetuse maksmine

15.03.2021Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskirja § 22 lõige 3 kohta

15.03.2021Arvamus väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (216 SE)

15.03.2021Huvihariduse toetamise kord

12.03.2021Õpetajakutse omandamine

12.03.2021Õigus distantsõppele

12.03.2021Töötuna arvelevõtmine

12.03.2021Lapse abivajaduse hindamine

11.03.2021Jumalateenistuste pidamise piiramine

10.03.2021Transport kodu ja kooli vahel

09.03.2021Asutuse Kadrioru Park hallatavatele kalmistutele sissesõidu eest kehtestatud tasu

09.03.2021Puudused Tallinna kalmistute kasutamise eeskirjas

09.03.2021Elektrooniliste häälte säilitamise tähtajast

08.03.2021Loomeliidule eraldatav riigieelarveline toetus

08.03.2021Tasu sotsiaalteenuse eest

08.03.2021Õigus kohale valla lasteaias

08.03.2021Viivitus lapse ravikindlustuse tekkimises lapse sünni registreerimisega seotud asjaolude tõttu

04.03.2021Maski kandmise kohustus

03.03.2021Sissesõidukeelu kehtivusaeg

02.03.2021Eralasteaia toetus ja lasteaiakoha tagamine

02.03.2021Lapsendamissaladus

01.03.2021Töötasu toetuse taotlemine

26.02.2021Tööandja kohustus maksta haigushüvitist

26.02.2021Lähikontaktsetena karantiini määratud inimeste sissetuleku säilitamine

25.02.2021Koolitervishoiuteenuse osutamine üle 19-aastastele õpilastele

25.02.2021Laenutaotluste lahendamine

25.02.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-18-1432

23.02.2021Kontrollkäik Pandivere Pansionisse

22.02.2021Kiiruskaamera mõõtmiskoha märgistamine

18.02.2021Maksusoodustused kohustusliku kogumispensioni väljavõtmisel

17.02.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-21-1

16.02.2021Lääne-Harju valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kooskõla seadusega

09.02.2021Kodus õppijate toitlustamine

09.02.2021Kodus õppijate toitlustamine (Kiili)

08.02.2021Kohustusliku kogumispensioni väljamaksete maksustamine osalise töövõime korral

08.02.2021II pensionisamba väljamaksete maksustamine

08.02.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-12

04.02.2021Kontrollkäik Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskusesse

02.02.2021Distantsõpe Oru Koolis

02.02.2021Isade erinev kohtlemine enne lapse sündi isa ning ajateenija õigused lapse sünni korral

02.02.2021Isade erinev kohtlemine enne lapse sündi isa ning ajateenija õigused lapse sünni korral

01.02.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-10

01.02.2021Menetluse algatamata jätmine KOKS § 35 lõike 3 teise ja kolmanda lause suhtes

01.02.2021Ühekordse kasutusega joogikõrte keelustamine

29.01.2021Distantsõpe Tabasalu Ühisgümnaasiumis

29.01.2021Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-11

28.01.2021Perede võrdne kohtlemine lasteaiatasu ja soodustuste kehtestamisel

26.01.2021Covid-19 levikuga seotud piirangutest

25.01.2021Kollektiivse pöördumise arutamisest Riigikogu komisjonis

22.01.2021Naaberkinnistule ulatuv hekk

22.01.2021Põhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksami tegemise nõue

21.01.2021Põllumajandustootjatele kavandatud erakorralise toetuse jagamise tingimuste õiguspärasus

20.01.2021Nutiseadme kasutamine koolis

19.01.2021Kontrollkäik Fööniks Pansionaati

19.01.2021Liitkaristuse moodustamine

15.01.2021Spordialaliidu toetuse saamiseks kehtestatud lävend

15.01.2021Üldhooldusteenuse korraldamine

12.01.2021Distantsõpe koolis ning huvitegevuse piirangud

12.01.2021Vastus õigusaktide eristamise ning COVID-19 haiguse levikuga seotud piirangute õigusliku iseloomu ja vaidlustamise kohta

08.01.2021Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu

31.12.2020Vastus siseruumides individuaaltreeningute keelamise kohta

28.12.2020Koolilõuna pakkumine ja tasustamine koolis

22.12.2020Valla seisukoha väljaselgitamine uuringuloa menetluses

22.12.2020Soovitus kaasamismenetluse täpsustamiseks

22.12.2020Märgukiri rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel tegevusloa taotlemise kohta

22.12.2020Distantsõpe Järveküla Koolis

16.12.2020Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

15.12.2020CE-kategooria autorongi juhiloa sõidueksam

15.12.2020Lasteaiateenuse kasutamise piiramine

15.12.2020Dokumentide väljastamine

15.12.2020Lapsega kokkusaamise tingimused

15.12.2020Rahvusvahelise kaitse taotluse vastuvõtmine ning erivajaduste hindamine

10.12.2020Märgukirjale vastamine

10.12.2020Investeerimisfondide põhiteabele esitatavatest sisu- ja vorminõuetest

07.12.2020Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele

07.12.2020Rahvusvahelise liiniveo korraldajatele makstava toetuse tingimused

02.12.2020Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-7

01.12.2020Korruptsioonivastane tegevuskava 2021−2025

30.11.2020Avalikkuse ja Riigikogu liikmete juurdepääs asutusesiseseks kasutuseks tunnistatud teabele

30.11.2020Kohtuotsuse mõju PRIA halduspraktikale

27.11.2020Vastus riigikogu liikme küsimusele

26.11.2020Kontrollkäik Tartu Vanglasse ja vanglate psühhiaatriaosakonda

25.11.2020Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-6

25.11.2020Abivajaduse hindamine

23.11.2020Viisataotluste vastuvõtmine

23.11.2020Eriloa alusel riiki sisenemise lubamine

23.11.2020Distantsõpe Jüri Gümnaasiumis

19.11.2020Liiklusseaduse § 106 lõigete 1 ja 6 kohaldamine

17.11.2020Kergliikuri suurim lubatud sõidukiirus

13.11.2020Kontrollkäik Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse Nõlvaku hooldekodusse

12.11.2020Kontrollkäik MTÜ Paju Pansionaadid hooldekodusse

11.11.2020Distantsõpe koolides

11.11.2020Ajateenistusse kutsutu ravikindlustuskaitse

09.11.2020Lasterikka pere toetuse saamise tingimused

09.11.2020Ettepanek Saue valla heakorraeeskirja § 4 punktis 16 kehtestatud korterelamu rõdul ja terrassil grillimise keelu seadustega ja põhiseadusega kooskõlla viimiseks

05.11.2020Üliõpilastele kehtestatud maski kandmise ja terviseinfo avaldamise nõuded

05.11.2020Võistluse pealtvaataja ja teaduskeskuse külastaja kohustus kanda maski

05.11.2020Sotsiaalteenuse eest tasumine

02.11.2020Eneseisolatsiooni jäämine välisriigist naasmise järel

02.11.2020Distantsõppe rakendamine II

02.11.2020Distantsõppe rakendamine I

02.11.2020Arvamus haldustrahvimenetluse seaduse eelnõu kohta

02.11.2020Väärtusliku põllumaa kaitse planeeringuga ja planeerimisautonoomia

29.10.2020Tollis avatud postipakkidest teavitamine

27.10.2020Soovitused ehitusteatise menetluse korraldamise muutmiseks Tallinnas

22.10.2020Kontrollkäik SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku sundraviosakonda

21.10.2020Tasu õpilaspileti korduva väljaandmise eest

20.10.2020Majandusmeetmed Covid-19 levikuga seotud kriisi leevendamiseks

20.10.2020Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatasus

19.10.2020Liikumispiirang pärast välisriigist naasmist

19.10.2020Hauaplatsi ettevalmistamise tasu

19.10.2020Insuliinipumba kasutamise kulude hüvitamine ja õigus töövõimetoetusele

19.10.2020Teekasutustasu objekti määratlus liiklusseaduses

19.10.2020Elukohajärgse põhikooli kohast loobumine

16.10.2020Eluruumi taotluse lahendamine

15.10.2020Distantsõpe Tallinna koolides

15.10.2020Päikesepaneelid ja põllumajandus

13.10.2020Õpilase distantsõppele suunamise õiguspärasus

06.10.2020Ettepaneku tagasilükkamise põhjendamine kaasava eelarve menetluses

06.10.2020Ministri käskkirjaga kehtestatud lennupiirangud

06.10.2020Kontrollkäik Valkla Kodusse

02.10.2020Lapse terviseseisundi hindamine

01.10.2020Ühiselamukohtade jagamine

30.09.2020Kohalik rahvaalgatus

30.09.2020Kontrollkäik Karksi Kodusse

29.09.2020Liiklusseaduse § 106 lõigete 1 ja 6 kohaldamine

29.09.2020Elukohaandmete registreerimine rahvastikuregistris

22.09.2020Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasud

21.09.2020Lasteaiaõpetaja puhkuse pikkus

21.09.2020Vanaduspensioni tagasiulatuv maksmine

21.09.2020Kokkusaamine lapsega

18.09.2020Politsei- ja Piirivalveameti eriloal riiki sisenemine

16.09.2020Märgukiri Peipsiääre vallas SARS-CoV-2 viiruse leviku tõkestamiseks võetud meetmete suhtes

15.09.2020Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus

15.09.2020Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 § 4 lg 3

15.09.2020Märjamaa alevisse erihooldekodu rajamine

15.09.2020Riigielu küsimus rahvahääletusel koos kohalike valimistega

07.09.2020Euroopa Liidu taaskäivitamise rahastu laen ning ringlusse võtmata plastijäätmetelt arvutatav makse

02.09.2020Alkohoolsete jookide jaemüügi piiramine

01.09.2020Paide linna heakorraeeskirjaga määratud koormis

27.08.2020Liiklusjärelevalve peatumise ja parkimise nõuete üle

26.08.2020Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuded

26.08.2020Eesti keele oskuse nõue ülikooliõpingute lõpetamisel

26.08.2020Taastuvenergia toetus alla 50 kW võimsusega tootmisseadme võimsuse suurendamisel

24.08.2020Füüsilisest isikust ettevõtjate andmete avaldamine

17.08.2020Sularaha kasutamine koduteenuse osutamisel

17.08.2020Üldhooldusteenuse eest tasumine

17.08.2020Lasteaia- ja lapsehoiuteenuse toetamine

14.08.2020Ehituskeeluvööndi vähendamine

06.08.2020Soovitus Märjamaa Vallavolikogule kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja valla põhimääruse järgimiseks

27.07.2020Arvamus määruse „Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks“ eelnõule

20.07.2020Järelevalvest teavitamine

20.07.2020Kuulmisabivahendite teenuse järelevalvest

17.07.2020Rühmade moodustamine lasteaias

14.07.2020Kooselulepingu sõlmimine välisriigi kodanikuga

08.07.2020Soovitus Antsla vallavolikogule seoses elektroonilise istungiga

07.07.2020Rakvere valla koerte ja kasside pidamise eeskirja § 6

03.07.2020Isapuhkuse regulatsioon

03.07.2020BE-kategooria juhtimisõiguse taotlemine

02.07.2020Lasteaiakoha tagamise kohustus

02.07.2020Lasteaiakoha asendamine lapsehoiukohaga

01.07.2020Katastrimõõdistamise kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine

01.07.2020Mittetoimiva ID-kaardi väljavahetamine

26.06.2020Soovitus halduspraktika muutmiseks

26.06.2020Toiduohutuse analüüside hind

22.06.2020Ettevõtluskonto kasutaja õigus saada põhitöö kaotamisel töötuskindlustushüvitist

22.06.2020Perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine

19.06.2020Eskiisi nõudmine Tallinna linna ehitusmääruses

19.06.2020Pärnu Linnavolikogu 17.03.2016 määruse nr 3 „Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine" § 6 lg 1 õiguspärasus

19.06.2020Kohtute infosüsteemi põhimäärus

18.06.2020Puudega inimese kodu kohandus

18.06.2020Detailplaneeringu järgimise kohustus

18.06.2020Enesekorraldusõigusest ja õiguse tõlgendamisest

18.06.2020Põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuste maksmisest

12.06.2020Lasteaedade töökorraldus

09.06.2020Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 16 põhiseaduspärasus

08.06.2020Puudega lapse vanema lisapuhkus

05.06.2020Riikliku järelevalve kohustus

05.06.2020Kontrollkäik Taheva Sanatooriumi

04.06.2020Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-5, KarS § 422 lg 2 p 1 põhiseaduspärasus

04.06.2020Ettevõtja määratlus toetusmeetmete rakendamisel

04.06.2020Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse täiendamine seoses Riigikohtu 17.04.2020 otsusega nr 5-19-45

04.06.2020Kontrollkäik Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskusesse

03.06.2020Laagri Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused

02.06.2020Karantiin riigipiiri ületamise korral

02.06.2020Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 4 lg 3

02.06.2020Volikogu elektroonilise istungi jälgitavus

01.06.2020Lasteaia- ja lapsehoiuteenuse kättesaadavus

01.06.2020Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord

29.05.2020Toetuse taotlemisel esitatud tõendite eesmärgipärane hindamine

28.05.2020Abivahendite e-teenuse arendamine

26.05.2020Muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamisest

26.05.2020Haldustrahviõiguse kontseptsioonist

26.05.2020Mittetoimiva ID-kaardi ümbervahetamine

26.05.2020Turismiatraktsiooni toetuse tingimused

26.05.2020Vahistatu kambriväline tegevus

26.05.2020Jõgeva valla põhimääruse § 20 lg 5

18.05.2020Riigilõivu tagastamine

18.05.2020Heakorraeeskirjaga kehtestatud koormis

18.05.2020Valverühmad Keila lasteaias Vikerkaar

11.05.2020Arvamus haldusasjas nr 3-18-1672

07.05.2020ID-kaardi kasutamine pärast inimese surma

05.05.2020Arvamus meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta

30.04.2020Sünnitusabi Eesti haiglates eriolukorra ajal

29.04.2020Koolilõuna pakkumine kaugõppe ajal

29.04.2020Kogunemisvabaduse piirangud

29.04.2020Õpilase kaugõppega seotud lisakulud

28.04.2020Elamisloa taotlemine

24.04.2020Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-3

22.04.2020Avaldus töötaja terviseseisundi kohta

22.04.2020Usuvabaduse piirangud eriolukorras

22.04.2020Terviseandmete avaldamine ajakirjanduses

19.04.2020Õpilase kaugõppega seotud lisakulud

17.04.2020Õppekäikude korraldus ja perede majanduslik seis

17.04.2020Liikluspiirangute kehtestamine Käsmus

13.04.2020Ettepanek Maardu ehitusmääruse seadusega kooskõlla viimiseks

08.04.2020Eriolukorra ajal tervishoiukorralduse kohta tekkinud küsimused

08.04.2020Tervishoiuteenuste osutamine eriolukorra ajal

08.04.2020Selgitustaotlusele vastamine ja haldusakti põhjendamine

07.04.2020Tähelepanekud abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu kohta

07.04.2020Riigieelarve seaduse muudatused

06.04.2020Ehitise kasutusloa menetluses põhjendamatute dokumentide nõudmine

06.04.2020COVID-19 haigust põhjustava viiruse leviku tõkestamise meetmed

03.04.2020Valla infolehe väljaandmise küsimuste õiguslik reguleerimine

01.04.2020Asukohaandmete kasutamine riikliku statistika tegemisel

31.03.2020Töötushüvitised käsunduslepingu lõpetamisel

31.03.2020Finantsjärelevalve

31.03.2020Ettepanek kaitseõiguse asjus

25.03.2020Jõhvi valla ehitusmäärusest

25.03.2020Relvaloa vahetamine

25.03.2020Töötasu vähendamine

23.03.2020Noomitus ja õpilase teise klassi üleviimine

20.03.2020Positsioneerimisandmete kasutamine liikumispiirangu täitmise kontrollimiseks

20.03.2020Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu

19.03.2020Õpilaste toitlustamine eriolukorras

19.03.2020Töötukassa tegevus töövõimetoetusest kinnipidamisel ja töövõimetoetuse arestimise põhiseaduspärasus

18.03.2020Õpilase liikumispiirangud ja õppekoormus gümnaasiumis

17.03.2020Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-2

17.03.2020Tegevväelase ressursimahuka koolituse kulu arvestamine

10.03.2020Julgeolekuasutuste seaduse § 29 põhiseadusega kooskõlla viimine

10.03.2020Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-1

10.03.2020Märgukiri põhimakseteenuste tagamise kohta

06.03.2020Rahvaküsitlus psüühilise erivajadusega inimeste hooldekodu ehitamise kohta

06.03.2020Kontrollkäik Tallinna Vangla emade ja laste osakonda

05.03.2020Doktorandi sotsiaalsetest garantiidest

05.03.2020Kohtutäituri tasu vähendamine

03.03.2020Liikumiserivajadusega inimeste ligipääs vallavolikogu ja -valitsuse ruumidele

03.03.2020Optantide järeltulijate õigus sünnijärgsele Eesti kodakondsusele

03.03.2020Politseiametnike kehalise ettevalmistuse nõuded

03.03.2020Ameti ja inspektsiooni ühendamine

03.03.2020Arstiabi Tallinna arestimajas

26.02.2020Kontrollkäik Põhja prefektuuri kinnipidamiskeskuse arestimajja

21.02.2020Seisukoht kohtuasjas C-795/19

20.02.2020Jäätmeveo tingimused Kuressaares

20.02.2020Gestaltpsühhoterapeudi tegevus

18.02.2020Põhjavee kasutamine kastmisveeks

17.02.2020Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (pere)arsti töös

14.02.2020Täitemenetluse võlgniku pangakonto arestimine

13.02.2020Vanusepiirang koolitusele registreerimisel

11.02.2020Kassatsioonikautsjoni suurus

10.02.2020Tasu õpilaspileti korduva väljaandmise eest

10.02.2020Välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

07.02.2020Ettevõtluse alustamise toetus

07.02.2020Sundvalduse alusel ärimaale paigaldatava maakaabelliini talumistasu

07.02.2020Veeteenuste hinnaregulatsioon

03.02.2020Avavanglatesse tehtud kontrollkäikude kokkuvõte

01.02.2020Kontrollkäik Lõuna-Eesti Haigla psühhiaatriaosakonda

31.01.2020Minister äriühingu nõukogus

31.01.2020Puuetega inimeste terviseandmete massiline edastamine

31.01.2020Ruhnu ehitusmäärusest

31.01.2020Kattuvate piirialadega seotud probleemid

31.01.2020Ehitusmüra ja korrakaitseseaduses sätestatud öörahu aeg

31.01.2020Pöördumistele vastamine (Lüganuse Vallavalitsus)

29.01.2020Jälitustoimingu seaduslikkuse kontroll

29.01.2020Kriminaaltoimikuga tutvumise õigus

28.01.2020Sotsiaalhoolekande abi andmise kord Jõelähtme vallas

28.01.2020Tegeliku elukoha nõue

28.01.2020Lapsele vajaliku abi andmisest

22.01.2020Õppekulud kõrgkoolis uuesti õppima asumisel

22.01.2020Kogumispensioni ja riikliku vanaduspensioni suurus

22.01.2020Kohustusliku kogumispensioni reformi põhiseaduslikud probleemid ja nende võimalikud lahendused

20.01.2020Pereliikmete vastuvõtmine vanglas

17.01.2020Keila linna ehitusmäärusest

16.01.2020Laste ravimite kättesaadavusest

16.01.2020Samal kinnisasjal mitme korteriühistu moodustamine

16.01.2020Vallavalitsuse pädevus valla põhimääruses

15.01.2020Raasiku valla ehitusmäärusest

13.01.2020Õppekäigu rahastamine

09.01.2020Märgukirjadele vastamine

09.01.2020Vastus pöördumisele Kiviõli I Keskkooli direktori tegevuse asjus

08.01.2020Võru valla ehitusmäärusest

07.01.2020Hoolekogu valimiste korraldamine

07.01.2020Kooli hoolekogu valimine

07.01.2020Vaivara ja Narva-Jõesuu ehitusmäärustest

07.01.2020Järvakandi ja Kehtna ehitusmäärustest

07.01.2020Endise Sõmeru valla ehitusmäärusest

07.01.2020Sangaste ehitusmäärusest

07.01.2020Endise Saare valla ehitusmäärusest

30.12.2019Sotsiaalteenuste korraldamine linnades ja valdades

27.12.2019Kobarseaduse riigiõiguslik taunitavus

23.12.2019Meeksi ja Veriora valdade ehitusmäärustest

23.12.2019Lastega seotud juhtumite kajastamine meedias

20.12.2019Taotlus tunnistada kehtetuks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 põhiseadusvastane osa

20.12.2019Haaslava, Võnnu ja Mäksa valla ehitusmäärustest

19.12.2019Töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamine

19.12.2019Tõrva linna ja Põdrala ning Hummuli valla ehitusmäärustest

17.12.2019Kambrite tingimused

11.12.2019Menetlusdokumentide kättetoimetamine esindajale

11.12.2019Huvihariduse toetus

09.12.2019Uurimistoetuste määramine

09.12.2019Volikogu liikme kirjalikule küsimusele vastamine

05.12.2019Ettepanek hea halduse põhimõtte tagamiseks

05.12.2019Vahistatu võimalused jälitustoimikuga tutvumiseks

05.12.2019Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-19-44

03.12.2019Arvamus keskkonnaministri määruse eelnõu kohta

30.11.2019Kontrollkäik Wismari Haiglasse

25.11.2019Meremeeste sotsiaalsed tagatised

25.11.2019Hooldajatoetusest ja töötamisest

21.11.2019Õppimisest Tartu Ülikoolis

21.11.2019Kontrollkäik Tammiste Hooldekodusse

18.11.2019Haridusvaldkonna 2021.–2035. aasta arengukava koostamine

15.11.2019Liikluskindlustuslepingu üleminek sõiduki võõrandamisel

14.11.2019Sõidukompensatsioon

14.11.2019Isikuandmed kriminaalmenetluse lõpetamise määruses

13.11.2019Prokuratuuri sõltumatuse tagamine ja kontrollimine

12.11.2019Lihtsustatud õppeks ettenähtud õppekirjanduse olemasolu

12.11.2019Volikogu esimehe teenistuslähetusse saatmine

11.11.2019Märgukiri Tallinnas kehtestatud nõuded detailplaneeringu algatamisettepaneku vormile ja detailplaneeringu koostamisele

09.11.2019Kontrollkäik SA Pärnu Haigla psühhiaatriakliinikusse

06.11.2019Kontrollkäik OÜ Häcke Kohtla-Järve hooldekodusse

05.11.2019Eraldamiseta lühiajaliste kokkusaamiste korraldamine

01.11.2019Perearsti tapmisega ähvardamine

31.10.2019KOKS § 49 lg 4 prim 2 teine lause ja üldine võrdsuspõhiõigus

30.10.2019Kontrollkäik Rakvere politseijaoskonna arestimajja

30.10.2019Sünnijärgse kodakondsuse kindlakstegemine kodakondsuse kaotanuks lugemise menetluses

28.10.2019Järelhooldusteenuse saamise tingimused

28.10.2019Maardu Linnavolikogu töökord

23.10.2019Väljamakse päritud pensioniosakute eest ja maksuvaba tulu

23.10.2019Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollijale esitatud piirangud

23.10.2019Kontrollkäik Vääna-Viti Kodusse

22.10.2019Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-19-41 kohta

22.10.2019Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-19-42 kohta

22.10.2019Hüpoteegipidaja õigus nõuda sundtäitmist

22.10.2019Nime muutmine, elamisloa taotlemine

15.10.2019Töövõimetoetuse vähendamine sissetuleku kasvades

11.10.2019Märgukiri geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise korra kohta

11.10.2019Märgukiri Lüganuse valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kohta

11.10.2019Spordipäeva tulemused ja andmekaitse

07.10.2019Tuleohutusteenusele kehtestatavad nõuded

02.10.2019Vanemahüvitise suuruse arvutamine

02.10.2019Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE)

02.10.2019Puuetega laste hambaravi

02.10.2019Keeleõpe üldhariduskoolis ja kõrgkoolide võõrkeelsed õppekavad

02.10.2019Laste turvalisus bussis

02.10.2019Kontrollkäik Valga ja Võru politseijaoskonna arestimajadesse

30.09.2019Arvamus Euroopa Kohtult eelotsuse küsimise kohta (5-19-29)

26.09.2019Kaitsja menetlusest kõrvaldamise määruse vaidlustamisest

24.09.2019Hüvitis alusetu kinnipidamise eest

24.09.2019Valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine (eelnõu 51 SE)

24.09.2019Kõneravi pakkumine lasteaias

20.09.2019Täitemenetluse osaliste õigusabikulude hüvitamine

19.09.2019Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-19-38

18.09.2019Töötuna arvelevõtmine

18.09.2019Isikut tõendavate dokumentide väljastamine

10.09.2019Märgukiri maareformiga seotud seaduste mõju kohta väiketootjatele

10.09.2019Toila valla sünnitoetus

06.09.2019Märgukiri elektritootjale esitatud nõuete kohta

06.09.2019Elektrivõrgu liitumis- ja mõõtepunkti asukoha muutmine

05.09.2019Ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks

04.09.2019Elektroonilise side seaduse § 111 prim 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete töötlemine

04.09.2019Lapsendamishüvitis ja -puhkus ning vanemahüvitis

02.09.2019Virtuaalne osavõtt vallavolikogu istungist

02.09.2019Isikut tõendavate dokumentide väljaandmisega viivitamine

23.08.2019Juurdepääs ühistranspordile

23.08.2019Elektroonilise hääletamise usaldusväärsus

19.08.2019Volikogu fraktsioonid valla põhimääruses

13.08.2019Soovitus lubada sunniraha vabatahtlikku tasumist

13.08.2019Ettepanek volikogu määruse avaldamiseks Riigi Teatajas

13.08.2019Ehituskeeluvööndi ja üleujutusala laiuse määramine

13.08.2019Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-19-40 kohta

13.08.2019Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-19-37 kohta

10.08.2019Kontrollkäik SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku lastepsühhiaatria osakonda

07.08.2019Vajadus järgida avaliku teabe seadust

01.08.2019Isikuandmete töötlemine e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlemisel

12.07.2019Perekodus elava lapse suhtlus vanemaga

09.07.2019Üksi elava pensionäri toetuseta jäämine

09.07.2019Võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid

05.07.2019Töötuskindlustusmakse lühiajalise töötamise puhul

05.07.2019Õppekulude hüvitamise nõue

05.07.2019Juurdepääs asutusesiseseks tunnistatud teabele

04.07.2019Vääriselupaikade kaitse eramaal

04.07.2019Ligipääs haridusasutustele

04.07.2019Ligipääs tervishoiuteenustele

04.07.2019Ligipääs sotsiaalteenustele

03.07.2019Toiduabi jagamise tingimused

03.07.2019Alaealise nõusolek psühhiaatriliseks raviks

02.07.2019Kaasikaru salvkaevu reostus

02.07.2019Toila Vallavalitsuse tegevus pöördumiste menetlemisel

01.07.2019Noomituse õiguspärasus

27.06.2019Muinsuskaitseala põhimääruste kehtivus

26.06.2019Erivajadusega üliõpilaste õppetingimused Tartu Ülikoolis

26.06.2019Telefonide hoiule võtmine kontrolltöö ajal

21.06.2019Ligipääs valimisjaoskondadele

21.06.2019Ettepanek Loksa linna veeteenuse hinnaregulatsiooni põhiseadusega kooskõlla viimiseks

20.06.2019Kollektiivlepingute laiendamine

18.06.2019Hooldajate ettevalmistusnõuded

18.06.2019Kontrolltööde korraldamine

18.06.2019Isikuandmete töötlemine sõidukite tehnoülevaatuse kontrollimisel

17.06.2019Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja karistusseadustiku muutmise eelnõu

17.06.2019Kodakondsuse kindlakstegemine, kui haldusorgan on väljastanud Eesti kodaniku isikut tõendavad dokumendid ekslikult

14.06.2019Valla tegevus sundvalduse seadmisel

14.06.2019Puhkeaeg lasteaias

14.06.2019Laste hambakontroll haridusasutuses

14.06.2019Linna osalemine vanematevahelises hooldusõiguse ja suhtlusõiguse vaidluses

13.06.2019Ausa poliitilise konkurentsi tagamisest

13.06.2019Haldusmenetluse seaduse § 71 lõike 2 põhiseaduspärasus

12.06.2019Keelatud annetuse vastuvõtmise tagajärjed

12.06.2019Lapsevanemate kirjale vastamine

11.06.2019Postiteenuse järelevalve korraldus

11.06.2019Krediidiasutuste tegevus põhimakseteenuste piiramisel

07.06.2019Looduskaitseseaduse rakendamine

07.06.2019Erimenüü alusel toitlustamine lasteaias

07.06.2019Perekonnaseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku muutmine

05.06.2019Valla arengukava ja tegevuskava

05.06.2019Ventilatsiooniseadmete müra vähendamine

05.06.2019Kontrollkäik Sillamäe Kodusse

04.06.2019Jäätmeveost vabastamine

04.06.2019Kinnistu pindala muutmine

03.06.2019Lasteaiakoha andmise põhimõtted

31.05.2019Registreeritud elukoha nõue valijate nimekirja kandmisel

31.05.2019Avaliku teabe seaduse § 36 lõike 1 punkt 9 tõlgendamine

29.05.2019Ettepanek viia väärteomenetluse seadustik põhiseadusega kooskõlla

29.05.2019Ligipääs postiteenustele

28.05.2019Eritugi kodulähedases koolis

27.05.2019Sundvalduse seadmise pädevus

24.05.2019Kodakondsuse kaotanuks lugemine

23.05.2019Eluruumi tagamine

22.05.2019Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

22.05.2019Ligipääs e-teenustele

22.05.2019Valla hariduselu korraldus

15.05.2019Ettepanek Türi valla jäätmehoolduseeskirja § 34 lõike 4 seadusega kooskõlla viimiseks

15.05.2019Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastamine

13.05.2019Planeeringute ja ehitustegevuse korraldamine riigi maal

13.05.2019Terviseameti tegevuse õiguspärasus

13.05.2019Perearstiabi kättesaadavus

13.05.2019Pedagoogi ebakohane käitumine lastega

10.05.2019Volikogu liikme õiguste kaitse halduskohtus

10.05.2019Esmaabiandjate koolitajate kvalifikatsiooninõuded

10.05.2019Süütuse presumptsiooni põhimõte ja väljendusvabadus

09.05.2019Välisriigi kodanike isikusamasuse tuvastamine

09.05.2019Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-19-29 kohta (vanglaametnike kuulmisnõuded)

09.05.2019Eelhääletamisel ümbrikule kantavad isikuandmed

08.05.2019Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine

08.05.2019Toitjakaotuspensioni saamise tingimused

08.05.2019Osalise või puuduva töövõimega inimese puhkusetasu hüvitamine töölepingu lõppemisel

06.05.2019Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-19-28 kohta (tagatisraha tagastamata jätmise otsus)

03.05.2019Ravikindlustuse saamise õigus

03.05.2019Kannatanu kassatsiooniõigus

29.04.2019Euroopa Liidu kodaniku elukoha registreerimine

29.04.2019Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo kinnipidamiskeskus

23.04.2019Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-19-26 (relvaloa kehtetuks tunnistamine)

23.04.2019Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-19-25 (vanemahüvitise suuruse arvutamine)

22.04.2019Laadal, avalikul üritusel ja tänaval kauplemise kord

18.04.2019Toitjakaotuspension ja laste eest ettenähtud täiendava maksuvaba tulu vähendamine

18.04.2019Sihtasutuse Kredex toetuste maksustamine

17.04.2019Õpilase kutseõppeasutusest väljaarvamine

17.04.2019Kontrollkäik Tapa Kodusse

16.04.2019Ettepanek „Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise korra“ § 3 lõike 3 seadusega ja põhiseadusega kooskõlla viimiseks

16.04.2019Kannatanu õigus nõud kahju hüvitamist süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse alusel

15.04.2019Elektroonilise hääletamise salajasus

15.04.2019Sünniga omandatud kodakondsuse taastamine

10.04.2019Keeleinspektsiooni järelevalvest

10.04.2019Järelevastamise kord

08.04.2019Laste hooldusõigus ja lasterikka pere toetus

05.04.2019Lapse lasteaiast väljaarvamise tingimuste kehtestamine

05.04.2019Politseiametnike väljateenitud aastate pension ja võrdne kohtlemine

03.04.2019Liiklusseaduse § 106 lg 1 p 4 põhiseaduspärasusest

03.04.2019Lasteaia kohatasu suurus

03.04.2019Parkimise arengukavale tuginemine

03.04.2019Ettepanek Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskirja § 7 lõige 1 põhiseadusega kooskõlla viimiseks

29.03.2019Kontrollkäik Vändra Tervisekeskuse hooldekodu üksusesse

29.03.2019Kontrollkäik Pärnu-Jaagupi Hoolduskodusse

28.03.2019Kontrollkäik Tallinna Lennujaama

27.03.2019Laste sõidutamiseks kasutatavate busside turvalisus ja juurdepääs ühissõidukitele

26.03.2019Eriotstarbeline sõiduk kui teekasutustasu objekt

22.03.2019Riigihangete registri kasutamine täiselektroonilisel riigihankel

22.03.2019Täiendav maksuvaba tulu ja toitjakaotuspension

18.03.2019Märgukiri majandus- ja taristuministri 26.05.2015 määruse nr 50 „Lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmed ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmed ning lähiümbruse mõõtmete ja kõrguspiirangute miinimumnõuded“ kohta

18.03.2019Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

14.03.2019Viivisemäär erakonnaseaduses

14.03.2019Puude raskusastme tuvastamine

13.03.2019Laste immuniseerimise korraldamine

11.03.2019Lapse lasteaiast väljaarvamise kord

08.03.2019Koondamishüvitise tulumaksuga maksustamine ja maksuvaba tulu

08.03.2019Juurdepääs avalikele hoonetele

06.03.2019Eesti kodakondsuse kaotamine ning isikut tõendavate dokumentide väljastamine

04.03.2019Isikute pöördumistele vastamine (Sotsiaalministeerium)

04.03.2019Ettepanek Lääne-Harju valla heakorraeeskirja põhiseadusega kooskõlla viimiseks

01.03.2019E-sigarette puudutavate piirangute põhiseaduspärasus

01.03.2019Omandipõhiõigus ja muinsuskaitse piirangud

01.03.2019Rahva roll esindusdemokraatias

28.02.2019Karistusregistri avalikkus ja karistusandmete kustumine

22.02.2019Eralasteaia ja eralapsehoiu toetus

22.02.2019Märgukiri Haapsalu ehitusmääruste kohta

21.02.2019Toitjakaotuspensioni ja töövõimetoetuse üheaegne maksmine alaealisele

19.02.2019Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe maksmisest

18.02.2019Üksi elava pensionäri toetus ja aadressiandmete täpsustamine

18.02.2019Hambaravihüvitis

18.02.2019Nõuded meresõidupraktika kohta

12.02.2019Eesti keele tasemeeksami sooritamine

12.02.2019Kontrollkäik Tartu politseijaoskonna arestimajja

12.02.2019Kontrollkäik Värska Südamekodusse

11.02.2019Riigikogu otsuse eelnõu 515 OE

11.02.2019Sihtasutuse Kredex jagatavate toetuste maksustamine

11.02.2019Lemmikloomade pidamise eeskirja § 3 lõike 5 esimene lause

11.02.2019Pöördumisele vastamine (Kohtla-Järve Linnavalitsus)

11.02.2019Riigikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse põhiseaduspärasus

11.02.2019Arvamus pöördtõendamise kohta

09.02.2019Kontrollkäik SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonda

05.02.2019Nõue esitada elamisloataotlus isiklikult

01.02.2019Käibedeklaratsiooni lisa andmete kasutamine teadustöös

30.01.2019Omandikitsendused üldplaneeringu alusel

28.01.2019Isikute pöördumistele vastamine (Justiitsministeerium)

28.01.2019Märgukiri jäätmeõiendi nõudmise kohta

21.01.2019Poliitilise välireklaami keeld

21.01.2019Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuudi § 2 lg 1

21.01.2019Elatise kohtuasja menetluskulude väljamõistmine lastelt

17.01.2019Ebamõistlikult pikk menetlusaeg

17.01.2019Volikogu komisjonide koosolekute avalikkus ja protokollimine

17.01.2019Kontrollkäik Valkla Kodusse

16.01.2019Avalikuks kasutamiseks määramata eratee talihooldus

14.01.2019Ettepanek tunnistada Astangu, Pelgulinna ja Nõmme linnaosa ehitusmäärused kehtetuks

10.01.2019Kontrollkäik Lihula Südamekodusse

07.01.2019Arvamus väärtusliku põllumaa kaitse eelnõu SE 735 kohta

17.12.2018Kontrollkäik Uuemõisa Kodusse

14.12.2018Arvamus pööratud tõendamiskoormust puudutava eelnõu SE 771 kohta

11.12.2018Kiili Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

11.12.2018Lüganuse valla põhimäärus, volikogu töökord ja valla finantsjuhtimise kord

10.12.2018Juurdepääs avalikele hoonetele

10.12.2018Taastuvenergiatoetuse andmise tingimuste muudatused

10.12.2018Riigikogu liikmete arv

07.12.2018Optantide järeltulijate kodakondsus

07.12.2018Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-18-8 kohta

06.12.2018Tegeliku kasusaaja määratlemine

03.12.2018Alaealise naiskinnipeetava eraldihoidmine

29.11.2018Laadal, avalikul üritusel ja tänaval kauplemise kord

29.11.2018Topeltkodakondsuse keelu kohaldamine

29.11.2018Täisealise inimese abivajadus

27.11.2018Arvamus muinsuskaitseseaduse eelnõu 684 SE kohta

27.11.2018Metsaseaduse muudatuse põhiseaduspärasus

26.11.2018Õppeedukus ja andmekaitse

26.11.2018Ujuvkohviku ehitamine avalikku veekogusse

26.11.2018Korraldatud jäätmevedu Lüganuse vallas

26.11.2018Erituge vajav laps kodulähedases koolis

22.11.2018Õpetaja lähtetoetus

22.11.2018Eestisse toodud sõidukite kohta andmete esitamine

21.11.2018Müra vähendamise tegevuskava

21.11.2018Märgukiri Põhja-Sakala valla hankekorra § 19 lõike 6 õiguspärasusest

21.11.2018Volitusnormid toetuste andmise korras

21.11.2018Kontrollkäik Ida-Harju, Kesklinna ja Lääne-Harju politseijaoskonna lühiajalistesse kinnipidamise ruumidesse

12.11.2018Audru ringraja müra

12.11.2018Autojuhi ameti- ja täienduskoolitus

12.11.2018Kontrollkäik SA Viljandi Haigla Psühhiaatriakliiniku tuberkuloosiravi osakonda

09.11.2018Laste käitumisprobleemide lahendamine lasteaias

06.11.2018Arvamus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu kohta

02.11.2018Õigus viibida volikogu istungil

01.11.2018Õpilase sõidukulude hüvitamine

31.10.2018Eluruumi tagamine

30.10.2018Tehnovõrkude talumiskohustus elamumaal

27.10.2018Kontrollkäik SA Ahtme Haigla akuutraviosakonda

24.10.2018Sotsiaalabi osutamine

22.10.2018Laste andmete kaitse

19.10.2018Vaikuseminutite korraldamine koolis

19.10.2018Menetlusabi nõustaja teenuse eest tasumiseks võlgade ümberkujundamisel

18.10.2018Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-18-4

17.10.2018Taotlus tunnistada Narva linnas kohustuslikke sotsiaalteenuseid reguleerivad määrused kehtetuks põhiseadusvastases osas

12.10.2018Teave sotsiaalteenuste kohta (Tartu linn)

12.10.2018Teave sotsiaalteenuste kohta (Maardu linn)

12.10.2018Teave sotsiaalteenuste kohta (Tartu vald)

12.10.2018Isikuandmete kustutamine rahvusnimekirjast

10.10.2018Arvamus isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) kohta

03.10.2018Lennundusjulgestustöötaja keskhariduse nõue

01.10.2018Arvamus abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE) kohta

24.09.2018Detailplaneeringu kohustusest erandi lubamine

19.09.2018Ühissõidukites kehtivad sõidusoodustused

18.09.2018Tervishoiutöötajate eesti keele oskus

13.09.2018Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise pädevus

12.09.2018Kontrollkäik Viru Vanglasse

11.09.2018Kontrollkäik Jõhvi politseijaoskonna arestimajja

08.09.2018Kontrollkäik Tallinna kainestusmajja

31.08.2018Teave sotsiaalteenuste kohta (Peipsiääre vald)

31.08.2018Teave sotsiaalteenuste kohta (Tallinn)

31.08.2018Teave sotsiaalteenuste kohta (Jõgeva vald)

31.08.2018Kontrollkäik MTÜ Vahtra Hooldemaja Aa Hooldekodusse

30.08.2018Kontrollkäik SA Narva-Jõesuu Hooldekodusse

28.08.2018Tääksis ja Sürgaveres õppetöö lõpetamise otsuse eelnõu

24.08.2018Riigi panus inimeste vajadustele vastava sotsiaalhoolekandeabi tagamisel

17.08.2018Üksi elava pensionäri toetus ja aadressiandmete täpsustamine

16.08.2018Tööõnnetuse tõttu tekkinud kahju hüvitamine

14.08.2018Välismaalase kandideerimine kutseõppeasutusse

14.08.2018Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe arvutamine

09.08.2018Vallavalitsuse pädevus valla põhimääruses

07.08.2018Kontrollkäik Kärdla politseijaoskonna arestimajja

31.07.2018Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 kohaldamine revisjonikomisjoni suhtes

23.07.2018Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioon

18.07.2018Projekteerimistingimuste andmine kergliiklustee rajamiseks

18.07.2018Teave sotsiaalteenuste kohta (Narva linn)

18.07.2018Teave sotsiaalteenuste kohta (Harku vald)

18.07.2018Teave sotsiaalteenuste kohta (Kohtla-Järve linn)

13.07.2018Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse sätete kooskõla põhiseadusega

12.07.2018Tubakatoodete väljapanekukeelu põhiseaduspärasus

12.07.2018Pöördumisele vastamine

10.07.2018Valdade ja linnade õigustest ja kohustustest

03.07.2018Perekonnaseaduse elatise sätete muutmine

29.06.2018Sünnitoetuse maksmise tingimuste muutmine

22.06.2018Planeeringust huvitatud isiku sotsiaalse taristu arendamise kohustus

21.06.2018Tervishoiuteenuste hinnakujundus

20.06.2018Rääbisepüügi tingimused

20.06.2018Elukohajärgse kooli määramine

19.06.2018Vähenenud töövõimega inimeste olukorra halvenemine

19.06.2018Vajadus ajakohastada töötuskindlustuse kontseptsiooni

18.06.2018Üleminek töövõimetuspensionilt töövõimetoetusele

18.06.2018Tulundusühistu reservkapitali piiramatu kogumise kohustus

18.06.2018Kontrollkäik Varjupaigataotlejate Majutuskeskusesse Vao Keskus

14.06.2018Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

11.06.2018Lapsehoiuteenus

11.06.2018Kontrollkäik AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Hellenurme Kodusse

11.06.2018Kodakondsuse taotlemine

06.06.2018Alla kolmeaastaste laste asendushooldus

06.06.2018Koolitöötajate kvalifikatsioon ja tööleping

05.06.2018Kooliskäimine teises vahetuses

05.06.2018Tervishoiuteenuse hind ravikindlustuseta inimesele

05.06.2018Lapsehoolduspuhkuse saamise tingimused

05.06.2018Eluasemelaenu intressi mahaarvamine maksustatavast tulust ehitusprojekti olemasolul

05.06.2018Kontrollkäik Kallavere Haigla üldhooldusteenuse osakonda

04.06.2018Tabivere Sotsiaalkeskuse teenuste hinnakujundus ja maamaks Tartu vallas

04.06.2018Viivistasu otsuse vaidlustamine

04.06.2018Arvamus Riigikogu otsuse „Õiguspoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu kohta

04.06.2018Kontrollkäik Varjupaigataotlejate Majutuskeskuse Vao Keskuse Vägeva üksusesse

31.05.2018Vajadus täpsustada matusetoetuse regulatsiooni

30.05.2018Nõva Kooli õpilaskodu tegevuse lõpetamine

30.05.2018Kadrina valla „Aasta Tegija“ statuut

29.05.2018Sõidukulude kompenseerimine

28.05.2018Lapse ja vanema suhtluskorra kohtulahendi täitemenetlus

21.05.2018Laeva kapteni diplomi saamise tingimused

18.05.2018Lasterikka pere toetus

16.05.2018Ennetähtaegse vanaduspensioni ümberarvutamine

15.05.2018Koolieelse lasteasutuse kohatasu suurus

15.05.2018Kohalik rahvahääletus

10.05.2018Aadressiandmete korrektsus

10.05.2018Juhiloa taotlemine

10.05.2018Taotlus tunnistada Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 351 laused 1 ja 2 kehtetuks põhiseadusvastases osas

07.05.2018Lahus elavate vanemate võrdsed õigused ning suhtlemine lapsega

05.05.2018Kontrollkäik SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskusesse

04.05.2018Dokumentide kättetoimetamine

04.05.2018Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise põhiseaduspärasus (2-17-10423)

03.05.2018Maareformi käigus reformimata riigimaa ostueesõigusega erastamine

02.05.2018Töövõimetoetuse ja töötutoetuse arestimise võimalus täitemenetluses

25.04.2018Lapsevanema karistatus

25.04.2018Pindalatoetuste juhendi punkti 2.1.1. vastavus hea halduse tavale

24.04.2018Pagulase õigus nime muuta

20.04.2018Vanemahüvitise suuruse arvutamise reeglid

20.04.2018Eluasemelaenu intresside mahaarvamine maksustatavast tulust remonditööde korral

20.04.2018Riigieelarveliste toetuste taotlemisest

20.04.2018Kohaliku omavalitsuse ülesanded koolitranspordi korraldamisel

20.04.2018Jäätmeveo sagedus Sindis

18.04.2018Vajadus täpsustada matusetoetuse regulatsiooni

18.04.2018Enne 1. juulit 2015 algatatud detailplaneeringu menetlustähtaeg

18.04.2018Raskeveokimaksu, teekasutustasu ja eritasu maksmine

18.04.2018Hiiumaa valla põhimääruse § 10 punktid 2 ja 3

13.04.2018Tartu linna uue põhimääruse eelnõu menetlemine

13.04.2018Märgukiri tagasinõutavatelt toetustelt arvestatavast viivisest

13.04.2018Planeeringust huvitatud isiku panus sotsiaalse infrastruktuuri arendamisse

11.04.2018Kontrollkäik Pärnu politseijaoskonna arestimajja

09.04.2018Märgukiri kaugkütteseaduse § 5 probleemidest

09.04.2018Eeskirja nõuetele vastavate jäätmemahutite väljavahetamisest

06.04.2018Projekteerimistingimuste ja ehitusloa kõrvaltingimused

06.04.2018Koha-aadressi korrektsus

06.04.2018Sotsiaalteenuse osutamine

04.04.2018Eluruumi tagamine ja varjupaigateenuse hind

03.04.2018Metsaregistri täiendamine

03.04.2018Metsateatise menetlusse kaasamine

03.04.2018Regionaalpoliitika põhiseaduspärasus

02.04.2018Eesti Töötukassa meeldetuletused töötule

02.04.2018Parkimistasu maksmine

02.04.2018Puude raskusastme tuvastamine

28.03.2018Täitemenetluse ja pankrotimenetluse ebaõiglusest

26.03.2018Ettevõtluse alustamise toetus

26.03.2018Lapsetoetuse tagasiulatuv maksmine

23.03.2018Kontrollkäik Tallinna Lastekodu Väikelaste turvakodusse

21.03.2018Kiiruskaamera trahvi kättetoimetamine

21.03.2018Koolituskulude mahaarvamise piirmäär ja laste koolitamine

20.03.2018Eluasemelaenu intresside maksustatavast tulust mahaarvamine

20.03.2018Fraktsiooni moodustamiseks vajalik volikogu liikmete arv

16.03.2018Tehnovõrkude talumistasu

15.03.2018Okupatsioonivõimude poolt tekitatud kahjude hüvitamine kirikutele

13.03.2018Volikogu ja linna- või vallavalitsuse komisjoni koosseisu kujundamine

13.03.2018Apteegireformi põhiseaduspärasus

12.03.2018Märgukiri volikogu liikmele vastamise kohta

12.03.2018Viljandi Vallavalitsuse tegevus sotsiaalteenuse taotluse läbivaatamisel

12.03.2018Volikogu komisjoni koosseisu kujundamine, võimude lahusus ja ametikohtade ühitamatus

09.03.2018Kontrollkäik Polli Hooldekodusse

09.03.2018Kontrollkäik Kärstna Hooldekodusse

08.03.2018Deklareerida unustatud tulu ja tähtpäevaks tasumata maksusummalt arvestatud intressid

08.03.2018Menetlusabi piirangu põhiseaduspärasus

08.03.2018Kontrollkäik Paide politseijaoskonna arestimajja

06.03.2018Maamaks ja eraldi sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine

06.03.2018Vanglateenistujate regionaalsed palgaerinevused

06.03.2018Päästeteenistujate regionaalsed palgaerinevused

06.03.2018Rahvaspordiüritustele toetuste eraldamine

05.03.2018Jäätmemahutid

28.02.2018Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

27.02.2018Ettepanek Vabariigi Valitsuse määruse nr 221 punkti 3 alapunkti 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks (vastus avaldajale)

26.02.2018Ettepanek Vabariigi Valitsuse määruse nr 221 punkti 3 alapunkti 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks

26.02.2018Ravikindlustus akadeemilisel puhkusel viibimise ajal

26.02.2018Koha-aadressi menetlus

23.02.2018Kande muutmine töötamise registris

20.02.2018Ehitusala kvalifikatsiooninõuded

17.02.2018Kontrollkäik SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskusesse

15.02.2018Taksodele esitatavad nõuded

14.02.2018Soodustingimustel vanaduspensioni saamise õigus

12.02.2018Teavitamismenetluse intensiivsus

12.02.2018Sotsiaalhoolekandelise abi andmine Jõgeva vallas

12.02.2018Külavanema valimise kord

12.02.2018Pensionilisa laste kasvatamise eest

08.02.2018Kontrollkäik Rapla politseijaoskonna arestimajja

05.02.2018Kohtuniku palga vähenemise põhiseaduspärasus (3-16-1709)

02.02.2018Parkimistasu soodustuse tingimused Tallinna tasulise parkimisala elanikule

30.01.2018Volikogu esimehe ja vallavanema teenistuslähetusse saatmine, volikogu aseesimeestele tasu maksmine ja valla 2018. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

29.01.2018Üksi elava pensionäri toetuse arvestamine hooldekodutasu omaosaluse hulka

29.01.2018Lapsendamissaladuse avaldamine

23.01.2018Vajadustele vastava eluruumi andmine

19.01.2018Linnavolikogu ja Tallinna linnaosakogude liikmete elukoha nõue

19.01.2018Volikogu komisjonide liikmelisus

19.01.2018Omaosaluse vähendamine abivahendi soetamisel

15.01.2018Kontrollkäik Kuressaare politseijaoskonna arestimajja

11.01.2018Ujumisprillide kasutamisest kohustuslikes ujumistundides

11.01.2018Kodakondsuse tõendamine

10.01.2018Kunstiteoste tellimise seaduse rakendamisest

08.01.2018Ettepanek Valga Vallavolikogu otsuste kooskõlla viimiseks põhiseaduse ja seadusega

08.01.2018Püsielupaiga määramise praktikas ilmnenud probleemid

22.12.2017Üliõpilase tulemusstipendiumi määramise tingimused

22.12.2017Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asja nr 5-17-42 kohta

21.12.2017Metsatoetuste tingimused metsaühistutele

21.12.2017Väiksema metsaomandiga isiku eelisseisund

21.12.2017Metsatoetuste tingimused

21.12.2017Eesti keel on eesti kultuuri tuum

20.12.2017Töövõimetuspensioni tulumaksuga maksustamine

20.12.2017Vanemahüvitise maksmine mitmike sünni korral

19.12.2017Hoiuseintresside maksustamine ja võrdne kohtlemine

18.12.2017Toitjakaotuspensioni maksmise tingimused üliõpilasele

18.12.2017Töövõimetoetuse ja töövõimetuspensioni erinev maksustamine

14.12.2017Lapse asukoha määramiseks nutimärgiste kasutamine

14.12.2017Hoiuseintressid ja täiendava kogumispensioni väljamaksed maksuvaba tulu valemis

14.12.2017Libedustõrje, heakorraeeskiri ja koormis

13.12.2017Maksuvaba tulu avaldus ja tulumaksukohustuse edasilükkamine

13.12.2017Ettepanek linna põhimääruse põhiseadusega ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega kooskõlla viimiseks

13.12.2017Raskeveokite ja dividendide maksustamine

13.12.2017Huviringid lasteaias

07.12.2017Töövõimetoetuse vähendamine puuduva töövõime korral

05.12.2017Aja broneerimise nõue elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks

05.12.2017Hoiuseintresside ja täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamine

04.12.2017E-spordi vanusepiirangud

04.12.2017Kontrollkäik AS Hoolekandeteenused Karula Kodusse

01.12.2017Täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamine

30.11.2017Ehituskeeluvööndi laiuse arvutamine

30.11.2017Tagasiulatuv mõju hoiuseintresside maksuvabastuse kaotamisel

30.11.2017Tähelepanekud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 519 SE kohta

24.11.2017Puuetega inimeste kohtlemine haiglates

24.11.2017Ehitusloa menetluses esitatavad nõuded ja standardile tuginemine

24.11.2017Töövõime hindamisele ja töövõimetoetuse määramisele kulunud aeg

22.11.2017Hooldushüvitise suurus

21.11.2017Üksi elava pensionäri toetuseta jäämine

20.11.2017Kontrollkäik AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodusse

17.11.2017Ettepanek Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 35 ülaindeksiga 1 põhiseadusega kooskõlla viimiseks

17.11.2017Toetuse suurus vanaduspensionieas

16.11.2017Valimiskampaaniate rahastamise ning reklaami regulatsiooni ajakohasus ja põhiseaduspärasus

15.11.2017Pensionide tulumaksuga maksustamisest

15.11.2017Koolipäeva algusest üldhariduskoolides

15.11.2017Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-17-31

13.11.2017Sotsiaalteenused linnades ja valdades

13.11.2017Tallinna kaugküttepiirkonna määramine ja liitumiskohustus

13.11.2017Töövõimetoetuse vähendamine

09.11.2017Kontrollkäik Valga Haiglasse

08.11.2017Kontrollkäik MTÜ-sse Valgamaa Tugikeskus

07.11.2017Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus

06.11.2017Kohaliku omavalitsuse üksuse põhimäärus

02.11.2017Kontrollkäik Kose Kodusse

02.11.2017Söögivahetunni pikkus koolis

31.10.2017Hooldushüvitise maksmine

31.10.2017Dividendid ja maksuvaba tulu

31.10.2017Õpetaja solvamine

30.10.2017Hea halduse tava rikkumine

30.10.2017Töövõimetoetuse saajate ja töövõimetuspensionäride erinev kohtlemine tulumaksuga maksustamisel

27.10.2017Vedelkütusele esitatavad nõuded

25.10.2017Kõrghariduse omandamist toetav stipendium

24.10.2017Ehitusjärelevalvega viivitamine

20.10.2017Kontrollkäik AS Hoolekandeteenused Imastu Kool-Kodusse

17.10.2017Ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lg 3 põhiseadusega kooskõlla viimiseks

10.10.2017Automaatne liikluskindlustus

09.10.2017Erinev kohtlemine vanuse alusel

09.10.2017Juurdepääs kallasrajale

09.10.2017Jäätmemahuti väljavahetamise nõude õiguspärasus

09.10.2017Kontrollkäik Lustivere Hooldekodusse

05.10.2017Andmekaitse Inspektsiooni tegevus

05.10.2017Kaugküttepiirkonna määramine

05.10.2017Valimiskampaania Narva koolides

04.10.2017Valla valimiskomisjoni liikme volituste lõppemine

03.10.2017Mitmes riigis elavale pensionärile pensioni määramine

28.09.2017Valla valimiskomisjoni liikme volituste lõppemine

28.09.2017Pelletitehasest lähtuva müra piiramine kasutusloaga

28.09.2017Maakorraldustoimingute regulatsioonist

26.09.2017Esmakordselt kooli mineva lapse toetus Tallinnas

22.09.2017E-hääletamise kooskõla Põhiseadusega

21.09.2017Skype’i teel Ruhnu Vallavolikogu istungil osalemine

21.09.2017Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine

21.09.2017Arvamus kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

21.09.2017Lasteaia toiduraha toetus

21.09.2017Protokollide avalikustamise kord valla põhimääruses ja nende kättesaadavus veebilehel

21.09.2017Kohtuniku töövõimetuspensioni erisuse kaotamine

18.09.2017Kaasomanike nõusolek

13.09.2017Tähelepanekud mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolituse kohta

13.09.2017Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisest

13.09.2017Korruptsiooni ohjeldamine kohalikus omavalitsuses

11.09.2017Kassatsioonikautsjoni põhiseaduspärasus

08.09.2017Arvamus Riigikohtule Kambja ja Ülenurme valdade sundühendamise põhiseaduspärasuse kohta

08.09.2017Arvamus Riigikohtule Padise ja Vasalemma valdade sundühendamise põhiseaduspärasuse kohta

08.09.2017Arvamus Riigikohtule Emmaste ja Pühalepa valdade sundühendamise põhiseaduspärasuse kohta

08.09.2017Arvamus Riigikohtule Mikitamäe valla sundühendamise põhiseaduspärasuse kohta

08.09.2017Arvamus Riigikohtule Lasva, Sõmerpalu, Vastseliina ja Võru valdade sundühendamise põhiseaduspärasuse kohta

08.09.2017Arvamus Riigikohtule Tõstamaa valla sundühendamise põhiseaduspärasuse kohta

08.09.2017Arvamus Riigikohtule Pala valla sundühendamise põhiseaduspärasuse kohta

08.09.2017Arvamus Riigikohtule Illuka valla sundühendamise põhiseaduspärasuse kohta

08.09.2017Arvamus Riigikohtule Emmaste ja Pühalepa valdade sundühendamise põhiseaduspärasuse kohta

06.09.2017Jäätmemahutile esitatud nõuded

05.09.2017Riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevusetus kütteta majade elanike murede lahendamisel

04.09.2017Ehitise kaitsevöönd

01.09.2017Lapsevanema õiguste teostamiseks volituse või loa andmine

25.08.2017Ranitsatoetuse maksmine kohalikus omavalitsuses

25.08.2017Sotsiaalteenuste osutamine Narva linnas

25.08.2017Gümnaasiumi lõpetamise tingimused

22.08.2017Arvamus Riigikohtule Lüganuse valla sundühendamise põhiseaduspärasuse kohta

22.08.2017Arvamus Riigikohtule Koeru valla sundühendamise põhiseaduspärasuse kohta

22.08.2017Arvamus Riigikohtule Rakke valla sundliitmise põhiseaduspärasuse kohta

22.08.2017Sisserändajatest saatjata alaealiste vastuvõtmine

22.08.2017Laste õigustest esmasel kokkupuutel politseiga (lastevanematele ja ametnikele)

22.08.2017Laste õigustest esmasel kokkupuutel politseiga (lastele ja noortele)

21.08.2017Kontrollkäik Kohtla-Järve Linnavalitsusse (isikute pöördumiste menetlemine)

18.08.2017Hoiatustrahvi peab saama kohtus vaidlustada

18.08.2017Haigekassa ja Töötukassa raha kasutamine riigi igapäeva kuludeks

14.07.2017AM-kategooria mootorsõiduki juhi juhendaja tunnistuse taotlemise tingimused

14.07.2017Lapsevanema õigus otsustada lapse teenitud raha kasutamise üle

12.07.2017Koha-aadressi muutmine

11.07.2017Ringkiri üldhooldusteenuse osutajale

07.07.2017Eelnõu elatise võlgnike survestamiseks

07.07.2017Ekspertarvamuse kasutamine otsuste tegemisel

07.07.2017Maaomaniku nõusolek seoses paisutamisega

30.06.2017Laste kohustuslik vaktsineerimine

29.06.2017Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-1-16

29.06.2017Maksukorralduse seaduses sätestatud intressi proportsionaalsusest

27.06.2017Juurdepääs rahvastikuregistris sisalduvate isikuandmete töötlemise andmetele

27.06.2017Tervisekontrolli kohustuslikkus

26.06.2017Intressi maksmise välistamine alusetult tagasinõutud toetuselt

26.06.2017Pärandist loobumine

22.06.2017Elulõpu tahteavaldused

21.06.2017Liiklusseaduse § 106 lg 1 p 4 põhiseaduspärasusest

19.06.2017Kontrollkäik Narva politseijaoskonna arestikambrisse

16.06.2017Erakonna liikmete kandideerimisest valimisliitude nimekirjades

16.06.2017Õpingute nominaalkestuse arvestamine

16.06.2017Sundosa pärimise regulatsiooni põhiseaduspärasus

16.06.2017Töövõimetoetuse maksmise tingimused osalise töövõimega inimesele

16.06.2017Mittetulundusühingu liikme ühingust väljaarvamise regulatsiooni põhiseaduspärasus

16.06.2017Vaide lahendamine ja uue otsuse tegemine

13.06.2017Treenerite kvalifikatsioon

13.06.2017Ranitsatoetuse maksmine Kuressaare linnas

13.06.2017Vabariigi Valitsuse liikmete viibimiskohast

12.06.2017Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-8-17

09.06.2017Volikogu revisjonikomisjon

09.06.2017Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-9-17

09.06.2017Soovitus haldusmenetluse nõuete järgimiseks tööturuteenuste üle otsustamisel

09.06.2017Kontrollkäik AS Hoolekandeteenused Valkla Kodusse

08.06.2017Allkirjade kogumine ametnike poolt

08.06.2017Notarite sissetulekute avalikustamise kavatsus

02.06.2017Õpilaste koduõppele määramine

02.06.2017Töövõime hindamise otsuse tähtaja pikendamine

01.06.2017Arvamus isikuandmete kaitse uue õigusliku raamistiku kontseptsiooni kohta

01.06.2017Universaalne ravikindlustuskaitse

01.06.2017Vedela põlevaine, raske kütteõli ja põlevkivikütteõli aktsiisiga maksustamine

29.05.2017Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi rahastamine

27.05.2017Kontrollkäik SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikusse

26.05.2017Liiga vali muusika Pärnu linnas

26.05.2017Kontrollkäik Viljandi politseijaoskonna arestikambrisse

26.05.2017Kontrollkäik Maardu Linnavalitsusesse (pöördumiste menetlemine)

25.05.2017Kontrollkäik Tootsi Hooldekodusse

25.05.2017Kontrollkäik Järvakandi Hooldekodusse

24.05.2017Arvamus riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

22.05.2017Gaasi mõõteandmete erisuste probleem

22.05.2017Ehitusvaldkonnas tegutsevate isikute pädevuse tõendamine

17.05.2017Töövõimetuspensioni ja töövõimetoetuse suurus

17.05.2017Mootorratta juhiloa taotlemise korra põhiseaduspärasus

17.05.2017Vanglaametniku katseaeg

15.05.2017Kaitseväelaste tervisenõuded

15.05.2017Vallavanema teenistuslähetusse saatmise kord

12.05.2017Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse vastavusest põhiseadusele

11.05.2017Volikogu revisjonikomisjon

10.05.2017Arvamus maksukorralduse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

10.05.2017Vanemaealiste internetikasutuse uurimine

10.05.2017Lapsehoolduspuhkust kasutanud töötaja kindlustushüvitise suurus koondamise korral

10.05.2017Finantseerimisasutuse loakohustus

09.05.2017Tööandja eluruum

09.05.2017Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

09.05.2017Üleminekutasud laste ja noorte spordis

03.05.2017Rahvastikuregistri kande muutmine

02.05.2017Kullakangide võõrandamisest saadud kasu maksustamine

28.04.2017Kontrollkäik SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikusse

27.04.2017Ameti- ja töökohtade ühitamatusest kohalikul tasandil

26.04.2017Veskitaguse tee kasutamisest

24.04.2017Jahiseaduse § 25 vastavus põhiseadusele

24.04.2017Kautsjoni põhiseaduspärasus Riigikogu valimistel

24.04.2017Kontrollkäik AS Hoolekandeteenused Sõmera Kodusse

21.04.2017Riigieksamite korduvsooritamine

18.04.2017Õppetundide arv

13.04.2017Nutiseadmete kasutamise piirang õpilaskodus

13.04.2017Relvasoetamisloa ja relvaloa andmist välistavate tervisehäirete loetelu

12.04.2017Volikogu otsus külade elanike algatuse suhtes

11.04.2017Müügisaali mõistest

07.04.2017Finantseerimisasutuse loakohustus

04.04.2017Ehitusinseneri kutsetunnistusega antud pädevuste ajaline kehtivus ja pädevuste ulatus

29.03.2017Avaliku teenistuse staaži arvestamine

28.03.2017Maagaasi aktsiisimäära põhiseaduspärasus

28.03.2017Riigikaitsetegevusest põhjustatud müra

27.03.2017Tammiste küla elanike algatuse menetlemine

21.03.2017Kindlustusmaakleri elektroonilise aruandluse kohustus

21.03.2017Sotsiaalkindlustusameti tegevus puude raskusastme tuvastamisel

21.03.2017Sotsiaalkindlustusameti tegevus püsiva töövõimetuse tuvastamisel

21.03.2017Kogumispensioni põhiseaduspärasus

21.03.2017Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-3-17

21.03.2017Pensionilepingu sõlmimise kohustus

16.03.2017Ringkonnakohtu lahendi põhjenduse puudumine ja edasikaebeõiguse piirang

16.03.2017Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse

16.03.2017Arvamus taustakontrolliseaduse eelnõu kohta

16.03.2017Taotlus tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse normide põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks tunnistamiseks

16.03.2017Töölepingu alusel töötamise tingimus madalapalgaliste tagasimakse regulatsioonis

16.03.2017Kuue kalendrikuu tingimus madalapalgaliste tagasimakse regulatsioonis

16.03.2017Püügipiirangute kehtestamine kalavarude kaitseks

16.03.2017Inseneride kutse omandamisest

13.03.2017Loa taotlemine vanale paisule

13.03.2017Kontrollkäik Tallinna Vanglasse

10.03.2017Arvamus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise kava kohta

10.03.2017Lapsehoiuteenuse osutamise koht

09.03.2017Ambla Vallavalitsusele esitatud ettepaneku menetlemine

09.03.2017Tervishoiutöötaja lasteaias

07.03.2017Kliendi identifitseerimise kohustusest krediidiasutuses

02.03.2017Kohaliku omavalitsuse korrakaitse

02.03.2017Pärimisõigusest

28.02.2017Sotsiaalteenuse taotlemise menetlus

22.02.2017Halduskohtumenetluse parendamine

22.02.2017Kontrollkäik SA Koeru Hooldekeskusesse

20.02.2017Erakonna liikmete nimekirja andmekvaliteet

17.02.2017Ettepanek tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks

17.02.2017Sotsiaalmaksu määra langetamise ärajätmise põhiseaduspärasus

17.02.2017Kõnnitee koristamise kohustusest

16.02.2017Kohtukulude õiglane jaotus

15.02.2017Katastriüksuse kontrollmõõdistamine

14.02.2017Sotsiaalmaksusoodustuse taotlemise kord vähenenud töövõimega töötaja palkamisel

14.02.2017Religioosne tegevus lasteaias

11.02.2017Kontrollkäik SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikusse

09.02.2017Kontrollkäik SA PJV Hooldusravi hooldekodu üksusesse

08.02.2017Märgukiri ametnike koondamisel ühinemislepingus ettenähtud hüvitiste kohta

06.02.2017Sotsiaalkindlustusameti tegevus kohtumenetlusaegse elatusabi andmise üle otsustamisel

06.02.2017Arvamus Riigikohtule maksuintressi määra põhiseaduspärasuse kohta

06.02.2017Lasteaia kohatasu Raasiku vallas

06.02.2017Elatise sundtäitmine

31.01.2017Arvamus haldusmenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

31.01.2017Kontrollkäik: Saku Vallavalitsus (isikute pöördumiste menetlemine)

31.01.2017Kontrollkäik Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskusesse

30.01.2017Hambaraviteenuse piirhind

30.01.2017Kontrollkäik Kose Vallavalitsusse

19.01.2017Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele

18.01.2017E-arvete kasutuselevõtt avaliku sektoriga arveldamisel

18.01.2017Naiskinnipeetavate vajadustega arvestamine

06.01.2017Vabanemistoetusest elatisnõude täitmine

29.12.2016Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele erikohtute vajadusest

29.12.2016Riigikogu liikmeks ja volikogu liikmeks oleku ühitamine on põhiseadusega kooskõlas

27.12.2016Soovitus Keila Vallavalitsusele avaldusele vastamisel

27.12.2016Soovitus: avaldusele vastamine

22.12.2016Arvamus Vabariigi Valitsuse seaduseelnõule "Lastekaitse nõukogu koosseis, liikmete arv ja töökord"

22.12.2016Sobiva sotsiaalteenuse korraldamine

21.12.2016Soovitus vallavalitsusele olmejäätmeveo tingimuste kujundamisel

20.12.2016Sobiva sotsiaalteenuse võimaldamine

20.12.2016Tähtajatu kutsetunnistuse muutmine tähtajaliseks

15.12.2016Kohustusliku kogumispensioni saamise õigus

15.12.2016Lotopileti ostmisel isiku tuvastamine

15.12.2016Lasteaia erirühma õpetaja abi puhkus

14.12.2016Soovitus Soontaga küla haldusterritoriaalse kuuluvuse küsimuses

14.12.2016Taotlus Riigikohtule tunnistada tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punkt 4 koostoimes töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punktiga 1 kehtetuks põhiseadusvastases osas

14.12.2016Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kulud

13.12.2016Soovitus ehitisregistri kasutajasõbralikkuse ajakohastamiseks

13.12.2016Soovitus: Ehitisregistri kasutajasõbralikkus

08.12.2016Abivajajale sobiva eluruumi võimaldamine

08.12.2016Maksumuudatuste arutamisest Riigikogus

08.12.2016Dokumendi kättetoimetamine alaealise kaudu

08.12.2016Madala sissetulekuga töötava isiku iga-aastane tagasimakse

06.12.2016Taotlus Riigikohtule tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 09.02.2016 määruse nr 2 „Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“ § 3 lg 2

30.11.2016Arvamus Riigikohtule kohalike maksude seaduse § 10 lõike 4 vastavus põhiseadusele (3-3-1-48-16)

25.11.2016Soovitus terviseandmete esitamisesel ülikoolile ja õppejõule

25.11.2016Vallavalitsuse tegevus eluruumi tagamisel

25.11.2016Töövõimetoetuse maksmise peatamine või lõpetamine

24.11.2016Soovitus järelmaksulepingute tingimuste muutmisel

24.11.2016Kontrollkäik Tartu Vanglasse

24.11.2016Elukohast sõltuvad sporditoetused

24.11.2016Riigieksamite tulemuste pingerida

18.11.2016Ministri õigus anda riigi sihtasutuse nõukogule korraldusi

16.11.2016Kriminaalmenetluse seadustiku § 215 lõike 1 põhiseaduspärasusest

16.11.2016Arvamus eelnõule Sotsiaalmaksu määra langetamise ärajätmisel

15.11.2016Parkimine korrusmaja ümbruses

08.11.2016Kontrollkäik Narva Sotsiaaltöökeskuse hooldekodu üksusesse

01.11.2016Arvamus eelnõule: politsei ja piirivalve seaduse ja päästeteenistuse seaduse muutmine

28.10.2016Osavõtnute määratlemine presidendivalimistel

28.10.2016Presidendivalimistest osavõtnute enamuse määratlemine

26.10.2016Soovitus Euroopa Majanduspiirkonnas väljaantud juhiloa vahetamisest

26.10.2016Märgukiri juhilubade vahetamisest

26.10.2016Esmakordselt kooli mineva lapse toetusest ilma jäämine

26.10.2016Elukohajärgse kooli määramine hariduslike erivajadustega lastele

24.10.2016Toiduraha ja huvitegevus lasteaias

24.10.2016Arvamus eelnõule: üldisest jälgimiskohustusest autoriõiguste tagamisel

24.10.2016Arvamus eelnõule: kriminaalmenetluse seadustiku ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise eelnõu (266SE)

24.10.2016Audiovisuaalteenuse kättesaadavus kurtidele ja vaegkuuljatele

24.10.2016Arvamus töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule

24.10.2016Vajaduspõhise õppetoetuse maksmise tingimused

24.10.2016Sotsiaalteenused kohalikus omavalitsuses

19.10.2016Soovitus vanaduspensioniikka jõudnud dementsetele suunatud hooldusteenuse arendamise vajadusest

19.10.2016Kontrollkäik Karjaküla Sotsiaalkeskusesse

18.10.2016Soovitus kartseririietuse ja voodi kasutamisest päevasel ajal

18.10.2016Soovitus lühiajalise väljasõidu küsimuses

18.10.2016Arvamus eelnõule 268 SE avaliku teenistuse ametipiirangute küsimuses

11.10.2016Kontrollkäik SA Kuressaare Haigla psühhiaatriaüksusesse

10.10.2016Kontrollkäik Kogula Eakatekodusse

10.10.2016Kontrollkäik Kihelkonna Valla Hooldekodusse

05.10.2016Arvamus maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta

05.10.2016Arvamus töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule

05.10.2016Kartserikaristuse maksimaalne pikkus

05.10.2016Eluruumi tagamine abivajajale

30.09.2016Kontrollkäik Logistikapataljoni

29.09.2016Kontrollkäik Wismari Haigla AS-i

29.09.2016Lapsed ja spordiohutus

28.09.2016Riigi õigusabi tasumääradest

28.09.2016Ühise tuludeklaratsiooni esitamine täisealise ülalpeetava lapsega

28.09.2016Arvamus looduskaitseseaduse väljatöötamiskavatsusele

28.09.2016Piirivalvurite väljateenitud aastate pensionisüsteem

23.09.2016Vallasasja läbivaatus korrakaitsemenetluses

22.09.2016Täiendav arvamus Riigikohtule haldusreformi seaduse põhiseaduspärasusest

22.09.2016Ettepanek kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste osutamise kohustuslikkusest

20.09.2016Arvamus juhise "Isikuandmed sotsiaal- ja tervishoiusektoris" eelnõule

20.09.2016Postkastide asukoht eramute ja kortermajade juures

15.09.2016Tartu Vallavalitsuse palgajuhend

14.09.2016Elukohajärgse kooli määramisest hariduslike erivajadustega lastele

12.09.2016Soovitus tervisekaitsenõutest lapsehoiuteenusele

07.09.2016Ettepanek looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks

07.09.2016Riigikogu liikmete kuulumine riigi äriühingute nõukogudesse

07.09.2016Kontrollkäik Võru Linnavalitsusesse (pöördumiste menetlemine)

31.08.2016Soovitus haldusmenetlusest etendusasutuste tegevustoetuste jaotamisel

29.08.2016Arvamus Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-2-16

29.08.2016Ajateenistuse ajapikendus

24.08.2016Võlgnike kaitse täitemenetluses

24.08.2016Soovitus Rahvastikuregistri kannetest

22.08.2016Vastuvõtueksam Tallinna Ülikooli

18.08.2016Kontrollkäik Märjamaa Vallavalitsusse (pöördumiste menetlemine)

15.08.2016Kaasaaitamiskohustus maksumenetluses ja enese mittesüüstamise privileeg süüteomenetluses ning kaitsja tagamine maksumenetluses

13.08.2016Kontrollkäik SA Pärnu Haigla psühhiaatriakliinikusse

10.08.2016Kontrollkäik Kiviõli Linnavalitsusse (pöördumiste menetlemine)

10.08.2016Kontrollkäik Valga Linnavalitsusse (pöördumiste menetlemine)

10.08.2016Kontrollkäik Saue Vallavalitsusse (pöördumiste menetlemine)

04.08.2016Trahviteate kättetoimetamine ja kohtutäiturile edastamine

25.07.2016Soovitus eksitavast teabest kalapüügi aruandluskohustuse kohta

21.07.2016Arvamus julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

13.07.2016Arvamus karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta

11.07.2016Soovitus juhiloa vahetamisel alalise elukoha tõendamise küsimuses

11.07.2016Eluasemekulude arvestamine toimetulekutoetuse maksmisel

11.07.2016Tähelepanekud toimetulekutoetuse regulatsiooni kohta

07.07.2016Teedeinseneri kutsetunnistusest

06.07.2016Kontrollkäik Oru Hooldekodusse

05.07.2016Arvamus Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-2-16

29.06.2016Erakoolidele tegevustoetuse maksmise muudatuste põhiseaduspärasus

28.06.2016Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölepingud

28.06.2016Maanteeameti liiklusregistribüroode sulgemine

28.06.2016Kirjalik menetlus tsiviilkohtumenetluses ja kohtumenetluse väliselt koostatud täitedokumendid

21.06.2016Eesti.ee teavitusteenuse kasutustingimuste muutumine

21.06.2016Vastutava kasutaja kohustus tasuda sundkindlustusmakseid

16.06.2016Eelhääletuse korraldamise kooskõla põhiseadusega

14.06.2016Kauba või teenuse hinnas sisalduva aktsiisi ja taastuvenergia tasu maksustamine käibemaksuga

14.06.2016Ravikindlustus ja ülikoolis õppimine

14.06.2016Tagatisraha tagastamine hankemenetluses kvalifitseerimata jätmisel

13.06.2016Kontrollkäik Haapsalu politseijaoskonna arestikambrisse

09.06.2016Automaatse liikluskindlustuse rakendamisest teavitamine

09.06.2016Erakondade liikmete nimekirja andmekvaliteet

06.06.2016Riigikogu liikmeks ja volikogu liikmeks oleku ühitamine

06.06.2016Isiku kohustus mitte avaldada andmeid finantsjärelevalve menetluse kohta

02.06.2016Õigusriigi põhimõte, eesmärgipärasus ja efektiivsus õigusloomes

02.06.2016Vangla ja võõrkeelse kinnipeetava suhtlemine

01.06.2016Mootorsõiduki juhi kohustus hüvitada jalakäijale tekitatud kahju

31.05.2016Soovitus kontrolltööde planeerimisest koolis

25.05.2016Lapse heaolu hindamine lasteaias

25.05.2016Kinnipidamiskeskuses viibijate juurdepääs joogiveele

24.05.2016Juhatuse liikme ravikindlustuskaitse

24.05.2016Soovitus valvurite viibimisest kinnipeetava meditsiinilise läbivaatuse juures

23.05.2016Arvamus kiusamisvaba haridustee kontseptsiooni kohta

19.05.2016Taaskasutusorganisatsiooni puudutavad piirangud

19.05.2016Soovitus eraparkla õigustest ja kohustustest

18.05.2016Linnavalitsuse volitamine kinnisasjale hoonestusõiguse seadmisel

17.05.2016Korteriühistute ja kohalike omavalitsuste probleemidest Ida-Virumaal

17.05.2016Arvamus alaealiste töötamist puudutava seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta

17.05.2016Kontrollkäik Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskusesse

16.05.2016Investeeringutoetuse taotlemisest põlvkonnavahetuse korral põllumajandustootmises

13.05.2016Käibedeklaratsiooni lisa andmete väljastamisest

11.05.2016Juhiloa vahetamisest

09.05.2016Nõusolek lapse uuringus osalemiseks

05.05.2016Isikule tema õiguste selgitamine korrakaitseoperatsiooni läbiviimisel

04.05.2016Nutiseadme hoiule võtmine koolis

03.05.2016Sünnitoetuse maksmine Narva linnas

03.05.2016Kultuuriväärtusega leiu tuvastamine ja leiuautasu

02.05.2016Kontrollkäik Türi Vallavalitsusse (pöördumiste menetlemine)

29.04.2016Ettepanek viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla

29.04.2016Ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks

28.04.2016Kontrollkäik Iru Hooldekodusse

28.04.2016Isikuandmete kaitsest avalikul kohtuistungil

27.04.2016Korteriühistute tekkimisest 2018. aastal

27.04.2016Kiiruskaamera trahvi sissenõudmine täitemenetluses

27.04.2016Pensionilepingu sõlmimine isiku soovitud tingimustel

27.04.2016Arvamus Riigikohtule vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 põhiseaduspärasusest

27.04.2016Soovitus psühholoogilise abi andmisest lapsele ja vanema õigustest nõustamisprotsessis

22.04.2016Automaatse liikluskindlustuse makseteatise tagantjärele esitamine

22.04.2016Elektroonilise side seaduse § 111 prim alusel sideandmete töötlemise põhiseaduspärasus

21.04.2016Advokatuuri liikmeks saamise tingimused

21.04.2016Töölepingu lõpetamine alla kolmeaastast last kasvatava isikuga

21.04.2016Haigeks jäänud FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed

20.04.2016Kriminaalmenetluse seadustiku kooskõla põhiseadusega

19.04.2016Kiili Vallavolikogu määruse vastavus sotsiaalhoolekande seadusele

19.04.2016Kaitseliidu liikmetele päevaraha maksmine

19.04.2016Põetamine puuetega laste taastusravil

19.04.2016Tolliteenistuse staaži arvestamine

15.04.2016Arvamus justiitsministri 30.11.2000 määruse nr 72 muutmise määruse eelnõule

14.04.2016Soovitus lastekaitsetöötaja tegevusest laste heaolu hindamisel

13.04.2016Ehituskeeluvööndiga seotud küsimused

13.04.2016Kontrollkäik avavanglatesse

13.04.2016Jahitunnistuse kehtivuse peatamise regulatsioon

13.04.2016Jahitunnistuse kehtivuse peatamine

13.04.2016Trahviteate allkirjastamine

12.04.2016Järelevastamise kord ja suhted õpetajaga

11.04.2016Soovitus abivahendite omaosaluse tõusu kohta

11.04.2016Soovitus: abivahendite omaosaluse tõus

09.04.2016Kontrollkäik AS Lõuna-Eesti Haigla psühhiaatriakliinikusse

07.04.2016Raskeveokimaksu maksja

07.04.2016Põhiõiguste kaitse loovutamismenetluses

06.04.2016Kalapüügiseaduse rakendussäte ja õigusselgus

06.04.2016Rahvastikuregistriandmete väljastamine otsepostituskampaaniaks

05.04.2016Eesti peretoetuste maksmise peatamine

01.04.2016Tasu vaatetorni külastamise eest

01.04.2016Kuressaare linna põhimääruse § 27 lg 2 seadusele vastavusest

01.04.2016Kaasomandi jagamise korra põhiseaduspärasusest

31.03.2016Munitsipaalpolitsei poole pöördunud isiku isikuandmete kaitse

31.03.2016Eraldamiseta lühiajaline kokkusaamine

30.03.2016Arvamus eelnõule: psühhiaatrilise abiga seotud muudatustest

30.03.2016Digitaristu kaasajastamise toetuse saamise tingimused

28.03.2016Lasteaiaõpetaja töötasu ja tööaeg

24.03.2016Soovitus parkimisala rajamisest Lehe tn T2 kinnistule

22.03.2016Kohalikule omavalitsusele pikaajaliste rahaliste kohustuste võtmine

22.03.2016Soovitus Kose Vallavalitsusele volikogu liikmele vastamise osas

22.03.2016Patendivoliniku kutse taotlemine

21.03.2016Raskes terviseseisundis isiku dokumendifoto

21.03.2016Riigi õigusabi taotlemise keelenõudest

21.03.2016Kontrollkäik Kuressaare Linnavalitsusse (pöördumiste menetlemine)

21.03.2016Kontrollkäik Kohila Vallavalitsusse (pöördumiste menetlemine)

21.03.2016Kontrollkäik Tallinna Vanglasse (naiskinnipeetavatele kavandatavad kinnipidamistingimused)

21.03.2016Soovitus: noore ja tema vanaema suhtluse toetamine

18.03.2016Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele saneerimisseaduse sätete vastavusest põhiseadusele

18.03.2016Kontrollkäik Sõmerpalu Hooldekodusse

18.03.2016Kontrollkäik Saverna Hooldekodusse

18.03.2016Registerpandi tagatisel antava krediidi andja kohustusest taotleda tegevusluba

18.03.2016Rae valla noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis

17.03.2016Kontrollkäik PPA Lõuna prefektuuri Valga ja Võru politseijaoskondade arestikambritesse

16.03.2016Kontrollkäik Jõhvi Vallavalitsusse (pöördumiste menetlemine)

14.03.2016Ehitusseadustiku pädeva isiku piirang ja kvalifikatsiooni tõendamise nõuded

10.03.2016Kontrollkäik Vahipataljoni

03.03.2016Politseiametnike sõidukulu hüvitamine

02.03.2016Isikuandmete avalikustamine vanas kohtulahendis

01.03.2016Eesti õppekeele tagamine Narva lasteaias Punamütsike

19.02.2016Kaughasartmängude domeeninimede blokeerimine

19.02.2016Millises vanuses lapsi võib üksi koju jätta

18.02.2016Liiklusregistri andmetele juurdepääs

17.02.2016Soojusvarustuse katkestamisest Kohtla-Järve linnas

16.02.2016Kontrollkäik SA Raplamaa Haiglasse

12.02.2016Arvamus Riigikohtule äriseadustiku vastavusest põhiseadusele

11.02.2016Soovitus ametikoha täitmise konkursi luhtumisest

11.02.2016Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte asukoha avalikustamine äriregistris

11.02.2016Hüvitise saamise tingimused tööandja maksejõuetuse korral

10.02.2016Märgukiri: soovitus kaasava eelarve menetluse rakendamise osas

10.02.2016Arvamus Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-1-16

08.02.2016Riigilõivu suuruse sõltuvus taotlemise viisist ning Maanteeameti praktika e-teeninduse järkjärgulisel arendamisel

05.02.2016Märgukiri: Viljandi Linnavolikogu töökorra volikogu liikme arupärimisõiguse regulatsioon

02.02.2016Soovitus vanema teavitamiseks lapse viibimisest haiglas

02.02.2016Õigusrikkumise puudumine: Tartu linna ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem

27.01.2016Arvamus Riigikohtule Kose vallaametnike sotsiaalsete garantiide rakendamise korra p 2.1. vastavusest põhiseadusele (3-3-1-67-15)

27.01.2016Välismaalaste seaduses sätestatud palgakriteerium

27.01.2016Kontrollkäik Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna arestikambrisse

27.01.2016Kontrollkäik Tartu Hooldekodusse

26.01.2016Soovitus: Väike-Maarja Vallavalitsuse tegevus kolme ööpäevaringsel erihooldusteenusel viibiva kliendi õiguste ja vabaduste tagamisel

20.01.2016Arvamus eelnõule: haldusreformi seaduse eelnõu

20.01.2016Vanuse alampiir elanike arvamuse väljaselgitamisel volikogu algatusel toimuval haldusterritoriaalse korralduse muutmisel

19.01.2016Sotsiaalkindlustusameti tegevus rehabilitatsiooniteenuse muudatustest teavitamisel

19.01.2016Arvamus Riigikohtule halduskohtumenetluse seadustiku § 7 lg 1 ja § 8 lõigete 4-6 põhiseaduslikkusest (3-4-1-31-15)

19.01.2016Arvamus Riigikohtule 01.04.2014 − 30.05.2014 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 põhiseadusele vastavusest (3-4-1-32-15)

19.01.2016Kontrollkäik PPA Ida prefektuuri Rakvere politseijaoskonna arestikambrisse

19.01.2016Kontrollkäik SA Jõgeva Haiglasse

15.01.2016Kaitsevööndis tegutsemisega kaasnevate kulude hüvitamine

15.01.2016Ajateenija arstiabi

15.01.2016Kontrollkäik Tallinna Laste Turvakeskuse Lilleküla ja Männi turvakodusse

14.01.2016Toitjakaotuspensioni maksmise põhimõtted

13.01.2016Elektrooniline jälgimine vangla üldkasutatavates ruumides

13.01.2016Soovitus islamiusulise toitlustamisest

12.01.2016Arvamus Riigikohtule halduskohtumenetluse seadustiku § 112 lg 1 p 1 põhiseadusele vastavusest

08.01.2016Kõnnitee koristamise kohustusest

07.01.2016Õigusrikkumise puudumine: turvalisuse tagamine varjupaigataotlejate majutuskeskuses

30.12.2015Kohustuslik ajateenistus

30.12.2015Arvamus karistusseadustiku ja korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele

18.12.2015Arvamus kohtutäituri seaduse jt seaduste muutmise eelnõule

18.12.2015Õigusrikkumise puudumine: riigilõivu sularahas tasumisest

18.12.2015Piiriületuse ooteala tasust

18.12.2015Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saamise tingimused

17.12.2015Ettepanek tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks

17.12.2015Selgitus: Valitsussektori kärpekavast

17.12.2015Kooli jõulukontsert kirikus

17.12.2015Kontrollkäik Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee keskusesse

15.12.2015Õigusrikkumise puudumine: väljaspool Eestit elava pensionäri pensioni tulumaksuga maksustamine Eestis

15.12.2015Õigusrikkumise puudumine: tegevteenistuspensioni arvestamine

15.12.2015Eriveo regulatsiooni vastavus põhiseadusele

15.12.2015Vanglas töötatud aja arvestamine pensionistaaži omandamisel

15.12.2015Telefonikõnede kohta andmete kogumine

11.12.2015Piirang mootorsõiduki juhtimisõiguse saamisel

09.12.2015Ettepanek välismaalaste seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks

04.12.2015Kohalikule omavalitsusele pikaajaliste rahaliste kohustuste võtmisest

03.12.2015Ennetähtaegne vangistusest vabastamine

01.12.2015Ettepanek toote nõuetele vastavuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks

01.12.2015Ettepanek veeseaduse § 17 lõike 4 põhiseadusega kooskõlla viimiseks

30.11.2015Rahalise tasaarvelduse määramine kaasomandi lõpetamisel

30.11.2015Arvamus Riigikohtule kriminaalmenetluse seadustiku § 141 lg 1 vastavusest põhiseadusele (3-4-1-30-15)

30.11.2015Väetistarbe gradatsioon

27.11.2015Arvamus eelnõule politseiametnike teenistusest vabastamise küsimuses piirvanuse tõttu

25.11.2015Soovitus soovituskirjade nõudest inseneri kutse taotlemisel

25.11.2015Arvamus Andmekaitse Inspektsiooni erakorralisele ettekandele

25.11.2015Ametniku volitamine sotsiaalteenuste osutamise ja rahastamise otsustamiseks

25.11.2015Palga suuruse sõltuvus haridusest

24.11.2015Elektrooniline hääletamine isikuvalimistel

18.11.2015Arvamus Riigikohtule riigi õigusabi osutamise tasu maksmise ja kulude hüvitamise korra põhiseaduspärasusest (3-2-1-40-15)

17.11.2015Koolilõuna kulude katmine

17.11.2015Elatise suuruse seotus kuupalga alammääraga

17.11.2015E-toimikus dokumentide vastuvõtmise aeg

17.11.2015Elatisnõude sundtäitmine

17.11.2015Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude hüvitamine

17.11.2015Arvamus Riigikohtule tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 178 lg 3 vastavusest põhiseadusele (3-2-1-146-15)

16.11.2015Kontrollkäik SA Aarike Hooldekeskusesse

16.11.2015Kontrollkäik MTÜ Paunküla Hooldekeskusesse

12.11.2015Rasedusega arvelevõtmise tingimus Tallinna sünnitoetuse maksmisel

11.11.2015Loomade pidamise reeglid Vigala vallas

10.11.2015Pensioni arestimine täitemenetluses

09.11.2015Ettepanek surmajuhtumite kohta erihooldekodudes

09.11.2015Märgukiri surmajuhtumite uurimisest psühhiaatriahaiglates

09.11.2015Ettepanek Terviseametile tegevusest seoses surmajuhtumiga psühhiaatriahaiglas

07.11.2015Kontrollkäik SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku sundravi osakonda

06.11.2015Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused Mikitamäe vallas

05.11.2015Vajaduspõhise õppetoetuse saamise tingimused

05.11.2015Õiguste rikkumisest Tartu Vanglas

05.11.2015Omanikujärelevalve kohustusest

03.11.2015Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmise ümberkorraldamise kooskõlast põhiseadusega

03.11.2015Kiiruskaamerate mõõtemetoodika

03.11.2015Õigusrikkumise puudumine: Saue linna kaevetööde garantiist

03.11.2015Isikutuvastus e-hääletamisel

03.11.2015Soovitus kinni peetava isiku toitlustamise kohta saatmisel

02.11.2015Avaliku teenindamise kohustuse määramine

29.10.2015Tallinna Linnavolikogu kinnitatud peremehetu ehitise hõivamise korrast

29.10.2015Leiuautasu mittemaksmine

28.10.2015Arvamus eelnõule: Euroopa Komisjoni algatatud satelliit- ja kaabellevidirektiivi (93/83/EMÜ) läbivaatamise avalik konsultatsioon

28.10.2015Madala sissetulekuga töötava isiku tagasimaksele kehtestatud vanusepiirangu põhiseaduspärasus

27.10.2015Ettepanek saadetise väljastamisest keeldumise küsimuses

23.10.2015Vastuolu puudumine: kriminaalmenetluse seadustiku § 141 põhiseadusele vastavus

19.10.2015Vastuolu puudumine: vastutusotsuse avaldamise teel kättetoimetamine

19.10.2015Vastuolu puudumine: raieloa taotlemisest ja asendusistutuse kohustusest

16.10.2015Ettepanek: käibemaksuseaduse Põhiseadusega kooskõlla viimiseks

16.10.2015Vastuolu puudumine: Mootorrattaga tehtud tööalaste sõitude hüvitamisest

16.10.2015Soovitus: Kinnipeetute surmajuhtumid politseihoonetes 2014. aastal

16.10.2015Soovitus: jalutushoovide tingimuste rahvusvaheliste nõuetega kooskõlla viimiseks Tartu Vanglas

15.10.2015Õigusrikkumise puudumine: võõrkeelse pöördumise menetlemine

15.10.2015Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: keelenõudest riigi õigusabi taotlemisel

14.10.2015Vastuolu puudumine: mäeeraldise kaugus elamust

14.10.2015Vastuolu puudumine: volikogu mandaatide jaotamine Tallinnas

13.10.2015Õigusrikkumise puudumine: laenu arvestamine sissetuleku hulka toimetulekutoetuse määramisel

12.10.2015Kontrollkäik Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna migratsioonibüroo kinnipidamiskeskusse

09.10.2015Õigusrikkumise puudumine: notaritasu üleskutsemenetluse läbiviimisel

09.10.2015Vastuolu puudumine: kunstlikust viljastamisest sündinud lapse sotsiaalsed tagatised

08.10.2015Arvamus eelnõule: Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõust, millega suurendatakse trahviühikut

08.10.2015Vastuolu puudumine: Menetlusdokumentide kättetoimetamine (TsMS § 3141)

07.10.2015Õigusrikkumise puudumine: Justiitsministeeriumi tegevus pöördumistele vastamisel

06.10.2015Vastuolu puudumine: kaugloetavatest arvestitest

05.10.2015Õigusrikkumise puudumine: julgeoleku tagamine paigutamisel

05.10.2015Õigusrikkumise puudumine: kambri olmetingimused ja vanglaväline suhtlemine

05.10.2015Arvamus Riigikohtule: täitemenetluse seadustiku § 179 vastuolu põhiseadusega (3-4-1-28-15)

05.10.2015Selgitus: Kalasadama ümbruse planeering

02.10.2015Õigusrikkumise puudumine: parkimisala tähistamine

30.09.2015Ettepanek: kohtuistungi vaheajal süüdistatava ja kaitsja vestluse helisalvestamine

29.09.2015Vastuolu puudumine: Eesti-Vene riigipiiri lepingute põhiseaduspärasus

28.09.2015Vastuolu puudumine: veteranide sotsiaalsed tagatised

25.09.2015Soovitus: asenduskodus elavate laste turvalisus

25.09.2015Õigusrikkumise puudumine: koolituskulude hüvitamine

24.09.2015Vastuolu puudumine: isikuarvel vabaks kasutamiseks jäetava rahaga toimimise piirangud

23.09.2015Soovitus: kaitsjaga suhtlemine PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna arestikambris

23.09.2015Vastuolu puudumine: krediidiandjate ja -vahendajate seaduse laienemine mootorsõidukite müügiga tegelevatele isikutele

23.09.2015Vastuolu puudumine: juurdepääs jäätmemahutile

17.09.2015Õigusrikkumise puudumine: nimesildi kandmine Tartu Vanglas

14.09.2015Õigusrikkumise puudumine: väidetav ealine diskrimineerimine soodustuse andmisel

14.09.2015Õigusrikkumise puudumine: pöördumistele vastamine Tallinna Vanglas

11.09.2015Õigusrikkumise puudumine: mobiil-ID sertifikaatide kehtetuks tunnistamine

11.09.2015Vastuolu puudumine: kinnisasja piiri kindlaksmääramise kord

10.09.2015Vastuolu puudumine: Käibemaksu tasumise kord ettevõtjate vaheliste tehingute maksustamisel ei ole vastuolus põhiseadusega

10.09.2015Vastuolu puudumine: Jahipidamisvõimaluste kooskõlast Põhiseadusega

10.09.2015Arvamus Riigikohtule: vara omaniku (edasi)kaebeõiguse piiramine RahaPTS § 40 lg 7 alusel vara riigi omandisse kandmise otsustamisel (3-4-1-27-15)

10.09.2015Kontrollkäik staabi- ja sidepataljoni

09.09.2015Õigusrikkumise puudumine: Omandireformi käigus tagastatud ja päritud vara müügist saadud kasult makstud tulumaksu tagastamata jätmine

09.09.2015Kontrollkäik: Lääne-Nigula Vallavalitsus (isikute pöördumiste menetlemine)

08.09.2015Vastuolu puudumine: Trahv lapsele ja lapse pangakonto arestimine

07.09.2015Vastuolu puudumine: gümnaasiumi õppekohtade arv Tartu linnas

07.09.2015Kontrollkäik: Veriora Vallavalitsus (isikute pöördumiste menetlemine)

07.09.2015Konrollkäik: Valgjärve Vallavalitsus (pöördumiste menetlemine)

07.09.2015Kontrollkäik: Lüganuse Vallavalitsus (pöördumiste menetlemine)

07.09.2015Õigusrikkumise puudumine: gümnaasiumisse astumine

07.09.2015Õigusrikkumise puudumine: magistriõppesse astumine

03.09.2015Arvamus Riigikohtule: 31.05.2014 − 30.06.2014 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 põhiseadusele vastavuse kohta

Kohtuotsus nr 3-4-1-25-15

03.09.2015Arvamus Riigikohtule: 01.09.2013 – 29.11.2013 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 põhiseadusele vastavuse kohta

01.09.2015Arvamus eelnõule: ATS muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

31.08.2015Soovitus: ühisveevärgi ja kohaliku tee kasutamisest Luige alevikus

31.08.2015Õigusrikkumise puudumine: erahuvikoolide toetamine Tallinnas

28.08.2015Kontrollkäik PPA Lääne prefektuuri Kärdla politseijaoskonda

26.08.2015Soovitus: kinni peetud inimeste toitlustamine ja kinnipidamisest lähedaste teavitamise võimaldamine

26.08.2015Soovitus: kinnipidamiskeskuses taimetoidu võimaldamine

26.08.2015Ettekanne Riigikogule: põhihariduse korralduse põhiseaduspärasusest

24.08.2015Vastuolu puudumine: Töökogemuse nõue patendivoliniku kutse omandamisel

18.08.2015Soovitus: jäätmevaldajate teavitamiskohustuse täitmiseks (Järva-Jaani Vallavalitsus)

18.08.2015Vastuolu puudumine: toitlustamine ja sellega seonduv vanglas ning kinnipeetava isikuarve

17.08.2015OPCAT kontrollkäik: AS Hoolekandeteenused Sinimäe Kodu

16.08.2015OPCAT kontrollkäik: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu

15.08.2015OPCAT kontrollkäik: SA Ahtme Haigla

15.08.2015OPCAT kontrollkäik: Wismari Haigla AS

13.08.2015Vastuolu puudumine: teavet avaldavate kauplejate erinev kohtlemine

13.08.2015Kontrollkäik: Kanepi Vallavalitsus (Isikute pöördumiste menetlemine)

11.08.2015Õigusrikkumise puudumine: pöördumisest koopia saamine

11.08.2015Õigusrikkumise puudumine: väljakutse teenindamine politsei poolt ja valdusesse sisenemine

03.08.2015Vastuolu puudumine: karistusseadustiku § 69 ülaindeksiga 1 ja §§ 74-77 põhiseaduspärasus

30.07.2015Vastuolu puudumine: Natura 2000 erametsamaa toetuse vähendamine

28.07.2015Õigusrikkumise puudumine: Euroopa Liidu liikmesriigi juhiloa liiklusregistris registreerimine

27.07.2015Arvamus eelnõule: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

27.07.2015Õigusrikkumise puudumine: kartserikaristuse kandmisega seonduvad tingimused Tartu Vanglas

27.07.2015Õigusrikkumise puudumine: isikliku sülearvuti kasutamiseks lubamine

27.07.2015Vastuolu puudumine: kinnipeetava ligipääs määruste eelnõude seletuskirjadele

27.07.2015Vastuolu puudumine: tsiviilkohtumenetluses isikule tekkinud kulude hüvitamine

24.07.2015Märgukiri: eluaegset vangistust kandva kinnipeetava karistusest tingimisi vabastamise kord

24.07.2015Arvamus eelnõule: julgeolekuasutuste seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

24.07.2015Selgitus: mehitamata õhusõidukite käitamine

24.07.2015Õigusrikkumise puudumine: Maa-ameti teavituse hilinemine

24.07.2015Soovitus: teave mehitamata õhusõidukite käitamise kohta Lennuameti kodulehel

22.07.2015Arvamus eelnõule: võrdse kohtlemise seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus

21.07.2015Arvamus eelnõule: täiendatud sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu

20.07.2015Vastuolu puudumine: elektroonilise side andmete kogumine sideettevõtete poolt

17.07.2015Vastuolu puudumine: Arengufondi investeerimistegevuse ümberkorraldamine

16.07.2015OPCAT kontrollkäik: Pioneeripataljon

14.07.2015Arvamus Riigikohtule: planeerimisseaduse põhiseaduspärasuse küsimused (3-4-1-23-15)

Kohtuotsus nr 3-4-1-23-15

14.07.2015Õigusrikkumise puudumine: elukohajärgse kooli määramine

14.07.2015OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna arestikamber

14.07.2015Selgitus: kriminaalhooldaja tegevus

14.07.2015Õigusrikkumise puudumine: pöördumiste lahendamine, toidu väljastamiseks kasutatavad nõud

14.07.2015Õigusrikkumise puudumine: vanglasisene paigutamine ja kinnipidamistingimused

14.07.2015Soovitus: haldusaktide kättetoimetamist puudutavate juhiste koondamine ja täiendamine

14.07.2015Vastuolu puudumine: maksuotsuste posti teel kättetoimetamine

10.07.2015Soovitus: Juhiloa hoiule võtmine

10.07.2015Vastuolu puudumine: Taksode heitmenorm Tartus

10.07.2015Vastuolu puudumine: Kitsede märgistamine identifitseerimisvahendiga

09.07.2015Vastuolu puudumine: Töötamine töötuna arveloleku ajal

06.07.2015Vastuolu puudumine: lasteaiatoidu toetus (Saue vald)

01.07.2015OPCAT kontrollkäik: Pariisi Erihoolduskeskus OÜ

01.07.2015OPCAT kontrollkäik: Kodijärve Kodu

01.07.2015Vastuolu puudumine: Kinnipeetava töötamine ja vangistusest vabanenu sotsiaaltagatised

30.06.2015Seisukoht: Tallinna Inglise Kolledži rahastamine

30.06.2015Õigusrikkumise puudumine: Riigikohtu tegevus koopiate väljastamisel

30.06.2015Vastuolu puudumine: Distsiplinaarmenetlus, isiklikud elektriseadmed ja eluaegse kinnipeetava lühiajaline väljasõit

30.06.2015Vastuolu puudumine: kambri pindala

30.06.2015Soovitus: Eraldatud lukustatud ruumis kinnipidamine kriminaalmenetluse tagamise eesmärgil

29.06.2015OPCAT kontrollkäik: Erastvere Kodu

29.06.2015Vastuolu puudumine: Volikogu asendusliikme volituste peatamise võimaluse puudumine

22.06.2015Märgukiri: pakendimahutite värvus

22.06.2015Soovitus: isikute pöördumiste menetlemine

19.06.2015OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Kesklinna ja Ida-Harju politseijaoskondade arestikambrid ja Põhja prefektuuri arestimaja kainestusmaja

18.06.2015Õigusrikkumise puudumine: kolmandate riikide eriarstide Eesti tervishoiutöötajate registrisse kandmise põhiseaduspärasus

18.06.2015Vastuolu puudumine: psühholoogi ja sotsiaaltöötaja töö sätestamata jätmine vangistusseaduses

18.06.2015Õigusrikkumise puudumine: riigi õigusabi osutaja tegevus; Eesti Advokatuuri tegevus kaebuste menetlemisel

18.06.2015Õigusrikkumise puudumine: tervishoiuteenuste kättesaadavus arestikambris

16.06.2015Soovitus: Välisministeeriumi (ja diplomaatilise esinduse) tegevusest laevakaitsjate õiguste kaitsel

16.06.2015Vastuolu puudumine: pärimissüsteemi probleemid

16.06.2015Vastuolu puudumine: piirang meremehe teenistusraamatu väljaandmisel

16.06.2015Vastuolu puudumine: Vanemahüvitise vähendamine koondamise korral

16.06.2015Vastuolu puudumine: käibemaksukohustuslase tagasiulatuv registreerimine ja arvete parandamine

16.06.2015Soovitus: Tartu Linnavalitsus ei lähtunud alusetult makstud toimetulekutoetuse tagasi nõudmisel ja toimetulekutoetuse määramata jätmisel täielikult seaduses sätestatud nõuetest

16.06.2015Lapsele lasteaeda järele tulemine

11.06.2015Õigusrikkumise puudumine: kohtu tegevus riigi õigusabi määramisel, riigi õigusabi osutaja tegevus

11.06.2015Märgukiri: veeteenuse hinna kohtus vaidlustamise võimalikkus

11.06.2015Kontrollkäik: Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu

11.06.2015Õigusrikkumise puudumine: MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond tegevuse õiguspärasus

10.06.2015Õigusrikkumise puudumine: Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud maksulepingu eestikeelse tõlke muutmine

10.06.2015Kontrollkäik: Kohtla-Järve Laste Varjupaik

10.06.2015Kontrollkäik: Sillamäe Laste Hoolekande Asutus Lootus

05.06.2015Arvamus Riigikohtule: Arvamus Tallinna Ringkonnakohtu taotlusel algatatud põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-22-15

04.06.2015Õigusrikkumise puudumine: eluasemelaenu intressi maksustavast tulust mahaarvamise tingimused

04.06.2015Õigusrikkumise puudumine: projektikonkursside korraldamine ning projektide rahastamine Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed poolt

03.06.2015Õigusrikkumise puudumine: erakoolidele tasutud tegevustoetuse hüvitamine

01.06.2015Arvamus Riigikohtule: kohtuniku perekonnaliikme toitjakaotuspensioni kaotamine pensionil oleva kohtuniku surma korral

29.05.2015Õigusrikkumise puudumine: detailplaneeringu algatamata jätmine

29.05.2015Vastuolu puudumine: elatisabi mittemaksmine eestkostjale

29.05.2015Vastuolu puudumine: Juhtimisõiguse peatamine elatise võla tõttu

28.05.2015Õigusrikkumise puudumine: politseiametniku tegevus

28.05.2015Vastuolu puudumine: Riigi õigusabi andmine mittevaralise kahju hüvitamise nõude esitamiseks

27.05.2015Vatuolu puudumine: vanglas erivahendi ja teenistusrelvade kasutamine

26.05.2015OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide ja Rapla politseijaoskonna arestikambrid

22.05.2015Õigusrikkumise puudumine: rahvastikuregistrist andmete väljastamine

22.05.2015Vastuolu puudumine: immuniseerimine koolis vanema nõusolekul

22.05.2015Vastuolu puudumine: kinnipeetava töökohustus

15.05.2015Soovitus: isikliku auto kasutamise nõue tööle kandideerimisel ja pöördumisele vastamine

15.05.2015Vastuolu puudumine: puu hoolduslõikuse loa põhiseaduspärasus

15.05.2015Vastuolu puudumine: uue planeerimisseaduse põhiseaduspärasus

15.05.2015Märgukiri: FIE tasutud maksusummade avalikustamine

15.05.2015Vastuolu puudumine: alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused Tallinnas

15.05.2015Vastuolu puudumine: konfessionaalse usuõpetuse õppimise vabatahtlikkus

15.05.2015Soovitus: Sotsiaalkindlustusameti teavitamisest

15.05.2015Vastuolu puudumine: planeerimisseaduse rakendussätted

15.05.2015Vastuolu puudumine ja soovitus: Tallinna munitsipaalhuvikoolidesse õpilaste vastuvõtmine

14.05.2015Vastuolu puudumine: kaugloetavate arvestite kasutamine

14.05.2015Vastuolu puudumine: riigipiiri lepingu põhiseaduspärasus

14.05.2015Vastuolu puudumine: Pärimise teel omandatud vara võõrandamisest saadud kasu tulumaksuga maksustamine

14.05.2015Õigusrikkumise puudumine: Maanteeameti elektrooniline infosüsteem

12.05.2015Vastuolu puudumine: kinnisvara võõrandamisel rakendavate tulumaksuvabastuste erisused

12.05.2015Vastuolu puudumine: tarbijakaebuste komisjoni otsuste vaidlustamine

08.05.2015Õigusrikkumise puudumine: reklaam sõiduautodel kui Tallinna reklaamimaksu objekt

07.05.2015Õigusrikkumise puudumine: väljasaatmise algatamine ja kinnipidamine

06.05.2015Vastuolu puudumine: kehakultuuriga tegelemise võimalikkus vanglas

04.05.2015Arvamus Riigikohtule: Krediidiasutuste seaduse § 106 kooskõla põhiseadusega

Kohtuotsus nr 3-4-1-20-15

04.05.2015Arvamus Riigikohtule: krediidiasutuste seaduse põhiseaduspärasus

30.04.2015Vastuolu puudumine: hooldajatoetuse määramine puudega lapse hooldajale (Palamuse vald)

29.04.2015Märgukiri: vabatahtliku töö registreerimine töötamise registris

29.04.2015Arvamus Riigikohtule: Tallinna taksoveo eeskirja § 11 lg 3 p 11 kooskõla põhiseadusega

29.04.2015Arvamus eelnõule: vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusele

29.04.2015Arvamus Riigikohtule: Tallinna taksoveo eeskirja § 11 lg 3 p 11 kooskõla põhiseadusega

Kohtuotsus nr 3-4-1-14-15

26.04.2015Soovitus: isikuandmete jätkuv avalikustamine Patendiameti väljaannetes

24.04.2015Õigusrikkumise puudumine: väljakutse teenindamine

23.04.2015Kontrollkäik: Tartu Laste Turvakodu

23.04.2015OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Ida-Harju konstaablijaoskonna ja Lääne-Harju konstaabliosakonna arestikambrid

22.04.2015Õigusrikkumise puudumine: eesti keele taseme nõue

16.04.2015Arvamus Riigikohtule: karistusseadustiku § 141 lg 2 põhiseaduspärasus (3-4-1-13-15)

16.04.2015Vastuolu puudumine: represseeritu mõiste kehtivas õiguses

15.04.2015Õigusrikkumise puudumine: Tähtvere Vallavalitsuse tegevus seoses ehitamisega

15.04.2015Õigusrikkumise puudumine: elukoha võimaldamine pärast vanglast vabanemist

15.04.2015Õigusrikkumise puudumine: Justiitsministeeriumi tegevus võõrkeelsete pöördumiste läbi vaatamata jätmisel

14.04.2015Vastuolu puudumine: hooldusõigusest ilmajäämine perekonnaseaduse rakendussätte mõjul

13.04.2015Ettepanek: detailplaneeringu koostamise ja taristu ehitamise rahastamiskohustus

10.04.2015Õigusrikkumise puudumine: õpetaja lähtetoetus

08.04.2015Soovitus: kinni peetavatele telefonikõnede võimaldamine Tartu Vanglas

07.04.2015Vastuolu puudumine: kohtutäituri olemus ja tegevuse õiguslik alus

06.04.2015Märgukiri: muru niitmise kohustus (Rae vald)

31.03.2015Arvamus Riigikohtule: elektrituruseaduse taastuvenergia tasude regulatsiooni kooskõla põhiseadusega (3-2-1-71-14)

31.03.2015Soovitus: asja arutamine alaealiste komisjonis

31.03.2015Õigusrikkumise puudumine: statistikaaruande vormil „Töötasu struktuur“ küsitavad andmed

31.03.2015Kontrollkäik: Räpina Vallavalitsus (Isikute pöördumiste menetlemine)

30.03.2015Ettepanek: kinnipidamiskeskuses kokkusaamise võimaldamine

30.03.2015Vastuolu puudumine: tegevteenistuspension

27.03.2015Märgukiri: täitemenetluse seadustiku kooskõlla viimine põhiseadusega

27.03.2015Vastuolu puudumine: kinnipeetavate ebavõrdne kohtlemine nende vanglasiseselt isikuarvelt mahaarvamiste tegemisel võrreldes vahistatute ja vabaduses viibijatega

27.03.2015Õigusrikkumise puudumine: maavanema poolt järelevalve menetluse alustamisest keeldumine

26.03.2015Kontrollkäik: Siimusti lastekodu Metsatareke

25.03.2015Vastuolu puudumine: erakonnaseaduse põhiseaduspärasus

25.03.2015Vastuolu puudumine: kinnistuga piirneval kõnniteel heakorratööde tegemise kohustus

20.03.2015Arvamus Riigikohtule: Riigikogu valimise seaduse § 4 lõige 3 ja § 22 lõige 3 (3-4-1-2-15)

19.03.2015Õigusrikkumise puudumine: kodakondsustaotluse esitamise kohta andmete väljaselgitamine

18.03.2015Kontrollkäik: Värska Vallavalitsus (isikute pöördumiste menetlemine)

12.03.2015Õigusrikkumise puudumine: tingimustega ametikohtade loomine

11.03.2015Märgukiri: justiitsministri määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ § 57 lõike 1 kooskõlla viimiseks põhiseadusega

11.03.2015Vastuolu puudumine: kinnipeetavale kirisaadetisega asjade saatmise piirangud; vangistusseaduse ja justiitsministri määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ põhiseaduspärasus

11.03.2015Soovitus: tähelepanekud psühhiaatrilise abi osutajatele

11.03.2015Soovitus: tähelepanekud statsionaarse õendusabiteenuse osutajatele

11.03.2015Soovitus: tähelepanekud ööpäevaringse erihooldusteenuse osutajatele

09.03.2015OPCAT kontrollkäik: Suurtükiväepataljon

06.03.2015Vastuolu puudumine: töötasu alammäär vanglas

06.03.2015Vastuolu puudumine: viivis tasumata elatiselt

05.03.2015Arvamus Riigikohtule: Riigikontrolli ametnike (eri)pensioni ümberarvestamise aluse muutmise põhiseaduspärasus

05.03.2015Märgukiri: isikuandmete säilitamise tähtaeg

04.03.2015Vastuolu puudumine: toimetulekutoetuse arvestamise alused

04.03.2015Õigusrikkumise puudumine: Finantsinspektsiooni tegevuse vastavus põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõttele ning hea halduse tavale

04.03.2015Märgukiri: jäätmeveo korraldus Alajõel

04.03.2015Arvamus eelnõule: Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikme ja asendusliikme kandidaatide valiku kord

04.03.2015Soovitus: lapse perest eraldamine ning lapse ja vanema suhtlusõiguse piiramine

03.03.2015Märgukiri: õigussuhete iseloom koolieelse lasteasutuse teenuse osutamisel

27.02.2015Vastuolu puudumine: konto arestimine täitemenetluses

25.02.2015Vastuolu puudumine: piirang FIE ettevõtlustulusid ületavate kulude edasikandmisel järgmistesse maksustamisperioodidesse

25.02.2015Vastuolu puudumine: pankrotivara alghinna määramine

25.02.2015OPCAT kontrollkäik: SA Haraka Kodu

25.02.2015Õigusrikkumise puudumine: Soomes töötava inimese Eesti pensioni maksustamine tulumaksuga Eestis

23.02.2015Õigusrikkumise puudumine: koha turvalisus lapsehoiuteenusel

23.02.2015Vastuolu puudumine: kautsjon Riigikogu valimistel

23.02.2015Õigusrikkumise puudumine: sõidusoodustuse andmisest keeldumine

19.02.2015Vastuolu puudumine: homöopaatiliste preparaatide jaemüügipiirangud

16.02.2015Õigusrikkumise puudumine: olmetingimused Tallinna Vanglas

13.02.2015Õigusrikkumise puudumine: tegevteenistuspensioni määramine

12.02.2015Soovitus: Vana-Virite kinnistute krossirada

10.02.2015Vastuolu puudumine: vedelkütuse erimärgistamise seaduse rakendussätted

10.02.2015Arvamus Riigikohtule: tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 489 ülaindeksiga 1 lg 5, § 489 ülaindeksiga 2 lg 1, § 663 lg 5 ja § 667 lg 1 (3-2-1-75-14)

10.02.2015Kontrollkäik: Põlva Vallavalitsus (isikute pöördumiste menetlemine)

10.02.2015Kontrollkäik: Mooste Vallavalitsus (isikute pöördumiste menetlemine)

10.02.2015Kontrollkäik: Mooste Vallavalitsus

10.02.2015Vastuolu puudumine: töötutoetuse maksmise tingimused

09.02.2015Arvamus Riigikohtule: individuaalkaebus alkoholimüügi piirangute põhiseadusele vastavuse osas (3-4-1-60-14)

06.02.2015Soovitus: ettekirjutuse tegemise ja sunniraha kohaldamise õiguspärasus

05.02.2015Õigusrikkumise puudumine: Natura 2000 erametsamaa toetuse maksmise aeg ja selle maksustamine tulumaksuga

05.02.2015Vastuolu puudumine: Natura 2000 erametsamaa toetuse tulumaks

04.02.2015Vastuolu puudumine: vajaduspõhine õppetoetus

04.02.2015Õigusrikkumise puudumine: kirjalikule pöördumisele vastamine (Vaivara Vallavalitsus)

03.02.2015Soovitus: kinnipeetute surmajuhtumid 2013. aastal

02.02.2015Vastuolu puudumine: teabe andmise kohustus täitemenetluses

02.02.2015Vastuolu puudumine: rahalise, varalise karistuse ja rahatrahvi asendamine vangistuse või arestiga

31.01.2015OPCAT kontrollkäik: AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu

29.01.2015Kontrollkäik: isikute pöördumiste menetlemine (Viljandi Vallavalitsus)

28.01.2015Vastuolu puudumine: Tallinna linna 2015. aasta eelarve

28.01.2015Vastuolu puudumine: lasteaia kohatasu põhiseaduspärasus

28.01.2015Vastuolu puudumine: erametsanduse toetuste maksmine metsaühistute liikmetele

28.01.2015Vastuolu puudumine: lastekaitseseaduse vastavus põhiseadusele ja ÜRO lapse õiguste konventsioonile

28.01.2015Õigusrikkumise puudumine: Ehitisi puudutavad erinevad küsimused

27.01.2015Vastuolu puudumine: kautsjon Riigikogu valimistel

23.01.2015Vastuolu puudumine: töövõimetoetuse maksmise tingimused

22.01.2015OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri arestimajja

20.01.2015Vastuolu puudumine: teatud distsiplinaarkaristuste puudumine avavanglasse paigutamise eeldusena

20.01.2015Ettepanek: elamisloa olemasolu nõue avavanglasse paigutamise eeldusena

20.01.2015Märgukiri: elukohaandmete avalikustamine seoses intellektuaalomandi kaitsega

19.01.2015Õigusrikkumise puudumine: kinni peetava pöördumiste tõlgendamine ja kinni peetavale kirjatarvete väljastamine

19.01.2015Õigusrikkumise puudumine: vanglaametniku tegevus külastaja läbiotsimisel

16.01.2015Vastuolu puuudmine: pudeli- ja mineraalvee lubatavus kartseris

14.01.2015Arvamus Riigikohtule: krediidiasutuste seaduse § 50 lg 2 (3-4-1-54-14)

14.01.2015Vastuolu puudumine: rahvusvahelise kultuuri- või teaduspreemia mõiste tulumaksuseaduses

14.01.2015Vastuolu puudumine: riigilõiv määruskaebuselt halduskohtumenetluses ja vastuväide kohtu tegevusele

14.01.2015Vastuolu mittetuvastamine: vabanemistoetuse kogumise kohustuse põhiseaduspärasus

13.01.2015Vastuolu puudumine: erinev kohtlemine kutsetunnistuse tähtajalisuse osas

12.01.2015Vastuolu puudumine: lapsetoetuse maksmine Emmaste vallas

07.01.2015Märgukiri: maa ajutiseks kasutamiseks andmise korrast

07.01.2015Soovitus: pöördumisele vastamine (Padise Vallavalitsus)

07.01.2015Õigusrikkumise puudumine: kutse andmise korra muutmine

05.01.2015Soovitus: doktoriõppesse kandideerimine

05.01.2015Soovitus: invatransporditeenuse osutamine Tallinnas

05.01.2015Ettepanek: sotsiaaltoetuse maksmine piiriülesel juhtumil

05.01.2015Vastuolu puudumine: Rahvapension ja ravikindlustus välisriigi kodanikule

31.12.2014Märgukiri: puudetoetuse maksmine hoolekandeasutuse elanikule

31.12.2014Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lõiked 1 ja 19 ning lisa 1 (kehtivus 01.01.2009-31.12.2010 (3-4-1-57-14)

30.12.2014Arvamus Riigikohtule: tulundusühistuseaduse § 41 lg 1 (01.07.2009-30.03.2014 kehtinud redaktsioonis)

30.12.2014Õigusrikkumise puudumine: Erivajadusega õppuri õppimisvõimalused kutseõppeasutuses

30.12.2014Vastuolu puudumine: lapsehoiuteenus Rae vallas

29.12.2014Vastuolu puudumine: kohtute haldamine

23.12.2014Soovitus: riiklik järelevalve kontrolltööde planeerimise üle

23.12.2014Vastuolu puudumine: töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamine

23.12.2014Vastuolu puudumine: käsimüügiravimite jaemüügi piirangud

22.12.2014Soovitus: vastuvõtuosakonnas viibimise perioodi arvestamine

22.12.2014Vastuolu puudumine: Lüganuse valla toetustingimused

22.12.2014Taotlus Riigikohtule: kõrgete riigilõivude mõju kohta tsiviilkohtumenetluses

19.12.2014Arvamus eelnõule: ühistranspordiseadus

18.12.2014Vastuolu puudumine: hoiatustrahvi kättetoimetamine

16.12.2014Vastuolu puudumine: ehitusloa taotlemiseks vajalik korteriomanike häälteenamus

16.12.2014Arvamus Riigikohtule: tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 311 ülaindeksiga 1 lg 3 (3-4-1-56-14)

16.12.2014Vastuolu puudumine: liiklusregistri kande riigilõiv

16.12.2014Märgukiri: õppelaenu taotlemise võimatus tähtajalise elamisloa või elamisõiguse omamisel

15.12.2014Arvamus eelnõule: ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni Eesti aruanne

15.12.2014Soovitus: peretoetuste maksmine

15.12.2014OPCAT kontrollkäik: Viru jalaväepataljon

11.12.2014Vastuolu puudumine: pensionilepingu tasude seaduses reguleerimata jätmine

10.12.2014Seisukoht: eesti keele õpe lasteaias

09.12.2014Vastuolu puudumine: turvajuhi kutsetunnistuse kehtivusaeg

08.12.2014Kontrollkäik: Rakvere kodutute öömaja

04.12.2014Vastuolu puudumine: eluaegsest vangistusest vabastamise tingimused

03.12.2014Soovitus: isikute pöördumistele vastamine (Vaivara Vallavalitsus)

02.12.2014Vastuolu puudumine: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 43 lg 15 põhiseaduspärasus

02.12.2014OPCAT kontrollkäik: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu

02.12.2014OPCAT kontrollkäik: SA Sillamäe Haigla

02.12.2014OPCAT kontrollkäik: SA Jõhvi Haigla

02.12.2014Kontrollkäik: Jõhvi sotsiaalmaja kodutute öömaja

01.12.2014Vastuolu puudumine: maksukohustuste täitmiseks ettemaksukontole kantud raha intressivõla katteks arvestamine

01.12.2014Arvamus eelnõule: vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu

01.12.2014Arvamus Riigikohtule: halduskohtumenetluse seadustiku § 112 lg 1 p 1 (3-4-1-50-14)

01.12.2014Soovitus: avalik kord Võru linnas

28.11.2014Soovitus: õendusabi rahastamise lepingute sõlmimine

Õiguskantsler analüüsis omal algatusel õendusabi ehk hooldusraviteenuse rahastamise mõju teenuse kasutajate põhiõigustele. Ta leidis, et haigekassa on sõlminud ravi rahastamise lepinguid hindamata eelnevalt piisavalt kõikide pakkujate teenuse kvaliteeti. Tederi hinnangul kahjustab selline toimimine teenust vajavate inimeste õigusi.

Pressiteade

 

27.11.2014Taotlus Riigikohtule: ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad

Õiguskantsler Indrek Teder esitas Riigikohtule taotluse tunnistada kehtetuks põhiseadusvastane ravimite juurdehindlust reguleeriv määrus.

Pressiteade

 

26.11.2014Õigusrikkumise puudumine: töötamine vanglas

25.11.2014Vastuolu puudumine: CE-kategooria autorongi mitteblokeeruvad pidurid

25.11.2014OPCAT kontrollkäik: SA Narva Haigla õendusabiosakond

25.11.2014Arvamus eelnõule: täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (elatise sissenõudmise tõhustamine)

25.11.2014Vastuolu puudumine: välisriigis elukoha registreerimistaotluselt lapse teise vanema nõusoleku lahtri puudumine

24.11.2014Vastuolu puudumine: vee andmise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise katkestamise ning taastamise kord

24.11.2014Kontrollkäik: Põltsamaa Linnavalitsus

24.11.2014OPCAT kontrollkäik: SA Narva Haigla psühhiaatriaosakond

24.11.2014Kontrollkäik: Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse kodutute öömaja

19.11.2014OPCAT kontrollkäik: Viru Vangla

17.11.2014Vastuolu puudumine: hüvitis tööandja maksejõuetuse korral

14.11.2014Soovitus: kohaliku omavalitsuse tegevus ehitusprojekti läbivaatamisel

14.11.2014Uue Tallinna Vangla kinnipidamistingimused

14.11.2014Arvamus eelnõule: tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu

14.11.2014Vastuolu puudumine: töövõimetuspensionäride erinev kohtlemine ajutise töövõimetushüvitise saamisel

14.11.2014Selgitus: põlvnemise tuvastamise riigilõiv ja kohtumenetluse kulude jaotus

13.11.2014OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Haapsalu ja Kuressaare politseijaoskonna arestikambritesse

11.11.2014Õigusrikkumise puudumine: pöördumisele vastamine (AKI)

10.11.2014Vastuolu puudumine: andmete märkimine isikliku sõiduki kasutamisel

10.11.2014Arvamus eelnõule: riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu

10.11.2014Arvamus eelnõule: julgeoleku- ja taustakontrolli seaduse eelnõu

05.11.2014Vastuolu puudumine: kriminaalkorras karistatu ajateenistuskohustus

05.11.2014Taotlus Riigikohtule: toetusstreigist ette teatamise tähtaeg

Õiguskantsler esitas Riigikohtule taotluse tunnistada kehtetuks kollektiivse töötüli lahendamise seaduse säte, mis reguleerib toetusstreikide etteteatamise aega. 

Õiguskantsleri hinnangul ei ole toetusstreikidest etteteatamise kolmepäevane tähtaeg põhiseadusega kooskõlas, kuna toetusstreik avaldaks samasugust mõju ka pikema etteteatamistähtaja korral.

Pressiteade

 

05.11.2014Arvamus eelnõule: kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seadus

05.11.2014Ettepanek: kõrgete riigilõivude mõju tsiviilkohtumenetluses

04.11.2014Vastuolu puudumine: parkimisjärelevalve teostamise ja viivistasu määramise delegeerimine eraõiguslikule juriidilisele isikule

04.11.2014Õigusrikkumise puudumine: kinnipidamistingimused Jõgeva arestimajas

03.11.2014Arvamus eelnõule: äriseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmine

31.10.2014Õigusrikkumise puudumine: isikuandmete töötlemine invatransporditeenuse määramisel

31.10.2014Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (kehtivus 01.01.2009 kuni 31.12.2011), riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja 22 ning lisa 1 (kehtivus 01.01.2011 kuni 30.06.2012) (3-4-1-46-14)

31.10.2014Kontrollkäik: Paide Sotsiaaltöökeskuse kodutute öömaja

31.10.2014Kontrollkäik: SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja kodutute öömaja

28.10.2014Kontrollkäik: SA Kuressaare Hoolekanne kodutute öömaja

27.10.2014Ettepanek: ravikindlustuskaitse võlaõigusliku lepingu alusel tulu teenival isikul

Õiguskantsler Indrek Teder tegi Riigikogule ettepaneku viia ravikindlustuse seadus põhiseadusega kooskõlla. 

Kehtiva ravikindlustuse seaduse järgi jääb inimene ravikindlustuseta, kui ta osutab võlaõigusliku lepingu alusel teenuseid ja tema eest maksab riigile sotsiaalmaksu mitu tellijat, kuid ükski nendest tellijatest eraldi ei tee seda vähemalt nn sotsiaalmaksu miinimumi ulatuses (s.o 105,6 eurot kuus). See tähendab, et ravikindlustuseta jääb inimene ka juhul, kui kõik tellijad kokku maksavad iga kuu tema eest sotsiaalmaksu vähemalt nõutud minimaalses summas. Õiguskantsleri hinnangul on selline olukord vastuolus põhiseadusega.

Pressiteade

 

27.10.2014Arvamus Riigikohtule: jäätmeseaduse muutmise seaduse § 1 p 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-34-14)

27.10.2014OPCAT kontrollkäik: SA Kuressaare Haigla õendushoolduskeskus

25.10.2014OPCAT kontrollkäik: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku 5. osakond

20.10.2014Vastuolu puudumine: insuliinipumba kasutamise hüvitamine täiskasvanutele

20.10.2014Vastuolu puudumine: perearstipraksiste omandipiirangud

20.10.2014Vastuolu puudumine: korteriühistu üldkoosoleku kvoorum

20.10.2014Ettepanek: ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et valitsuse määrusega kehtestatud ravimite juurdehindluse piirmäärad on vastuolus ravimiseadusega ning ühtlasi ka põhiseadusega, kuna kaalutud keskmine juurdehindlus ei vasta ravimiseaduses sätestatud vahemikele.

Pressiteade

 

17.10.2014Õigusrikkumise puudumine: pikapäevarühma toiduraha suurus

14.10.2014Vastuolu puudumine: vajaduspõhine õppetoetus

14.10.2014Kontrollkäik: Tallinna Lastekodu Väikelaste turvakodu

14.10.2014Vastuolu puudumine: Võnnu valla tunnustus tublidele õpilastele

10.10.2014Vastuolu puudumine: õppekogunemisest hoidumine usulistel või kõlbelistel põhjustel

10.10.2014Soovitus: asendushoolduse korraldamine

08.10.2014Arvamus Riigikohtule: toimetulekutoetuse arvestamise alused (3-4-1-33-14)

08.10.2014Õigusrikkumise puudumine: vahetu sunni kohaldamise õiguspärasus

06.10.2014Vastuolu puudumine: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse õigusselgus

06.10.2014Soovitus: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse õigusselgus

01.10.2014Vastuolu puudumine: kodu kütmiseks kasutatavate kütuste maksustamise muudatused

01.10.2014Vastuolu puudumine: muinsuskaitseliste kitsenduste hüvitis

01.10.2014OPCAT kontrollkäik: AS Hoolekandeteenused Erastvere Kodu

30.09.2014Selgitus: avalikus kohas alakoholi tarbimise piirangud (Tallinn)

30.09.2014Selgitus: avalikus kohas alkoholi tarbimise piirangud (Elva)

30.09.2014Soovitus: lapse paigutamine asenduskodusse seoses ema vahistamisega

26.09.2014Soovitus: juurdepääs notariteenusele

25.09.2014Kontrollkäik: Põltsamaa Vallavalitsus

25.09.2014Arvamus eelnõule: riigikaitseseaduse eelnõu

24.09.2014Vastuolu puudumine: Riigikogu valimiste vastavus otsesuse põhimõttele

24.09.2014Kontrollkäik: Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse

23.09.2014Vastuolu puudumine: õpilase sõidusoodustus Harku vallas

22.09.2014Kontrollkäik Logistikapataljoni

19.09.2014Vastuolu puudumine: eralasteaia toetus Saue vallas

12.09.2014OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri arestimaja Jõgeva ja Tartu arestikambritesse

10.09.2014Ettepanek: hauaplatsi kasutajaks määramine

08.09.2014Õigusrikkumise puudumine: teabenõudele vastamine

05.09.2014Märgukiri: koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra põhiseaduspärasus (Tallinn)

Õiguskantsler saatis Tallinna linnapeale märgukirja, milles juhib tähelepanu Tallinna eralasteaedade toetamise korra vajakajäämistele.

Õiguskantsler analüüsis Tallinna linna määruse „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ põhiseaduspärasust ning leidis, et selles määruses esineb vastuolusid põhiseadusega ja lapse õiguste konventsiooniga. Õiguskantsleri hinnangul aga ei riku määrus lapsevanemate õiguspärast ootust, et seni kehtinud eralasteaedade toetamise korda ei muudeta.  

Pressiteade

 

05.09.2014Soovitus: isikute pöördumiste menetlemine (Palamuse)

05.09.2014Arvamus eelnõule: kriminaalmenetluse seadustiku ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu

05.09.2014Soovitus: vahetu sunni rakendamine kinnipidamisel

04.09.2014Soovitus: väljasaatmismenetluse läbiviimine

30.08.2014OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna arestikamber

29.08.2014Soovitus: lapse hariduskulude hüvitamine

29.08.2014OPCAT kontrollkäik: Wismari Haigla AS

29.08.2014Vastuolu puudumine: korteriühistu üldkoosoleku otsuse kohtus vaidlustamine

26.08.2014Vastuolu puudumine: keeld kasutada erimärgistatud diislikütust kodude kütmiseks

26.08.2014Vastuolu puudumine: kerge kütteõli aktsiisimäära tõus

26.08.2014Õigusrikkumise puudumine: õiguskirjanduse võimaldamine vanglas

25.08.2014Kontrollkäik: Torma Vallavalitsus (isikute pöördumiste menetlemine)

25.08.2014Kontrollkäik: Tabivere Vallavalitsus

25.08.2014Kontrollkäik: Puurmani Vallavalitsus

22.08.2014Vastuolu puudumine: sünnitoetuse maksmine Kohila vallas

22.08.2014Vastuolu puudumine: tehnorajatise talumise kohustus

19.08.2014Vastuolu puudumine: ajalooline püügiõigus kalalaevade püügivõimaluste jagamisel

13.08.2014Õigusrikkumise puudumine: Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli tulevik

07.08.2014OPCAT kontrollkäik: SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu

07.08.2014OPCAT kontrollkäik: SA Pärnu Haigla õendus- ja hoolduskeskus

01.08.2014Arvamus Riigikohtule: Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 36 kehtestatud Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 7 lg 2 põhiseadusele vastavuse osas (3-4-1-19-14)

29.07.2014Vastuolu puudumine: käibedeklaratsiooni lisast (MTÜ Teenusmajanduse Koda)

29.07.2014Vatuolu puudumine: käibedeklaratsiooni lisast (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda)

28.07.2014Õigusrikkumise puudumine: Piirissaare Vallavalitsuse tegevus pöördumistele vastamisel

28.07.2014Õigusrikkumise puudumine: sõidukite registreerimine Maanteeametis

Õiguskantsleri poole on pöördunud mitu inimest, kes pole rahul, et sõidukeid ei kanta enam liiklusregistrisse Maanteeametile vastava avalduse esitamise päeval. Nüüd võib selleks toiminguks aega kuluda kuni 30 päeva.

Õiguskantsleri hinnangul ei ole Maanteeameti praktika, mille kohaselt võib sõidukite liiklusregistrisse registreerimiseks kuluda senisest rohkem aega, õigusvastane.

Pressiteade

 

24.07.2014Märgukiri: sõidusoodustused eelkooliealistele ja õpilastele

Õiguskantsler Indrek Teder esitas majandus- ja taristuministrile märgukirja, milles juhib tähelepanu laste sõidusoodustustega seotud puudustele. Õiguskantsler palub ministril astuda vajalikud sammud, et probleem saaks uuel kooliaastal lahendatud.

Pressiteade

24.07.2014Arvamus Riigikohtule: erakooliseaduse § 22 ülaindeksiga 2 põhiseaduspärasus (3-4-1-26-14)

24.07.2014OPCAT kontrollkäik: AS Järvamaa Haigla õendusabi osakond

24.07.2014Vastuolu puudumine: karistusregistri seaduse § 16 lg 1

23.07.2014OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Lääne ja Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo konstaablijaoskondadesse

22.07.2014Arvamus Riigikohtule: 01.01.2009−31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (riigilõiv 65 000 krooni) (3-4-1-24-14)

22.07.2014Vastuolu puudumine: põhikooli lõpetanu sõidusoodustuseta jätmine enne uude kooli arvamist

21.07.2014Vastuolu puudumine: juurdepääs kodule eratee kaudu

21.07.2014Õigusrikkumise puudumine: Rail Balticu planeerimismenetlus

21.07.2014Vastuolu puudumine: metallijäätmete kokkuostmise piirang

18.07.2014Õigusrikkumise puudumine: eralasteaia toetamise tingimused

17.07.2014Soovitus: statsionaarse kiiruskaamera salvestiste väljastamine

17.07.2014Vastuolu puudumine: külale raha jagamine külavanema olemasolul

17.07.2014Õigusrikkumise puudumine: lastekaitseametnike tegevus lapse heaolu hindamisel

14.07.2014Soovitus: Tarbijakaitseameti tegevus reisiettevõtja kontrollimisel

10.07.2014Arvamus Riigikohtule: politseinike väljateenitud pensioni ümberarvutamise aluse muutmise põhiseaduspärasus (3-4-1-18-14)

09.07.2014OPCAT kontrollkäik: Tallinna Vangla

09.07.2014Vastuolu puudumine: täiendav tulumaksusoodustus alates teisest lapsest

08.07.2014Vastuolu puudumine: digitaalse sõidumeeriku kaardi taotlemine

04.07.2014Märgukiri: üürileandja kohustus kontrollida välismaalase riigis viibimise seaduslikkust

04.07.2014Arvamus Riigikohtule: 01.01.2009 − 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 ning 1.01.2011-30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 22 ja lisa 1 (3-4-1-22-14)

03.07.2014Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-20-14)

03.07.2014Taotlus Riigikohtule: üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangute kohta

Õiguskantsler Indrek Teder pöördus Riigikohtusse taotlusega tunnistada kehtetuks ravimiseaduse sätted, mis on põhiseadusega vastuolus.

Pressiteade

02.07.2014Vastuolu puudumine: vangistusseaduse § 25 lg 1 kooskõla põhiseadusega

02.07.2014Vastuolu puudmine: põhiseaduslikkuse järelvalve kohtuotsuste sundtäitmine

01.07.2014Vastuolu puudumine: täisealise steriliseerimise piirang

01.07.2014OPCAT kontrollkäik: Harku ja Murru Vangla Harku territoorium

01.07.2014Vastuolu puudumine: kooseluseaduse eelnõu kooskõla põhiseadusega

01.07.2014Vastuolu puudumine: lihtmenetluse edasikaebeõiguse piirang

27.06.2014Arvamus eelnõule: kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmine

27.06.2014Vastuolu puudumine: tubakatoodete kasutamise piiramine

25.06.2014Õigusrikkumise puudumine: pikapäevarühmade tasud

20.06.2014Õigusrikkumise puudumine: vahetu sunni kohaldamine

19.06.2014Vastuolu puudmine: sportlase ja treeneri põhiõiguste kasutamise takistamine

19.06.2014Vastuolu puudumine: taastuvenergia toetuste rahastamise skeem

18.06.2014Arvamus eelnõule: kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine

18.06.2014Vastuolu puudumine: kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhendi põhiseaduspärasus, tubakatoodete kasutamise piiramine

17.06.2014Vastuolu puudumine: puhkusenõude aegumine

16.06.2014Soovitus: isikute pöördumiste menetlemine (Jõgeva Linnavalitsus)

09.06.2014Ettepanek: üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirang

Õiguskantsler Indrek Teder esitas Riigikogule ettepaneku viia ravimiseadus põhiseadusega kooskõlla. Õiguskantsleri hinnangul rikuvad ravimiseaduses kehtestatud piirangud apteegi tegevusloa väljaandmisel ja muutmisel põhiseadust.

06.06.2014Arvamus eelnõule: kohtute infosüsteemi põhimääruse muutmine

05.06.2014Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 14 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist) (3-4-1-17-14)

05.06.2014Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lõiked 2 ja 3 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist) (3-4-1-16-14)

05.06.2014Õigusrikkumise puudumine: erivajaduste tõttu erinev kohtlemine töövarjuks kandideerimisel

04.06.2014Hinnang selgitustaotluse vastusele: kolmanda riigi eriarstide kutsekvalifikatsiooni tunnustamine

03.06.2014Ettepanek: alaealisusega seotud piirangud raseduse katkestamisel

Õiguskantsler Indrek Teder tegi Riigikogule ettepaneku viia raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus põhiseadusega kooskõlla.

Kehtiv raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus ei võimalda alaealisel seadusliku esindaja nõusolekuta või kui esindaja ei ole nõus, siis kohtu loata aborti teha. Õiguskantsleri hinnangul on selline keeld põhiseadusega vastuolus, kuna piirab ebaproportsionaalselt alla 18-aastase naise enesemääramise õigust, seades teda liigselt sõltuvusse oma vanematest või eestkostjast.

Pressiteade

03.06.2014Õigusrikkumise puudumine: tagastusnõude täitmisest

30.05.2014Õigusrikkumise puudumine: mitteresidendi pensioni tulumaksuga maksustamine Eestis

29.05.2014Märgukiri: vajaduspõhine õppetoetus

27.05.2014Vastuolu puudumine: kooseluseaduse eelnõu kooskõla põhiseadusega

26.05.2014OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri arestimaja Rakvere, Narva ja Jõhvi kamber

23.05.2014Arvamus eelnõule: sotsiaalseadustiku sotsiaalhoolekande eriosa seaduse eelnõu

23.05.2014Soovitus: vaidemenetluse läbiviimine

20.05.2014Õigusrikkumise puudumine: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevus

19.05.2014Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-13-14)

19.05.2014Arvamus Riigikohtule: Riigilõivuseaduse § 57 lg 8 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist) (3-4-1-14-14)

19.05.2014Vastuolu puudumine: ravi rahastamise lepingute sõlmimise kriteeriumid

19.05.2014OPCAT kontrollkäik: AS Hoolekandeteenused Imastu Kool-Kodu

19.05.2014Kontrollkäik: AS Hoolekandeteenused Imastu Kool-Kodu (asenduskoduteenuse osutamine)

15.05.2014Ettepanek: isikuandmete avaldamine Patendiameti kodulehel

14.05.2014Soovitus: vaide tagastamisest teatamine

14.05.2014Vastuolu puudumine: teisaldatavale ujuvvahendile lipudokumentide väljastamata jätmine

12.05.2014Arvamus eelnõule: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu

12.05.2014OPCAT kontrollkäik: Varjupaigataotlejate Majutuskeskus

09.05.2014Vastuolu puudumine: vangistusseaduse § 65 lõike 1 põhiseaduspärasus

09.05.2014Arvamus eelnõule: abipolitseiniku seaduse, korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse, liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu

09.05.2014Õigusrikkumise puudumine: õpetajate palgaarvestuse alused

09.05.2014Vastuolu puudumine: täitemenetluse süsteemi ebaõigsus

08.05.2014Märgukiri: Natura 2000 toetused

Õiguskantsler saatis põllumajandusministrile ja keskkonnaministrile oma esialgse seisukoha Natura 2000 alal asuvate maaomanikele makstavate toetuste põhiseaduspärasuse küsimuses. Nimetatud küsimuse näol on tegemist õiguslikult mitmetahulise probleemiga, kus põimuvad nii riigisisene kui ka Euroopa Liidu õigus. Seetõttu palub õiguskantsler põllumajandusministril ja keskkonnaministril oma esialgse seisukoha valguses analüüsida, kas nende hinnangul on võimalik välja tuua asjaolusid, mis tingiksid Natura ning mitte-Natura maaomanike erineva kohtlemise. Samuti, kas leidub mõni põhiseadusega kooskõlas olev eesmärk, mis võiks õigustada Natura 2000 alade maaomanike ja riigisiseselt looduskaitse all olevate maaomanike erinevat kohtlemist kitsenduste hüvitamisel.

07.05.2014Vastuolu puudumine: korteriomandi- ja korteriühistu seaduse erinevad normid

06.05.2014Märgukiri: korraldatud jäätmevedu Maardu linnas

05.05.2014Arvamus eelnõule: kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu

05.05.2014Märgukiri: linnade ja valdade määruste avaldamine

Õiguskantsler saatis kohalike omavalitsuste esindajatele ringkirja, milles juhib tähelepanu määruste nõuetekohase avaldamise olulisusele. Põhiseaduse kohaselt tuleb määrused avaldada ettenähtud korras ning täitmiseks on kohustuslikud üksnes nõuetekohaselt avaldatud määrused.

Õiguskantsler palub kohalike omavalitsuste esindajatel üle vaadata nende omavalitsusüksuse määruste avaldamise praktika ning teha vajadusel vastavad muudatused.

05.05.2014Vastuolu puudumine: vanglaametnike töö tasustamine

02.05.2014Vastuolu puudumine: pensionilepingu kohustuslikkus

30.04.2014Kontrollkäik: Jõgeva Linnavalitsus

30.04.2014Kontrollkäik: Palamuse Vallavalitsus

30.04.2014Märgukiri: riiklik järelevalve koolieelses lasteasutuses

29.04.2014Arvamus Riigikohtule: Riigilõivuseaduse § 57 lg 5 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist)

29.04.2014Õigusrikkumise puudumine: järelevalve eratee truubi üle

29.04.2014Vastuolu puudumine: automaatne liikluskindlustus

29.04.2014Ettepanek: kinnipidamiskeskuses elukaaslaste koos elamise ja ajaveetmise võimaldamine

28.04.2014Märgukiri: elamisloa taotlemine, kui Eestis elab taotleja alaealine laps

25.04.2014Vastuolu puudumine: kinni peetava isiku telefonikõnede kohta andmete kogumine

25.04.2014Vastuolu puudumine: koolide jõuluvaheaeg

25.04.2014Vastuolu puudumine: Kaitseliidu relva kandmise loa andmine

24.04.2014Vastuolu puudumine: isikute erinev kohtlemine represseeritud isiku mõiste sisustamisel

23.04.2014Arvamus Riigikohtule: Riigilõivuseaduse § 57 lg 5 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist)(3-4-1-11-14)

21.04.2014Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 7 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist) (3-4-1-10-14)

21.04.2014Vastuolu puudumine: automaatne liikluskindlustus liikluses mittekasutatavalt mootorsõidukilt ja lammutustõendi nõue sõiduki liiklusregistrist kustutamiseks

16.04.2014OPCAT kontrollkäik: SA Vändra Tervisekeskus

15.04.2014Soovitus: vastamine pöördumistele

14.04.2014Vastuolu puudumine: suvaõigus ametniku teenistusest vabastamisel

11.04.2014Vastuolu puudumine: vangistusseaduse § 64 lõike 1 põhiseaduspärasus

10.04.2014OPCAT kontrollkäik: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik

10.04.2014Kontrollkäik: Tartu linna asutus Varjupaik kodutute öömaja

09.04.2014Arvamus eelnõule: ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu nr 615 SE

Õiguskantsler Indrek Teder esitas Riigikogu sotsiaalkomisjonile oma arvamuse ravimiseaduse muutmise eelnõule. Õiguskantsleri hinnangul ei arvesta Riigikogu menetluses olev ravimiseaduse muutmise eelnõu Riigikohtu otsusega, millega kohus tunnistas mullu detsembris apteekide asutamispiirangud põhiseadusvastasteks.

09.04.2014OPCAT kontrollkäik: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi õenduabi osakond

09.04.2014OPCAT kontrollkäik: SA Võnnu Haigla

07.04.2014Õigusrikkumise puudumine: kambri pindala, vaheseina ehitamine kambrisse

04.04.2014Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja 22 ning lisa 1 (apellatsiooniastme riigilõiv 3 515,14 eurot) (3-4-1-8-14)

04.04.2014Soovitus: tervisekaitse Lähte Ühisgümnaasiumis

03.04.2014Arvamus Riigikohtule: justiitsministri määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ § 6 lg 6 põhiseaduspärasus (3-4-1-9-14)

03.04.2014OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Valga ja Võru kamber

02.04.2014Arvamus Riigikohtule: tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 175 lg 3 põhiseaduspärasus (volitusnormi puudulikkus) (3-2-1-153-13)

01.04.2014Ettepanek: hauaplatsi väljastamise tasud

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et Jõhvi valla kalmistul kehtivad hauaplatsi eraldamise, hauaplatsi valdaja registreerimise ja matmisloa väljastamise tasud ei ole põhiseaduspärased. Õiguskantsler tegi Jõhvi Vallavolikogule ettepaneku tunnistada need tasud kehtetuks.

31.03.2014Kontrollkäik: Jõgeva Vallavalitsus

31.03.2014Õigusrikkumise puudumine: Sisekaitse operatiivrügemendis töötamise aja arvamine tegevteenistusstaaži hulka

31.03.2014Vastuolu puudumine: võrdne kohtlemine ajateenistusse kutsumisel

31.03.2014Soovitus: isikute pöördumiste menetlemine (Siseministeerium)

27.03.2014OPCAT kontrollkäik: Jõhvi Noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskus

26.03.2014Vastuolu puudumine: koolitervishoiuteenuse kättesaadavus

26.03.2014Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja 19 ning lisa 1 (apellatsiooniastme riigilõiv 75 000 krooni) (3-4-1-7-14)

26.03.2014Vastuolu puudumine: õpetajate töötasu alammäär

26.03.2014Vastuolu puudumine: Tööõnnetuse ja kutsehaiguste sotsiaalkindlustusskeem

26.03.2014OPCAT kontrollkäik: Paunküla Hooldekeskus

25.03.2014OPCAT kontrollkäik: Räpina Haigla õendus- ja hooldusosakond

25.03.2014Kontrollkäik: Nöörimaa Tugikodu täiskasvanute öömaja

25.03.2014OPCAT kontrollkäik: AS Põlva Haigla

24.03.2014Õigusrikkumise puudumine: asenduskodus elava lapse ajutiselt perekonda lubamine

21.03.2014Vastuolu puudumine: maamaksumäär Viimsis

21.03.2014Soovitus: detailplaneeringust huvitatud isiku kaasamine sotsiaalse infrastruktuuri arendamisse

19.03.2014Ettepanek: anda nõusolek Riigikogu liikmelt Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks

19.03.2014Ettepanek_anda nõusolek Riigikogu liikmelt Priit Toobalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks

19.03.2014Ettepanek: anda nõusolek Riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks

17.03.2014Vastuolu puudumine: kriminaalmenetluse seadustiku sätete põhiseadusele vastavus

17.03.2014Õigusrikkumise puudumine: lasteaia toiduraha arvestamine Sindi Lasteaias

17.03.2014Seisukoht: tantsupeole pääsemiseks kehtestatud vanusepiirang

17.03.2014Märgukiri: politseiametnike hädakaitseõigus ja vahetu sunni rakendamine

Õiguskantsler Indrek Teder esitas siseministrile märgukirja, milles palub kaaluda politsei ja piirivalve seadusesse politseiniku hädakaitset sätestava normi lisamist ning erivahendiks mitteoleva eseme enesekaitselisel eesmärgil kasutamise legaliseerimist.

Loe pressiteadet

 

14.03.2014Arvamus eelnõule: abipolitseiniku seaduse, liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu

11.03.2014Vastuolu puudumine: lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse rahastamise kord Sauga vallas

11.03.2014Vastuolu puudumine: vanemahüvitise määramine

11.03.2014Arvamus eelnõu väljatöötamiskavatsusele: kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu

10.03.2014Vastuolu puudumine: Tartu linnas parkimistasu maksmata jätmise eest nõutava viivistasu suurus

06.03.2014Vastuolu puudumine: maamaks Tallinna linnas asuva endise talu maadelt

06.03.2014Vastuolu puudumine: siseaudiitori kutseeksam

05.03.2014Soovitus: Mustamäe Linnaosa Valitsuse tegevus perest eraldatud laste elu korraldamisel

04.03.2014Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (riigilõiv 1 118,45 eurot) (3-4-1-5-14)

28.02.2014Vastuolu puudumine: täiendava õppetoetuse maksmine pingerea alusel

28.02.2014Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 4 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist) (3-4-1-6-14)

28.02.2014Soovitus: Lähte Ühisgümnaasiumi õppekeskkond

27.02.2014Soovitus: isikuandmete avalikustamine kohtulahendis

27.02.2014OPCAT kontrollkäik: AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu

26.02.2014Soovitus: politseioperatsioonid meelelahutuskohtades

26.02.2014Vastuolu puudumine: õigus võtta nõusolek isikuandmete töötlemiseks tüüptingimustes

21.02.2014Märgukiri: kalmistuseaduse eesmärgipärane rakendamine

20.02.2014Soovitus: tähelepanekud ööpäevaringse erihooldusteenuse osutajatele

20.02.2014Arvamus Riigikohtule: kohtunike vanaduspensioni maksmise aluste muutmise põhiseaduspärasus (3-4-1-1-14)

20.02.2014Arvamus Riigikohtule: toimetulekutoetuse määramine eestkostetavaga pere moodustavale eestkostjale (3-4-1-67-13)

20.02.2014Kontrollkäik: Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Merelahe tee kodutute öömaja

19.02.2014Vastuolu puudumine: kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasu maksustamine tulumaksuga

19.02.2014OPCAT kontrollkäik: Mereväebaas

18.02.2014Õigusrikkumise puudumine: kindlustusteenuste riigihangete juhend

18.02.2014Kontrollkäik: Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Akadeemia tee kodutute öömaja

18.02.2014Vastuolu puudumine: karistusseadustiku § 400 põhiseadusele vastavus

17.02.2014Soovitus: ebapiisava eesti keele oskusega lapse õpetamine

14.02.2014Vastuolu puudumine: kinni peetava täieliku läbiotsimise põhiseaduspärasus

12.02.2014Vastuolu puudumine: kaasomandis oleva elamumaa maksuvabastus

12.02.2014Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 14 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist) (3-4-1-3-14)

12.02.2014Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 14 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist) (3-4-1-4-14)

12.02.2014Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 14 (riigilõivu suuruse sõltuvus kohtusse pöördumise viisist) (3-4-1-2-14)

11.02.2014Vastuolu puudumine: saatekirja nõue eriarstile pääsemiseks

10.02.2014Vastuolu puudumine: isikuandmete ankeet

10.02.2014Soovitus: ohjeldusmeetmete kasutamise õiguspärasus ja dokumenteerimine

10.02.2014Vastuolu puudumine: sisearhitektuurne projekteerimine ja majandustegevuse register

10.02.2014Vastuolu puudumine: aretuslooma ja -materjali aretuseks sobivaks tunnistamise alused

07.02.2014Kontrollkäik: Tilsi Lastekodu

07.02.2014Vastuolu puudumine: maaomaniku õigused väikeulukijahi korraldamisel

07.02.2014Õigusrikkumise puudumine: isikute pöördumistele vastamine (Ülenurme Vallavalitsus)

05.02.2014Soovitus: jäätmeveo korraldus Tabivere vallas

05.02.2014Vastuolu puudumine: aktsiisivabastus väikeveoauto standardses kütusepaagis olevale kütusele

03.02.2014Õigusrikkumise puudumine: Kaitseressursside Ameti tegevus

31.01.2014Õigusrikkumise puudumine: kinnipidamine Pärnu arestimajas

31.01.2014Vastuolu puudumine: parkimistasu Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal

31.01.2014Vastuolu puudumine: parkimistasu soodusmäära tõus Tallinna linnas

31.01.2014Vastuolu puudumine: Tallinna tasulise parkimisala elanikele antava parkimissoodustuse arvestamise alused

31.01.2014Vastuolu puudumine: parkimistasu Tallinnas

31.01.2014OPCAT kontrollkäik: SA Hiiu Ravikeskus

30.01.2014Arvamus eelnõule: lastekaitseseadus

30.01.2014Kontrollkäik: MTÜ Tallinna Hoolekande Keskuse kodutute öömaja

29.01.2014Soovitus: isikute pöördumiste menetlemine (Nõo Vallavalitsus)

28.01.2014Vastuolu puudumine: relvade ja laskemoona reklaami keeld

28.01.2014Ettepanek: lapse ja vanema suhtlusõiguse korraldamine

28.01.2014Vastuolu puudumine: Nissi valla põhimääruse volikogu komisjonide moodustamist reguleerivate sätete kooskõla KOKS-iga

27.01.2014Vastuolu puudumine: e-toimikusse sisenemise võimalused

24.01.2014Arvamus Riigikohtule: töölepingu seaduse § 107 lg 2 (3-2-1-79-13)

24.01.2014Õigusrikkumise puudumine: tegevväelaste sõjaväelises väljaõppes osalemise lisatasu

22.01.2014Soovitus: kolmanda isiku andmete nõudmine sideettevõtjalt kriminaalmenetluses

22.01.2014Vastuolu puudumine: kolmanda isiku andmete nõudmine sideettevõtjalt

17.01.2014Arvamus Riigikohtule: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 lg 1 (3-3-1-51-13)

17.01.2014Arvamus Riigikohtule: Kiili Vallavalitsuse 25.04.2006 määruse nr 4 „Lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise kord” § 2 lõigete 1, 5 ja lõike 6 esimese lause põhiseaduspärasus (3-4-1-66-13)

16.01.2014Vastuolu puudumine: juurdepääs isikuandmetele

16.01.2014Ettekanne Riigikogule: põhiseaduslikkuse järelevalve 01.01.2009–30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse normide üle

16.01.2014Ettepanek Riigikogule: kehtetute kõrgete riigilõivude jätkuva mõju kohta kohtumenetluses

14.01.2014Arvamus Riigikohtule: Rae Vallavalitsuse 12.03.2013. a määruse nr 12 § 4 lõige 2 (3-4-1-63-13)

14.01.2014Soovitus: hooldekodus viibivale isikule isiklikuks kasutamiseks raha määramine

08.01.2014Ettepanek Riigikogule: vahistatu liikumisvabadus ja suhtlemisvõimalus teiste vahistatutega

Õiguskantsleri hinnangul on vangistusseaduse sätted, mis kohustavad vanglateenistust hoidma eranditult kõiki vahistatuid kogu vahi all viibimise aja lukustatud kambris ning pärssima vahistatute omavahelist suhtlust, vastuolus põhiseadusega. Õiguskantsler esitas Riigikogule ettepaneku vangistusseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks.

08.01.2014Arvamus eelnõule: kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu

07.01.2014Arvamus Riigikohtule: 27.11.2009 ja 01.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lõiked 1 ja 19 ning lisa 1 (3-2-1-168-13)

07.01.2014Arvamus Riigikohtule: 01.01.2011–30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-65-13)

31.12.2013Vastuolu puudumine: ajateenija tõotus

30.12.2013Õigusrikkumise puudumine: invatranspordi võimaldamine rehabilitatsiooniteenuse kasutamiseks

30.12.2013Soovitus: isikute pöördumiste menetlemine (Tähtvere Vallavalitsus)

27.12.2013Vastuolu puudumine: ajateenija puhkus

23.12.2013Vastuolu puudmine: vajaduspõhine õppetoetus ja toitjakaotuspension

20.12.2013Õigusrikkumise puudumine: kartserikaristuse täitmisele pööramine

20.12.2013Soovitus: inimese teavitamine ravikindlustuskaitseta jätmisest

20.12.2013Soovitus: invatransporditeenuse pakkumine Tallinnas

17.12.2013Vastuolu puudumine: hooldusõppe nädalakoormus

17.12.2013OPCAT kontrollkäik: Tallinna Lennujaama kinnipidamisruumid

16.12.2013Arvamus eelnõule: maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

16.12.2013Soovitus: patsientide ohutuse tagamine (Wismari Haigla)

12.12.2013Soovitus: hooldus-, esindus- ja suhtlusõigus perest eraldatud lapse suhtes

12.12.2013Vastuolu puudumine: tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühingute nimekirja koostamise korraldus

09.12.2013Kontrollkäik SA Pärnu Haigla psühhiaatriakliinikusse

09.12.2013OPCAT kontrollkäik: SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu

06.12.2013Arvamus eelnõule: kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

06.12.2013Õigusrikkumise puudumine: Tallinna Vangla tegevus vaide lahendamisel

05.12.2013OPCAT kontrollkäik: AS Kallavere Haigla

04.12.2013Vastuolu puudumine: 2014. aastaks kehtestatud töötuskindlustusmakse määrad

04.12.2013Vastuolu puudumine: koduomaniku maamaksuvabastus ärimaa sihtotstarvet kandva maa puhul

03.12.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (riigilõiv 1757,57 eurot) (3-4-1-61-13)

03.12.2013Õigusrikkumise puudumine: ajateenistuskoha valik

03.12.2013Soovitus: pöördumistele vastamine

02.12.2013Märgukiri: erakorraliseks seisukorraks valmistumise õiguse analüüs

29.11.2013OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti välismaalaste kinnipidamiskeskus

28.11.2013Õigusrikkumise puudumine: lasteaia toiduraha arvestamine Kiili vallas

19.11.2013OPCAT kontrollkäik: Harku ja Murru Vangla

18.11.2013Vastuolu puudumine: isiku kaasaaitamiskohustus ja enese mittesüüstamise õigus maksumenetluses

18.11.2013Märgukiri: isiku kaasaaitamiskohustus ja enese mittesüüstamise õigus maksumenetluses

18.11.2013Õigusrikkumise puudumine: represseeritu õiguslik seisund

16.11.2013OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Tallinna kainestusmaja

14.11.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-53-13)

12.11.2013Soovitus: enne taasiseseisvumist omandatud topeltkodakondsuse õiguspärane ootus

12.11.2013Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: Riigikogu liikme immuniteet

12.11.2013Vastuolu puudumine: sund kasutada vee-ettevõtja teenuseid kõrge reostuskoormusega piirkonnas

11.11.2013Märgukiri: kohaliku omavalitsuse makstavate sotsiaaltoetuste tingimused

08.11.2013OPCAT kontrollkäik: Tapa Erikool

08.11.2013OPCAT kontrollkäik: SA Abja Haigla

07.11.2013Vastuolu puudumine: Riigikogu liikme mandaadist loobunu häälte arvestamine erakonna häältena

07.11.2013OPCAT kontrollkäik: SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus

05.11.2013Märgukiri: elamisloa taotlemine samasoolisele elukaaslasele

04.11.2013OPCAT kontrollkäik: AS Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliinik Järve üksus

01.11.2013Soovitus: alaealise turvalisus erihooldekodus

01.11.2013Soovitus: alaealise turvalisus

31.10.2013Vastuolu puudumine: residentsusnõue kodakondsuse taotlemisel

28.10.2013Ettepanek: hooldekodu kulude puudujääva osa katmine

28.10.2013Taotlus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 377 lõigete 1, 3, 5 ja 6 põhiseaduspärasuse kohta

Õiguskantsler saatis Riigikohtule taotluse tunnistada kriminaalmenetluse seadustik osaliselt kehtetutuks.

Indrek Teder on seisukohal, et kriminaalmenetluse seadustik on vastuolus põhiseadusega osas, mis annab õiguskantslerile pädevuse anda riigi peaprokuröri taotlusel siduv nõusolek või keelduda nõusoleku andmisest Riigikogu liikme suhtes puutumatusega kaitstud menetlustoimingute tegemiseks. 

Pressiteade

21.10.2013Vastuolu puudumine: riigi õigusabi korras määratud advokaadi väljavahetamine on menetlustähtaja ennistamisel mõjuv põhjus

18.10.2013Vastuolu puudumine: Põlva valla 2013. aasta lisaeelarve

17.10.2013Soovitus: pöördumisele vastamine

16.10.2013Vastuolu puudumine: lapse koolikoht pärast välisriigist naasmist

16.10.2013Märgukiri: korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise tähtaeg

16.10.2013Vastuolu puudumine: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 1 õigusselgus

15.10.2013Soovitus: tervishoiuteenuse dokumenteerimise järelevalve

14.10.2013Vastuolu puudumine: sotsiaalmaksu avansiline makse FIE-ks registreerimise kuu eest

14.10.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-51-13)

14.10.2013Vastuolu puudumine: elurendise väljamaksete maksustamine sotsiaalmaksuga

11.10.2013Soovitus: pöördumisele vastamine

11.10.2013Õigusrikkumise puudumine: kirja kaotsiminek

10.10.2013OPCAT kontrollkäik: SA PJV Hooldusravi

10.10.2013Märgukiri: elamisloa tähtaeg abikaasa juurde elama asumisel

09.10.2013Arvamus Riigikohtule: 01.01.2009 kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-40-13)

08.10.2013Vastuolu puudumine: meremeeste tulu maksustamine

07.10.2013Arvamus eelnõule: ühistranspordiseaduse eelnõu

04.10.2013Vastuolu puudumine: kaitseväekohustuse sätestamine naissoost tegevväelastele

02.10.2013Vastuolu puudumine: volikogu tegutsemisvõimetuse mõju otsustele

01.10.2013Vastuolu puudumine: kinnipeetavale makstava töötasu seaduspärasus

30.09.2013Vastuolu puudumine: töötajale võimaldatud sotsiaalmaksusoodustuste laiendamata jätmine füüsilisest isikust ettevõtjale

27.09.2013Soovitus: pöördumisele vastamine

27.09.2013Soovitus: kartseri riietus, kinnipeetava pöördumise lahendamine

26.09.2013Õigusrikkumise puudumine: ebavõrdne kohtlemine teleri vaatamise võimaldamisel

25.09.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2013 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-41-13)

25.09.2013Vastuolu puudumine: nõude aegumine ja täitemenetlus

20.09.2013Arvamus eelnõule: korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu

19.09.2013Arvamus ehitusseaduse ja planeerimisseaduse eelnõudele

19.09.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-38-13)

19.09.2013Soovitus: lapse sünni registreerimine ja tervisekontroll

19.09.2013Õigusrikkumise puudumine: asendushoolduse järjepidevus

19.09.2013Vastuolu puudumine: kohtutäituri seaduse § 112 (liikmemaksu miinimummäär)

18.09.2013Vastuolu puudumine: korraldatud jäätmeveo põhiseaduspärasus

16.09.2013Märgukiri: valimisliidu kontaktandmete väljastamine

16.09.2013Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (kehtivus 01.01.2009 kuni 31.12.2010); riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja 19 ning lisa 1 (kehtivus 01.01.2009 kuni 31.12.2010) (3-4-1-35-13)

13.09.2013Vastuolu puudumine: tegevusluba teehooldustööde tegemiseks

13.09.2013Taotlus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 25-1 põhiseaduspärasuse kohta

12.09.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-34-13)

12.09.2013Arvamus eelnõule: kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine

12.09.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-39-13)

12.09.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-37-13)

10.09.2013Soovitus: ekspertiisitegemise korra avalikustamine

09.09.2013Vastuolu puudumine: Põlva vallavolikogu tegutsemisvõimetuse mõju liitumisotsusele

09.09.2013Ettepanek: viipekeele tõlketeenuse korraldamine Tallinnas

09.09.2013Märgukiri: motoriseeritud veesõidukite kasutamine Viljandi järvel

06.09.2013Vastuolu puudumine: kohaliku omavalitsuse volikogusse kandideeriva isiku ja volikogusse kuuluva isiku ebavõrdne kohtlemine

05.09.2013Soovitus: ID-kaardi kui töövahendi hankimise kulu hüvitamine

04.09.2013Õigusrikkumise puudumine: kohtutäiturite tegevus täitekulude sissenõudmisel

03.09.2013Soovitus: isikute pöördumiste menetlemine

02.09.2013Soovitus: pöördumisele vastamine

02.09.2013Arvamus eelnõule: karistusõiguse revisjon

30.08.2013Õigusrikkumise puudumine: kokkusaamised advokatuuri mittekuuluva esindajaga vanglas

30.08.2013Kontrollkäik: Tallinna Lastekodu imikute ja puuetega laste keskus

26.08.2013Arvamus Riigikohtule: kohtujuristi pädevus menetluskulude kindlaksmääramise määruse tegemisel (3-4-1-29-13)

22.08.2013Vastuolu puudumine: kinni peetavale isikule ette nähtud minimaalne põrandapind kambris, igapäevane viibimine värskes õhus

21.08.2013OPCAT kontrollkäik: OÜ Pariisi Erihoolduskeskus

19.08.2013Soovitus kontrolltööde planeerimisest koolis

09.08.2013Soovitus: täiskasvanute ja alaealiste kinni peetavate isikute eraldihoidmine, kambrite lukustamise tõttu hügieeniprotseduuride ja jalutuskäigu piiramine

08.08.2013Soovitus: ehitusseaduse energiamärgiste regulatsioon

07.08.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (3-4-1-33-13)

07.08.2013Vastuolu puudumine: politseiametnike pension

07.08.2013Arvamus Riigikohtule: tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 131 lg 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-23-13)

05.08.2013Vastuolu puudumine: kalapüügiga seotud piirangud Peipsi järvel

02.08.2013Vastuolu puudumine: pensionifondi osakute pärimine alaealise poolt

01.08.2013Vastuolu puudumine: kohustusliku kogumispensioni määramine

26.07.2013Arvamus Riigikohtule: soodustingimustel vanaduspensionide seadus (3-4-1-32-13)

25.07.2013Vastuolu puudumine: jahiseaduse § 44 põhiseaduspärasus

25.07.2013Õigusrikkumise puudumine: politsei tegevus sõidukite omanike subjektiivsete õiguste ja vabaduste kaitsmisel

24.07.2013Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: jõustunud jahiseaduse põhiseaduspärasus

23.07.2013Soovitus: sotsiaalteenuste osutamine lapse seadusliku esindaja nõusolekuta

23.07.2013Vastuolu puudumine: Tallinna linna parkimistasu soodustuse arvestamise alused

22.07.2013Märgukiri: pankrotiseaduse § 11 lg 1, § 27 lg 4 ja töötuskindlustuse seadus § 19

22.07.2013Märgukiri: kolmekuuline ooteaeg ravikindlustuse saamisel

18.07.2013Märgukiri: raieloa väljastamise tasu

17.07.2013Märgukiri: Kaarma valla teehoiu eeskiri

17.07.2013Vastuolu puudumine: aktsiisilaos asuva kauba aktsiisiga maksustamise hetk

16.07.2013Märgukiri: aegunud nõude pööramine pandieseme vastu

15.07.2013Soovitus: isiku ravikindlustuseta jätmisest teavitamine

11.07.2013Arvamus eelnõule: perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu

11.07.2013Arvamus eelnõule: investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu

11.07.2013Õigusrikkumise puudumine: selgitustaotluse vastuses võõrkeelsele kohtuotsusele ja jõustumata kohtuotsusele viitamine

10.07.2013Soovitus: detailplaneeringu kehtivusaeg

09.07.2013Märgukiri: teisaldatava ujuvvahendi tehnilise ülevaatuse riigilõiv

08.07.2013Vastuolu puudumine: politseiametnike eripension

05.07.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (asi nr 3-4-1-28-13)

05.07.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (asi nr 3-4-1-31-13)

05.07.2013Vastuolu puudumine: postiteenuse osutaja vastutus lihtsaadetise edastamisel

05.07.2013Märgukiri: kinnipeetavale ettenähtud minimaalne põrandapind

05.07.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 14 ja 20 ning lisa 1 (asi nr 3-4-1-24-13)

03.07.2013Arvamus eelnõule: kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmiseseaduse eelnõu kohta

02.07.2013Soovitus: alaealise kohtumääruse alusel erihooldekodusse paigutamine

27.06.2013Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: Põlva Vallavolikogu tegutsemisvõimetuks tunnistamise tagajärg

27.06.2013Vastuolu puudumine: ülikooli õppekulude hüvitamine

26.06.2013Vastuolu puudumine: vanemahüvitise arvestamise alused

Õiguskantsler on seisukohal, et vanemahüvitise arvestamise kord, mille kohaselt võetakse vanemahüvitise suuruse arvutamisel arvesse ainult sellise vanemahüvitist taotleva inimese tulu, mis oli Eestis sotsiaalmaksuga maksustatud, on põhiseaduspärane.
Õiguskantsleri poole pöördus avaldaja, kes leidis, et ei ole õiglane, et tema Euroopa Liidu institutsioonide heaks töötamiselt teenitud tulu ei lähe arvesse vanemahüvitise arvutamisel.
Õiguskantsleri hinnangul on vanemahüvitise arvestamise alused kooskõlas põhiseadusega ning on aktsepteeritav, et seadusandja on otsustanud toetada suuremal määral neid lapsevanemaid, kes on andnud rohkem sotsiaalmaksu Eesti riiklikku pensioni- ja ravikindlustussüsteemi.
 

21.06.2013Vastuolu puudumine: politseiteenistust puudutavad küsimused

21.06.2013Vastuolu puudumine: kohtunike puhkuse vähendamine ja eripensioniõiguse kaotamise teabe nõudmine

21.06.2013Märgukiri: ebavõrdne kohtlemine Sisekaitseakadeemia erialade õppekulude tagasinõudmisel

20.06.2013Vastuolu puudumine: küsimuste arutelu volikogus

20.06.2013Arvamus eelnõule: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE I)

19.06.2013Vastuolu puudumine: tagatis menetluskulude katmiseks

18.06.2013Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: kodakondsuse seaduse § 29 rakendamine

18.06.2013Ettepanek: piiriülene ravikindlustus liikmesriigis elavale Eesti töövõimetuspensionärile

17.06.2013Ettepanek Riigikogule: kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 25 prim 1 põhiseadusega kooskõlla viimiseks

17.06.2013Märgukiri: ravikindlustuskaitse tekkimine võlaõigusliku lepingu alusel tulu teenival isikul

14.06.2013Arvamus eelnõule: korruptsioonivastase strateegia eelnõu

14.06.2013Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja 15 ning lisa 1 (asi nr 3-4-1-20-13)

14.06.2013Arvamus eelnõule: väärteomenetluse seadustiku eelnõu

12.06.2013Vastuolu puudumine: piirivalve pinnaltpäästjate pension

11.06.2013OPCAT kontrollkäik: SA Viljandi Haigla

10.06.2013Vastuolu puudumine: libedasõidu koolituse nõuded

10.06.2013OPCAT kontrollkäik: Kehra Kodu ning Kodijärve Kodu

10.06.2013OPCAT kontrollkäik: AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus

10.06.2013OPCAT kontrollkäik: MTÜ Valgamaa Tugikeskus

07.06.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (asi nr 3-4-1-22-13)

07.06.2013Vastuolu puudumine: tasuta sõidu õigus kohalikul liinil

06.06.2013Taotlus Riigikohtule: kaevandamisõiguse ja vee erikasutusõiguse tasumäärade põhiseadusele vastavus

05.06.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (asi nr 3-4-1-18-13)

05.06.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (asi nr 3-4-1-21-13)

05.06.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse §56 lõiked 1 ja 19 ning lisa 1 (asi nr 3-4-1-19-13)

03.06.2013Märgukiri: Väljasaatmiskeskuse kinnipidamistingimuste regulatsioon

30.05.2013Kontrollkäik: Tartu Linnavalitsus

29.05.2013Soovitus: toidunormid väljasaatmiskeskuses

28.05.2013Arvamus Riigikohtule: Täitemenetluse seadustiku § 179 lg 2 koosmõjus §-dega 183 ja 26 prim (asi nr 3-2-1-4-13)

24.05.2013Õigusrikkumise puudumine: Õiguskantsleri Kantseleist saabunud kirja üle andmine

22.05.2013Õigusrikkumise puudumine: hea halduse tava järgimine Andmekaitse Inspektsiooni menetluses

21.05.2013Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse RLS § 56 lg 1 ja lisa 1 (kehtivus 01.01.2009 kuni 31.12.2010)

21.05.2013Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 ja riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja 19 ning lisa 1

20.05.2013Õigusrikkumise puudumine: Maksu- ja Tolliameti praktika muutus tulumaksuseaduse sätete kohaldamisel välismaal töötavatele kaugsõiduautojuhtidele

17.05.2013OPCAT kontrollkäik: Tartu Vangla

16.05.2013Vastuolu puudumine: kalalaeva püügivõimaluste piiramine ja ajalooline püügiõigus

15.05.2013Vastuolu puudumine: perekonnaseadusest tulenevad piirangud lapse nimel tehingute tegemiseks

14.05.2013Vastuolu puudumine: kinnipeetava isiku kirjavahetuse ja telefonikõnede jälgimine (VangS § 2 lg 2 prim)

13.05.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (asi nr 3-4-1-17-13)

08.05.2013Õigusrikkumise puudumine: liikumispuudega inimese parkimiskaardi kasutamine piiriületuse ootealal

07.05.2013Vastuolu puudumine: kaebeõigus pankrotimenetluses enampakkumise läbiviimisel

07.05.2013Ettepanek: perehüvitiste maksmine

07.05.2013Vastuolu puudumine: vee erikasutusloa taotlemine veskipaisule

06.05.2013Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse alustamata jätmise vaidlustamine (3-4-1-10-13)

02.05.2013Õigusrikkumise puudumine: tervishoiuteenuste osutamine Tartu Vanglas

01.05.2013OPCAT kontrollkäik: Sõmera Kodu

30.04.2013OPCAT kontrollkäik: Kuressaare Haigla SA psühhiaatriaüksus

25.04.2013Soovitus: lasteaia kohatasu määrad (Saue vald)

25.04.2013Ettepanek: koolieelse lasteasutuse teenuse tagamise leping

25.04.2013Ettepanek: koduse mudilase toetus (Rae vald)

23.04.2013Ettepanek Vabariigi Valitsusele: kaevandamisõiguse ja vee erikasutusõiguse tasumäärad

22.04.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg-d 1 ja 22 ning lisa 1 (3-2-1-27-13)

17.04.2013Arvamus Riigikohtule: relvaseaduse § 41 lg 9 ja § 36 lg 1 p 6 põhiseaduspärasus

16.04.2013Arvamus eelnõule: kriminaalmenetluse seadustiku jt seaduste muutmise eelnõu

10.04.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 vastavus põhiseadusele (asi nr 3-4-1-9-13)

10.04.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 vastavus põhiseadusele (asi nr 3-4-1-11-13)

05.04.2013Soovitus: kinni peetavatele isikutele isiklike elektriseadmete väljastamine

01.04.2013Soovitus: asenduskodus elavate laste põhiõiguste ja -vabaduste tagamine

27.03.2013Vastuolu puudumine: Kaitseliidu seaduse § 19 lg 13 põhiseaduspärasus

26.03.2013OPCAT kontrollkäik: SA Haapsalu Hoolekandekeskus

26.03.2013OPCAT kontrollkäik: MTÜ Läänemaa Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus

25.03.2013Õigusrikkumise puudumine: avalduste menetlemine

20.03.2013Arvamus Riigikohtule: vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7 vastavus põhiseadusele

19.03.2013OPCAT kontrollkäik: PPA Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Viljandi kamber

18.03.2013Arvamus Riigikohtule: väärteomenetluse seadustiku § 135 lg 8 ja 9, § 155 lg 2 ja 3 ja § 156 lg 3 põhiseaduspärasus (asi nr 3-4-1-4-13)

15.03.2013Kontrollkäik: Põllumajandusministeerium

14.03.2013Vastuolu puudumine: elektrienergia tarbimise tunnipõhine arvestus

12.03.2013OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti väljasaatmiskeskus

11.03.2013Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 põhiseaduspärasus (asi nr 3-1-1-5-13)

08.03.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 (asi nr 3-4-1-5-13)

06.03.2013Vastuolu puudumine: üürileandja pandiõigus

28.02.2013Vastuolu puudumine: elektripaigaldiste tehnilise kontrolli sagedus

27.02.2013Vastuolu puudumine: universaalse postiteenuse tüüptingimuste mõju kinnipeetavatele

26.02.2013Arvamus Riigikohtule: maksukorralduse seaduse § 136 ülaindeksiga 1 lg 4 (asi nr 3-3-1-82-12)

26.02.2013Vastuolu puudumine: täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral

26.02.2013Vastuolu puudumine: koduomaniku maamaksuvabastuse piirangutest

25.02.2013Õigusrikkumise puudumine: taotluste ja teabenõuete käitlemine ning toiduainete hoiustamine vanglas

22.02.2013Vastuolu puudumine: riigilõivu suurus sõltuvalt avalduse esitamise viisist

21.02.2013Kontrollkäik: MTÜ Avatud Värav asenduskodu Kiiklas

20.02.2013Märgukiri: kalmistute üldiste halduskulude finantseerimine

Õiguskantsler esitas regionaalministrile märgukirja, milles juhib tähelepanu kalmistuseaduse puudustele kalmistute finantseerimise osas. Märgukirjas tõsteti esile asjaolu, et hoolimata vastava volituse puudumisest on paljud kohalikud omavalitsused kehtestanud hauaplatside väljastamise tasud, millest finantseeritakse kalmistute üldist ülalpidamist.

Õiguskantsler tegi ministrile ettepaneku olukorda analüüsida ja kaaluda, et kas oleks siiski vaja anda kohalikele omavalitsustele seadusega õigus kehtestada kalmistute haldamise finantseerimiseks avalik-õiguslikke tasusid ning vajadusel algatada asjakohase eelnõu koostamine.
 

Uudis

 

18.02.2013Arvamus Riigikohtule: notari tasu seaduse § 30 põhiseaduspärasus (3-2-1-169-12)

13.02.2013Soovitus: esmaste hügieenitarvete võimaldamine kinnipeetavatele

Õiguskantsler esitas Justiitsministeeriumile soovituse ühtlustada vanglates hügieenitarvete väljastamise korda, et hügieenitarvete jagamisel oleksid arvesse võetud kõik olulisust omavad asjaolud ja kaitstud kinnipeetava inimväärikus.
Esitatud soovituse kohaselt ei pea vanglateenistus kõigile kinnipeetavatele piiramatult tasuta hügieenitarbeid jagama, kuid tagatud peab olema isiku inimväärikus ning vanglateenistus peab kinnipeetavale esmaseid hügieenitarbeid tasuta ja piisaval määral jagama siis, kui isik ei ole ise võimeline neid endale soetama.
 

07.02.2013Arvamus eelnõule: jahiseaduse eelnõu 351 SE

Õiguskantsler esitas Riigikogu Keskkonnakomisjonile arvamuse jahiseaduse eelnõu kohta, juhtides Riigikogu tähelepanu jahiseaduse eelnõu pinnalt kerkida võivatele probleemidele.
Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku kaaluda jahipiirkonna kasutusõiguse lubade tähtajatuks muutmise põhjendatust ja selle võimalikke tagajärgi ning täpsustada jahipidamisõiguse tasu regulatsiooni, et oleks üheselt aru saadav, kas ja millal peavad jahimehed jahipidamisõiguse tasu maksma.
 

31.01.2013Õigusrikkumise puudumine: vabanemistoetuse intress

Õiguskantsler saatis avaldajale vastuse õigusrikkumise puudumise kohta kinnipeetava vabanemisetoetusena hoiustatud rahasummadelt intressi maksmise osas.
Avaldaja ei olnud rahul sellega, et riigivõim hoiustab avaldaja raha krediidiasutuses ning on avaldaja raha tema nõusolekuta edasi laenatud, teenides sellelt intressi.
Õiguskantsler leidis, et avaldaja õigusi ei ole vabanemistoetuselt intressi mittearvestamise ega mittemaksmise tõttu rikutud.
 

30.01.2013OPCAT kontrollkäik: SA Ahtme Haigla

30.01.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1(asi nr 3-4-1-32-12)

30.01.2013Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 põhiseaduspärasus (asi nr 3-4-1-1-13)

29.01.2013OPCAT kontrollkäik: SA Sillamäe Haigla hooldusravi osakond

29.01.2013OPCAT kontrollkäik: OÜ Häcke Aa Hooldekodusse

29.01.2013OPCAT kontrollkäik: SA Narva Haigla psühhiaatriaosakond

24.01.2013Taotlus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse põhiseaduspärasus

Õiguskantsler esitas Riigikohtule taotluse tunnistada kehtetuks kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse paragrahv, mis välistab enne 2013. aastat lõppenud jälitusloa alusel tehtud jälitustoimingust teavitamise edasilükkamise osas korralise kohtuliku kontrolli. Säte on põhiseadusega vastuolus, kuna õiguskord ei taga varasemalt tehtud jälitustoimingutest teavitamise suhtes tõhusat ja süsteemset järelevalvet.

Pressiteade

24.01.2013Märgukiri: advokaadisunni leevendamine kohtumenetluses

22.01.2013OPCAT kontrollkäik: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

22.01.2013OPCAT kontrollkäik: Lõuna-Eesti Haigla AS psühhiaatriakliinik

21.01.2013OPCAT kontrollkäik: MTÜ Paju Pansionaadid

21.01.2013OPCAT kontrollkäik: SA Rõngu Hooldusravikeskus

21.01.2013OPCAT kontrollkäik: AS Hoolekandeteenused Erastvere Kodu

21.01.2013OPCAT kontrollkäik: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik

10.01.2013Taotlus Riigikohtule: üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangud

Õiguskantsler esitas Riigikohtule taotluse tunnistada alates 2006. aastast ravimiseaduses sätestatud apteekide asutamise piirangud põhiseadusvastasteks.
Taotlus lähtub asjaolust, et apteegipiirangud ei toimi eesmärgipäraselt ning on hakanud oma algsetele eesmärkidele vastu töötama, kahjustades eelkõige tarbija huve ja takistades rahvatervise edendamist. Lisaks kindlustavad kehtivad apteekide asutamispiirangud apteegikette kontrollivate hulgimüüjate majanduslikku võimu.

Pressiteade

02.01.2013Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja 22 ning lisa 1 (asi nr 3-4-1-31-12)

21.12.2012Vastuolu puudmine: teise kohaliku omavalitsuse territooriumil koolis käivate õpilaste transpordikulude hüvitamine

19.12.2012Arvamus Riigikohtule: kõrge riigilõiv, põhiseaduslikkuse järelvalve lubatavus (asi nr 3-2-1-140-12)

18.12.2012Kontrollkäik: Haiba Lastekodu järelkontrollkäik

17.12.2012Arvamus Riigikohtule: kõrge riigilõiv kohtusse pöördumisel, asi nr 3-4-1-28-12

17.12.2012Arvamus Riigikohtule: kõrge riigilõiv kohtusse pöördumisel, asi nr 3-4-1-30-12

14.12.2012Arvamus Riigikohtule: riigilõivu suuruse vaidlustamise tähtaeg ja kõrge riigilõiv, asi nr 3-4-1-29-12

14.12.2012Märgukiri: politseiametnike vaimse tervise kaitse

14.12.2012Märgukiri: müra normtasemete määrus

14.12.2012OPCAT kontrollkäik: SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik ning õendus-hoolduskeskus

14.12.2012Vastuolu puudumine: vangistusseaduse § 65 lõike 1 põhiseaduspärasus

13.12.2012OPCAT kontrollkäik: Võisiku Kodu

13.12.2012Kontrollkäik SA Jõgeva Haiglasse

13.12.2012OPCAT kontrollkäik: SA Koeru Hooldekeskus

11.12.2012OPCAT kontrollkäik: PPA Lääne prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Paide ja Rapla kamber

10.12.2012Vastuolu puudumine: valimisliitude mitteosalemine Riigikogu valimistel

05.12.2012Arvamus eelnõule: looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 287 SE ning looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 289 SE

05.12.2012Arvamus eelnõule: kriminaalmenetluse seadustiku jt seaduste muutmise eelnõu (295 SE)

03.12.2012Vastuolu puudumine: digitaalse sõidumeeriku kaardi taotlemine

03.12.2012Vastuolu puudumine: advokaadi kohustuslik osalemine

03.12.2012Märgukiri: vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7 vastuolu põhiseadusega

29.11.2012OPCAT kontrollkäik: Tori Kodu

29.11.2012Kontrollkäik SA Pärnu Haigla psühhiaatriakliinikusse

29.11.2012OPCAT kontrollkäik: SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu

27.11.2012Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ning lisa 1 põhiseaduspärasus (asi nr 3-4-1-27-12)

26.11.2012OPCAT kontrollkäik: Valkla Kodu

26.11.2012OPCAT kontrollkäik: AS Tapa Haigla hooldusravi osakond

23.11.2012Soovitus: väärteootsuse kättesaamise ajast ja kohast teavitamine

23.11.2012Vastuolu puudumine: Tallinna Linnavolikogu 10.05.2005 määruse nr 13 põhiseaduspärasus

21.11.2012Soovitus: kinni peetavatele isikutele isiklike elektriseadmete väljastamine

20.11.2012Õigusrikkumise puudumine: Tallinna Linnavalitsuse tegevus invatransporditeenuse võimaldamisel

19.11.2012Õigusrikkumise puudumine: topeltkaristamise keelu põhimõte kiiruskaameratrahvidega seoses

19.11.2012Märgukiri: kirjalikus hoiatamismenetluses tehtud hoiatustrahviteate kohtus vaidlustamise piirangud

19.11.2012Ettepanek Riigikogule: kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15-aastasena määratlemata

19.11.2012Arvamus Riigikohtule: Riigikogu valimise seaduse § 4 lg 3 ja § 22 lg 3

15.11.2012Vastuolu puudumine: töötasu miinimumnõude kehtestamine töötamiseks elamisloa taotlemisel

15.11.2012Arvamus eelnõule: maksejõuetuse kompetentsikeskus ja pankrotihaldurite nimetamise kord

15.11.2012OPCAT kontrollkäik: Wismari Haigla AS

15.11.2012OPCAT kontrollkäik: SA Tallinna Lastehaigla

15.11.2012OPCAT kontrollkäik: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

14.11.2012Arvamus eelnõule: meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 283 SE

13.11.2012Vastuolu puudumine: riigilõiv viivisenõudelt

13.11.2012Soovitus: valdade vaheline lasteasutuse kulude katmine ja hüvitamine

12.11.2012Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 366 ja § 367 lg 1 põhiseaduspärasus (3-1-2-3-12)

12.11.2012Märgukiri: pakendiaktsiisi maksustamisperioodi erisuste kohta

12.11.2012OPCAT kontrollkäik: Koluvere Kodu

12.11.2012OPCAT kontrollkäik: SA Rapla Haigla psühhiaatriaosakond ning hooldusravi osakond

06.11.2012Kontrollkäik: MTÜ Maria ja lapsed asenduskodu Tudulinnas

05.11.2012Kontrollkäik: Kohtla-Nõmme Lastekodu

01.11.2012Kontrollkäik: Koeru Perekodu

30.10.2012Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lg 1 lause 1 (nr 3-4-1-25-12)

29.10.2012Soovitus: alalise elukoha nõue juhilubade vahetamisel

25.10.2012Kontrollkäik: Oisu Perekodu

24.10.2012Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lõiked 1 ja 22 ning lisa 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-23-12)

24.10.2012Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-24-12)

23.10.2012Arvamus eelnõule: elektroonilise oksjonikeskkonna käivitamine

22.10.2012Vastus Riigikogu liikmete arupärimisele: Eesti Vabariiki sisseveetava kütuse aktsiisiga maksustamine

Stenogramm õiguskantsleri vastusest Riigikogu liikmete arupärimisele

22.10.2012Vastus Riigikogu liikmete arupärimisele: Eesti Vabariiki sisseveetava kütuse aktsiisiga maksustamine

Stenogramm õiguskantsleri vastusest Riigikogu liikmete arupärimisele

19.10.2012Vastuolu puudumine: VangS § 31 lg 2, 3 ja 4 ning VangS § 44 lg 2 põhiseaduspärasus

19.10.2012Soovitus: kurti vahendava tõlgi kaasamine kohtuvälisesse süüteomenetlusse

18.10.2012Õigusrikkumise puudumine: vaide läbivaatamise peatamise õiguspärasus

16.10.2012Vastuolu puudumine: Euroopa Stabiilsusmehhanismi immuniteedid ja privileegid

11.10.2012Soovitus: kütuse maksustamine Eesti ja Venemaa maanteepiiripunktides

08.10.2012Vastuolu puudumine: viipekeele tõlketeenuse käibemaksuga maksustamine

08.10.2012Immuniteedimenetlus: Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt saadikupuutumatuse võtmise taotluste tagastamine Riigiprokuratuurile

08.10.2012Läbi vaatamata jätmine: isiku nimi kohtulahendis peale karistuse kustumist

01.10.2012Vastuolu puudumine: VangS § 25 lg 3 põhiseaduspärasus

28.09.2012Vastuolu puudumine: jälitustoimingud

28.09.2012Märgukiri: kriminaalmenetluse seadustiku § 339 lg 1 p 11 muutmiseks

28.09.2012Vastuolu puudumine: ülikooli teaduriga sõlmitav tähtajaline tööleping

28.09.2012Õigusrikkumise puudumine: vanglakaupluse külastamise võimaluste piiramine

21.09.2012Vastuolu puudumine: pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha

21.09.2012Vastuolu puudumine: mitmekordse karistamise keeld distsiplinaarmenetluses

19.09.2012Ettepanek Riigikogule: üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirang

19.09.2012Kontrollkäik: Muinsuskaitseamet

17.09.2012Õigusrikkumise puudumine: pikaajalise kokkusaamise jälgimine

17.09.2012Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 407 põhiseaduspärasus

17.09.2012Arvamus eelnõule: kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine

13.09.2012Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 põhiseaduspärasus (3-1-1-45-12)

13.09.2012Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja 22 ning lisa 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-21-12)

13.09.2012Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 14 põhiseaduspärasus (3-4-1-19-12)

11.09.2012Õigusrikkumise puudumine: vangla tegevus kirisaadetisega saadetud esemete käitlemisel

11.09.2012OPCAT kontrollkäik: PPA Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Kärdla kamber

11.09.2012Vastuolu puudumine: jälitustegevuse pädevusest vangla põhimääruses

05.09.2012Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: PRIA toetuste maksustamine tulumaksuga

05.09.2012Vastuolu puudumine: dividendide maksustamise sõltuvus Eesti äriühingu osalusest teises Eesti äriühingus

05.09.2012Märgukiri: edastatava dividendi tulumaksuga maksustamise sõltuvus äriühingu osalusest alamalseisvas äriühingus

03.09.2012Arvamus Riigikogule: poliitilise konkurentsi keskkonnast

30.08.2012Kontrollkäik: Pärnu Lasteküla

30.08.2012Vastuolu puudumine: elamisluba tingimisi enne tähtaega vangistusest vabanemise eeldusena

28.08.2012Soovitus: kinni peetava isiku viibimine tema kambri läbiotsimise juures

28.08.2012Märgukiri: põhikooli ja gümnaasiumi sisseastumisavaldused

28.08.2012Märgukiri: välismaal teisese arvamuse ning uuringute võimaldamine

27.08.2012Arvamus Riigikohtule: maksukorralduse seaduse § 136(1) lg 4 põhiseaduspärasus

27.08.2012Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja 22 ning lisa 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-17-12)

27.08.2012Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja 22 ning lisa 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-18-12)

27.08.2012Arvamus eelnõule: Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja põhimäärus

27.08.2012Soovitus: Viru Vangla kodukorra ning avaldaja vaide menetlemise õiguspärasus

23.08.2012Õigusrikkumise puudumine: postipakis lubatud esemed arestimajas

23.08.2012Kontrollkäik: Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskus

21.08.2012Märgukiri: kohustusliku pensionifondi osakud pärimise ja pankroti korral

17.08.2012Vastuolu puudumine: sünnitoetus Vändra vallas

17.08.2012Läbi vaatamata jätmine: järelevalve kohtutäiturite ametitegevuse üle

15.08.2012Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-16-12)

15.08.2012Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja 22 lisa 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-14-12)

15.08.2012Arvamus Riigikohtule: kuni 30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 põhiseaduspärasus (3-4-1-15-12)

13.08.2012Märgukiri: lahtise õlle müügi reguleerimisest

13.08.2012Vastuolu puudumine: menetlusabi tingimused

09.08.2012Vastuolu puudumine: õigusrikkumise preventiivse tuvastamise nõue kohtuvälises menetluses

30.07.2012Õiguskantsleri seisukoht: riigitagatise rakendumine õppelaenusaaja töövõimetuse tõttu

Seisukoht asjas 7-4/121047 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

 

30.07.2012Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: tolliametnike tegevus

30.07.2012Õiguskantsleri seisukoht: riigitagatise rakendumine õppelaenusaaja töövõimetuse tõttu

Seisukoht asjas 7-4/121047 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

 

26.07.2012Vastuolu puudumine: vangistusseaduse § 1 (1) lõike 7 ja "Täitmisplaani" § 13 lõike 2 põhiseaduspärasus

18.07.2012Vastuolu puudumine: toimetulekutoetuse määramine

18.07.2012Õigusrikkumise puudumine: selgitustaotlusele vastamine

18.07.2012Vastuolu puudumine: steriliseerimise vanuseline piirang

18.07.2012OPCAT kontrollkäik: PPA Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Pärnu kamber

16.07.2012Soovitus: sotsiaalmaksu tasumine alla 3-aastast last kasvatava vanema eest

16.07.2012Õigusrikkumise puudumine: politseiametnike tegevuse õiguspärasus

16.07.2012Õigusrikkumise puudumine: infotahvlitel kajastatud riigikeelne teave

16.07.2012Soovitus: kinnipeetavate hügieeni eest hoolitsemise võimalused, sh juuksuriteenuse osutamine Tallinna Vanglas

09.07.2012Märgukiri: täiendava sünnitoetuse maksmine Ruhnu vallas

09.07.2012Ettepanek Riigikogule: toote nõuetele vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausele 1 ja 2 põhiseadusele vastavus

04.07.2012Ettepanek Riigikogule: toetusstreikidest ette teatamine

04.07.2012Ettepanek Riigikogule: Eestis püsivalt viibimise absoluutne nõue kodakondsuse taotlemisel

03.07.2012Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 14 ja 20 koostoimes lisaga 1

03.07.2012Vastuolu puudumine: vangistusseaduse § 1(1) lg 5 ja lg 8 ning halduskohtumenetluse seadustiku § 47 lg 2 kooskõla põhiseadusega

02.07.2012Ettepanek Riigikogule: eestikeelse hariduse piisav kättesaadavus

22.06.2012Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja (20) 22 ning lisa 1

21.06.2012Õigusrikkumise puudumine: vanglateenistuse ametniku õigus anda suulist korraldust

20.06.2012Kontrollkäik: MTÜ Maria Lastekeskus Tapal (järelkontrollkäik)

18.06.2012Vastuolu puudumine: Rahandusministri määrusega kehtestatud kohaliku omavalitsusüksuse eelarvearuandluse vormid

18.06.2012Kaitseväelase ümberasumise hüvitise maksmine

18.06.2012Kontrollkäik: Rakvere Linnavalitsus

13.06.2012Soovitus: majandustegevuse registri ehitusvaldkonna registreeringud

05.06.2012Kontrollkäik: Valga lastekodu Kurepesa

04.06.2012Märgukiri: kutsesobivuse nõuete määruse § 20 lg 3 punkti 2 põhiseaduspärasus

31.05.2012Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 14 ja lisa 1

30.05.2012Ettepanek: isikut tõendavate dokumentide väljastamine

30.05.2012Märgukiri: Kaitseväe distsiplinaarmäärustiku punkti 191 põhiseadusega kooskõlla viimine

25.05.2012Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu 166 SE

24.05.2012Kontrollkäik: Tapa Vallavalitsus

18.05.2012Õigusrikkumise puudumine: nime muutmise soovi põhjendamise nõue

17.05.2012Märgukiri: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu arvutamise korra rakendamine

16.05.2012Ettepanek: erivajadusega lapse alusharidus

16.05.2012Õigusrikkumise puudumine: kinni peetava isiku abistamine riigikeelse dokumendi mõistmisel

11.05.2012Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (4-3-30-12)

11.05.2012Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja lisa 1 (4-3-33-12)

10.05.2012Vastuolu puudumine: kinnipeetava toetamine lähedaste poolt

03.05.2012Kontrollkäik: Tallinna Lastekodu Maarjamäe Keskus

03.05.2012OPCAT kontrollkäik: PPA Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Kuressaare kamber

27.04.2012Vastuolu puudumine: elektrialal tegutsevate isikute nõuetele vastavuse küsimus

26.04.2012Soovitus: isikute pöördumiste menetlemine

24.04.2012Vastuolu puudumine: kodakondsuse seaduse kooskõla soolise diskrimineerimise keelu põhimõttega

24.04.2012Arvamus eelnõule: planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõu

23.04.2012Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 385 punktis 26 sätestatud piirangu põhiseaduslikkus

20.04.2012Õigusrikkumise puudumine: sõidukite piiriületuse eelisjärjekorda võtmine

19.04.2012Vastuolu puudumine: Astangu ehitusmäärus

19.04.2012Ettepanek : sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamine

19.04.2012Märgukiri: tuulegeneraatorite mürale piirmäärade kehtestamine

19.04.2012Arvamus eelnõule: korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu

17.04.2012Kontrollkäik: Keila SOS Lasteküla

17.04.2012Seisukoht: püsielaniku mõiste

13.04.2012Märgukiri: laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

13.04.2012Kontrollkäik: Sõmeru Vallavalitsus

13.04.2012Kontrollkäik: Haiba Lastekodu

13.04.2012Soovitus: isikute pöördumiste menetlemine

10.04.2012Arvamus eelnõule: perekonnaseaduse muutmise eelnõu (eestkoste järelevalve)

10.04.2012Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja 22 ning lisa 1 põhiseaduslikkus

10.04.2012Ettepanek Riigikogule: töötuskindlustusstaaži arvestamine

10.04.2012Ettepanek: Väike-konnakotka püsielupaiga moodustamine

10.04.2012Vastuolu puudumine: karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamise põhimõte

09.04.2012Vastus Riigikogu liikmete arupärimisele: surma põhjustamisega lähedastele tekitatud kahju hüvitamine

Stenogramm õiguskantsleri vastusest Riigikogu liikmete arupärimisele

05.04.2012Soovitus: ootekambri kasutamine

04.04.2012Soovitus: haldusmenetluse alase teadlikkuse tõstmine

04.04.2012Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks: Lääne Prefektuuri keeldumine kriminaalmenetluse alustamisest

04.04.2012Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks: õigusvastase haldusakti kehtetuks tunnistamine

03.04.2012Vastus Riigikogu liikmete arupärimisele: kohaliku omavalitsuse autonoomia kaitse

Seoses arupärimise tagastamisega esitajatele ei andnud õiguskantsler arupärimisele Riigikogus suulist vastust.
 

30.03.2012Kontrollkäik: Viru-Nigula Vallavalitsus

30.03.2012Vastuolu puudumine: vanusepiirangud pürotehniliste toodete müümisel

29.03.2012Arvamus Riigikohtule: osaühingu osade kustutamine Eesti väärtpaberite keskregistrist osanike otsuse alusel

26.03.2012Arvamus eelnõule: perekonnaseaduse muutmise eelnõu (järelevalve eestkoste üle)

26.03.2012Õigusrikkumise puudumine: kinnipeetava suhtes alandava väljendi kasutamine

22.03.2012Kontrollkäik: Viimsi Perekodu

21.03.2012Ettepanek Riigikogule: Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest

19.03.2012Vastuolu puudumine: tõlkimise kulu kohtus

19.03.2012Märgukiri: püsivale tegevuskohale omistatud kasumi maksustamine

14.03.2012Märgukiri: relvaseaduse § 36 lg 1 p 6 põhiseaduspärasus

13.03.2012Arvamus Riigikohtule: välismaalaste seaduse § 12(3) lõike 5 koostoimes § 12 lg 9 punktiga 4 põhiseaduslikkus

13.03.2012Arvamus Riigikohtule: välismaalaste seaduse § 12(3) lõike 5 koostoimes § 12 lg 9 punktidega 4 põhiseaduslikkus

13.03.2012Soovitus: juurdepääs tervishoiuteenustele ning tõlke tagamine

12.03.2012Taotlus Riigikohtule: Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamisleping

12.03.2012Vastuolu puudumine: VangS § 1 (1) lg 8 (1) kooskõla PS § 13 lõikes 2 sätestatud õigusselguse põhimõttega

07.03.2012Soovitus: pöördumistele vastamine Tallinna Vanglas

07.03.2012Õigusrikkumise puudumine: privaatsus telefoni kasutamisel Tallinna Vanglas

05.03.2012Arvamus eelnõule: riigilõivuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

01.03.2012Kontrollkäik: Vinni Perekodu

28.02.2012Märgukiri: politseiametnike sõidukulude kompenseerimine

27.02.2012Soovitus: vahetu sunni kohaldamise ja tervisekahjustuste dokumenteerimine

22.02.2012Vastuolu puudumine: maamaksuseaduse muutmise seaduses kasutatavast terminoloogiast

22.02.2012Soovitus: kainenema toimetamise ja vahetu sunni kohaldamise õiguspärasus

21.02.2012Vastuolu puudumine: advokaadist esindaja leidmine

20.02.2012Kontrollkäik: Rahandusministeerium

15.02.2012Soovitus: Harju Maakohtule esitatud järelepärimisele vastamata jätmine

10.02.2012Soovitus: Tartu Vangla läbi viidud vaidemenetluste õiguspärasuse kontroll

10.02.2012Soovitus: kinnipeetava kirjavahetuse kulud

08.02.2012Soovitus: arhitektuurivõistlused Tartu linnas

07.02.2012Arvamus Riigikohtule: korruptsioonivastase seaduse § 19 lg 2 p 2 põhiseaduslikkus

02.02.2012Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku staatus

02.02.2012Soovitus: riigi rahastatav rehabilitatsiooniteenus

31.01.2012Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuva üksuse võlakohustuste tagamine

30.01.2012Märgukiri: Jõgeva valla sotsiaaltoetused

30.01.2012Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku §-s 366 sätestatud kriminaalasjas jõustunud kohtulahendi teistmise aluste (või vajaliku aluse puudumise) põhiseaduslikkus

30.01.2012Arvamus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku §-s 366 sätestatud kriminaalasjas jõustunud kohtulahendi teistmise aluste (või vajaliku aluse puudumise) põhiseaduslikkus

27.01.2012Õigusrikkumise puudumine: ulukid tiheasustusalal ja nende arvukuse reguleerimine

27.01.2012Õigusrikkumise puudumine: kohtute ja kohtutäituri ametitegevus

26.01.2012Märgukiri: Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muudatus

23.01.2012Arvamus eelnõule: vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise eelnõu

20.01.2012Vastuolu puudumine: kodu üürimine ja maamaksuvabastus

20.01.2012Õigusrikkumise puudumine: kaitseväeteenistuse staaž

20.01.2012Kontrollkäik: Tartu Väikelastekodu Käopesa

20.01.2012Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 põhiseaduslikkus

19.01.2012Arvamus eelnõule: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu

17.01.2012Ettepanek Riigikogule: kodakondsuse kaotamine seoses isikut tõendava dokumendi kehtetuks tunnistamisega

17.01.2012Soovitus: detailplaneeringu menetlemise aeg

17.01.2012Arvamus eelnõule: avaliku teenistuse seaduse eelnõu

16.01.2012Soovitus: vastutava isiku õiguste omistamine

12.01.2012Vastuolu puudumine: nakkevõrgu väikseim lubatud silmasuurus ahvenapüügil

11.01.2012Õigusrikkumise puudmine: välisriigis määratud vanglakaristuse kandmise Eestisse ületoomine

10.01.2012Märgukiri: Harku valla ehitusmäärus

09.01.2012Märgukiri: rahvusvahelise kaitse saanud isikute vastuvõtmine

09.01.2012Vastuolu puudumine: päästjate keskhariduse nõue

09.01.2012Soovitus: rahvusvahelise kaitse saanud isikute vastuvõtmine

06.01.2012Vastuolu puudumine: liiklusteooriaeksami sooritamine esmaste juhilubade vahetamisel

06.01.2012Soovitus: liiklusteooriaeksami sooritamine esmaste juhilubade vahetamisel

06.01.2012Arvamus eelnõule: VV otsuse eelnõu 130 "Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine

05.01.2012Vastuolu puudumine: juhilubade vahetamine

05.01.2012Arvamus eelnõule: korruptsioonivastase seaduse eelnõu

05.01.2012Õigusrikkumise puudumine: Tarbijakaitseameti tegevus pöördumistele vastamisel ja reisiettevõtjate nn mustade nimekirjade avaldamisel

23.12.2011Taotlus Riigikohtule: tehnovõrkude- ja rajatiste talumistasu

22.12.2011Soovitus: politseiametniku selgituskohustus ja isikutega suhtlemine

20.12.2011Vastuolu puudumine: piirijärjekorras ootavatelt sõidukitelt tasu nõudmine

12.12.2011Vastuolu puudumine: kinnipeetavate töötamine vanglas ja väljaspool vanglat

09.12.2011Märgukiri: sotsiaaltoetused Jõgeva vallas

09.12.2011Vastuolu puudumine: toidusoodustus ja töövihikute ostmise soodustus Jõgeva vallas

08.12.2011Märgukiri: sotsiaaltoetused Vormsi vallas

08.12.2011Vastuolu puudumine: üliõpilastele stipendiumi maksmine Vormsi vallas

07.12.2011Kontrollkäik: MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus

06.12.2011Vastuolu puudumine: kohtuniku teenistuskoha määramine

02.12.2011Soovitus: hoiatustrahvide menetlemine Tallinna munitsipaalpolitseis

01.12.2011Vastuolu puudumine: vangla poes müüdava kauba juurdehindlus

01.12.2011Vastuolu puudumine: avaliku võimu kandja laimamine

30.11.2011Kontrollkäik: MTÜ Vahtramägi asenduskodu Mäe-kodu

28.11.2011Vastuolu puudumine: veeteenuse hinnas sisalduva põhjendatud tulukuse komponendi arvestamine

25.11.2011Arvamus Riigikohtule: käibemaksuseaduse § 442 lõike 2 ning vedelkütuse seaduse § 3 lõike 3, § 41, § 42 lõike 2, § 14 lõike 3, § 15 lõike 3 ja § 36 lõike 5 põhiseaduslikkus

24.11.2011OPCAT kontrollkäik: Mõisamaa Hooldekodu

21.11.2011Soovitus: lastaeiarühmade arv Tallinnas

18.11.2011Vastuolu puudumine: kohalike omavalitsuste volikogude fraktsioonide pädevus

16.11.2011Märgukiri: juriidilise isiku endiste liikmete juurdepääs õigusemõistmisele

15.11.2011OPCAT kontrollkäik: Koluvere Hooldekodu

11.11.2011Vastuolu puudumine: määratlemata õigusmõiste

10.11.2011Kontrollkäik: Kohtla-Järve Lastekodu

08.11.2011Soovitus: kinnismälestiseks oleva hoone remont

08.11.2011Vastuolu puudumine: lapse hagejaks olemine ja esindamine elatise nõudmisel

08.11.2011Vastuolu puudumine: osaühingute ebavõrdne kohtlemine reservkapitali nõuete osas

04.11.2011Soovitus: elukohajärgse kooli määramine Saue vallas

03.11.2011OPCAT kontrollkäik: PPA Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Haapsalu kamber

03.11.2011OPCAT kontrollkäik: Valkla Hooldekodu

31.10.2011Vastuolu puudumine: teenistusaja arvestamine teenistusastme määramisel

28.10.2011Vastuolu puudumine: õiguskantsleri seisukohtade täitmise kohustuslikkus

27.10.2011Märgukiri: vallavolikogu liikme kirjalikule küsimusele vastamine

24.10.2011Vastuolu puudumine: relvaloa soetamine väärteo eest määratud karistuse kehtivuse ajal

19.10.2011Vastuolu puudumine: Vabariigi Valitsuse liitumine Rahvusvahelise Valuutafondiga

18.10.2011Kontrollkäik: Tahkuranna Vallavalitsus

17.10.2011Arvamus Riigikohtule: vanemahüvitise seaduse § 3 lõigete 7 ja 7-1 põhiseaduslikkus

Riigikohtu lahend

17.10.2011Arvamus Riigikohtule: vanemahüvitise seaduse § 3 lõigete 7 ja 7-1 põhiseaduslikkus

Riigikohtu lahend

14.10.2011OPCAT kontrollkäik: Tori Hooldekodu

13.10.2011Kontrollkäik: Paikuse Vallavalitsus

10.10.2011Soovitus: Pärnu naisterand

07.10.2011Vastuolu puudumine: tegevteenistuses kaitseväelase kuulumine Kaitseliidu kollegiaalsesse organisse

06.10.2011Märgukiri: korruptsioonivastasest seadusest tulenev tegevuspiirang

06.10.2011Vastuolu puudumine: tingimisi ennetähtaegne vabanemine

05.10.2011Märgukiri: Tallinna taksoveo eeskiri

04.10.2011Ettepanek: elukohajärgse kooli määramine Saue vallas

03.10.2011Arvamus eelnõule: kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu

03.10.2011Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: tõenditega tutvumine ja lähedastele informatsiooni andmine eeluurimise ajal

Kirjaliku küsimuse esitaja: Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin.

27.09.2011Vastuolu puudumine: riigilõivu suurus pankrotiavalduse esitamisel

26.09.2011Ettekanne Riigikogule: riigilõivude suurus

26.09.2011Märgukiri: riigilõivude suurus kohtusse pöördumisel

25.09.2011Arvamus eelnõule: Riigikogu otsuse eelnõu (EFSF)

22.09.2011Kontrollkäik: Karula Hooldekodu

21.09.2011OPCAT kontrollkäik: PPA Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Tartu kamber

20.09.2011Kontrollkäik: Ahtme Kool

19.09.2011Vastuolu puudumine: sõidusoodustused Saue linnas

19.09.2011Märgukiri: elukohajärgse kooli määramine Tallinnas

15.09.2011OPCAT kontrollkäik: Viru Vangla

15.09.2011OPCAT kontrollkäik: PPA Ida Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Jõhvi kamber

14.09.2011OPCAT kontrollkäik: PPA kodakondsus- ja migratsiooniosakonna migratsioonijärelevalvebüroo väljasaatmiskeskus

13.09.2011Vastuolu puudumine: lasteaiakohad Tallinnas

12.09.2011Vastuolu puudumine: volikogu liikme kirjalik küsimus vallavalitsuse liikmele

02.09.2011Arvamus Riigikohtule: halduskohtumenetluse seadustiku § 47-1 põhiseaduslikkus

Riigikohtu lahend

02.09.2011Arvamus Riigikohtule: halduskohtumenetluse seadustiku § 74 -1 põhiseaduslikkus

Riigikohtu lahend

02.09.2011Vastuolu puudumine: sõidukite piiriületuskord Narva ja Koidula piiripunktides

02.09.2011Vastuolu puudumine: füüslisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks

26.08.2011Vastuolu puudumine: lapse ülalpidamiskohustus vanglas

26.08.2011Arvamus Riigikohtule: tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 182 lg 2 p 3 põhiseaduslikkus

Riigikohtu lahend

26.08.2011Arvamus eelnõule: riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu

23.08.2011Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse lisa 1 viimase lause põhiseaduslikkus

Riigikohtu lahend

22.08.2011Vastuolu puudumine: rahvaloenduse andmete üleandmine rahvastikuregistrile

17.08.2011Arvamus Riigikohtule: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 50 põhiseaduslikkus

Riigikohtu lahend

17.08.2011OPCAT kontrollkäik: PPA Ida Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Rakvere kamber

16.08.2011Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lg 11

16.08.2011Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lõigete 13 ja 18 koostoime regulatsiooni põhiseaduspärasus

16.08.2011Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lõigete 11 ja 18 koostoime regulatsiooni põhiseaduslikkus

Riigikohtu lahend

16.08.2011Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: gümnaasiumi õppekeel

Kirjaliku küsimuse esitaja: Riigikogu liige Yana Toom.

15.08.2011Vastuolu puudumine rahalise karistuse kandmine

15.08.2011OPCAT kontrollkäik: Läänemaa Haigla psühhiaatriaosakond

09.08.2011OPCAT kontrollkäik: Tartu vanglas asuv vanglate psühhiaatriaosakond

08.08.2011Vastuolu puudumine: tulumaksuseaduse uus regulatsioon

02.08.2011Soovitus: asenduskodudes viibivate laste elatis

01.08.2011Vastuolu puudumine: audiitorite korduva eksamineerimise nõue

22.07.2011Vastuolu puudumine: autoveoteenuse osutamisele esitatavad nõuded

21.07.2011Märgukiri: elukohajärgse kooli määramine Otepääl

21.07.2011Märgukiri: elatisvõlglaste nimekirjade avalikustamine

21.07.2011Vastuolu puudumine: majandusaasta aruande elektrooniliselt esitamise kohustus

21.07.2011Vastuolu puudumine: vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamine

21.07.2011Vastuolu puudmine: olmejäätmete vedaja konkurss

21.07.2011Vastuolu puudumine: kohtuotsuse jõustumise sidumine kolmandate isikute edasikaebeõigusega

21.07.2011Arvamus eelnõule: tehnovõrkude- ja rajatiste analüüs

21.07.2011Arvamus eelnõule: maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu

21.07.2011Vastuolu puudumine: lasteaiakohad Saue vallas

11.07.2011Märgukiri: gümnaasiumi õppekeel

11.07.2011Vastuolu puudumine: riigilõivu suurus mootorsõiduki registreerimistunnistusele märke tegemisel

11.07.2011Vastuolu puudumine: maaomaniku õigus korraldada ja keelata jahipidamist

11.07.2011Arvamus Riigikohtule: liiklusseaduse § 202 lõike 7 ja Vabariigi Valitsuse 27.08.2002 määruse nr 279 „Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja määrad“ põhiseaduslikkus

Riigikohtu otsus

04.07.2011Vastuolu puudumine: maavara kaevandusõiguse tasu

04.07.2011Vastuolu puudumine: lumetõrje Kaiu vallas

04.07.2011Märgukiri: politsei- ja piirivalveseaduse üleminekuregulatsioon

30.06.2011Märgukiri: trahvimääruse peale esitatud määruskaebuse kohta tehtud ringkonnakohtu määruse edasikaebamine Riigikohtusse

30.06.2011Ettepanek: isiku pöördumisele vastamine

21.06.2011Märgukiri: kinnipeetavate kirjavahetus kohtutäituritega

20.06.2011Märgukiri: kollektiivlepingu tingimuste täitmine peale lepingu kehtivuse lõppemist

20.06.2011Märgukiri: tõlke tagamise kohustus kohtueelses kriminaalmenetluses

20.06.2011Vastuolu puudumine: e-hääletamine

20.06.2011Vastuolu puudumine: mootorsõiduki väljaspool teed joobes juhtimise keeld

17.06.2011Vastuolu puudumine: täitetoimiku dokumentide koopiate saamiseks nõutav tasu

17.06.2011Kontrollkäik: Haapsalu Tööotsijate Ühingu poolt peetav kodutute varjupaik

16.06.2011Vastuolu puudumine: tegevusloa taotlemine tee ehitamiseks

16.06.2011Vastuolu puudumine: kodumajapidemaises kasutatava küttematerjali maksustamine

15.06.2011Soovitus: kohtu suhtlemine menetlusosalistega

14.06.2011Vastuolu puudumine: kinnipeetava töötamiskohustus

13.06.2011Vastuolu puudumine: pakendamata tubaka müük vangla poes

13.06.2011Vastus Riigikogu liikmete arupärimisele: e-hääletamine

Stenogramm õiguskantsleri vastusest Riigikogu liikmete arupärimisele

10.06.2011Vastuolu puudumine: invatransporditeenuse osutamine

10.06.2011Vastuolu puudumine: vanglaametniku erapooletus distsiplinaarasjade menetlemisel

10.06.2011Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: koolikatsed esimesse klassi astumiseks

Kirjaliku küsimuse esitaja: Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta.

09.06.2011Vastuolu puudumine: rahalise karistuse tasumise pikendamine või ajatamine

09.06.2011OPCAT kontrollkäik: Sõmera Hooldekodu

07.06.2011Kontrollkäik: MTÜ Maria Lastekeskus Tapal

07.06.2011Kontrollkäik: Tapa Laste- ja Noortekodu

07.06.2011Kontrollkäik: Audru Vallavalitsus

07.06.2011OPCAT kontrollkäik: Ahtme Haigla

06.06.2011Kontrollkäik: Sauga Vallavalitsus

31.05.2011Märgukiri: kaugküttepiirkonna ja kaugküttekulude määramine

31.05.2011Vastuolu puudumine: vahistatute ja kinnipeetavate erinev kohtlemine

31.05.2011Soovitus: ebapiisav ehitusjärelevalve ja isikute pöördumistele mittevastamine Võru vallas

31.05.2011Kontrollkäik: Lahmuse Kool

30.05.2011Vastuolu puudumine: linnaosade ümberkujundamine Tallinnas

30.05.2011Vastuolu puudumine: Häädemeeste valla 2011. aasta eelarve

26.05.2011Vastuolu puudumine: reoveepuhastusjaamade kuja regulatsioon

26.05.2011Vastuolu puudumine: haiglate rahastamine

26.05.2011Vastuolu puudumine: kriminaalhooldusametnike tegevust puudutav regulatsioon

25.05.2011Märgukiri: alkoholi pakkumine ja müümine e-kaubanduses

24.05.2011Märgukiri: joobeseisundi tuvastamise korra rakendamine

23.05.2011Märgukiri: töötuskindlustusstaaži arvutamine

23.05.2011Märgukiri: samasooliste isikute peresuhe

23.05.2011Vastuolu puudumine: samasooliste isikute abielu tühisus

23.05.2011Vastuolu puudumine: mopeedi liikluskindlustus ja registrerimismärk

23.05.2011OPCAT kontrollkäik: Kaagvere erikool

23.05.2011Kontrollkäik: Pärnu Linnavalitsus

19.05.2011OPCAT kontrollkäik: Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

19.05.2011OPCAT kontrollkäik: Erastvere Hooldekodu

17.05.2011Ettepanek Riigikogule: jälitustegevus

Stenogramm õiguskantsleri ettepaneku esitamisest Riigikogus

17.05.2011Vastus Riigikogu liikme kirjalikuke küsimusele: Eesti Haigekassa nõukogu otsuse põhiseaduspärasus

Kirjaliku küsimuse esitaja: Riigikogu liige Kalev Kotkas

13.05.2011Vastuolu puudumine: politsei- ja piirivalveseaduse üleminekuregulatsioon

13.05.2011Vastuolu puudumine: lasteaiatoetus Saue vallas

10.05.2011Vastuolu puudumine: põllumajandustoetuste määramine

10.05.2011Vastuolu puudumine: Riigikohtus esindamisele esitatavad nõuded

09.05.2011Märgukiri: võrdse kohtlemise seaduse kohaldamisala määratlemine

09.05.2011Soovitus: diskrimineerimine poliitilise veendumuse alusel

05.05.2011Arvamus Riigikohtule Tartu Linnavolikogu 19.09.2002 määruse nr 120 „Koormise kehtestamine heakorra eeskirja täitmiseks“ põhiseaduslikkus

Riigikohtu otsus

02.05.2011Vastuolu puudumine: toimetulekutoetuste määramine Kiviõlis

28.04.2011OPCAT kontrollkäik: Võisiku hooldekodu

28.04.2011OPCAT kontrollkäik: Sillamäe hooldekodu

27.04.2011Kontrollkäik: Raikküla Kool

26.04.2011Vastuolu puudumine: maamaksu tõusu hüvitamine Tallinnas

14.04.2011Kontrollkäik: Imastu Koolkodu

12.04.2011Ettepanek: isikuandmete avaldamine Statistikaametis

12.04.2011Soovitus: haldusväliste isikute kaasamine

12.04.2011OPCAT kontrollkäik: PPA Ida Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Narva kamber

11.04.2011Märgukiri: alaealise määratlemata kodakondsusega isiku kodakonduse taotlemine

06.04.2011Märgukiri: ohjeldusmeetmena rahustusvoodi kasutamine

06.04.2011Vastuolu puudumine: kinnipeetavate poolt võõrkeeles esitatud vaided ja kahju hüvitamise taotlused

05.04.2011Vastuolu puudumine: kodakondsuse ja migratsiooni ametnike vanusepiirang

01.04.2011Vastuolu puudumine: sünnituslehe kestuse lühendamine

01.04.2011Märgukiri: sünnituslehe kestuse lühendamine

01.04.2011OPCAT kontrollkäik Tartu vanglas asuv vanglate psühhiaatriaosakond

31.03.2011Soovitus: talveriiete väljastamine vanglas

31.03.2011Kontrollkäik: Rakvere Eakate Kodu

31.03.2011Arvamus Riigikohtule: riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju seaduse §1 põhiseaduslikkus

Riigikohtu otsus

30.03.2011Kontrollkäik: Haridus- ja teadusministeerium

28.03.2011Soovitus: ühistraspordi ID pileti ostmine

25.03.2011Vastuolu puudumine: ennetähtaegne vanaduspension

24.03.2011OPCAT kontrollkäik: Ravila hooldekodu

24.03.2011OPCAT kontrollkäik: Rapla Maakonnahaigla

22.03.2011Arvamus Riigikohtule: looduskaitseseaduse § 10 lg 1 põhiseaduslikkus

Riigikohtu otsus

21.03.2011Vastuolu puudumine: maamaksu tõus Harku vallas

14.03.2011Arvamus Riigikohtule: relvaseaduse § 36 lg 1 p 8 põhiseaduslikkus

Riigikohtu otsus

10.03.2011Kontrollkäik: Kernu hooldekodu

08.03.2011Kontrollkäik: Keeleinspektsioon

08.03.2011Arvamus Riigikohtule: riigilõivuseaduse § 56 lg 19 põhiseaduslikkus

Riigikohtu otsus

07.03.2011OPCAT kontrollkäik: Tallinna vangla

03.03.2011Ettepanek: EL liikmesriigi juhiloa vahetamine Eesti juhiloa vastu

02.03.2011OPCAT kontrollkäik: Viljandi Haigla sotsiaalhoolekande üksus

02.03.2011OPCAT kontrollkäik: Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik

01.03.2011Märgukiri: töölepingu ülesütlemise hüvitise maksmine vanemahüvitise saamise ajal

01.03.2011Vastuolu puudumine: kaitseväes töölepingu sõlminud isikute kohustus tagastada koondamishüvitis

01.03.2011OPCAT kontrollkäik: PPA Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Võru ja Valga kambrid

25.02.2011Arvamus eelnõule: haldusmenetluse seaduse muutmise eelnõu ettevalmistamine

18.02.2011Soovitus: kohtueelse uurimise andmete avalikustamine

16.02.2011OPCAT kontrollkäik: Ahtme Haigla

15.02.2011Vastuolu puudumine: panga teenustasu liiklustrahvi maksmisel

12.02.2011Ettepanek: vaideotsuse menetlemine

08.02.2011Märgukiri: endise Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse tegevust puudutava normistiku korrastamine

08.02.2011Vastuolu puudumine: korteriühistu liikmelisus mitme omaniku korral

08.02.2011Ettepanek: liiklusmärkide kasutamine erateedel ja eraparklates

03.02.2011Ettepanek: sissesõidukeelu kohaldamine

03.02.2011Ettepanek: tähtajalise elamisloa pikendamine

03.02.2011Soovitus: kohtulikult karistatud isiku üleandmine

03.02.2011Arvamus eelnõule: politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu

02.02.2011Märgukiri: poliitilise ja valimisreklaami edastamine Eesti Rahvusringhäälingus

27.01.2011Soovitus: isiku pöördumisele vastamine

26.01.2011Vastuolu puudumine: karistuse täitmise aegumise peatumine

25.01.2011Märgukiri: kaevetööde reguleerimine kohalikes omavalitsustes

24.01.2011OPCAT kontrollkäik: Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinik

24.01.2011Arvamus Riigikohtule: tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 181 lg 3-1 põhiseaduslikkus

Riigikohtu otsus

20.01.2011Arvamus eelnõule: keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu

19.01.2011Märgukiri: kiirlaenude intressimäärad

18.01.2011Vastuolu puudumine: eksami sooritamine juhilubade vahetamiseks

18.01.2011Vastuolu puudumine: uue liiklusseaduse jõustumisaja edasilükkumine

17.01.2011Soovitus: ratsutamist keelavate liiklusmärkide paigaldamine metsateele

17.01.2011Vastuolu puudumine: teose raamatukogust laenutamise eest autorile makstav tasu

17.01.2011Vastuolu puudumine: vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamine

13.01.2011Arvamus eelnõule: vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse, karistusseadustiku ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu

07.01.2011Vastuolu puudumine: kohaliku omavalitsuse üksused Pärnu maakonnas

06.01.2011Arvamus Riigikohtule: halduskohtumenetluse seadustiku § 29 lg 3, § 30 lg 2 p 2, § 74-1 lg 1 koostoimes maksukorralduse seaduse §-ga 136-1 põhiseaduslikkus

Riigikohtu otsus

04.01.2011Soovitus_eestkosteasutuse nõusolek ema ja lapse kooseluks vanglas

29.12.2010Märgukiri: Rahvastikuregistrijärgsel elukohal põhinevad ühistranspordi sõidusoodustused Tallinnas

27.12.2010Märgukiri: Väljasaatmiskeskuse kinnipidamistingimused

15.12.2010Kontrollkäik: Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse eakate hooldusosakond

14.12.2010Märgukiri: volitusnorm koerte ja kasside pidamise eeskirjade kehtestamiseks

09.12.2010Kontrollkäik: Narva-Jõesuu hooldekodu

09.12.2010OPCAT kontrollkäik: Narva Haigla psühhiaatriaosakond

08.12.2010Arvamus Riigikohtule: tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lg 1 (3-2-1-62-10)

03.12.2010Märgukiri: riigilõivuseaduse tõlgendamine

03.12.2010Märgukiri: energiaauditite vormi ja teostamise korra nõuded

03.12.2010Märgukiri: julgeolekuasutuste seaduse muutmine

22.11.2010OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti väljasaatmiskeskus

17.11.2010Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: lisatasu magistrikraadi eest

12.11.2010OPCAT kontrollkäik: Pärnu Haigla psühhiaatriakliinik

10.11.2010OPCAT kontrollkäik: PPA Põhja Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja

04.11.2010OPCAT kontrollkäik: Kaagvere Erikool

28.10.2010Taotlus Riigikohtule: Tallinna sünnitoetus

Kohtuotsus

Eriarvamus

25.10.2010Vastuolu puudumine: maksukorralduse seaduse §-d 115 ja 117

25.10.2010Märgukiri: Tallinna maamaksuvabastus

22.10.2010Arvamus eelnõule: karistusregistri seaduse eelnõu

22.10.2010Märgukiri: tsiviilõhusõiduki meeskonnaliikmete välislähetuse päevaraha ja kuluhüvitised

13.10.2010OPCAT kontrollkäik: Õhutõrjepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

13.10.2010OPCAT kontrollkäik: Õhutõrjepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

13.10.2010OPCAT kontrollkäik: Õhutõrjepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

13.10.2010OPCAT kontrollkäik: Õhutõrjepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.10.2010OPCAT kontrollkäik: PPA Põhja Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Tallinna kainestusmaja

06.10.2010Ettepanek Kiili Vallavolikogule: ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumistasu

13.09.2010Märgukiri: tasuta hariduse pakkumine Keilas

03.09.2010OPCAT kontrollkäik: Pioneeripataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

03.09.2010OPCAT kontrollkäik: Pioneeripataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

03.09.2010OPCAT kontrollkäik: Pioneeripataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

03.09.2010OPCAT kontrollkäik: Pioneeripataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

26.07.2010OPCAT kontrollkäik: Rapla Maakonnahaigla psühhiaatriaosakond

22.07.2010OPCAT kontrollkäik: PPA Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Kuressaare kamber

19.07.2010Märgukiri: koormised heakorra tagamiseks Tartu linnas

15.07.2010Ettepanek Riigikogule: tehnovõrkude- ja rajatiste talumistasu

Stenogramm õiguskantsleri ettepaneku esitamisest Riigikogus

12.07.2010Märgukiri: Jahipiirkonna kasutusõiguse luba

09.07.2010OPCAT kontrollkäik: Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku 5. osakond

08.07.2010Ettepanek Tallinna Linnavolikogule: Tallinna sünnitoetus

06.07.2010OPCAT kontrollkäik: Läänemaa Haigla psühhiaatriaosakond

05.07.2010Märgukiri: soojuse piirhinna kooskõlastamine Tormas

28.06.2010OPCAT kontrollkäik: PPA Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Paide kambrer ja Lõuna Prefektuuri Viljandi kamber

21.06.2010Märgukiri: Välislähetusse saadetud teenistuja lapse koolituskulude hüvitamine

10.06.2010Vastuolu puudumine: metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus

08.06.2010OPCAT kontrollkäik: Võisiku Hooldekodu

07.06.2010Taotlus Riigikohtule: Tallinna vee hind

Kohtumäärus

 

04.06.2010Vastuolu puudumine: fraktsioonide moodustamine kohaliku omavalitsuse üksuse volikogus

03.06.2010Vastuolu puudumine: statistilistest vaatlustes osalemise kohustuslikkus

02.06.2010Ettekanne Riigikogule: ajutise peavarju ja varjupaigateenuse kättesaadavus

01.06.2010OPCAT kontrollkäik: Tallinna Laste Turvakeskuse järelkontroll

01.06.2010Vastuolu puudumine: eestkostja määramise menetlus

31.05.2010OPCAT kontrollkäik: Miinilaevade Division

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.05.2010OPCAT kontrollkäik: Miinilaevade Division

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.05.2010OPCAT kontrollkäik: Miinilaevade Division

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.05.2010OPCAT kontrollkäik: Miinilaevade Division

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

24.05.2010Vastuolu puudumine: elektriseadmete kasutamine vanglas

20.05.2010OPCAT kontrollkäik: Harku Vangla

17.05.2010Märgukiri: Kustunud karistuse arvestamine vanglateenistusse võtmisel

17.05.2010Märgukiri: Vanglavälise suhtlemise andmete kogumine

17.05.2010Märgukiri: välismaalsele rahvusvahelise kaitse andmine

10.05.2010Märgukiri: pikapäevarühmas osalemise tasu põhikoolis ja gümnaasiumis

07.05.2010Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: vaimupuudega noore teovõime piiramine

04.05.2010OPCAT kontrollkäik: Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik

04.05.2010OPCAT kontrollkäik:Viljandi Haigla Hooldusravi- ja sotsiaalhoolekande osakond

29.04.2010Vastuolu puudumine: kohtumääruse ebasikaebamine ja ennetähtaegne vabanemine

28.04.2010OPCAT kontrollkäik: Staabi- ja Sidepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.04.2010OPCAT kontrollkäik: Staabi- ja Sidepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.04.2010OPCAT kontrollkäik: Staabi- ja Sidepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.04.2010Märgukiri: käitumiskontrolli rakendamine kohtuotsuse kuulutamisest

28.04.2010OPCAT kontrollkäik: Staabi- ja Sidepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

27.04.2010Vastuolu puudumine: tulirelva kasutamine eraisiku poolt

Seisukoht asjas 6-1/100692 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

27.04.2010Vastuolu puudumine: tulirelva kasutamine eraisiku poolt

Seisukoht asjas 6-1/100692 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

27.04.2010Vastuolu puudumine: tulirelva kasutamine eraisiku poolt

Seisukoht asjas 6-1/100692 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

27.04.2010Vastuolu puudumine: tulirelva kasutamine eraisiku poolt

Seisukoht asjas 6-1/100692 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

26.04.2010Vastuolu puudumine: karistusregistrist andmete kustutamine

Seisukoht asjas 6-1/100233 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

26.04.2010Vastuolu puudumine: karistusregistrist andmete kustutamine

Seisukoht asjas 6-1/100233 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

26.04.2010Vastuolu puudumine: karistusregistrist andmete kustutamine

Seisukoht asjas 6-1/100233 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

26.04.2010Vastuolu puudumine: karistusregistrist andmete kustutamine

Seisukoht asjas 6-1/100233 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

22.04.2010Vastuolu puudumine: rahatrahvi asendamine arestiga

Seisukoht asjas 6-1/100617 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

22.04.2010Vastuolu puudumine: rahatrahvi asendamine arestiga

Seisukoht asjas 6-1/100617 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

22.04.2010Vastuolu puudumine: rahatrahvi asendamine arestiga

Seisukoht asjas 6-1/100617 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

22.04.2010Vastuolu puudumine: rahatrahvi asendamine arestiga

Seisukoht asjas 6-1/100617 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

22.04.2010OPCAT kontrollkäik: PPA Lääne Prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja Haapsalu ja Kärdla kambrid

12.04.2010Vastuolu puudumine: töötutoetuse suuruse arvutamine

Seisukoht asjas 6-1/100591 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

12.04.2010Vastuolu puudumine: töötutoetuse suuruse arvutamine

Seisukoht asjas 6-1/100591 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

12.04.2010Vastuolu puudumine: töötutoetuse suuruse arvutamine

Seisukoht asjas 6-1/100591 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

12.04.2010Vastuolu puudumine: töötutoetuse suuruse arvutamine

Seisukoht asjas 6-1/100591 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.04.2010Vastuolu puudumine: Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu lahendid

Seisukoht asjas 6-1/100589 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.04.2010Vastuolu puudumine: Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu lahendid

Seisukoht asjas 6-1/100589 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.04.2010Vastuolu puudumine: Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu lahendid

Seisukoht asjas 6-1/100589 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.04.2010Vastuolu puudumine: Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu lahendid

Seisukoht asjas 6-1/100589 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

07.04.2010Vastuolu puudumine: lapsele makstava elatise maksustamine

Seisukoht asjas 6-1/100556 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

07.04.2010Vastuolu puudumine: lapsele makstava elatise maksustamine

Seisukoht asjas 6-1/100556 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

07.04.2010Vastuolu puudumine: lapsele makstava elatise maksustamine

Seisukoht asjas 6-1/100556 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

07.04.2010Vastuolu puudumine: lapsele makstava elatise maksustamine

Seisukoht asjas 6-1/100556 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

06.04.2010Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: fraktsiooni ametnike töötasu

06.04.2010Kontrollkäik: Kernu hooldekodu

05.04.2010Ettepanek: isiku abivajaduse selgitamine ja eluasemeteenuse osutamine

Seisukoht asjas 7-5/100119 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

05.04.2010Ettepanek: isiku abivajaduse selgitamine ja eluasemeteenuse osutamine

Seisukoht asjas 7-5/100119 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

05.04.2010Ettepanek: isiku abivajaduse selgitamine ja eluasemeteenuse osutamine

Seisukoht asjas 7-5/100119 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

05.04.2010Ettepanek: isiku abivajaduse selgitamine ja eluasemeteenuse osutamine

Seisukoht asjas 7-5/100119 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: rahalise karistuse sissenõudmise aegumine ja vabanemistoetus

Seisukoht asjas 6-1/100514 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: rahalise karistuse sissenõudmise aegumine ja vanglast vabanemisel makstav toetus

Seisukoht asjas 6-1/100514 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: kinnipeetava töölt kõrvaldamine kriminaalmenetluse alustamise tõttu

Seisukoht asjas 6-3/100525 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: kinnipeetava töölt kõrvaldamine kriminaalmenetluse alustamise tõttu

Seisukoht asjas 6-3/100525 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: rahalise karistuse sissenõudmise aegumine ja vanglast vabanemisel makstav toetus

Seisukoht asjas 6-1/100514 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: rahalise karistuse sissenõudmise aegumine ja vabanemistoetus

Seisukoht asjas 6-1/100514 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: kinnipeetava töölt kõrvaldamine kriminaalmenetluse alustamise tõttu

Seisukoht asjas 6-3/100525 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: rahalise karistuse sissenõudmise aegumine ja vanglast vabanemisel makstav toetus

Seisukoht asjas 6-1/100514 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: rahalise karistuse sissenõudmise aegumine ja vabanemistoetus

Seisukoht asjas 6-1/100514 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: kinnipeetava töölt kõrvaldamine kriminaalmenetluse alustamise tõttu

Seisukoht asjas 6-3/100525 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: rahalise karistuse sissenõudmise aegumine ja vanglast vabanemisel makstav toetus

Seisukoht asjas 6-1/100514 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

31.03.2010Vastuolu puudumine: elektritootjate toetused

31.03.2010Vastuolu puudumine: rahalise karistuse sissenõudmise aegumine ja vabanemistoetus

Seisukoht asjas 6-1/100514 on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

23.03.2010Märgukiri: asenduskoduteenusel viibiva täiskasvanud isiku liikumisvabadus

23.03.2010Ettepanek Tallinna Linnavalitsusele: Tallinna vee hind

15.03.2010Vastuolu puudumine: piirangud põllumajandusmaa omandamisele

11.03.2010Kontrollkäik: Töötukassa

09.03.2010OPCAT kontrollkäik: Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik

08.03.2010Vastuolu puudumine: vaiete lahendamine vanglas

08.03.2010Vastuolu puudumine: vaiete lahendamine vanglas

08.03.2010Vastuolu puudumine: vaiete lahendamine vanglas

08.03.2010Vastuolu puudumine: vaiete lahendamine vanglas

02.03.2010Märgukiri: avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste regulatsioon

02.03.2010OPCAT kontrollkäik: Valkla Hooldekodu

01.03.2010Vastuolu puudumine: töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks hagi esitamise tähtaeg

22.02.2010Märgukiri: spordirajatise või spordivahendite kasutamise käibemaksuvabastus

19.02.2010Märgukiri: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise regulatsioon Narva Jõesuus

19.02.2010Kontrollkäik: Tallinna Hoolekande Keskuse kodutute öömaja

17.02.2010Märgukiri: Tallinna taksoveoeeskiri

16.02.2010Arvamus eelnõule: päästeseaduse eelnõu

16.02.2010OPCAT kontrollkäik: Jõhvi Noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskus

12.02.2010Märgukiri: harrastuskalapüügi kalastuskaartide andmise kord

11.02.2010Kontrollkäik: Tööinspektsioon

08.02.2010Vastuolu puudmine: 2009. aasta lisaeelarve menetlemine ja ametipalkade maksmise ajutine korraldus

04.02.2010Arvamus eelnõule: erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

03.02.2010Vastuolu puudumine: mahaarvamised kinnipeetava isikuarvele laekunud rahast

26.01.2010Vastuolu puudumine: haridusasutuses ja tervishoiuasutuses töötavate logopeedide erinev kohtlemine

26.01.2010OPCAT kontrollkäik: Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumid

22.01.2010OPCAT kontrollkäik: Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

15.01.2010Kontrollkäik: Kultuuriministeerium

15.01.2010Kontrollkäik: Haapsalu Tööotsijate Ühingu kodutute varjupaik

14.01.2010Arvamus eelnõule: kohtute seaduse eelnõu

13.01.2010Taotlus Riigikohtule: transpordivahendile tasu kehtestamine Narva piiripunktis

Kohtumäärus

Kohtuotsus

13.01.2010Taotlus Riigikohtule: piiriületusjärjekord Narva piiripunktis

Kohtumäärus

Kohtuotsus

11.01.2010Kontrollkäik: Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kodutute varjupaigad

23.12.2009Vastuolu puudumine pornograafilise sisuga ajakirjade oammaine vanglas

22.12.2009Kontrollkäik: Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse kodutute varjupaik

18.12.2009Taotlus Riigikohtule: poliitilise välireklaami keelustamine

Kohtuotsus

16.12.2009Vastuolu puudumine: Euroopa Liidu kodaniku nimetamine vallavanemaks

16.12.2009Märgukiri: parvlaevaliinide hinnakiri

15.12.2009Vastuolu puudumine: kaugkütteseadusega kehtestatud soojuse hind

14.12.2009Kontrollkäik: Nöörimaa Tugikodu täiskasvanute erakorraline öömaja

11.12.2009Kontrollkaik: Viimsi Vallavalitsus

10.12.2009Ettepanek Narva Linnavalitsusele: transpordivahendile tasu kehtestmine Narva piiripunktis

10.12.2009Ettepanek Narva Linnavalitsusele: piiriületusjärjekord Narva piiripunktis

03.12.2009Märgukiri: pakendi kogumiskohtade arv

03.12.2009OPCAT kontrollkäik: Ida Prefektuuri Narva ja Rakvere politseiosakonna arestimaja

30.11.2009Vastuolu puudumine: isiklike asjade lubamine kartseri kambrisse

30.11.2009Vastuolu puudumine: töötuskindlustusmakse määrad

17.11.2009Märgukiri: ehitusmääruses detailplaneeringu algatamise ja kehtestamise regulatsioon Rae vallas

16.11.2009Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: erakondade rahastamine

13.11.2009Vastuolu puudumine: elektriseadme kasutamise kulud vanglas

09.11.2009Kontrollkäik Logistikapataljoni

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.11.2009OPCAT Kontrollkäik: Logistikapataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.11.2009OPCAT Kontrollkäik: Logistikapataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.11.2009Kontrollkäik: Valga Jaanikese Kool

09.11.2009OPCAT Kontrollkäik: Logistikapataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

05.11.2009Kontrollkaik: Rae Vallavalitsus

04.11.2009Vastuolu puudumine: tahtlikult toime pandud kuriteo eest karistatud isiku teenistusse võtmine

03.11.2009Vastuolu puudumine: sotsiaaltoetused Karula vallas

30.10.2009Vastuolu puudumine: Kaitseliidu liikmete sotsiaalsed tagatised

30.10.2009Vastuolu puudumine: vabanemistoetuse hoiustamine

29.10.2009Kontrollkaik: Kiili Vallavalitus

27.10.2009Vastuolu puudumine: maksekäsu kiirmenetluse avalduse elektrooniline esitamine

27.10.2009Vastuolu puudumine: kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja kasutamine

23.10.2009Vastuolu puudumine: erametsanduse toetus

23.10.2009Vastuolu puudumine: võõrkeelse kaebuse menetlemine vanglas

16.10.2009Kontrollkäik: Porkuni Kool

15.10.2009Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele:eelarvevahendite kasutamise piiramise põhiseaduspärasus

15.10.2009OPCAT kontrollkäik: Lõuna Prefektuuri Võru ja Valga politseijaoskonna arestimaja

12.10.2009OPCAT kontrollkäik: Mereväebaas

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

12.10.2009OPCAT kontrollkäik: Mereväebaas

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

12.10.2009OPCAT kontrollkäik: Mereväebaas

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

12.10.2009OPCAT kontrollkäik: Mereväebaas

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.10.2009Kontrollkäik: Jõgeva Linna Sotsiaalmaja Kodutute öömaja

08.10.2009Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: korruptsioonioht Paide linnas

07.10.2009Vastuolu: puudumine kustunud karistuse arvestamine vanglateenistusse võtmisel

06.10.2009OPCAT kontrollkäik: Koeru Hooldekeskus

30.09.2009OPCAT Kontrollkäik: KMA Väljasaatmiskeskus (järelkontrollkäik)

30.09.2009OPCAT kontrollkäik: Põhja Politseiprefektuuri Korrakaitseosakonna arestimaja

30.09.2009OPCAT kontrollkäik: Tartu Vangla

30.09.2009OPCAT kontrollkäik: Tapa Erikool

28.09.2009Märgukiri: olmejäätmeveo korraldus

24.09.2009Märgukiri: arestimajas kartserikaristust kandvale isikule kehtestatud piirangud

24.09.2009Märgukiri: suitsetamise regulatsioon vanglas

18.09.2009Vastuolu puudumine: veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu kehtestamine

15.09.2009Ettekanne Riigikogule: rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus sõltuvushäiretega lastele

11.09.2009Vastuolu puudumine: kartseri sisustus vanglas

10.09.2009Märgukiri: haigushüvitise maksmine ja haiguslehtede õigsuse kontrollimine

10.09.2009Kontrollkaik: Harku Vallavalitsus

31.08.2009Vastuolu puudumine: sundeksemplari võõrandamine

29.08.2009Kontrollkäik: Eesti Punase Risti Narva linna Seltsi kodutute öömaja

28.08.2009OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.08.2009OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.08.2009OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

28.08.2009Kontrollkäik: Jõhvi kodutute varjupaik

28.08.2009OPCAT kontrollkäik: Tapa Suurtükiväepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

27.07.2009Vastuolu puudumine: suitsuandurite kontroll

23.07.2009Ettepanek Riigikogule: käibemaksutõusust etteteatamine

Stenogramm õiguskantsleri ettepaneku esitamisest Riigikogus

22.07.2009OPCAT kontrollkäik: Staabi- ja Sidepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

22.07.2009OPCAT kontrollkäik: Staabi- ja Sidepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

22.07.2009OPCAT kontrollkäik: Staabi- ja Sidepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

22.07.2009OPCAT kontrollkäik: Staabi- ja Sidepataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

20.07.2009Vastuolu puudumine: kaitsja taandamise määruse vaidlustamine

17.07.2009Märgukiri: kalapüügiloa väljastamine

13.07.2009Märgukiri: käeraudade kasutamine kinnipeetava konvoeerimisel

07.07.2009Kontrollkäik: Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse Nõlvaku hooldekeskuse eakate hooldusosakond

30.06.2009OPCAT kontrollkäik: Lääne Politseiprefektuuri Pärnu, Rapla ja Kuressaare aresti