Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut viia väärteomenetluse seadustik kooskõlla põhiseadusega

Riigikogu, 11. juuni 2019

 

Õiguskantsler Ülle Madise tegi Riigikogule ettepaneku viia väärteomenetluse seadustik kooskõlla põhiseadusega. Õiguskantsler selgitas, et väärteomenetluse seadustikus puudub praegu regulatsioon, mis võimaldaks väärteo tõttu kahju saanud isikul tutvuda tema õiguste kaitseks vajaliku väärteomenetluses kogutud teabega. Väärteoga tekitatud kahju hüvitamist saab taotleda aga kohtu kaudu tsiviilkorras ja selleks tuleb esitada tõendid kahju tekkimise ja suuruse kohta.

Õiguskantsler viitas, et väärteomenetluse seadustik on vastuolus põhiseaduse § 13 lõikega 1, §-ga 14, § 15 lõikega 1, §ga 25  ja § 44 lõikega 3 nende koostoimes. Põhiseaduse kohaselt on igaühel õigus saada riigilt ja seaduselt kaitset, õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse, õigus nõuda õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamist ning Eesti kodanikul on ka õigus tutvuda tema kohta riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes hoitavate andmetega.

Ettepaneku poolt hääletas 80 Riigikogu liiget. Istungi juhataja tegi vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 152-le õiguskomisjonile ülesandeks algatada eelnõu, millega viiakse väärteomenetluse seadustik põhiseadusega kooskõlla.

 

Ettepaneku kogutekst: Ettepanek viia väärteomenetluse seadustik põhiseadusega kooskõlla