Ravimite juurdehindluse määrus on vastuolus põhiseadusega

Õiguskantsler Indrek Teder leiab, et ravimite juurdehindluse määrus on põhiseadusvastane ja tegi valitsusele ettepaneku viia määrus põhiseadusega kooskõlla.

Eesti Apteekide Ühendus esitas selle aasta septembris õiguskantslerile avalduse ravimite juurdehindlust reguleeriva määruse põhiseaduspärasuse kontrollimiseks. Alates 2005. aastast kehtiv ravimiseadus volitab valitsust kehtestama ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmääri. Ravimiseaduse järgi tuleb need kehtestada arvestusega, et ravimite hulgimüügi kaalutud keskmine juurdehindlus jääks vahemikku 7-10% ja jaemüügi kaalutud keskmine juurdehindlus vahemikku 21-25%. Sotsiaalministeeriumi analüüs näitab aga, et hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse kaalutud keskmised on seni jäänud sätestatud alammäärast väiksemaks.

Kõnealuse küsimuse analüüsi tulemusel on õiguskantsler Indrek Teder seisukohal, et valitsuse määrusega kehtestatud ravimite juurdehindluse piirmäärad on vastuolus ravimiseadusega ning ühtlasi ka põhiseadusega, kuna kaalutud keskmine juurdehindlus ei vasta ravimiseaduses sätestatud vahemikele. Õiguskantsler ei anna valitsusele esitatud ettepanekus hinnangut sellele, millise ravimite juurdehindluse määra peaks seadusandja kehtestama ning kas praegu seaduses sätestatud määr on kõrge või madal. Pigem rõhutab õiguskantsler, et valitsuse määrus ei tohi minna vastuollu seadusega. Kui valitsus leiab, et seadusega nõutavad määrad pole põhjendatud ja nende järgimine toob inimestele kaasa ülemäärase koorma, saab valitsus esitada Riigikogule seaduseelnõu, millega ravimite juurdehindluse piiramise aluseid muuta.

Vaidlusaluse määruse küsimuses on ravimite jaemüügiga tegelevad ettevõtjad varasemalt esitanud Vabariigi Valitsuse tegevuse peale kaebuse ka kohtule. Ettevõtjad taotlesid valitsuselt kohtu kaudu saamata jäänud tulu hüvitamist põhjusel, et ravimite juurdehindluse piirmäärasid kehtestav valitsuse määrus ei ole kooskõlas ravimiseaduses sätestatud nõuetega. Riigikohus jättis mullu oktoobris tehtud otsusega apteegipidajate kaebuse rahuldamata, kuid selgitas kohtuotsuses, et kaebuste rahuldamata jätmisele vaatamata on ettevõtjatel õigus pöörduda määruse põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrollimiseks õiguskantsleri poole.