Rait Sannik valiti Eesti Juristide Liidu presidentuuri

14. juunil toimunud üldkogul kinnitati Eesti Juristide Liidu presidentuuri uueks liikmeks õiguskantsleri vanemnõunik Rait Sannik.

EJL presidentuuri uuteks liikmeteks valiti ka advokaadid Katarina Talumäe ja Meelis Pirn. 

Juristide Liidu uus presidentuur on põhieesmärkideks seadnud liidu liikmeskonna suurendamise, eeskätt noorte kaasamise läbi, ühingu atraktiivsemaks muutmise nii vanadele olijatele kui uutele tulijatele ning liidu aktiivsuse märkimisväärse suurendamise ühiskondlikus diskussioonis. EJL-s on hetkel 517 liiget. EJL on Eesti juristide vabatahtlik ühendus, kelle ülesanne on kaitsta oma liikmete ametihuve ning hoida ja edendada Eesti Vabariigi püsimist õigusriigina.

EJL tegevuse eesmärgid on:

 • edendada juristikutset, saavutamaks kõrge pädevustaseme, kaitsta liidu liikmete õigusi ja seaduslikke huve ning anda oma liikmetele ainelist abi;
 • kaasa aidata usaldusväärse ja kvaliteetse õigusteenuse kättesaadavuse tagamisele, õiguskultuuri taseme tõstmisele ja juristieetika järgimisele;
 • arendada juristide ühistegevust;
 • arendada liidu ning kodu- ja välismaa juristide organisatsioonide koostööd;
 • osaleda õigusloomes, täiendada eesti õigussõnavara ja arendada õiguskeelekultuuri.

Seatud eesmärkide saavutamiseks EJL:

 • korraldab oma liikmeskonda ühendavaid erialaseid ja seltskondlikke üritusi;
 • korraldab täiendkoolitust ning annab välja oma ajalehti, ajakirju ja teisi trükiseid;
 • esindab oma liikmeskonda riigiorganites;
 • osaleb seaduste ja teiste õigusaktide eelnõude ettevalmistamises ning arutelus;
 • algatab ja toetab üritusi inim- ja kodanikuõiguste kaitseks; toetab teiste maade juristide demokraatlikke ettevõtmisi;
 • loob sidemeid teiste erialaühendustega;
 • teeb koostööd õigusharidust andvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolidega;
 • lahendab õigusteenusega seotud tarbijavaidlusi;
 • korraldab õigusnõuniku kutse andmist.