Rahvusvaheline koostöö

Õiguskantsler on alates 2001. aastast Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (IOI) liige. Instituut loodi 1978. aastal ning sellesse kuulub üle 190 riikliku ja regionaalse ombudsmani rohkem kui 100 riigist üle maailma. Rahvusvahelise Ombudsmani Instituut tegutseb kuues regioonis ‒ Aafrikas, Aasias, Okeaanias ja Vaikse ookeani piirkonnas, Euroopas, Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas ning Põhja-Ameerikas ‒, mida juhitakse maailmatasandi ja piirkondlike juhatuste kaudu.

Õiguskantsler Ülle Madise valiti 30. septembril 2015 ning taasvaliti 27. juulil 2016 instituudi Euroopa regiooni seitsmeliikmelise juhatuse liikmeks. Alates novembrist 2017 on Ülle Madise ka IOI maailmatasandi juhatuse liige. Tema volitused juhatustes kestavad 2020. aastani.

Õiguskantsler Ülle Madise esindab Eestit ka Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise komisjonis (ECRI). Õiguskantsleri Kantselei välissuhete ja arendusjuht Kertti Pilvik osaleb Eesti esindajana Euroopa Põhiõiguste Ameti (FRA) haldusnõukogu töös.

Alates 2012. aastast kuulub õiguskantsler lasteombudsmanina Euroopa Lasteombudsmanide Võrgustikku (ENOC). Samuti esindab ta Eesti Vabariiki Euroopa ombudsmanide (ENO), rahvusvahelise relvajõudude ombudsmanide (ICOAF), politseiombudsmanide (IPCAN) ning riiklike väärkohtlemise ennetusasutuste (NPM) võrgustikus.

Riigikogu võttis 13. juunil vastu õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse, mis näeb ette, et alates 1. jaanuarist 2019 täidab õiguskantsler riikliku inimõiguste asutuse (NHRI) ülesandeid ning asub tegema järelevalvet ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise üle. Alates 20. veebruarist 2019 on õiguskantsler Euroopa inimõiguste asutuste võrgustiku (ENNHRI) liige.