Rahvusvaheline konverents õiguskantsleri institutsioonist ja Allar Jõksi pressikonverents

 

NÄDALA SÜNDMUS 3. märts 2008

Õiguskantsler korraldab 7. märtsil Eesti Vabariigi 90. aastapäevale ja õiguskantsleri institutsiooni 70. aastapäevale pühendatud rahvusvahelise teaduskonverentsi „ÕIGUSKANTSLER EESTIS JA EUROOPAS: JÄRJEPIDEVUS JA TULEVIK“. Konverents toimub Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuses Liivalaia 33 kell 9.00 – 18.00.

7. märtsil seitse aastat tagasi andis ametivande parlamendi poolt ametisse nimetatud taasiseseisvunud Eesti teine õiguskantsler Allar Jõks. Tema ametiaja lõpule ajastatud konverents võimaldab kokkuvõtteid ja hinnanguid Eesti õiguskantsleri rolli kujundamisele viimase seitsme aasta jooksul ning vaadet institutsiooni sisulisele arengule alates taasasutamisest 1993. aastal. Konverents annab laiema ülevaate ja võrdluse õiguskantsleri institutsiooni olemusest Eestis ja Euroopas, käsitledes ühiskondlik-poliitilisi ja riigiõiguslikke vaatenurki. Õiguskantsler soovib anda konverentsiga võimaluse avardada diskussiooni ombudsmani euroopalikust rollist inimeste põhiõiguste ja vabaduste kaitsel ning kriitiliselt analüüsida õiguskantsleri institutsiooni Eesti mudelit.

Konverentsi avab õiguskantsler Allar Jõks, tervitussõnadega esinevad Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ning Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi asepresident Peter Kostelka.

Konverentsil on kaks teemablokki.

I teema: õiguskantsler ja Euroopa. Kuidas kaitseb inimeste õigust heale haldusele Euroopa ombudsman ning milline on tema suhe kohtutega? Millised võimalused kohtute tegevuse kontrollimiseks on ombudsmani institutsioonil Rootsis? Kas ka Taanis on olnud kirglike arutluste all, kust jookseb piir ombudsmani volituste ja poliitiliste otsustuste vahel? Teemasid avades käsitleb Euroopa ombudsmani büroo peasekretär Ian Harden hea halduse põhimõtet kohtute ja ombudsmanide töös; Rootsi parlamendi peaombudsman Mats Melin peatub ombudsmani järelevalvel kohtute tegevuse üle ning Taani parlamendi ombudsman Hans Gammeltoft-Hansen kõneleb ombudsmanist kui poliitika piirivalvurist. Teemat modereerib õiguskantsleri nõunik Lauri Mälksoo.

II teema: õiguskantsler ja Eesti. Kuidas kujunes ja milles seisneb Eesti õiguskantsleri institutsiooni originaalsus ja ainulaadsus? Kas õiguskantsleri ja ombudsmani ülesandeid ühendav mudel on ennast õigustanud? Kuidas on õiguskantsler täitnud oma rolli põhiseaduslikkuse järelevalvajana ning põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve algatajana? Kas õiguskantsleri Riigikohtule esitatud taotlused on õigustamatult riivanud erakondade huve? Milline on õiguskantsleri suhe poliitikaga ning kuidas on õiguskantsler kujundanud Eesti demokraatlikku poliitilist kultuuri? Neid teemasid avades räägib Riigikogu liige Mart Nutt õiguskantsleri institutsioonist ja poliitikast, Euroopa Kohtu kohtunik Uno Lõhmus analüüsib õiguskantsleri osa põhiseaduslikkuse kohtulikus järelevalves ning Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Vello Pettai avab õiguskantsleri rolli poliitilise kultuuri kujundajana. Teemat modereerib õiguskantsleri asetäitja-nõunik Madis Ernits.

Konverentsil avatakse Õiguskantsleri Kantselei koostatud näitus „70 aastat õiguskantsleri institutsiooni Eestis“ huvitavatest eksponaatidest läbi 70 aasta – dokumendid, fotod, väljaanded institutsiooni ajaloost ja ametisolnud õiguskantslerite tegevusest. Eksponeeritud on näiteks president Konstantin Pätsi originaalkäskkiri 1938. aastast Anton Palvadre Eesti esimeseks õiguskantsleriks nimetamise kohta. Välja on pandud Anton Palvadre jälitus- ja süüdistustoimik (koopia KGB arhiivi toimikust). Esmakordselt on näitusel Otto Tiefi valitsuse õiguskantsler Richard Öveli (ametis 1944-1945) ja eksiilvalitsuse õiguskantsler Artur Mägi (hoidis institutsiooni järjepidevust 1949-1981) fotod. Eksponeeritud on Jaakko Kaurinkoski ja Eerik-Juhan Truuvälja allkirjastatud leping Soome Vabariigi Välisministeeriumi ja Eesti Vabariigi õiguskantsleri koostööst, mille tulemusena toimus Soome Ombudsmani ametkonna 75. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline konverents 1995. aastal Elvas.

Konverentsile pääs toimub kutsetega ning eelregistreerimise alusel. Konverentsi täpsema ajakava leiate EV 90 juubeliaasta veebilehelt http://www.eesti90.ee/?id=11725  ning õiguskantsleri kodulehelt http://www.oiguskantsler.ee/?menuID=18, kust on peale konverentsi kättesaadavad ka konverentsi ettekanded.

Lugupeetud ajakirjanikud!
Konverentsi ajal kell 13.30 – 14.30 toimub hotell Olümpia konverentsikeskuse Omega saalis ALLAR JÕKSI PRESSIKONVERENTS. Ametist lahkuv õiguskantsler teeb kokkuvõtteid ning vastab ajakirjanike küsimustele.

Teie soovitud intervjuud konverentsi ettekandjate ja külalistega püüame korraldada jooksvalt konverents käigus, eelkõige kohvipauside ajal. President Toomas Hendrik Ilvese ning Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi asepresident Peter Kostelka tervitussõnadest osasaamiseks tasub kohale tulla konverentsi avamiseks kell 9.30.
Olete oodatud nii konverentsile kui ka Allar Jõksi pressikonverentsile, akrediteerumiseks palun endast teatada õiguskantsleri avalike suhete nõunikule: [email protected]; tel 693 8423; mob 50 18 793