Projektid

Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

 

Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm toetab ametnike ja teiste avaliku sektori töötajate õppe- ja praktikareise ning võrgustike kohtumisi. Programmi eesmärgiks on edendada Põhjamaade ja Balti riikide ühiseks hüvanguks teadmiste vahetamist kõigil avaliku halduse tasanditel, aidates seeläbi kaasa kogu piirkonna avaliku sektori arengule. Programmi rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Õiguskantsleri Kantselei on saanud toetust järgmistele projektidele:

 • Õiguskantsleri Kantselei haldusvõimekuse tõstmine lapse õiguste küsimustes (2012). Projekti raames külastasid õiguskantsleri nõunikud Soome lasteombudsmani, Soome Parlamendi ombudsmani, Norra lasteombudsmani ja Norra Parlamendi ombudsmani lapse õiguste küsimustes.
 • Õiguskantsleri Kantselei haldusvõimekuse tõstmine politseiõiguse, lapse õiguste ja avalike teenuste kättesaadavuse küsimustes (2013). Projekti raames toimusid õppereisid Soome politseiõiguse ning Islandile sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja põhihariduse kättesaadavuse ning lapse õiguste küsimustes.
 • Õiguskantsleri Kantselei  haldusvõimekuse tõstmine immigratsioonikeskuste järelevalve küsimustes (2016). Projekti raames toimusid õppereisid Taani ja Rootsi, kus külastati parlamendi ombudsmane ning immigratsioonikeskusi. 
 • Õiguskantsleri Kantselei  haldusvõimekuse tõstmine psühhiaatriahaiglate ja hooldekodude järelevalve küsimustes (2017). Projekti raames toimusid õppereisid Soome ja Norrasse, kus külastati parlamendi ombudsmane ning psühhiaatriahaiglaid ja dementsetele mõeldud hooldekodusid.
 • Õiguskantsleri Kantselei haldusvõimekuse tõstmine vanglate ja politseiasutuste järelevalve küsimustes ning tugifunktsiooni täitmisel (2019). Projekti raames toimusid õppereisid Islandile ja Rootsi.
 • Õiguskantsleri Kantselei õppevisiidid Taani ja Soome tahtest olenematu psühhiaatrilise abi küsimustes (2022). 
 

Suurem haldusvõimekus

 

Prioriteetne suund “Suurem haldusvõimekus” on inimressursi arendamise prioriteedi all ette nähtud abinõu, mille eesmärgiks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametisutuste haldusvõimekuse edendamine läbi avalike teenistujate kvalifikatsiooni tõstmise. Abinõu aitab tugevdada riigivalitsemise kvaliteeti ja ühiskondlikku sidusust.

Õiguskantsleri Kantselei on korraldanud suuna "Suurem haldusvõimekus" toel edukalt oma asutuse ametnikele mitmeid õppereise ning koolitusi.

 
 • Programmiperiood 2004-2006

 

Meetme „1.4 Haldussuutlikkuse tõstmine“ raames viis Õiguskantsleri Kantselei läbi kolm projekti.

 

1) Strateegilise juhtimise, motiveerimise ja konfliktide lahendamise alased koolitused Õiguskantsleri Kantselei juhtkonnale.

 

2) Õiguskantsleri Kantselei ametnike õppereis Piinamise Ennetamise Assotsiatsiooni [Association for the Prevention of Torture (APT)] juurde.

 

3) Õiguskantsleri Kantselei ametnike õppereis Euroopa Ühenduste Kohtusse, Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja Euroopa Ombudsmani büroosse.

 

 • Programmiperiood 2007-2013

 

Meetme "Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine" alammeetme "Stazeerimisprogramm" raames viis Õiguskantsleri Kantselei 2009-2012 läbi pilootprojektid, mille eesmärk oli Õiguskantsleri Kantselei töö kvaliteedi tõstmine. 

 

Õppereisid

 

1) Õiguskantsleri ja õiguskantsleri nõunike õppereisid Euroopa Liidu ja liikmesriikide koostööinstitutsioonidesse (2009-2010):

 • Taani Parlamendi Ombudsman (Ombudsmani töö põhivaldkonnad ja organisatsiooni töö põhimõtted).
 • Saksa Liidukonstitutsioonikohus (Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluslikud ja sisulised küsimused).
 • Euroopa Ühenduste Kohus (Euroopa kohtu praktika majandusõiguse valdkonnas, kohtu töö põhimõtted).
 • Hollandi Riiginõukogu (Seadusloome tehnika, kõrgema halduskohtu menetluslikud ja sisulised küsimused).
 

2) Õiguskantsleri nõunike õppereis Suurbritannia vanglatesse ja nende järelevalveasutustesse (2010). Projekti eesmärk oli tutvuda Suurbritannia vanglate ja järelevalveasutuste töökorraldusega vangistuse elluviimisel, et saada ülevaade kinnipeetava põhiõigusi austavatest ja väärkohtlemist ennetavatest  meetmetest.

 • Her Majesty´s Prison Wormwood Scrubs
 • Her Majesty´s Prison and Young Offenders Institution Isis
 • Her Majesty´s Prison and Young Offenders Institution Bronzefield
 • Her Majesty´s Inspectorate of Prisons
 • Prison Reform Trust
 • Penal Reform International
 • Independent Monitoring Board
 • International Centre for Prison Studies
 • Ministry of Justice Human Rights Policy Division
 

3) Õiguskantsleri nõunike õppereis Prantsusmaa lasteombudsmani büroosse ja Riikliku turvalisuse deontoloogia komisjoni (2011). 

 

4) Õiguskantsleri nõunike õppereis Taani Kliima ja Energiaministeeriumisse ja selle allasutustesse ning Tuuleturbiinide sekretariaati (2011).

 

5) Õiguskantsleri nõunike õppereis planeerimis- ja ehitusõiguse küsimustes Taani Parlamendi ombudsmani büroosse ja Taani Keskkonnavaidluste Lahendamise Komisjoni (2012).

 

6) Õiguskantsleri nõunike õppereis kohtule juurdepääsu tagamise, kohtusüsteemi toimimise ja kohtunike distsiplinaarvastutuse küsimustes Taani Parlamendi ombudsmani büroosse ja Taani Kohtute Administratsiooni (2012).

 

Koolitused

 

1) Väärkohtlemise ennetusasutuse tegevusega seotud õiguskantsleri nõunike küsitlemisoskuste arendamise koolitus (2010).

 

2) Strateegilise juhtimise, personali hindamise ja motiveerimise alased koolitused Õiguskantsleri Kantselei juhtkonnale (2010).

 

3) Õiguskantsleri nõunike Euroopa Liidu konkurentsiõiguse alane koolitus (2010).

 

4) Kohtulahendite ülesehitus ja tõlgendamise metoodika (2010).

 

5) Õiguskantsleri nõunike Euroopa Liidu riigiabi regulatsiooni käsitlev koolitus (2011).

 

6) Õiguskantsleri ja Konkurentsiameti nõunike Euroopa Liidu energiaturu toimimist ja energiaturu valdkonna regulatsioone käsitlev koolitus (2012). Koolituse materjalid:

 

7) Õiguskantsleri ja Riigikohtu ametnike riigieelarve alane koolitus (2012). Koolituse materjalid:

 

8) Õiguskantsleri ametnike ehitus- ja planeerimisõiguse alane koolitus (2012).

 

 • Programmiperiood 2015-2020

 

 • Õiguskantsleri haldusvõimekuse tõstmine väärkohtlemise ennetamisel (2015).

 

 

Lisateavet leiate avaliku teenistuse ja EL struktuurfondide kodulehtedelt.