Põhiseaduse kaitse

Õiguskantsler on sõltumatu ametiisik, kelle ülesanne on seista hea selle eest, et Eesti riigis kehtivad seadused oleksid kooskõlas põhiseadusega ning et siinsete inimeste põhiõigused ja vabadused oleksid kaitstud.

Õiguskantsleri peamine põhiseadusest tulenev ülesanne on kontrollida, et:

 • seadused ja määrused oleksid põhiseaduse ja teiste seadustega kooskõlas.

Õiguskantsleri õiguskantsleri seadusest tulenevad ülesanded on kontrollida, et:

 • avalikke ülesandeid täitvad asutused ja ametnikud ei rikuks inimese põhiseadusest tulenevaid õigusi ja vabadusi, seadusi ja teisi õigustloovaid akte ning hea halduse tava;
 • kinnises asutuses viibivat inimest ei koheldaks alandavalt, julmalt ega ebainimlikult;
 • laste õigused oleksid kaitstud, laste õigusi puudutavad seadused oleksid põhiseadusega kooskõlas ja lasteasutuste tegevus oleks seaduslik. Õiguskantsler tegeleb ka laste õiguste edendamise ja teavitustööga;
 • täidesaatva riigivõimu asutuste poolt varjatult isikuandmete ja nendega seonduva teabe kogumise, töötlemise, kasutamise ja järelevalve korraldamisel ei rikutaks inimese põhiseadusest tulenevaid õigusi ja vabadusi.

Õiguskantsleri teised seadustest tulenevad ülesanded on:

 • anda arvamusi Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve menetlustes;
 • vastata Riigikogu liikmete arupärimistele;
 • vastata Riigikogu liikmete kirjalikele küsimustele;
 • teha ettepanekuid puutumatuse äravõtmiseks;
 • algatada distsiplinaarmenetlusi kohtunike suhtes;
 • lahendada diskrimineerimisvaidlusi;
 • anda arvamusi õigustloovate aktide eelnõudele.