Narva-Jõesuus võetakse veoautode sissesõidu tasu põhiseadusvastaselt

 

NÄDALA SÜNDMUS 11. märts 2009

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu on veoautode sissesõidulubade vormistamise eest võetava teenustasu kehtestanud ilma seadusliku aluseta. Õiguskantsler saatis linnavolikogule märgukirja teenustasu sätestava määruse põhiseadusega kooskõlla viimiseks.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu on 2006. aastal vastu võtnud määruse, millega sätestatakse Narva-Jõesuu linnas teenuste osutamise eest võetavad tasumäärad. Määrusega on kehtestatud tasu ka veoautodele sissesõiduloa vormistamise eest.

Õiguskantsleri hinnangul on kohalikul omavalitsusel põhiseadusest tulenevalt õigus kehtestada ja koguda makse ning lõive ja võtta teenustasusid üksnes juhul, kui see on ette nähtud seaduses.

„Narva-Jõesuu linna veoautoga sissesõitmise eest nõutav tasu on avalik-õiguslik tasu ning sõltumata sellest, kas tegemist on kohaliku maksu, lõivu või teenustasu tunnustele vastava rahalise kohustusega, võib tasu kehtestada üksnes seaduses sätestatud volitusnormi alusel“, rõhutas Indrek Teder.
Kui seaduses tasu võtmiseks volitusnormi ei ole, siis ei tohi omavalitsus õiguskantsleri hinnangul tasu kehtestada ja võtta, ükskõik kuidas seda tasu sõnastatakse või millise menetlusetapiga on tasu võtmine seotud – näiteks tasu taotluse esitamise, vastuvõtmise, menetlemise, sissesõidulubade trükkimise, vormistamise, registreerimise või väljastamise eest.

„Ei teeseadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ega kohalike maksude seadus näe ette kohaliku omavalitsuse õigust võtta mootorsõiduki sissesõiduloa või sellise sissesõiduloa andmisega seotud menetlustoimingu eest tasu. Ka ei tulene sissesõiduloa eest tasu võtmise õigust mulle teadaolevalt ühestki muust õigusaktist“, ütles õiguskantsler. „Seega on Narva-Jõesuu Linnavolikogu veoautode sissesõidulubade vormistamise eest võetava tasu näol kehtestanud sellise avalik-õigusliku rahalise kohustuse, mida ükski kehtiv seadus ette ei näe“.

Õiguskantsler on seisukohal, et teenustasu veoautode sissesõidulubade vormistamise eest on kehtestatud seadusliku aluseta ja see on vastuolus põhiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, haldusmenetluse seaduse ning kohalike maksude seaduse mitmete sätetega.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu tähelepanu on kord juba sarnasele veale juhitud - õiguskantsler on 2004. aastal tuvastanud, et linnavolikogu kehtestas oma määrusega liiklemislubade väljastamise teenustasu ilma seadusliku aluseta ja seega põhiseadusega vastuollu minnes. Linnavolikogu arvestas 2004. aastal õiguskantsleri ettepanekut ja parandas vea - tunnistas põhiseadusvastase määruse kehtetuks ning sätestas, et linnavalitsuse poolt väljastatavad liiklemisload on teenustasuta.
„On kahetsusväärne, kui omavalitsuse õigusmälu on nii lühike, et mõne aasta pärast samas omavalitsusüksuses sama viga taas korratakse“, taunis Indrek Teder. „See on paraku üks järjekordne näide õiguskantsleri mitmetes menetlustes ka varem tuvastatud asjaolust, et omavalitsustes kehtestatakse erinevaid tasusid ja rahalisi kohustusi ilma selleks seaduslikku alust omamata“, märkis õiguskantsler.

Õiguskantsler viis menetluse läbi avaldaja pöördumisest lähtuvalt, kes palus võtta seisukoht Narva-Jõesuus veoautode sissesõidulubade eest võetava tasu küsimuses. Avaldaja soovis Narva-Jõesuu linna vedada toidukaupu ning nelja veoautoga sisseasõitmise lubade vormistamise eest esitas linnavalitsus talle arve 100 krooni (a’ 25 krooni). Avaldaja leidis, et tal ei ole kohustust arvet tasuda. Linnavalitsus keeldus arve tühistamisest põhjendusel, et tasu võtmine on ette nähtud Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruses ning leidis, et tasu võtmine on õigustatud lähtuvalt sissesõiduloa trükkimise, registreerimise ja väljastamisega kaasnevatest kuludest.

Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik 
[email protected]

693 8423
50 18 793