Maanteeamet peab Euroopa Majanduspiirkonna riigis väljastatud juhilaod vajadusel vahetama Eesti juhilubade vastu

Õiguskantsleri poole pöördus avaldaja, kelle Soome Vabariigis väljastatud juhiluba ei vahetatud Eesti juhiloa vastu, sest Soomes elamise ja juhiloa väljastamise ajal oli tema elukohaks Eesti rahvastikuregistris märgitud Eesti. Liiklusseadust ei saa tõlgendada nii, et juhiloa vahetamisest keeldutakse tuginedes üksnes rahvastikuregistri andmetele.

Liiklusseaduse järgi vahetatakse Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis välja antud juhiluba Eesti juhiloa vastu, kui isiku juhtimisõigust ei ole juhiloa väljastanud riigis või Eestis peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud. Säte ei jäta Maanteeametile kaalutlusruumi, vaid kohustab juhiloa ümber vahetama, kui seaduses märgitud tingimused on täidetud. Õiguskantsler palus Maanteeametil oma praktikat muuta ning muude tingimuste täitmisel vahetada avaldaja juhiluba välja.

Õiguskantsler saatis märgukirja ka Riigikogu majanduskomisjonile ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile, milles juhib tähelepanu asjaolule, et liiklusseaduse § 99 lg 4 prim on vastuolus Euroopa Liidu õigusega ja vajab muutmist. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ artikli 2 kohaselt tunnustavad liikmesriigid vastastikku üksteise tunnustatud juhilubasid. Kuigi Euroopa Kohtu praktika annab liikmesriikidele õiguse mitte-tunnistada juhilubasid, kui neil on vaieldamatu teave, et juhiloa saaja ei elanud selle taotlemise ajal alaliselt juhiloa väljastanud riigis, ei ole Eesti rahvastikuregistri kanne selline teave.

Vastava direktiivi kohaselt väljastatakse juhiluba ainult neile taotlejatele, kelle alaline elukoht on juhiluba väljastava liikmesriigi territooriumil või kes suudab tõendada, et on seal õppinud vähemalt kuus kuud. Sätte eesmärk on vältida juhiloaturismi ehk olukorda, kus juhilubasid taotletakse kõige leebemate nõuetega liikmesriigis. Siiski kontrollib direktiivis sätestatud juhiloa väljastamise nõuete täitmist juhiluba väljastav liikmesriik. Kui ühe liikmesriigi ametiasutus on juhiloa väljastanud, ei ole teistel liikmesriikidel õigust kontrollida, kas seejuures täideti direktiivis ette nähtud juhiloa väljastamise tingimusi.

Näiteks kui Soome Vabariik väljastab Eesti kodanikule juhiloa, siis tuleb eeldada, et Soome Vabariik kontrollis ja leidis, et ta elab alaliselt just Soomes vaatamata sellele, et isiku elukoht oli Eesti rahvastikuregistri järgi sel ajal Eestis. Seetõttu tuleb Euroopa Kohtu läbiva praktika kohaselt teiste liikmesriikide juhilubasid tunnustada ilma ühegi formaalsuseta. Liikmesriikidel ei ole juhilubade tunnustamisel mingisugust kaalutlusruumi.

Õiguskantsleri kiri Maanteeametile

Õiguskantsleri märgukiri Riigikogu majanduskomisjonile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile