Leedu ombudsman tutvub Eesti õiguskantsleri järelevalvega vanglate üle

 


2.- 4. novembril külastavad Eesti õiguskantslerit Leedu ombudsman Albina Radzevièiūtė ning tema nõunik Dalia ®ukauskienė.


Leedu ombudsmani Eesti-visiidi eesmärk on tutvuda õiguskantsleri järelevalvega vanglate üle ja õiguskantsleri kontrollkäikude korraldusega.


2. novembril toimub Leedu ombudsmani osalusel õiguskantsleri kontrollkäik Murru Vanglasse. Leedu ombudsmanile tutvustatakse üht Eesti suurimat koloonia tüüpi kinnist  meestevanglat, mis viib täide vabaduskaotuslikke karistusi. Murru Vanglas kannab karistust umbes 1600 kinnipeetavat.


3. novembril osaleb Leedu ombudsman õiguskantsleri kontrollkäigul Pärnu vanglasse. Pärnu Vangla on kinnine kambertüüpi vangla, mille kahes elublokis on kohti kokku 114 kinnipeetavale. Keskmiselt viibib Pärnu Vanglas 45 vahistatut ja 55 kinnipeetavat.


Pärnu Vangla direktor, tema asetäitja ning osakondade juhatajad annavad ülevaate vangla tööst ning probleemidest kinnipeetavate õiguste ning hea halduse tavade tagamisel. Toimub ringkäik vanglas, mille käigus tutvutakse eluosakondade, kartserite, kokkusaamisruumide, raamatukogu, meditsiiniosakonna, olme- ning vaba aja veetmise ruumidega.


Kontrollkäigu raames viiakse läbi õiguskantsleri usalduslikud vestlused  vanglaametnike usaldusisikute, sotsiaaltöötajate ja kaplaniga, samuti toimub usalduslik vastuvõtt kinnipeetavatele


Kontrollkäigu kokkuvõtete tegemisel toovad õiguskantsleri esindajad välja olulisemad probleemid, mis on esile tulnud kinni peetavate isikute kirjalikest avaldustest ning usalduslikest vestlustest, samuti Õiguskantsleri Kantseleile kontrollkäiguks esitatud materjalidest.


Ombudsman Albina Radzevièiūtė on üks viiest Leedus tegutsevast ombudsmanist, kes vaatab läbi kaebusi, mis puudutavad  riigiasutuste ja institutsioonide ametnike tegevust ja ametikoha kuritarvitamist.


„Mind huvitab väga, kas ka Leedus laekub nii palju kaebusi isikute õiguste rikkumistest vanglates, nagu Eestis“, ütles Allar Jõks. „Leedu ombudsmani visiit meie vanglatesse on hea võimalus võrrelda kahe riigi kinnipeetavate olukorda, vanglasüsteemide arengut ning vangistusalast seadusandlust“.