Lasteombudsmani avalik pöördumine haridusasutuste poole

Austatud haridusasutuse juht

Teie poole pöörduma ajendas mind avaldus, kus tõstatati küsimus poliitilise agitatsiooni lubatavuse kohta haridusasutustes. Lasteombudsmanina pean oma kohustuseks juhtida Teie tähelepanu sellele, et konkreetse erakonna või poliitilise maailmavaate propageerimine haridusasutuses ei ole lubatud.

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja haridusseaduse kohaselt tuleb hariduses järgida neutraalsuse põhimõtet. Samal seisukohal on ka Euroopa Inimõiguste Kohus, kes leiab, et riik peab haridusülesannete täitmisel tagama, et õppekavas sisalduv info oleks edastatud objektiivsel, kriitilisel ja pluralistlikul viisil.

Põhiseadus annab üldjuhul vanematele õiguse otsustada, milliste maailmavaateliste tõekspidamiste järgi lapsi õpetatakse. Ka inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon nõuab, et haridusfunktsioone täites peab riik austama vanemate õigust tagada lastele nende endi usuliste ja filosoofiliste veendumustega kooskõlas olev haridus.

Ülaltoodud põhimõtetega ei ole kooskõlas konkreetse erakonna või poliitilise maailmavaate propageerimine haridusasutuses – ei lasteaias ega koolis. See, kas tegu on konkreetse erakonna või poliitilise maailmavaate propageerimisega või mitte, on hinnangu küsimus. Mõistagi esineb ka n-ö piiripealseid olukordi, kus lubatu ja keelatu ei ole üheselt selge. Olen seisukohal, et haridusasutused peaksid hoiduma mistahes tegevusest, mis võib õppetöö ja kasvatustegevuse neutraalsuse kahtluse alla seada. Vastutus õppe- ja kasvatustöö korralduse eest lasub haridusasutuse juhil.

Samuti tuleks vanemaid informeerida ettevõtmistest, mis võivad mõne vanema tõekspidamistega vastuollu minna, et anda vanemale võimalus keelduda lapse osalemisest sellistes ettevõtmistes. Näiteks võib neutraalsuse põhimõttega vastuolus olla see, kui lasteasutus viib lapsed, vanemaid eelnevalt teavitamata, õppe- ja kasvatustegevuse ajal üritusele, mille puhul võib tekkida kahtlus, et tegemist võib olla konkreetset erakonda või poliitilist maailmavaadet propageeriva ettevõtmisega.

Neutraalsuse põhimõtet tuleb järgida haridusasutuse tegevuses laiemalt. Kui kool korraldab pärast koolipäeva lõppu koolimajas õpilastele vaid ühe konkreetse erakonna poliitikat propageeriva ürituse, on neutraalsuse põhimõtet samuti rikutud. Samas võib näiteks neutraalsuse põhimõttega olla kooskõlas õpilastele kõiki erakondi võrdselt käsitleva tutvustusürituse korraldamine. Õpilastele erinevate maailmavaadete tutvustamine ning noortega nende endi ettepanekute ja seisukohtade üle arutamine on iseenesest positiivne ja tunnustust vääriv, kui seejuures järgitakse neutraalsuse põhimõtet.

Erakoolides ja –lasteaedades käivate laste puhul on erisuseks see, et nende vanemad on, realiseerides oma põhiseaduslikku õigust, teinud ise valiku selle kohta, kas kool või lasteaed edendab konkreetset maailmavaadet, usku või muud veendumust. Sellisel juhul ei saa rääkida neutraalsuse põhimõtte rikkumisest, sest lapse hariduse valikul on otsustav sõna vanemal. Samas tuleb ka eraharidusasutustes järgida õppekavale kehtestatud nõudeid ning neutraalsuse põhimõtet nendes küsimustes, mille kohta vanem ei ole oma otsust või valikut teinud.

 

Lugupidamisega

lasteombudsman

Indrek Teder