Kristiina Albi

Hariduskäik  
2002-2003 Kesk-Euroopa Ülikool, õigusteaduskond, inimõiguste programm, LLM
01/2003-04/2003 Toronto Ülikool, vahetusprogramm
1997-2002 Tartu Ülikool, õigusteadus, BA
Teenistuskäik  
Alates 07/2004 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
11/2003-06/2004 Õiguskantsleri Kantselei, referent
Publikatsioonid  
2017 B. Aaviksoo, T. Annus, K. Albi. Põhiseaduse § 8 kommentaar. – Ü. Madise jt (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 4., täiend. vlj. Tallinn: Juura, 2017.
2015 K. Albi. Saatjata sisserändajast alaealise vastuvõtmine, Juridica 2015/6, lk 435-447.
2010 K. Albi, J. Laidvee, Ü.-M. Papp, M.-L. Sepper. Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. Kirjastus Juura, 2010.
2010 K. Albi, M.-L. Sepper. Mitmene diskrimineerimine – mõistest õigusliku raamistiku ja õiguskaitsevahenditeni. Artiklite kogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda II“, Sotsiaalministeerium, 2010.
2003 K. Albi. The right to use minority languages in the public sphere: evaluation of Estonian legislation in light of the international standards. Juridica International. Law Review. University of Tartu, 2003.
Teenistusülesanded
  • haldus- ja riigiõigus;
  • kodakondsuse ja migratsiooniga seonduvad küsimused;
  • lepitusmenetlus;
  • ekspert piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise ning OPCAT ennetusasutuse tegevust puudutavates küsimustes;
  • vajadusel teised õiguskorra kaitse osakonna pädevusse kuuluvad küsimused.
  • Ametijuhend