Kinnipidamiskoht

Kinnipidamiskoht on ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli järgi asutus, kus hoitakse või võidakse hoida isikuid, kellelt on võetud vabadus kas avalikku võimu teostava asutuse korralduse alusel, sellise asutuse toetusel või sõnaselgel või vaikival nõusolekul.

Vabaduse võtmine tähendab kohtu-, haldus- või muu ametiasutuse korraldusel isiku mis tahes vormis kinnipidamist, vangistust või paigutamist riiklikku või eraõiguslikku järelevalveasutusse, kust isikul ei ole lubatud omal tahtel lahkuda.

Lisaks riiklikele kinnipidamisasutustele (st riigiasutustele) on ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli kohaselt kinnipidamiskohtadeks ka kõik teised asutused sõltumata omandivormist, kui neis asutustes piiratakse isikute vabadust avaliku võimu korraldusel, toetusel või nõusolekul ning kust isikud ei saa omal tahtel lahkuda. Seega on lisaks vanglale või arestimajale kinnipidamiskohad ka tahtevastast ravi osutavad psühhiaatriahaiglad, erikoolid kasvatuse eritingimusi vajavatele lastele, erihooldust pakkuvad sotsiaalhoolekandeasutused, kaitseväeüksused, kus viiakse ellu kohustuslikku ajateenistust ning distsiplinaarkinnipidamist ja -aresti.