Kasulikud lingid

ÜRO Piinamisvastane Komitee  

UN Committee against Torture - CAT

Komitee loodi piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni art 17 alusel. Komitee ülesandeks on kontrollida osalisriikide poolt konventsioonijärgsete kohustuste täitmist. Kõik osalisriigid on kohustatud esitama regulaarselt, s.o pärast konventsiooniga ühinemist ühe aasta jooksul ja seejärel iga nelja aasta järel aruanded abinõudest, mida ta on rakendanud, et täita oma konventsioonikohaseid kohustusi. Komitee võib nõuda ka lisaaruandeid. Komitee vaatab aruanded läbi ja võib selle kohta teha üldist laadi märkusi, mida osalisriik võib omakorda kommenteerida. Vt Eesti aruandeid Välisministeeriumi koduleheküljel.

Lisaks aruannetele võib piinamisvastane komitee teatud tingimustel lahendada konkreetseid inimeste kaebusi (kui osalisriik on teinud vastava deklaratsiooni konventsiooni art 22 alusel), samuti võtta omal initsiatiivil ette uurimisi (konventsiooni art 20) ning lahendada osalisriikide vahelisi kaebusi (konventsiooni art 21). Komitee annab ka üldisi selgitusi (general comments) konventsiooni tõlgendamise kohta.

 

ÜRO Piinamise Ennetamise Alamkomitee

UN Subcommittee on Prevention of Torture - SPT

Alamkomitee loodi piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivne protokolli art 2 alusel. Tema peamiseks ülesandeks on külastada osalisriikide kinnipidamiskohti. Külastuste põhjal võib alamkomitee teha osalisriikidele ettepanekuid, mis käsitlevad vabaduse kaotanud isikute kaitset väärkohtlemise vastu. Lisaks näeb protokoll ette alamkomitee ülesande nõustada ja abistada nii osalisriike kui ka selle riigi ennetusasutusi, et tõhustada vabaduse kaotanud isikute kaitset. Vt riigivisiitide aruandeid SPT koduleheküljel.

 

ÜRO piinamisvastane eriraportöör

UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment  

ÜRO inimõiguste komisjoni otsustas resolutsiooniga nr 1985/33 määrata eriraportööri, et uurida piinamisega seotud küsimusi. Eriraportööri tegevus hõlmab kõiki riike, sõltumata sellest, kas riik on ratifitseerinud piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni või mitte. Raportööri peamiseks ülesandeks on juhtida riikide tähelepanu talle teatavaks saanud piinamisjuhtumide kohta, teha riikidele soovitusi ja esitada raporteid oma tegevusest. Samuti võib eriraportöör teha vajadusel riigivisiite.

 

Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CPT

Komitee loodi Euroopa Nõukogu piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsiooni alusel. Tema peamiseks ülesandeks on külastada osalisriikide kinnipidamiskohti. Pärast igakordset taolist külastust saadab komitee vastavasse riiki üksikasjaliku aruande. Selles sisalduvad komitee tähelepanekud ja soovitused, kommentaarid ning teabepäringud. Vt Eesti kohta koostatud aruandeid CPT koduleheküljel.

 

Piinamise Ennetamise Sihtasutus 

Association for the Prevention of Torture - APT 

Sihtasutus on asutatud Šveits seaduste alusel ning tema peamiseks ülesandeks on aidata valitsustel, õigusasutustel, inimõiguste organisatsioonidel ja kodanikuühiskonnal rakendada meetmeid piinamise ja muu väärkohtlemise vältimiseks. Selleks korraldab sihtasutus koolitusi, annab õigusnõu, viib läbi uuringuid, koostab analüüse ja juhendeid, korraldab teabevahetust jne.