Juulis toimunud ootamatu käibemaksutõus on ebapiisava etteteatamisaja tõttu põhiseadusvastane

 

NÄDALA SÜNDMUS 23. juuli 2009

Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul on 26.06.2009 Riigi Teatajas avaldatud ja 01.07.2009 jõustunud käibemaksuseaduse muudatused vastuolus põhiseadusega, sest ei jäta maksukohustuslastele piisavalt aega käibemaksutõusust tulenevate ümberkorralduste tegemiseks.

Indrek Teder saatis täna Riigikogule ettepaneku viia põhiseadusega kooskõlla riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse sätted, millega muudeti käibemaksuseadust.

Kõnealuse seadusega tõsteti 01.07.2009 käibemaksu üldist määra 2 %. Kõrgem 20 %-line maksumäär jõustus neli päeva pärast seaduse Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Teder on seisukohal, et sedavõrd lühikese etteteatamisajaga käibemaksutõus on vastuolus põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadusega ja õiguskindluse põhimõttega.

Kuigi seadusandjal on eelarve- ja maksukoormust puudutavates küsimustes ulatuslik otsustusõigus, tuleb poliitilistes valikutes arvestada põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise nõudega. Põhiseaduse järgi ei tohi riik kehtestada uusi regulatsioone „üleöö“ ja meelevaldselt. Maksukohustuslastele tuleb anda uute normidega tutvumiseks ja oma tegevuse ümber- korraldamiseks piisav aeg. Seda enam, et käibemaksu tõstmine puudutab kõiki isikuid – tarbijaid, ettevõtjaid, riigiasutusi, kohaliku omavalitsuse asutusi, mittetulundusühinguid, sihtasutusi jne. Usaldus õiguskorra stabiilsuse ja püsivuse suhtes on oluline väärtus ja seda ka majanduslanguse tingimustes.

Indrek Teder leiab, et käibemaksutõus peaks toimuma piisava etteteatamisajaga, jättes maksukohustuslastele mõistliku aja sellega kohanemiseks. Ootamatult käibemaksu tõstes ei jätnud Riigikogu maksukohustuslastele sellist aega. Sellise aja andmata jätmine võis maksukohustuslastele tuua kaasa olulisi negatiivseid tagajärgi. Näiteks ei suutnud osad maksukohustuslased väljastada kohe arveid uue käibemaksumääraga. Uue maksumäära rakendamine tõi ootamatult kaasa ettenägematuid kulusid.

Õiguskantsleri hinnangul on kahetsusväärne, et Riigikogu ei teinud kindlaks, kas ja millise aja jooksul on ettevõtjad võimelised muudatusi rakendama. Seadusandja ei selgitanud niivõrd olulist ja põhimõttelist muudatust tehes välja kõiki mõjusid, mida ootamatu käibemaksutõus ühiskonnas kaasa toob.

Täna Riigikogule saadetud ettepanekus palus õiguskantsler viia riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse vastavad sätted põhiseadusega kooskõlla.

Õiguskantsler analüüsis küsimust Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) avalduse alusel, kes palus kontrollida käibemaksutõusu puudutavate sätete põhiseaduspärasust.

Austatud ajakirjanikud!

Õiguskantsler Indrek Teder annab Riigikogule saadetud ettepaneku teemal PRESSIBRIIFINGU täna kell 14.00 Õiguskantsleri Kantseleis Kohtu tn 8. Olete oodatud!

Ettepaneku terviktekst on kättesaadav õiguskantsleri kodulehel:
/sites/default/files/old/File/Riigikogu_KMettepanek.pdf

Kontakt ja võimalusel briifingule tulekust teatamine:

Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected]

693 8423
50 18 793