Jõhvi valla hauaplatsitasud on vastuolus põhiseadusega

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et Jõhvi valla kalmistul kehtivad hauaplatsi eraldamise, hauaplatsi valdaja registreerimise ja matmisloa väljastamise tasud ei ole põhiseaduspärased. Õiguskantsler tegi Jõhvi Vallavolikogule ettepaneku tunnistada need tasud kehtetuks.

Enamik Eesti kalmistuid on kohalike omavalitsuste pidada. Kalmistutega seonduvad küsimused olid Eestis 2012. aasta alguseni riiklikul tasemel reguleerimata. 2012. aasta algusest hakkas kehtima kalmistuseadus, mis korrastab kalmistute haldamisega seotud regulatsiooni. Kalmistuseaduse üks põhimõte on, et hauaplats peab olema tasuta, seega ei anna kalmistuseadus kohalikele omavalitsustele volitust hauaplatsitasusid kehtestada. Ka enne kalmistuseaduse jõustumist ei andnud ükski seadus kohalikele omavalitsustele võimalust koguda inimestelt tasusid kalmistute haldamise rahastamiseks. Erinevaid kohalike omavalitsuste õigusakte analüüsides aga selgus, et osad kohalikud omavalitsused on kehtestanud kalmistute halduskulude finantseerimiseks hauaplatsi väljastamise või kasutamise tasud. Näiteks tuleb Jõhvi vallas kohalikul elanikul maksta uue hauaplatsi eest kokku 100 eurot.

Õiguskantsler juhtis möödunud aastal regionaalministrile saadetud märgukirjas tähelepanu, et hoolimata vastava volituse puudumisest on kohalikud omavalitsused kehtestanud hauaplatside väljastamise vms tasud, millest rahastatakse kalmistute üldist ülalpidamist (nt kalmistu heakorda, kalmistuvahi töötasu). Õiguskantsler palus regionaalministril kaaluda, kas kalmistuseadusesse tasuks lisada norm, mis annaks kohalikele omavalitsustele õiguse kehtestada tasusid, mille arvelt saaksid kohalikud omavalitsused (osaliselt) rahastada kalmistute halduskulusid. Regionaalminister leidis, et sellise volitusnormi kehtestamine ei ole otstarbekas. Minister selgitas kohalikele omavalitsustele saadetud kirjas, et hauaplatside väljastamise ja/või kasutamise tasude kehtestamine ei ole põhiseaduspärane ning palus kohalike omavalitsuste juhte üle vaadata neid tasusid puudutavad regulatsioonid ja tunnistada õigusliku aluseta määratud tasud kehtetuks. Mitu kohalikku omavalitsust seda ka tegid. Jõhvi vald tasusid kehtetuks ei tunnistanud, mistõttu otsustas õiguskantsler alustada menetlust Jõhvi valla asjakohaste õigusaktide osas.

Õiguskantsler toonitas, et kuigi põhiseadus annab kohalikele omavalitsustele päris suure autonoomia kohaliku elu küsimuste üle otsustamisel, siis avalik-õiguslikke rahalisi kohustusi, milleks on ka vaidlusalused Jõhvi valla tasud, saab kohalik omavalitsus kehtestada vaid siis, kui mõni seadus annab selleks selge ja täpse volituse. Õiguskantsler Indrek Tederi sõnul ei ole ühelgi kohalikul omavalitsusel õigust seda reeglit ignoreerida ning iseseisvalt oma võimuvolitusi laiendada. „Kuna ükski kehtiv seadus ei anna kohalikele omavalitsustele õigust kehtestada tasu hauaplatsi väljastamise või kasutamise, hauaplatsi valdaja registreerimise või matmisloa väljastamise eest, siis ei või kohalik omavalitsus neid tasusid inimestelt nõuda,“ selgitas õiguskantsler. Kuivõrd Jõhvi vald seda reeglit ei järginud, eksis ta õiguskantsleri hinnangul põhiseaduse vastu.

Ettepanek