Järva-Jaani vald rikkus hea halduse tava jättes jäätmeveoga liitumisest teavitamata suvila omaniku

Õiguskantslerile esitati avaldus Järva-Jaani valla tegevuse õiguspärasuse hindamiseks seoses jäätmevaldaja jäätmeveoga liitumisest teavitamata jätmisega. Uuritud juhtumi puhul sai inimene tekkinud kohustustest teada alles siis, kui oli sattunud võlglaste nimekirja.

Juhtum oli ebatavaline, sest kohustuste tekkimisel oli suvila omanik alaealine ja vald ei teavitanud ka suvila omaniku seadusjärgset esindajat. Teavitamiskohustust ei saanud kohaselt täita ka jäätmevedaja, kuivõrd vald edastas vedajale jäätmetekke asukohtade aadressid, millele teate edastamine ei taga info jõudmist jäätmevaldajani.

Õiguskantsler palus Järva-Jaani vallal tekkinud kahju sobival viisil heastada. Vabandada jäätmevaldaja ees ja hüvitada kahju. Lisaks taotleda omavalitsusel suvila omanikust isiku kustutamist võlglaste nimekirjast, kui ta on sinna kantud ja selgitada asjaolusid inkassoettevõttele.

Õiguskantsleri seisukoht  täismahus: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_soovitus_jaatmevaldajate_teavitamiskohustuse_taitmiseks_jarva-jaani_vallavalitsus.pdf