Indrek Teder, tervituskõne Statistikaameti kogumiku "Laste heaolu" esitlusel

Indrek Tederi tervituskõne Statistikaameti kogumiku “Laste heaolu” esitlusel Õiguskantsleri Kantseleis, 14.02.2014

 

Austatud härra peadirektor, lugupeetud kogumiku autorid, head kohalviibijad!

Lasteombudsmanina on mul au võõrustada Statistikaameti kogumiku „Laste heaolu“ esitlust Õiguskantsleri Kantseleis. Selle kogumiku ilmumiseks on mitmed inimesed palju vaeva näinud ja ma tahan teid kõiki tehtud töö eest tänada!

Mul on hea meel, et Statistikaamet peab oluliseks lapsi puudutava info esiletoomist eraldi kogumikus. See on vajalik samm Eesti laste olukorrast parema ülevaate saamiseks. Loodan, et laste olukorda kajastava kogumiku väljaandmine jätkub ning avaldate edaspidi regulaarselt ka lapsi puudutavaid andmeid oma kodulehel ja andmebaasides.

Täna võime rõõmustada, sest on ilmunud kogumik, mis annab hea ülevaate laste olukorrast erinevates eluvaldkondades. Kahjuks ei ole aga Eesti laste kohta käiva info avaldamine süsteemne, samuti on lüngad andmetes, mida kogutakse lastelt. Eesti laste eluolust ja vajadustest parema ülevaate saamiseks oleks vaja regulaarset, iga-aastast andmete kogumist ja avaldamist laste kohta. Seejuures ei tohiks unustada küsida laste käekäigu kohta nendelt endilt. Lapsed ise on tihti parimad eksperdid rääkimaks oma muredest ja rõõmudest, soovidest ja vajadustest.

Soovin, et lastega seotud statistika kuuluks edaspidi niinimetatud „peavoolustatistikasse“ – see tähendab, et laste kohta käivad andmed oleks avaldatud sarnaselt täiskasvanuid puudutava statistikaga. Statistikaametil on siinkohal oluline roll.

Ilmunud kogumik annab ülevaatliku pildi Eesti laste kasvukeskkonnast ning on heaks abimaterjaliks riikliku lastekaitsepoliitika väljatöötajatele ja rakendajatele. Samuti loodan, et kogumiku avaldamine aitab laste, kui ühe olulise ühiskonna osa, olukorrale ja vajadustele senisest enam tähelepanu tõmmata.

Mul on hea meel, et täna tutvustatav kogumik võtab vaatluse alla laste heaolu ja arengutingimused laiemalt. Sest heaolu ei seisne pelgalt majanduslikes võimalustes, vaid on oluliselt laiem kontseptsioon, hõlmates erinevaid last ja tema arengukeskkonda mõjutavaid tegureid. See kogumik annab meile ka tarkust. Sümboolselt öeldes on see tarkade kivi või ka suur kivi. Sümboolselt ma loen ka samasuguse kivi [1] luuletuse:

10. detsember 2013. Täheke.

KUI SA LEIAD SUURE KIVI
Heli Illipe-Sootak

KUI SA LEIAD SUURE KIVI,
TEA, ET KIVIL SEES ON HING.
ÄRA KIVIST MÖÖDA HIILI,
VAIKSELT KUULAMA JÄÄ NING

KUULED VANA KIVI JUTTU
AJAST, MIL EI OLNUD SIND,
MATTUB MEENUTUSTE UTTU
SOOJUST ÕHKAV KIVIPIND.

KUI SA LEIAD SUURE KIVI,
TALLE LIGI ASTUD TAAS.
TAL ON MEELES SINU NIMI,
SINUSTKI NÜÜD LAULAB TA.

KUULED, KUIDAS PÄIKE LOOJUB,
KUIDAS KOORUB LINNUPOEG,
KUIDAS ESIMESE LUME
PUUDUTUS ON ÕRN JA SOE.

 

Tänan veelkord kõiki, kes kogumiku - tarkade kivi - valmimisele kaasa aitasid!

 

Soovin kõigile sisukat seminari!

 


[1] Täheke, 10.detsember 2013. Kui sa leiad suure kivi. Heli Illipe-Sootak