Hooldekodu koha saamisel ei tohi isikuid kinnisvara olemasolust lähtuvalt ebavõrdselt kohelda

 

NÄDALA SÜNDMUS 15.05.2009

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et lubamatu on seada omavalitsuse poolt üldhooldekodusse saamise tingimuseks vanuri kinnisvara kinkimist omavalitsusele. Õiguskantsler saatis Jõgeva Vallavolikogule märgukirja palvega viia põhiseadusega kooskõlla määrus, millega kehtestatakse hooldekodusse paigutamise arvelevõtmise lisatingimuseks soov kinkida oma vara vallale.

Jõgeva Vallavolikogu on oma 27.11.2008 vastu võetud määruses „Üldhooldekodusse paigutamise tingimused ja kord Jõgeva vallas“ sätestanud, et hooldekodusse paigutamiseks võetakse arvele eakad ja/või puudega isikud, kellele kuulub kinnisvara, mille võõrandamine võimaldaks iseseisva toimetuleku ja vajaliku hoolduse kindlustamise, kuid kes soovivad neile kuuluva vara kinkida vallale.

Määruses eristatakse hooldekodusse paigutamiseks arvele võtmisel isikut, kellele kuulub kinnisvara, isikust, kellele kinnisvara ei kuulu. Hooldekodusse paigutamiseks võetakse arvele eakad ja/või puudega isikud, kellel on täidetud hooldekodusse saamise tingimused ja kellele ei kuulu kinnisvara. Juhul, kui isikul on täidetud hooldekodusse saamise tingimused ning talle kuulub kinnisvara, võetakse teda arvele hooldekodusse paigutamiseks ainult siis, kui tema soovib talle kuuluva kinnisvara kinkida vallale. Seega isikule, kellele kuulub kinnisvara, on määrusega kehtestatud lisatingimus – soov kinkida kinnisvara vallale. Kui isik ei täida seda tingimust ja ei soovi kinkida kinnisvara vallale, siis ei võeta isikut arvele hooldekodusse paigutamiseks.

„Niisugune inimese vara omavalitsusele kinkimise nõude seadmine hooldekodusse saamise tingimusena on täiesti lubamatu“, ütles Indrek Teder. „Kui inimesi, kellel on täidetud muud hooldekodusse saamise tingimused, eristatakse selle alusel, kas neile kuulub kinnisvara või ei, on tegemist põhiseaduses sätestatud üldise võrdsuspõhiõiguse rikkumisega. Sotsiaalsete õiguste sisustamisel ei tohi riik seada piiravaid kriteeriume, mis rikuvad võrdse kohtlemise nõuet“, rõhutas õiguskantsler.

Jõgeva Vallavolikogu esimees tõi määruses sätestatud piirangute põhjenduseks omavalitsuse eelarvevahendite puuduse. Volikogu esimees võttis omaks, et kinnisvara vallale kinkimise tingimuse sätestamiseks puudub seaduslik alus. Volikogu esimehe selgitusel on vara vallale kinkimine hoolduskulude katmiseks abivajaja võimaluseks, mitte kohustuseks.

Hoolduskulude katmine hooldekodus moodustub määrusest tulenevalt vähemalt 85 % isiku igakuisest sissetulekust ehk pensionist ning seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate osalusest. Lisaks saavad omavalitsused riigieelarvest toetusest nende isikute eest, kes on omavalitsuses sisse kirjutatud, kuid on paigutatud hoolekandeasutusse.  Seega ei saa õiguskantsleri hinnangul isiku põhiõiguse riive mõistlikuks põhjuseks pidada omavalitsuse eelarvevahendite puudust. Ka Riigikohus on öelnud, et ülemäärane koormus riigieelarvele on argument, mis on arvestatav sotsiaalabi ulatuse üle otsustamisel, kuid sellega ei saa õigustada puudustkannatavate inimeste ja perekondade ebavõrdset kohtlemist.

Seetõttu leiab õiguskantsler, et hooldust vajavate ja hooldekodusse paigutamist taotlevate inimeste ebavõrdseks kohtlemiseks ei olnud Jõgeva Vallavolikogul mõistlikku põhjust ning võrdsusõiguse rikkumine oli ilmselgelt asjakohatu. Õiguskantsleri hinnangul on Jõgeva Vallavolikogu määrusega kehtestatud „Üldhooldekodusse paigutamise tingimused ja kord Jõgeva vallas“ vastuolus põhiseaduses sätestatud igaühe õigusega saada riigilt puuduse korral abi ning üldise võrdsusõigusega osas, milles kehtestatakse isikule, kellele kuulub kinnisvara, hooldekodusse paigutamise arvelevõtmise lisatingimuseks soov kinkida kinnisvara vallale. Õiguskantsler soovitas Jõgeva Vallavolikogul viia määruse vastav säte kooskõlla põhiseadusega.

Õiguskantsler menetles küsimust isiku avalduse alusel, kes palus hinnata määruse põhiseaduspärasust, millega seatakse hooldekodusse saamise tingimuseks soov kinkida oma kinnisvara vallale.

 

Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected] 

693 8423; 50 18 793