Ennetustegevus

Lisaks kontrollkäikudele teeb õiguskantsler ka muud väärkohtlemist ennetavat tööd, mis on suunatud nii kinnipidamiskohtades töötavate ja seal viibivate inimeste kui ka avalikkuse teadlikkuse parandamisele väärkohtlemise olemusest ja selle vastu võitlemise vajalikkusest. Näiteks on õiguskantsleri ametnikud kinnipidamiskohtades töötavate ja seal viibivate inimeste teadlikkuse tõstmiseks viinud läbi koolitusi ja teabepäevi ning jaganud kontrollkäikudel erinevaid teabematerjale, mis aitavad inimestel, kelle vabadust on piiratud, paremini aru saada nende põhiõigustest ja -vabadustest ning rakendada tõhusalt erinevaid kaebemehhanisme. Üldise avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks on õiguskantsler ja tema nõunikud avaldanud erinevatel väärkohtlemist puudutavatel teemadel artikleid nii paber- kui internetiväljaannetes.

Samuti peab õiguskantsler väga oluliseks rahvusvahelist koostööd teiste ennetusasutuste ja asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Õiguskantsler on olnud aktiivne liige Euroopa Nõukogu piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise ennetusasutuste (NPM) võrgustikus.

 

 • Artiklid ja intervjuud

 

2018

 • Eva Lillemaa andis 30.01.2018 Kuku Raadio uudistele kommentaari seoses üksi elava pensionäri toetuse arvestamisega hooldekodutasu omaosaluse hulka.

 

2017

 • Maria Sults rääkis 30.11.2017 Raadio 4 saates „Подробности“ olukorrast üldhooldekodudes.
 • Eva Lillemaa ja Maria Sults, "Vabatahtlikkuse põhimõte üldhooldusteenuse osutamisel", ajakiri Sotsiaaltöö nr 4/2017
 • Eva Lillemaa, "Ressursi nappusega ei saa õigustada inimväärikust alandavat kohtlemist hooldekodudes", Delfi, 20.07.2017.
 

2016

 • Andres Aru, "Kas elu koos emaga vanglas võib olla lapse parimates huvides?", ajakiri Sotsiaaltöö nr 4/2016.
 • 20. novembri 2016 Kuku raadio saates „Õigus ja õiglus“ rääkisid  inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise keelu rakendamisest teoorias ja praktikas õiguskantsler Ülle Madise, kriminoloog Jako Salla ja Õiguskantsleri Kantselei kontrollkäikude osakonna juhataja Indrek-Ivar Määrits. Saade oli pühendatud OPCAT-i 10. aastapäevale. 

 

2015

 • Reporteritund "Kontrollkäigud kinnistesse raviasutustesse", 25.11. Raadiosaates rääkisid mitteloomulikest surmajuhtumidest  kinnistes raviasutustes Marje Allikmets Õiguskantsleri Kantseleist, Eve Pilt Terviseametist, Helen Tähtvere Sotsiaalkindlustusametist ja Raimo Saadi Sotsiaalministeeriumist. 
 • Kristiina Albi, "Saatjata sisserändajast alaealise vastuvõtmine", Juridica VI/2015.
 • Ksenia Žurakovskaja-Aru, "Lapse õigus vs. võimalus suhelda vangistuses vanemaga – vanglavälisest suhtlemisest ümberpööratuna", Juridica VI/2015 
 • Marje Allikmets, "Surnud ei lobise. Mis toimub hooldekodu kinniste uste taga?", ajaleht Postimees, 09.11.2015.
 • Nele Parrest ja Kärt Muller, „ÜRO puuetega inimeste konventsioon lõhkumas eestkostesüsteemi“, ajakiri Sotsiaaltöö nr 1/2015.

 

2014

 • Kristi Paron, "Lõimigem kiusamisvastased programmid kooli väärtuskasvatusse", Õpetajate Leht, 17.10.2014.
 • Kristi Ploom ja Ralf Järvamägi, "Ela ise ja lase teisel ka elada", ajakiri Sotsiaaltöö nr 2/2014.
 • Kristi Paron, "Kiusamine koolis – paratamatus või tegemata töö?", Postimees, 02.04.2014.
 • Indrek Teder, "Vana olgu vaiki, sant seisku paigal", ajaleht Õhtuleht, 30.01.2014.
 • Õiguskantsler koostas koos erialaspetsialistidega nõustamisvoldiku "Kool kiusamisest vabaks", kust leiab praktilisi soovitusi kiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks.

 

2013

 • Ksenia Žurakovskaja-Aru, "Children’s connections with imprisoned parents in Estonia", ajakiri EUROCHIPS Special Edition Newsletter 1 of 4-2013 "Justice for Children of Prisoners", lk 18-19 

 

2012

 • Indrek Teder, "Avalik pöördumine sotsiaalministri poole laste kehalise karistamise keelustamiseks", 19.11.2012
 • Andres Aru, "Ikka veel ihunuhtlus?", ajakiri "Märka Last" sügis 2012, lk 6-10

 

2011

 • Igor Aljošin, "Väärkohtlemise ennetamine hoolekandeasutustes (2)", ajakiri "Sotsiaaltöö" nr 5/2011, lk 12-16
 • Igor Aljošin, "Väärkohtlemise ennetamine hoolekandeasutustes (1)", ajakiri "Sotsiaaltöö" nr 3/2011, lk 47-51

 

2010

 • Raivo Sults, "Kaitseväelase õigused ja kohustused said selge õigusliku aluse", Sõdurileht nr 33 (320), 19.07.2010
 • Nele Parrest, "Väärkohtlemine on ka tänase Eesti mure", Maaleht.ee, 26.06.2010

 

2009

 • Kristiina Albi, „Põhiõigustest lühiajalisel kinnipidamisel“ , Eesti Piirivalve ajakiri „Piirist Piirini“ nr 3 (8) 2009 
 • Indrek Teder, „Väärkohtlemise valus hind“, Eesti Päevaleht, 26.06.2009
 • Mari Amos, „Eesti vanuripoliitika – ellu jäävad tugevamad“, Maaleht, 26.03.2009
 • Eve Liblik, „Inimõigused hoolekandeasutustes“, ajakiri Sotsiaaltöö nr 1 (veebruar) 2009

 

2008

 • Indrek Teder, „Lubamatud karistused kaitseväes“, Eesti Päevaleht, 17.12.2008
 • Mari Amos, „The role of ombudsmen in the fight against torture”,  European Ombudsmen Newsletter nr 11 (2008)
 • Mari Amos, “Tervishoiutöötaja kohustused piinamise ja ebainimliku kohtlemise tuvastamisel”, Eesti Arst 4/2008

 

2007

 • Allar Jõks, „Väärikas võim – väärikas inimene“, Postimees 27.06.2007; sama venekeelne Postimees 29.06.2007 ning Severnoje Poberežje 28.06.2007

 

 • Üritused

 

2018

 • Eva Lillemaa osales rakkerühmas „sotsiaal-tervis töörühm“, mis on seotud laiemalt hoolduskoormuse rakkerühmaga.
 • 09.04. esines Indrek-Ivar Määrits üldhooldekodude juhtide infopäeval Sotsiaalministeeriumis.
 • 19.01. osalesid Eva Lillemaa ja Maria Sults kohtupsühhiaatria valdkonna arendusseminaril. 
 • 17.01. koolitasid Eva Lillemaa ja Maria Sults Sotsiaalkindlustusameti järelevalvespetsialiste üldhooldekodude teemal.

 

2017

 • 10.03. pidas õiguskantsleri vanemnõunik Ksenia Žurakovskaja-Aru Sisekaitseakadeemia vanglaametnike ja teiste erialade tudengitele loengu „Laps ja vangla“.
 • Õiguskantsleri nõunik R. Sults tutvustas kaitseväe ajateenijatele ja tegevväelastele nende põhiõigusi:
  • 11.01. loengud Viru pataljoni ajateenijatele;
  • 12.01. loengud Kaitseväe keskastme kursuse tegevväelastele;
  • 20.01. loengud Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijatele;
  • 03.02. loengud Logistikapataljoni ajateenijatele;
  • 06.02. loengud Staabi- ja sidepataljoni ajateenijatele.

 

2016

 • 2016. aastal koolitas õiguskantsleri nõunik Raivo Sults viiel korral kaitseväe ajateenijaid nende põhiõigustest (2 korral Viru pataljonis, 1 korral Staabi-ja sidepataljonis, 1 korral Vahipataljonis ja 1 korral Kuperjanovi pataljonis). Lisaks pidas ta kaks loengut noortele ohvitseridele ja keskastme kursusele Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses.
 • 28.11. toimus Õiguskantsleri Kantseleis OPCAT-i 10. aastapäevale pühendatud kollokvium, millel arutati põhiseaduse §-des 18, 20, 21, 23 ja 24 sätestatud väärkohtlemise keelu tõlgendamist ja rakendamist praktikas.
 • 14.-20.11. linastus kuuendat korda õiguskantsleri, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja Eesti Lastekaitse Liidu koostöös noorte- ja lastefilmide festivali Just Film lapse õiguste programm. Seekordsesse programmi valiti kolm filmi, mis rääkisid kinnipidamisasutuses viibivatest noortest – 4 Kings, They Call Us Monsters ja Starless Dreams. 15., 17. ja 18. novembri linastustele järgnesid arutelud, kus kutsutud eksperdid ja tunnustatud inimesed arutasid koos vaatajatega filmis nähtut.
 • 1.-3.11. külastasid Indrek-Ivar Määrits, Ksenia Žurakovskaja-Aru, Raivo Sults ja Eva Lillemaa Taani Parlamendi Ombudsmani ning 6.-8.12. Rootsi Parlamendi Ombudsmani migratsiooniasutuste järelevalve küsimustes. Visiite toetas Põhjamaade Ministrite Nõukogu. 
 • 21.10. toimus Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Ida-Viru Keskhaigla sügiskonverents „Eakas patsient tervishoiuasutuses“, kus õiguskantsleri nõunikud Maria Sults ja Eva Lillemaa rääkisid teemal "Põhiõiguste tagamine tervishoiuteenuse osutamisel. Õiguskantsleri kontrollkäikude kogemus".
 • 30.09. pidas õiguskantsleri nõunik Ksenia Žurakovskaja-Aru Sisekaitseakadeemia vanglaametnike ja teiste erialade tudengitele loengu „Laps ja vangla“ ning selgitas muuhulgas, mis on väärkohtlemine ja milline on õiguskantsleri rolli väärkohtlemise ennetamisel.
 • 12.08. arutleti Paide arvamusfestivalil õiguskantsleri ja ERRi koostöös teemal "Väärikas lõpp – elu ja surm vanurina". Arutelus osalesid õiguskantsler Ülle Madise, EELK peapiiskop Urmas Viilma, Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja Vahur Valvere ning Hoolekandeteenused ASi juht Maarjo Mändmaa. Arutelu modereeris ERRi ajakirjanik Rain Kooli.

 

2015 

 • 2015. aastal jätkub koolitusprojekt, mille raames tutvustab õiguskantsleri nõunik R. Sults kaitseväe ajateenijatele nende põhiõigusi. R. Sults on pidanud erinevates pataljonides kokku 6 loengut ning samuti 3 loengut Kõrgemas Sõjakoolis.
 • N. Parrest ja M. Allikmets tegid 11.03. maavalitsuste esindajatele ülevaade õiguskantsleri kontrollkäigu ette valmistamisest ja läbi viimisest.
 • M. Allikmets ja A. Aru esinesid 22.05. ettekandega „Õiguskantsleri järelevalve kinnipidamisasutustes“ Harju maavalitsuses toimunud teabepäeval haridusinspektoritele.
 • N. Parrest osales 01.-03.03. CPT 25. aastapäeva konverentsil "The CPT at 25: taking stock and moving forward" Strasbourgis.
 • M. Allikmets osales 28.-29.04. konverentsil "Strengthening the Follow-up on NPM recommendations in the EU" Viinis.
 • M. Allikmets oli 29.05.–06.06. õppereisil Prantsusmaa riiklikus väärkohtlemise ennetusasutuses Pariisis. Õppereisil osales Marje Allikmets 5-päevasel kontrollkäigul psühhiaatriahaiglatesse.
 • N. Parrest ja I.-I. Määrits osalesid 16.-19.06. NPM töötoas "Implementing a preventive mandate” Riias.
 • K. Žurakovskaja-Aru osales 09.-13.08. töötoas “Preventing torture and ill-treatment of female detainees through gender-sensitive monitoring” Bristolis.
 • K. Žurakovskaja-Aru osales 13.-15.10. koostöökohtumisel „Monitoring of forced return operations of migrants“ Madridis. 
 • R. Sults osales 25.-27.10. kaitseväe ombudsmanide rahvusvahelisel konverentsil Prahas.

 

2014

 • 2014. aastal jätkus koolitusprojekt, mille raames tutvustas õiguskantsleri nõunik R. Sults kaitseväe ajateenijatele nende põhiõigusi. R. Sults pidas erinevates pataljonides kokku 19 loengut ning samuti 2 loengut Kõrgemas Sõjakoolis.
 • K. Ploom, R. Järvamägi ja M. Allikmets osalesid 04.02. koolitusel „Ravimitega ohjeldamine“.
 • R. Sults osales 09.-11.04. Association for the Prevention of Torture (APT) korraldatud töötoas ja konverentsil Viinis.
 • 27.05. ja 28.05. osales õiguskantsleri nõunik K. Muller ettekandega Ravimiameti ja Terviseameti korraldatud teabepäevadel Tartus ja Tallinnas.
 • N. Parrest, M. Allikmets, I.-I. Määrits, K. Albi, M. Sarv, A. Aru, A. Kivioja ja K. Muller osalesid 30.05. koolitusel „Ohjeldusmeetmed“.
 • M. Allikmets ja K. Muller osalesid 04.06. Sotsiaalministeeriumi korraldatud ümarlaual kohtumääruse alusel isiku hoolekandeasutusse paigutamisest.
 • I. Teder, N. Parrest, A. Aru, K. Muller, E. Lillemaa, M. Sarv ja R. Sults osalesid 12.-13.06. Baltimaade ja Poola ombudsmanide OPCAT teemalisel koostöökohtumisel Vilniuses.
 • N. Parrest, A. Kivioja, M. Allikmets, K. Muller ja K. Ploom osalesid 26.08. koolitusel „Dementsus ja dementsetega tegelemine“. Koolitusest võtsid osa ka Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ja teenuse osutajate esindajad.
 • M. Allikmets, A. Kivioja ja M. Sarv osalesid 15.09. MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuse korraldatud ümarlaual „Käsiraamat klienditöötajale kahjustava käitumisega toimetulekuks“.
 • N. Parrest, A. Kivioja, I.-I. Määrits, K. Albi, K. Žurakovskaja-Aru, R. Sults, A. Aru, A. Kivioja, M. Allikmets, A. Sarapuu ja K. Muller osalesid 06.11. koolitusel „Intervjueerimine“.
 • A. Sarapuu ja M. Allikmets osalesid 04.-05.11. psühhiaatria õendus- ja hooldustöötajate koolitusel.
 • M. Allikmets osales 10.-11.11. seminaril „Strengthening the effective implementation and follow-up of recommendations by torture monitoring bodies in the European Union” Bristoli Ülikoolis.
 • M. Allikmets osales 27.11. foorumil „The First South-East European OPCAT Forum“ ning 28.11. konverentsil „Preventing Torture and Other Forms of Ill-treatment and Fighting Impunity“ Belgradis.
 • N. Parrest ja K. Muller osalesid 10.12. Inimõiguste Instituudi aastakonverentsil.
 • A. Sarapuu osales 22.12. koolitusel „Töö patsientidega: suhtumisest ja suhtlemisest“.

 

2013

 • 2013. a jätkus koolitusprojekt, mille raames tutvustas R. Sults kaitseväe ajateenijatele nende põhiõigusi.
 • 24.05. osalesid õiguskantsleri nõunikud ettekandega Sotsiaalkindlustusameti korraldatud teabepäeval. Samuti esinesid õiguskantsleri nõunikud ennetustegevust puudutavate ettekannetega Tartu ja Viljandi maavalitsuste korraldatud teabepäevadel.
 • 01.02. osales K. Muller koolitusel „Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika“.
 • 29.04. osales K. Muller koolitusel „Neli sagedasemat dementsussündroomi“.
 • 06.05. osalesid N. Parrest, K. Muller, A. Aru, I.-I. Määrits, A. Kivioja, K. Ploom ja R. Järvamägi Õiguskantsleri Kantselei korraldatud koolitusel „Ravimitega ohjeldamine“.
 • 9.-13.09. külastasid  A. Aru, M. Sarv, K. Paron ja A. Reinomägi Islandi lastekaitseasutusi. Muuhulgas tutvuti seksuaalselt väärkoheldud laste tugikeskuse Barnahus, psüühika- ja käitumishäiretega laste keskuse Studlar ja arengulise erivajadusega laste nõustamis- ja diagnostikakeskuse Greiningar tööga.
 • 19.09. osales R. Järvamägi koolitusel „Deinstitutsionaliseerimine Eestis – juhised Euroopa Komisjoni poolt ja rahvusvahelised praktikad“.
 • 18. ja 25.09. osalesid R. Järvamägi ja K. Ploom koolitusel „Füüsilisest isikust eestkostja“.
 • 09.10. osales M. Allikmets koolitusel „Koolitus käitumispsühholoogiast – kuidas olla edukas suhtleja. Toimetulek keerulise patsiendiga.“.
 • 21.-22.10. osalesid R. Järvamägi ja M. Allikmets koolitusel „Psüühikahäired ja taastumine – kuidas mõista ja toetada.“.
 • 25.10. osales K. Ploom koolitusel „Eestkoste“.
 • 28.-31.10. külastasid N. Parrest, S. Laos, M. Mikiver politseiõiguse ja andmekaitse küsimustes Soome parlamendi ombudsmani. Muuhulgas tutvuti ombudsmani järelevalvega politsei tegevuse üle ning Soome politsei korrakaitseliste meetmete (nt vahetu sunni kohaldamine, sundproovide võtmine, kainestamine jms) rakenduspraktikaga.
 • 15.11. osalesid K. Muller ja R. Järvamägi koolitusel „Psühhiaatrilise sundravi kohaldamine“.
 • 20.-22.11. osales K. Albi seminaril „Immigration detention in Europe: Establishing Common Concerns and Developing Minimum Standards“ Strasbourgis.
 • 22.11. osales M. Allikmets Eesti Bioeetika Nõukogu konverentsil „Kvaliteetne kättesaadav arstiabi – unelm või eetiline imperatiiv?“. 

 

2012

 • R. Sults koolitas 2012. aastal ajateenijaid nende põhiõigustest kokku 24 kaitseväeosas.
 • 2012. a toimus koolitus õiguskantsleri nõunikele intellektipuudega seotud teemadel (nt mis on intellektipuue, kuidas saada kontakti intellektipuudega isikutega, kuidas hinnata öeldu tõele vastavust jms).
 • 19.-22.03. osales K. Albi seminaril "Monitoring for the risks of ill-treatment or torture during the immigration removal process: key issues facing the NPMs“ Genfis.
 • 18.-20.06. osales I.-I. Määrits Balti riikide ombudsmanide koostöökohtumisel Riias, kus muuhulgas arutati OPCAT-iga seotud teemasid.
 • 22.-27.09. osalesid I. Teder ja R. Sults rahvusvahelisel relvajõudude ombudsmanide 4. konverentsil Ottawas.

 

2011

 • I. Aljošin koolitas 2011. aastal väärkohtlemise ning isikute põhiõiguste ja -vabaduste teemal kokku 242 töötajat 18 hooldekodus.
 • S. Laose ja M. Mikiveri õppereis 10.10.–13.10.2011 Prantsusmaa Ombudsmani deontoloogia osakonda, Prantsusmaa Rahvusliku Politsei avaliku korra osakonda ning Rahvusliku Politsei vabariikliku kaitsekompaniisse.
 • K. Žurakovskaja-Aru, ettekanne õiguskantsleri kui riigi ennetusasutuse tegevusest konverentsil 3rd Regional Conference within the Russian PMC Pre-project” 05.-07.09.2011 Moskvas.
 • M. Sults, ettekanne õiguskantsleri kui riigi ennetusasutuse tegevusest konverentsil "2nd Regional Conference within the Russian Public Monitoring Commissions (PMC) Pre-project"  10.-11.08.2011 Barnaulis Venemaal.
 • M. Amos ja psühhiaater dr Alo Jüriloo koolitasid 09.08.2011 Tartu Vangla ametnikke, sh psühhiaatriateenuse ametnikke, videovalve, ohjeldusmeetmete kasutamise ja kinnipeetavate psühhiaatria teemadel.
 • M. Amos, ettekanne „Introduction on team debriefing/ cross checking during the visit“ 15.06.–16.06.2011 Õiguskantsleri Kantseleis toimunud Euroopa Nõukogu projekti „The European NPM Project. Setting up an active network of national preventive mechanisms against torture. An activity of the Peer-to Peer Network“ viiendal temaatilisel kohtumisel ja koolitusel.
 • I. Aljošin, ettekanne õiguskantsleri tegevusest seminaril  „The role of National Human Rights Structures in promoting and protecting rights of persons with disabilities“ 23.-27.05.2011 Kiievis.

 

2010

 • M. Amos, ettekanne "Monitoring the places of detention - task performed by the independent constitutional body" Euroopa Komisjoni poolt korraldatud konverentsil “Public monitoring of places of detention: Experiences from EU Member States”. Ankara, 21.-22.10.2010.
 • M. Amos, ettekanne “Preparation: Sifting and analysis of the relevant information collected; and consideration of tools needed” üritusel 3rd Thematic NPM Workshop “Methodology: Preparation and planning strategies for an NPM Visit”. Jerevan, Armeenia 13.-14.10.2010.
 • I. Aljošin, ettekanne ” Reasons for choosing to do mostly announced visits” üritusel 3rd Thematic NPM Workshop “Methodology: Preparation and planning strategies for an NPM Visit”. Jerevan, Armeenia 13.-14.10.2010.

 

2009

 • R. Sults, ettekanded „NPM Mandate“, „Follow-up to vistis“ ja „Co-operation between NPMs and other important actors“ seminaril "Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: Role and Functions of OPCAT National Preventive Mechanisms" Armeenias, 27.-29.11.2009.
 • K. Žurakovskaja, ettekanded seminaril "Workshop on the Implementation of the OPCAT and the Establishment of the National Preventive Mechanism in Azerbaijan" Bakuus, 25.-26.11.2009.
 • Nele Parrest, ettekanne APT ja CPT korraldatud konverentsil Conference on new partnerships for torture prevention in Europe Strasbourgis, 6.11.2009.
 • Indrek Teder, avakõne väärkohtlemise ennetamise kontrolliinstitutsioonide STP, ATP ja CTP rahvusvahelisel seminaril Õiguskantsleri Kantseleis, 28.09.-01.10.2009.
 • M. Amos, ettekanne „Current experience of the Estonian NPM“ väärkohtlemise ennetamise kontrolliinstitutsioonide STP, ATP ja CTP rahvusvahelisel seminaril Õiguskantsleri Kantseleis, 28.09.2009.
 • Nele Parrest, ettekanne „Promotion of the NPMS and the OPCAT“ konverentsil OPCAT-i rakendamise kogemustest Montenegros Podgoricas, 22.04.2009.
 • Nele Parrest, ettekanne „The operational modalities of the NPM“ konverentsil OPCAT-i rakendamise kogemustest Montenegros Podgoricas, 22.04.2009.
 • Saale Laos, Monika Mikiver, seminar Politseiametis õiguskantsleri eelmise aasta korrakaitsepolitseiga seonduvatest menetlustest, õiguskantsleri pädevusest ja riigi ennetusasutuse ülesandest, 14.04.2009.
 • E. Liblik, I. Aljošin, koolitus põhiõigustest hoolekandeasutustes Hooldekodude Ühenduse esindajatele ja hoolekandeasutuste juhtidele, 09.02.2009. 

 

2008

 • Eve Liblik, ettekanne „Inimõigustest hoolekandeasutustes“ konverentsil „Hoolekandeasutuste hea nimi ja praktika“, 18.11.2008.
 • Mari Amos, ettekanne „Visiting psychiatric institutions in Estonia: main challenges“ seminaril „OPCAT in the OSCE Region“, Praha, 24.-27.11.2008.
 • Nele Parrest, ettekanne „The Concept of Prevention“ seminaril „OPCAT in the OSCE Region“, Praha, 24.-27.11.2008.
 • Mari Amos, ettekanne „Monitoring of Closed Institutions: Problems and perspectives“ Balti ombudsmanide konverentsil „Evolving Trends in Ombudsman Work“ Vilniuses, 28.05.2008.
 • Mari Amos, ettekanne õiguskantsleri pädevusest piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise ennetamisel ning tervishoiutöötaja rollist Istanbuli protokolli kohaselt Tartu Ülikooli Kliinikumis koolitusel "Ohjeldamise regulatsioonist rahvusvahelises ja siseriiklikus õiguses", 24.04.2008.
 • Mari Amos, töötoa “Rahvusliku ennetusmehhanismi efektiivne toimimine” läbiviimine Leedu Seimi Ombudsmani kantseleis, Vilnius 25.02.2008.
 • Allar Jõks ja Mari Amos, ettekanne piinamise ennetamisest õiguskantsleri töös konverentsil „Piinamise ennetamine Euroopas“, Pariis 17.-19.01.2008.

 

 • Ringkirjad

2017

Õiguskantsler saatis 11.07.2017 Eesti sotsiaalpoliitika kujundajatele, omavalitsustele ja hooldekodudele ringkirja ettepanekutega suurendada tulevikus valdkonna rahastamist, et parandada hooldekodude elamistingimusi ja pakutavate teenuste kvaliteeti. Mahukas ringkirjas märgib õiguskantsler muuhulgas, et paljud üldhooldekodude probleemid tulenevad professionaalse personali nappusest. Näiteks pannakse hooldekodude elanikke luku taha, seotakse kinni või antakse sunniviisiliselt rahusteid, kuigi seadus seda teha ei luba. Inimlikult on keeruline süüdistada hooldajat, kes üksinda vastutab paljude inimeste eest, kelle seas on ka ennast ning teisi ohustavaid dementseid. Üldhooldekodudes elavate inimeste väärikas kohtlemine on siiski võimalik ja ka vajalik. Olukorda saab parandada ka suurte investeeringuteta, valides, motiveerides ja koolitades hooldajaid ning luues töötingimused, mis väldivad kalestumist.

2014

Õiguskantsler juhtis oma 11.03.2015 ringkirjades õendusabiteenuse, ööpäevaringse erihooldusteenuse ja tahtest olenematu psühhiaatrilise abi osutajate tähelepanu puudujääkidele, mis talle 2014. aastal külastatud asutustes peamiselt silma hakkasid.

Täpsemalt juhtis õiguskantsler psühhiaatrilise abi osutajate tähelepanu jälgimis- ja eraldusruumi nõuetekohasusele, ohjeldamismeetmete rakendamise dokumenteerimisele, privaatsusele, inimväärikusele ja ravimite käitlemisele.

Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutajatele saadetud ringkirjas tõi õiguskantsler välja ravimite käitlemist ja manustamist, tegevusjuhendajate arvu, inimväärset kohtlemist, klientide ruumi lukustamist, eraldusruumi turvalisust ja nõuetekohast eraldamist ning suitsetamist puudutavad probleemid.

2014. aasta kontrollkäikude pinnalt õendusabiteenuse osutajate juures tõusetunud probleemidest tõi õiguskantsler oma ringkirjas esile kehtiva nõusolekuta teenuse osutamise, vabaduspõhiõiguse aluseta piiramise, ravimite käitlemise ja manustamise, personali ebapiisavuse, õe väljakutsesüsteemi kasutamise ning inimväärikuse ja privaatsuse tagamise. 

2013

Õiguskantsler juhtis oma 20.02.2014 ringkirjas kõigi ööpäevaringse erihooldusteenuse osutajate tähelepanu puudujääkidele, mis talle 2013. aastal külastatud asutustes olid valdavalt silma hakanud. Ringkirja eesmärk oli panna teenuseosutajad üle vaatama oma asutuses rakendatavad praktikad ning vajadusel tegema neis muudatusi, et ööpäevaringsel erihooldusteenusel viibivate isikute põhiõigused ja –vabadused oleksid piisavalt kaitstud.

Õiguskantsler selgitas ringkirjas, et keelatud on klientide eraldamine selleks mittekohandatud ruumi, sh kliendi magamistuppa, ning palus teenuseosutajatel üle vaadata kõik ööpäevaringse erihooldusteenuse klientide tubade uksed ja eemaldada neilt lukustusvahendid, mis võimaldavad ukse sulgemist vaid väljastpoolt.