Ennetustegevus

Õiguskantsler teeb lisaks kontrollkäikudele ka muud väärkohtlemist ennetavat tööd, mis on suunatud nii kinnipidamiskohtades töötavate ja seal viibivate inimeste kui ka avalikkuse teadlikkuse parandamisele väärkohtlemise olemusest ja selle vastu võitlemise vajalikkusest.

Õiguskantsleri nõunikud on näiteks kinnipidamiskohtades töötavate ja seal viibivate inimeste teadlikkuse tõstmiseks viinud läbi koolitusi ja teabepäevi. Soovitusi on tehtud kavandatavatele või ehitusjärgus asutustele. Niisamuti on kontrollkäikudel jagatud teabematerjale, mis aitavad inimestel paremini mõista nende põhiõigusi ja -vabadusi ning kasutada tõhusaid kaebemehhanisme. Ka on õiguskantsler ja tema nõunikud avaldanud erinevatel väärkohtlemist puudutavatel teemadel artikleid nii paber- kui internetiväljaannetes.

Õiguskantsler peab väga oluliseks ka rahvusvahelist koostööd teiste ennetusasutuste ja asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Õiguskantsler on aktiivne liige Euroopa Nõukogu piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise ennetusasutuste võrgustikus ning suhtleb tihedalt teiste Euroopa riikide ennetusasutustega.