Elektroonilise side seadus vajab täiendamist

Õiguskantsler kontrollis elektroonilise side seaduse §-s 1111 ette nähtud telefoni- ja internetiside andmete sideettevõtja poolt riigiasutustele edastamist ja kasutamist lubavate normide põhiseaduspärasust.

Kontrollitud paragrahvi alusel salvestab sideettevõte side toimumise aja, sideseadme, selle numbri ja omaniku. Need andmed talletatakse sõnumite sisu jälgimata ja salvestamata. Sidefakti andmeid saavad seaduse alusel kasutada uurimis-, jälitus- ja julgeolekuasutused, prokuratuur ja kohus, samuti Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Finantsinspektsioon, Andmekaitse Inspektsioon ja Keskkonnainspektsioon. Paraku piirab ka pelk sidefakti info riigiasutustele edastamise võimalus inimeste omavahelise suhtlemise vabadust, mis Põhiseaduse kohaselt on kaitstud. 

Põhiseaduse järgi on igaühel õigus eraelu puutumatusele ja sõnumisaladusele. Sõnumite sisu tohib jälgida üksnes eelneval kohtu loal, kui see on vajalik kuriteo tõkestamiseks või avastamiseks. Pelgalt elektroonilise suhtluse fakti, mitte sisu jälgimine on lubatud ka muudel kaalukatel Põhiseaduses nimetatud põhjustel.

Olgugi, et elektroonilise side fakti talletamine ja õiguskorra kaitseks kasutamine ei piira inimese õigusi nii tõsiselt kui sõnumite sisu jälgimine ega ole seepärast seotud samavõrd rangete eeltingimustega, on ka see lubatud vaid siis, kui teist sama tulemuslikku abinõu ei ole ning kuritarvituste vältimiseks kasutatakse vajalikke kontrollimeetmeid.

Õiguskantsleri hinnangul on seadus, mis nõuab sidefakti puudutava teabe salvestamist ja lubab selle teabe kasutamist Põhiseadusega kooskõlas. Infoühiskonnas on selline õiguskorra kaitse abinõu vajalik ning piirab mõeldavatest tõhusatest abinõudest inimeste vabadust vähim. Samas on vaja senisest tugevamaid kontrollimeetmeid, tagamaks, et salvestatud teavet kasutatakse ainult seaduses lubatud viisil ja eesmärkidel. 

Näiteks tuleks kaaluda nõuet, mille järgi oleks sideandmete kasutamine seotud selgema põhjendamiskohustuse ja sõltumatu eelkontrolliga. Samuti võiks kaaluda inimese enda teavitamist pärast sideandmete kasutamist, nõnda saaks ta võimaluse ka ise oma õigusi kaitsta.

Õiguskantsleri seisukoha kogutekst.

Loe lisaks õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Hent Kalmo artiklit "Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga", mis avaldati ajakirjas Juridica III/2016, lk. 147-164.